GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation)

H 25η Μαΐου 2018 θα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία, καθώς τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR (General Data Protection Regulation)

Τι είναι ο «GDPR»

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ο «κανονισμός» είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας). (άρθρο 83 του «Κανονισμού»).

ΟΡΙΣΜΟΙ

1)«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2)«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

Τι υποχρεούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις

Οι εταιρείες πλέον καλούνται να ασχοληθούν και επίσημα με την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων και την προάσπιση των δεδομένων τους, κάνοντας τακτικά ελέγχους ασφάλειας δικτύων και υποδομών, υλοποιώντας πολιτικές ασφάλειας και διαδικασίες, αλλά και εκπαιδεύοντας τους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων για την ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων τους.

Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 30) και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπός του, τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,

στ) όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,

ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.

Η εταιρεία πρέπει να εξετάσει την αλλαγή ή και προσαρμογή των πληροφοριακών της συστημάτων για να συμμορφωθεί με όρους όπως:

 • Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
 • Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας
 • Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων
 • Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
 • Εφαρμογής της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Πώς θα ξεκινήσω τον σχεδιασμό μου προκειμένου να ικανοποιήσω τα κριτήρια;

Η αρχή γίνεται με μια ανάλυση των ελλείψεων. Ερευνήστε τι πρέπει να κάνετε για να ευθυγραμμιστείτε με τους νέους κανόνες, καθώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Κάντε σύγκριση με την υφιστάμενη δομή και τις διαδικασίες σας και στη συνέχεια εντοπίστε τις ελλείψεις.Από εκεί και πέρα, μπορείτε να χτίσετε τον οδικό χάρτη σας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας έχει επίγνωση των προσδοκιών της από τους εργαζομένους, σε κάθε σημείο της διαδρομής. Όσο πιο πολύ το καθυστερείτε, τόσο πιο πιθανό είναι να καταλήξετε σε μια κατάσταση πανικού. Άρα είναι καλό να αρχίσετε να προετοιμάζεστε από τώρα και αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Μπορώ να επιτύχω συμμόρφωση αν προμηθευτώ ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού;

Όχι. Το GDPR πάνω από όλα αφορά διαδικασίες ασφαλείας και τη διαχείριση κινδύνου. Η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι του, αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορεί να λύσει όλα σας τα προβλήματα.
Ποιες είναι οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού»

Το ύψος προστίμου, ανάλογα με τις παραβάσεις, κυμαίνεται ως εξής:

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Έως 10.000.000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11, 25 έως 39 και 42 και 43,

 

οι υποχρεώσεις του φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43
οι υποχρεώσεις του φορέα παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4
Έως 20.000.000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9
τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22
η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 49
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου IX που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, για σκοπούς επεξεργασίας στο πλαίσιο της απασχόλησης εργαζομένων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς  καθώς και για σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων. 

 

μη συμμόρφωση προς εντολή ή προς προσωρινό ή οριστικό περιορισμό της επεξεργασίας ή προς αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων που επιβάλλει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 ή μη παροχή πρόσβασης κατά παράβαση του άρθρου 58 παράγραφος 1
Η μη συμμόρφωση προς εντολή της εποπτικής αρχής όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2

TEST ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

https://encryption.eset.com/gr/

ΠΗΓΕΣ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

https://www.eugdpr.org/

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27607

www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=169,130,119,155,143,58,7,224

https://gblogs.cisco.com/gr/2017/11/21/gdpr/

Υποχρεώσεις από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop

Υποχρεώσεις από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop.

Με το παρόν άρθρο,  θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημεία που αφορούν τις υποχρεώσεις από την  δημιουργία ενός  ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop.

Το πρώτο που θα πρέπει να κάνετε, είναι δηλώσετε στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  μέσω του τμήματος μητρώου τους σχετικούς ΚΑΔ, για τις πωλήσεις με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Σε αυτό το βήμα μπορεί να σας συμβουλέψει ο λογιστής – φοροτεχνικός σας καθώς η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σας καταστήματος, eshop, αποτελεί την δημιουργία μιας κανονικής επιχείρησης με όλες τις υποχρεώσεις της.

Επιπρόσθετα θα πρέπει δηλώσετε την δραστηριότητα σας στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν Συμβάσεις από Απόσταση, του υπουργείου ανάπτυξης.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Εφόσον δεν έχει τηρηθεί αυτή η διαδικασία, επιβάλλονται κυρώσεις (βλ. εδώ ).

Υποχρεώσεις από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop

Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα λογικά  θα το διαφημίσετε σε ανάλογες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Εδώ θα χρειαστεί η προσοχή σας, καθώς θα πρέπει να καταβληθούν

Α) τέλος διαφήμισης  2%, καθώς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πολ  1113/2.6.2015 οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περ. δ’ της κατηγορίας Δ’ της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.

β) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών για τις διαφημίσεις στο  internet θα καταβάλλουν οι διαφημιζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Δείτε σχετικά ποιοι εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ

γ) Ειδικό Τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων της διαφήμισης υπέρ του Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Πώληση σε καταναλωτές της ευρωπαϊκής ένωσης. (Φ.Π.Α.)

Όταν πωλείτε αγαθά σε καταναλωτές και τα στέλνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί – εκτός αν η συνολική αξία των ετήσιων πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα (35.000 ή 100.000 ευρώ).

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εάν παρέχεται τις παρακάτω υπηρεσίες

 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης
 • ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ  και εδώ

Τέλος θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) όπου θα ισχύσει από τον Μάιο του 2018

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ  και εδώ

Εάν λοιπόν θα θέλατε να σας ενημερώσουμε για  το δικό σας ηλεκτρονικό καταστήμα, eshop θα ήταν χαρά μας.

Επικοινωνία

Γιατί το τελικό απόθεμα θεωρείται κέρδος.

φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Γιατί το τελικό απόθεμα θεωρείται κέρδος.

Γιατί το τελικό απόθεμα θεωρείται κέρδος.

Με το παρόν άρθρο θα σας αιτιολογήσουμε  γιατί το τελικό απόθεμα σε μια χρήση θεωρείται και είναι πραγματικό κέρδος για μία επιχείρηση.

Ας δούμε αρχικά την εξήγηση με μία μαθηματική ματιά.

Ο τύπος για να βρεθεί το μικτό κέρδος είναι:

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις (κύκλος εργασιών) – Κόστος πωληθέντων

Κόστος πωληθέντων = Αρχικό απόθεμα (αξία) + Αγορές περιόδου (καθαρές) – Τελικό απόθεμα (αξία)

Άρα ο τύπος μας γίνεται

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις  – (Αρχικό απόθεμα + Αγορές περιόδου– Τελικό απόθεμα)

<=> (βγάζοντας λοιπόν την παρένθεση )

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις – Αρχικό απόθεμα Αγορές περιόδου (καθαρές) +Τελικό απόθεμα

Βλέπουμε λοιπόν ότι μαθηματικά το τελικό απόθεμα λειτουργεί προσθετικά στο κέρδος της χρήσης μας.

 

Ας το δούμε τώρα και με ένα παράδειγμα. (αρκετά απλοϊκό και χωρίς να εμπλέξουμε τον φπα για σκοπούς κατανόησης, καθώς και τις έννοιες κόστος, δαπάνη)

Ξεκινάει μια επιχείρηση με κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ.

Μέσα στην χρήση πραγματοποιεί μια αγορά εμπορευμάτων 1,000.00 ευρώ ευρώ τα οποία και εξοφλεί στον προμηθευτή της.

Από τις αγορές αυτές η επιχείρηση πουλάει εμπορεύματα αξίας  500,00 έναντι 1,000.00 ευρώ, τα οποία και εισπράττει από τον πελάτη της.

Στις 31/12 η επιχείρηση αποφασίζει να κλείσει. Ας δούμε τα δεδομένα μας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ και μετά την πώληση στο ταμείο της έχει 1,000.00 ευρώ.

Η επιχείρηση δεν χρωστάει σε προμηθευτές , ούτε της χρωστάνε πελάτες.

Εάν δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας το τελικό απόθεμα η επιχείρηση είχε

1,000.00 ευρώ αγορές – 1000 ευρώ  πωλήσεις = μηδέν (0) Κέρδος.

Παρόλαυτα η επιχείρηση μας έχει και το τελικό της απόθεμα το οποίο της κόστισε 500,00 ευρώ να το αγοράσει.

Άρα σε οποιαδήποτε τιμή και να πουλήσει η επιχείρηση μας  το τελικό της απόθεμα , ασχέτως από το κόστος αγοράς της,  δεν είναι γι’ αυτή κέρδος?

Λογιστικά λοιπόν , και εφόσον δεν έχει γίνει κάποια απαξίωση στην τιμή του αποθέματος μας η επιχείρηση μας θα εμφάνιζε λογιστικό κέρδος 500,00 ευρώ.

Ελπίζουμε με την παραπάνω απλοϊκή ανάλυση να μπορέσαμε να σας εξηγήσουμε γιατί το τελικό απόθεμα σε μία χρήση λειτουργεί ως κέρδος στα αποτελέσματα της.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε να δείτε και εδώ για θέματα κοστολόγησης που σας αφορούν.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

Φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε συνοπτικά την φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Ατομική 0.Ε. Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Φόρος εισοδήματος Ν.Π. Κλίμακα φορολογίας 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Φόρος σε Μερίσματα / Διανεμόμενα κέρδη 0% 0% / 15% 0% / 15% 15% 15% 15% 0%
(αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία) (αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία)
Προκαταβολή Φόρου 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Τέλος Επιτηδεύματος 650 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Κλίμακα φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00  4.400,00
10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00  7.300,00
10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00
Υπερβάλλον 45%    

Πλαστικές σακούλες την προσοχή σας, ισχύει απο 1/1/2018

Πλαστικές σακούλες την προσοχή σας, ισχύει απο 1/1/2018

Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων , από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Πλαστικές σακούλες την προσοχή σας, ισχύει απο 1/1/2018

Μπορείτε να δείτε όλη την εγκύκλιο εδω.

Υποχρεώσεις εμπόρων

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι έμποροι όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) Οι έμποροι των υπεραγορών τροφίμων ή «Σούπερ Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, υποχρεούνται:

α) να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες / τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.

β) να συνδράμουν και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), στην υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως με την τοποθέτηση στο κατάστημα ορατού και εύκολα προσβάσιμου από τον καταναλωτή σημείου συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων λεπτών σακουλών μεταφοράς, το οποίο θα φέρει κατάλληλη ένδειξη.

2) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

β) να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 3Α και στο άρθρο 3Β,

γ) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α, στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β.

3) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β και γ) του άρθρου 5.

Τέλος θα υπάρχει χρέωση:

 • Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, δηλαδή με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μηι), επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, θα υπάρχει χρέωση 3 λεπτά συν φπα
 • Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μη), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος, υπόκεινται σε τιμολόγηση

 

Επικοινωνία

 

 

 

Πλαστικές σακούλες προσαρμογή των συστημάτων σας,ταμειακές μηχανές.

Πλαστικές σακούλες προσαρμογή των συστημάτων σας,ταμειακές μηχανές.

Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων , από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Πλαστικές σακούλες την προσοχή σας, ισχύει απο 1/1/2018

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας ως προς τις πλαστικές σακούλες θα πρέπει να προσαρμόσετε τα συστήματα σας (ταμειακές και μηχανογραφικά) ώστε από 1/1/2018 να χρεώνετε τις πλαστικές σακούλες σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 • Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, δηλαδή με πάχος τοιχώματος απο 15 έως και 50 μικρών (μηι), επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, θα υπάρχει χρέωση 3 λεπτά συν φπα
 • Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μη), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών  ( σύμφωνα με το κόστος αγοράς τους)

Επίσης θα πρέπει να αναρτήσετε σχετική σήμανση που να γράφει «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 0.03 λεπτά του ευρώ πλέον φπα, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

Άρα θα πρέπει οι μηχανογράφοι σας να κάνουν 2 τμήματα στις ταμειακές και αντίστοιχα στα προγραμματα σας

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (σακούλες 15 έως 50 μικρών )
 • σακούλες 50 μέχρι 70 μικρά

Για να μην κάνετε όλα τα παραπάνω θα πρέπει:

 • να χρησιμοποιείτε βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς ή
 • χάρτινες σακούλες.

Να επιστήσω την προσοχή σας, καθώς τα πρόστιμα είναι από 200 μέχρι 5.000 ευρώ.
ο έμπορος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 1.1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Α, στο άρθρο 3Β και στιςπαραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ

Μπορείτε να δείτε όλη την εγκύκλιο εδω, και την πολ 1211/2017 εδώ

Υποχρεώσεις εμπόρων

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι έμποροι όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) Οι έμποροι των υπεραγορών τροφίμων ή «Σούπερ Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, υποχρεούνται:

α) να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες / τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.

β) να συνδράμουν και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), στην υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως με την τοποθέτηση στο κατάστημα ορατού και εύκολα προσβάσιμου από τον καταναλωτή σημείου συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων λεπτών σακουλών μεταφοράς, το οποίο θα φέρει κατάλληλη ένδειξη.

2) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

β) να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 3Α και στο άρθρο 3Β,

γ) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α, στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β.

3) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β και γ) του άρθρου 5.

Ευρωπαϊκή εταιρεία

Ευρωπαϊκή εταιρεία

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την επεκτείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής εταιρείας. Η ευρωπαϊκή εταιρεία – γνωστή και ως SE – είναι μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ.

Η σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • απλούστερος τρόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις δραστηριότητές σας υπό ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα και να ασκείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα χωρίς να πρέπει να συστήσετε δίκτυο θυγατρικών εταιρειών
 • μεγαλύτερη κινητικότητα στην ενιαία αγορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε την καταστατική σας έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να πρέπει πρώτα να διαλύσετε την εταιρεία
 • πλαίσιο για τη συμμετοχή προσωπικού,που είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από μία χώρες, στη διαχείριση της επιχείρησής σας.

Πώς να συστήσετε μια ευρωπαϊκή εταιρεία

Υπάρχουν 4 δυνατότητες, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Πώς Ποιες Απαιτήσεις
Συγχώνευση (για τη σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας) Ανώνυμες εταιρείες Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ
Δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρείας χαρτοφυλακίου Ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

μία εταιρεία που είχε, για τουλάχιστον δύο χρόνια, θυγατρική ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Δημιουργία ευρωπαϊκής θυγατρικής εταιρείας Εταιρείες, επιχειρήσεις ή άλλες νομικές οντότητες Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

μία οντότητα που είχε, για τουλάχιστον δύο χρόνια, θυγατρική ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία Μία εταιρεία που είχε, για τουλάχιστον δύο χρόνια, θυγατρική ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Όροι σύστασης ευρωπαϊκής εταιρείας

Μια ευρωπαϊκή εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα, όπως μια ανώνυμη εταιρεία. Για να συστήσετε ευρωπαϊκή εταιρεία, πρέπει να έχετε:

 1. την καταστατική σας έδρα και τα κεντρικά σας γραφεία στην ίδια χώρα της ΕΕ
 2. παρουσία σε άλλες χώρες της ΕΕ (θυγατρικές ή υποκαταστήματα) ή η εταιρεία σας και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες να διέπονται από τη νομοθεσία τουλάχιστον δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ
 3. ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους 120.000 EUR
 4. συμφωνία για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρείας και για τον τρόπο με τον οποίο θα ζητείται η γνώμη τους και θα ενημερώνονται

Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ άλλες να απαιτούν τα κεντρικά γραφεία και η καταστατική έδρα να βρίσκονται στον ίδιο τόπο.

Ευρωπαϊκές εταιρίες σε κάθε χώρα

Ορισμένοι κανόνες της ΕΕ για το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί από τους κανόνες ενδέχεται να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές χώρες. Το ίδιο ισχύει και για την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_el.htm

Οδηγίες εκτύπωσης ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ

Οδηγίες εκτύπωσης ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ.

Είσοδος στην εφαρμογή του Ε.Φ.Κ.Α.

Οδηγίες εκτύπωσης ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ

Κλικ στο Σύνδεσμο ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κλικ στο πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ

Κλικ στο πεδίο Συνέχεια στο Taxisnet 

αναγραφή των κωδικών σας από το Taxisnet

Κλικ στο πεδίο Εξουσιοδότηση

Απο εδώ και μετά αναγράφουμε τον αμκα μας και πατάμε είσοδο.

Πλέον είσαστε μέσα στην εφαρμογή του εφκα και στο πεδίο Ειδοποιητήριο – Έντυπη έκδοση μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο σας.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε τράπεζα της επιλογής του ασφαλισμένου. Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος είναι μικρότερο από το πληρωτέο ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία εξόφλησης.

Προσοχή! Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού τους.

Συχνές ερωτήσεις

Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;
Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.
Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;
Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.
Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;
Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)
Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη;
Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισοδήματα του 2016 θα ληφθούν υπόψη, κατά το πρώτο εξάμηνο, τα εισοδήματα του 2015. Μετά την εκκαθάριση των εισοδημάτων 2016 θα ακολουθήσει εκκαθάριση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών.
Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το εισόδημα μου;
Όχι,τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).
Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;
Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ).
Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;
Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ).
Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί;
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί;
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω;
Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.
Είμαι μέλος Εταιρείας. Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μου;
Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία.
Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές θα καταβάλλω;
Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισόδηματος διαιρούμενου δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλευσης.
Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω;
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;
Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:
α) Κλάδος σύνταξης 20%
β) Κλάδος ασθένειας 6,95%
Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.
Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;
Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή.
Έχω κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2016 τι εισφορά θα καταβάλλω το 2017;
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος και θα εκκαθαρισθεί οριστικά όταν θα είναι διαθέσιμα τα εισοδήματα 2016.
Πώς μπορούμε να πληρώνουμε τις εισφορές μας;
Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.
Όποιος ασφαλισμένος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών του, μπορεί να προσέρχεται στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες.
Όσον αφορά στις παλαιές οφειλές από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για αυτές θα εξακολουθήσει να ισχύει η προϋφιστάμενη διαδικασία, δηλαδή οι ασφαλισμένοι θα τις καταβάλλουν με τον τρόπο που τις κατέβαλαν και έως τις 31/12/2016.
Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές;
Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου;
Για τις εισφορές από 1/1/17 θα σταλούν ειδοποιητήρια στα οποία θα περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς, το εισόδημα επί του οποίου έγινε ο υπολογισμός και στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών.
Παράλληλα, τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό του www.efka.gov.gr
Μπορώ να πάρω ενημερότητα;
Ναι, με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2016.

φορολογικές δηλώσεις 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Η υποβολή για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 έχει ξεκινήσει και δεν είναι μια απλή διαδικασία καθώς ο σωστός και αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός μέσα από την μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας, μεταφράζετε στα διάφορα πεδία επιλογής των φορολογικών εντύπων.

Ένα λανθασμένο “κλικ” σε κάποιο πεδίο, μπορεί να σας “γλυτώσει” ή να σας επιβαρύνει με φόρο εισοδήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νέου πελάτη μας, κατά το 2016 όπου από την αρχική υποβολή της δήλωσης του προέκυπτε καταβολή φόρου 1800,00 ευρώ ενώ μετά από νόμιμες διαδικασίες του γραφείου μας, για το τελικό του εκκαθαριστικό προέκυψε επιστροφή φόρου 500,00 ευρώ. Το λάθος “κλικ” λοιπόν θα του επέφερε μια επιβάρυνση 2300,00 ευρώ…

Μαγικές λύσεις φυσικά δεν υπάρχουν, αλλά μέσα από νόμιμες διαδικασίες και την γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ωφεληθούν.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι ισχύει για το τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Υποχρέωση υποβολής και προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Δηλαδή 17 Ιουλίου 2017, καθώς 15 Ιουλίου συμπίπτει με Σάββατο.

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.

22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος.

29% για τις επόμενες 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).

37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

Κλίμακα για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία

15% έως 12.000 ευρώ.

35% από 12.000 έως και 23.000 ευρώ.

45% από 23.000 και άνω

Αφορολόγητο όριο πολλών ταχυτήτων.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ κατά 1.900 ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα), 1.950 ευρώ (για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ (για φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω), [εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου],

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να έχει προσκομιστεί πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ.

Δαπάνες που εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος.

Δαπάνες που καταβάλατε, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των εξαρτώμενων μελών σας, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός σας, θα αφαιρεθεί από τον φόρο που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλατε, λόγω δωρεάς.

Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους»

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ16Α) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2016 στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα

Τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4304/2014 σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων , καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ποσό αυτό εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.

Για το φορολογικό έτος 2016 δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

Αναζήτηση νέων πελατών μέσω ΔΩΡΕΑΝ εργαλείων από τα επιμελητήρια

Αναζήτηση νέων πελατών / συνεργασιών μέσω ΔΩΡΕΑΝ εργαλείων από τα επιμελητήρια

Πολλές φορές σε συζητήσεις με πελάτες μας, μας έγινε γνωστό, ότι τους είναι αρκετά δύσκολο να βρουν στοιχεία επικοινωνίας  από δυνητικούς  πελάτες. Για παράδειγμα ένα καινούργιο κατάστημα με είδη διατροφής που πουλάει χονδρικά αναζητά πελάτες που να έχουν καφέ- μπαρ και να μπορέσει να διαθέσει τα προϊόντα του.

Ο ποιο απλός τρόπος αναζήτησης θα ήταν να γράψει στην μηχανή αναζήτησης της google την φράση «μπαρ Θεσσαλονίκη» και θα του έβγαζε Περίπου 266.000 αποτελέσματα (0,80 δευτερόλεπτα).

Πέρα όμως από αυτόν τον απλοϊκό τρόπο αναζήτησης, τα επιμελητήρια όλης της Ελλάδος διαθέτουν δωρεάν μια υπηρεσία αναζήτησης μέσω του κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Τι είναι ο ΚΑΔ?

Όλες οι επιχειρήσεις , όταν κάνουν έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν αναλυτικά τις υπηρεσίες με τις οποίες θα δραστηριοποιηθούν. Για κάθε ένα επάγγελμα σχεδόν, υπάρχει και ο αντίστοιχος ΚΑΔ.

Τον ΚΑΔ μπορούμε να τον αναζητήσουμε είτε εδώ http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html

Είτε ποιο εύκολα, εδώ και εδώ με λέξεις κλειδιά.

Η λέξη λοιπόν μπαρ μας οδηγεί στον καδ 56.30.10.04  Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ.

Εμείς επιλέγουμε τα 2 πρώτα ψηφία , δηλαδή 56 και έτσι έχουμε τους ΚΑΔ , όχι μόνον για τα καφέ μπαρ, αλλά για όλες τις υπηρεσίες εστίασης

Πηγαίνουμε λοιπόν στην σελίδα αναζήτησης μελών του επιμελητηρίου που μας ενδιαφέρει πχ Εμπορικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης https://echamber.eeth.gr/eChamber/login.php

Για τα υπόλοιπα επιμελητήρια κάνουμε αντίστοιχες αναζητήσεις σε μια μηχανή αναζήτησης. Υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες για όλα τα επιμελητήρια.

Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση νέων πελατών μέσω ΔΩΡΕΑΝ εργαλείων από τα επιμελητήρια

Μετά κατεβαίνουμε στον κωδικό 56, και τον επιλέγουμε

Μετά πατάμε δημιουργία κατάστασης pdf

Και τέλος επιλέγουμε το pdf αρχείο

Με αυτόν τον απλό τρόπο, μπορούμε να έχουμε στην διάθεση μας ΔΩΡΕΑΝ, τα στοιχειά επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη επιτηδεύματος των επιχειρήσεων στο επιμελητήριο, από όλους τους ενδιαφερόμενους για εμάς κλάδους.

Δυστυχώς, πολλές φορές τα στοιχεία επικοινωνίας αντιστοιχούν σε λογιστικά γραφεία που έκαναν την έναρξη επιτηδεύματος. Παρόλαυτα είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και το βασικότερο ΔΩΡΕΑΝ.

Υπάρχει βέβαια περιορισμός ως προς τα πρώτα 250 αποτελέσματα, αλλά σε περίπτωση που θέλουμε ολόκληρη την λίστα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το αντίστοιχο επιμελητήριο.

Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρατε μόνοι σας, και θα θέλατε να σας βοηθήσουμε στην αναζήτηση σας, θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.