Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 1/13.1.2014 Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 1/13.1.2014
Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993
Αθήνα, 13/1/2014
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 10432 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 – 5285567, -569
Fax: 210 – 5229840

Εγκύκλιος: 1

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993»

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 36/07, 87/2009, 33/2010, 40/2011, 63/2011, 35/2012

1. Οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στον Ο.Α.Ε.Ε., – μετά την διακοπή της ασφαλιστέας στον Ο.Α.Ε.Ε. δραστηριότητας – διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 258/2005, όπως τροποποιήθηκαν με όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.3996/2011. Περαιτέρω, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 της αρ.Φ80000/7228/308/7.9.2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1397/2006 τ. Β) (Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ) με τις οποίες καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφόσον: 

■ δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και

■ κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 258/2005, δηλ. δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου οποιουδήποτε φορέα (και του ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι συγχρόνως και ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δύνανται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον Οργανισμό, μετά από τη διακοπή της ασφαλιστέας σε αυτόν δραστηριότητάς τους. (Σχετ. το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Επιπροσθέτως για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης απαιτείται η συνδρομή μιας εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την ασφάλισή τους σε αυτόν από οποιαδήποτε αιτία να έχουν πραγματοποιήσει πέντε (5) έτη πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πριν τη διακοπή της ασφάλισης.

Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει (στην αίτησή του) την επιθυμία του να συνεχίσει προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εάν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., ως έναρξη αυτής λαμβάνεται η 1η του επόμενου μήνα της διακοπής. Εάν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως έναρξη αυτής λαμβάνεται η 1η του μήνα της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η 5ετία είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης στην προαναφερθείσα α’ περίπτωση.

β. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησης τους. (Λήξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή λήξη της παράτασης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).

Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του δηλώνει την επιθυμία του να συνεχίσει προαιρετικά από την διακοπή της συνταξιοδότησης του ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εάν επιθυμεί τη συνέχιση προαιρετικά από την διακοπή της συνταξιοδότησής του, ως έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης λαμβάνεται η 1η του επομένου μήνα της λήξης της συνταξιοδότησης. Εάν επιθυμεί τη συνέχιση προαιρετικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης λαμβάνεται η 1η του μήνα της αίτησης.

γ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να έχουν πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης σε αυτόν (τον ΟΑΕΕ) ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.

Η προϋπόθεση να είναι ο ΟΑΕΕ τελευταίος φορέας ασφάλισης απαιτείται να συντρέχει μόνο στην περίπτωση που για τη συμπλήρωση των 10 ετών πραγματικής ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη χρόνοι και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης και όχι όταν το δικαίωμα συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά κρίνεται μόνο με το χρόνο του ΟΑΕΕ (Σχετ. η αρ. 5604/10-06-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ).

Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης. Ειδικά:

► Οι ασφαλισμένοι με δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, οι οποίοι έχουν διανύσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της ασφάλισης και υποβάλλουν αίτηση εντός ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορούν να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφάλισης τους προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (έναρξη την 1η του επόμενου μήνα της διακοπής) ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (έναρξη την 1η του μήνα της αίτησης).

Τα πρόσωπα αυτά εάν υποβάλλουν την αίτηση συνέχισης της ασφάλισης μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, η συνέχιση της προαιρετικής τους ασφάλισης αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησής τους.

► Ασφαλισμένοι με δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν διανύσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. είχαν 6 μήνες στον ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της ασφάλισης) και υποβάλλουν αίτηση για συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά εντός ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης ή μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους από τη διακοπή υπάγονται στην προαιρετική ασφάλιση του Οργανισμού από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι η 10ετία είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης για την προαναφερθείσα γ’ περίπτωση.

Για τη συμπλήρωση των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ετών πραγματικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2458/1997 οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή μεταξύ του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης αγροτών του ν. 1745/1987, εφόσον θεωρήθηκε ως διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 5 παρ.2 ν.2458/1997).

Επομένως τόσο ο χρόνος του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης του ν. 1745/1987 (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 του ν.2458/1997) όσο και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ή πέντε (5) ετών ασφάλισης.

Δεν μπορεί όμως να συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΟΓΑ πριν την 1-1-1998, για τη θεμελίωση των προϋποθέσεων συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο ασθένειας γιατί ο ΟΓΑ δεν είχε κλάδο ασθένειας πριν την ημερομηνία αυτή.

Επομένως οι έχοντες χρόνο στον ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρονται χωριστά τα διαστήματα ασφάλισης ( πριν και μετά την 1-1-1998) και να βεβαιώνεται ότι ο χρόνος καταβολής πρόσθετης ασφάλισης του ν. 1745/89 έχει θεωρηθεί ως διαδραμών χρόνος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης μετά από αίτηση του ασφαλισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2458/1997.

Ως χρόνοι πραγματικής ασφάλισης δεν θεωρούνται για να προσμετρηθούν:

• Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί με εξαγορά (π.χ αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, δημοσίου κλπ)
• Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί ως τυπική ασφάλιση (άρθρο 7 Π.Δ. 258/2005).
• Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 Π.Δ. 258/2005.
(Σχετ. η αρ. 1484/27-02-09 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

3. Το δικαίωμα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης και η υπαγωγή σε αυτήν ενεργείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου, από 1-1-2007 και εφεξής μόνη η καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή του επαγγέλματος δεν αρκεί για να θεωρηθεί ο αντίστοιχος χρόνος, ως χρόνος διανυθείς στην προαιρετική ασφάλιση.

4. Οι δικαιούχοι συνέχισης της ασφάλισή τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ δύνανται να επιλέξουν είτε και τους δύο κλάδους (σύνταξης και ασθένειας) είτε τον ένα εκ των δύο κλάδων (σύνταξης ή ασθένειας).

(Σχετ. η αρ. 9292/31-10-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΕ και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

► Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλιση τους προαιρετικά και στους δύο κλάδους δύνανται οποτεδήποτε να διακόψουν έναν εκ των δύο κλάδων και να συνεχίσουν στον άλλο.
► Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλισή τους προαιρετικά μόνο στον ένα Κλάδο δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν και στον άλλο κλάδο.

Η αίτηση για την ένταξή τους και στον άλλο κλάδο υποβάλλεται:

■ Μέσα σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της δραστηριότητας εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) – 5ετής ασφάλιση.
■ Μέσα σε δύο έτη από τη λήξη της σύνταξης αναπηρίας ή ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (β) – συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησής τους.
■ Οποτεδήποτε εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (γ) – 10 έτη ασφάλισης.

5. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλονται:
■ Αίτηση
■ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος από δικό του δικαίωμα άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου.
■ Διακοπή δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.
■ Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή αποδείξεις ταχυπληρωμής
■ Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλο φορέα.

6. Διαδικασία για την έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης όπου ευρίσκεται ο ατομικός ασφαλιστικός φάκελος του ασφαλισμένου – σύμφωνα με την διεύθυνση της επαγγελματικής του έδρας.

Το περιφερειακό τμήμα παραπέμπει τον ασφαλισμένο στην Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), που εδρεύει στη νομαρχιακή και τοπική μονάδα υγείας του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά του για τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά.(βλ. έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ΟΑΕΕ ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/5/19816/12-3-2012)

Στην περίπτωση που η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ διαγνώσει αναπηρία ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό της αναπηρίας.

Εφόσον, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, κρίνεται ικανός για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ, εκδίδεται πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης, το οποίο μαζί με τον ατομικό ασφαλιστικό φάκελο του ασφαλισμένου, την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης της έδρας δραστηριότητας. Ευνόητο είναι ότι έχει προηγηθεί η έκδοση απόφασης διαγραφής του ασφαλισμένου από τα Μητρώα.

Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων αφού ελέγξει και βεβαιώσει το χρόνο ασφάλισης, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης και ότι δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη διακοπή της δραστηριότητάς του, προβαίνει στην έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα για την παρακολούθηση των εισφορών.

6.1 Οφειλή από χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης πριν τη διακοπή της δραστηριότητας.

■ Εφόσον η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο – με απόδειξη παραλαβής- έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το ποσό της οφειλής, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οφειλόμενο χρονικό διάστημα και γνωστοποιείται η υποχρέωσή του να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του εγγράφου.

Στην περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 α και 2γ αντίστοιχα της παρούσης. Εάν δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αίτημα απορρίπτεται.

■ Εφόσον η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης (συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησής τους), το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ενημερώνεται εγγράφως από το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων για το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, εφόσον υπάρχει, προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κατά τη λήξη της συνταξιοδότησης. Ακολούθως, αποστέλλεται έγγραφο – με απόδειξη παραλαβής – στον ενδιαφερόμενο με το οποίο γνωστοποιείται η οφειλή και η υποχρέωσή του να εξοφλήσει το ποσό μέσα σε (1) μήνα από την παραλαβή του εγγράφου.

Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2β της παρούσης. Εάν δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αίτημα απορρίπτεται.

► Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εάν δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση ενώ έχει παρέλθει ο μήνας από την παραλαβή της οφειλής και δεν έχουν εκπνεύσει οι προθεσμίες υποβολής αίτησης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. παρ. 2 της παρούσης), η οφειλή για τα χρονικά διαστήματα μέχρι την διακοπή της δραστηριότητας εισπράττεται με το ισχύον ασφάλιστρο και τα αναλογούντα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής.

6.2. Υποβολή νέου αιτήματος μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη εξόφλησης οφειλής.

Μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης:

• Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (α) περίπτωσης δύναται να υποβληθεί εκ νέου αίτημα μόνο εάν δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την διακοπή του επαγγέλματος. Το ποσό της οφειλής επανυπολογίζεται με τις τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

• Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μόνο εάν δεν παρήλθαν δύο (2) έτη από την λήξη της συνταξιοδότησής του ή ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία δεν έγινε δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Τα οφειλόμενα ποσά επανυπολογίζονται με τις τιμές της νέας αίτησης.

• Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (Υ) περίπτωσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νεώτερη αίτησή του, οποτεδήποτε, αλλά οι οφειλές αναπροσαρμόζονται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία της αίτησης.

7. Οφειλές από την διακοπή δραστηριότητας ή τη διακοπή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή την υποβολή αίτησης μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την διακοπή της δραστηριότητας ή τη διακοπή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή την υποβολή της αίτησης και μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να καταβληθούν εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, εφάπαξ ή τμηματικά.

Στην εφάπαξ καταβολή, εάν πραγματοποιηθεί εντός (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, ο υπολογισμός του ποσού γίνεται με το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο χωρίς πρόσθετα τέλη. Εάν παρέλθει το τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης η εφάπαξ καταβολή γίνεται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία καταβολής, τρέχουσα εισφορά και τέλη καθυστέρησης.

Στην τμηματική καταβολή ο υπολογισμός γίνεται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία καταβολής, τρέχουσα εισφορά και τέλη καθυστέρησης.

Εάν η εν λόγω οφειλή δεν εξοφληθεί εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα κατωτέρω.

8. Τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. προαιρετικά, κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που κατέβαλαν τις εισφορές τους στον Ο.Α.Ε.Ε. κατά την διακοπή του επαγγέλματος τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 258/2005.

Με αίτησή τους δύνανται να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη του επομένου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.

9. Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

α) Έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς περισσότερο από ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή, β) Εάν δεν έχει εξοφλήσει εφάπαξ ή τμηματικά εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, την οφειλή του χρονικού διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

► Στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

10. Η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά διακόπτεται:

α) Με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της.

β) Με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση του από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας
Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

► Καταβολή εισφορών μετά την υποβολή της αίτησης διακοπής, την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από άλλο φορέα ή το Δημόσιο δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της επιστροφής των εισφορών του κλάδου σύνταξης.

► Στην περίπτωση διακοπής της συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά (είτε με αίτηση είτε λόγω ασφάλισης ή συνταξιοδότησης) παρέχεται η δυνατότητα της εκ νέου υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης:

• Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (α) περίπτωσης εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί μέσα στην προθεσμία ενός (1) έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

• Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί μέσα στην προθεσμία μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

• Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (γ) περίπτωσης, των οποίων η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

11. Πρόσωπα που είχαν διακόψει κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα από τα καταργηθέντα ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και είχαν υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του πριν την 1/1/07 σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και κατά την ενοποίηση προκύπτουν οφειλές λόγω προγενέστερης ασφάλισης σε κάποιο άλλο από τα καταργηθέντα ταμεία, συνεχίζουν την προαιρετική τους ασφάλιση στον ΟΑΕΕ κανονικά χωρίς να διακόπτεται αυτή λόγω των ανωτέρω οφειλών (σχετική η αρ. 8061/08-09-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών).

12. Η προαιρετική ασφάλιση εξομοιώνεται για κάθε περίπτωση με την υποχρεωτική ασφάλιση.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013 Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013
Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Αθήνα, 11/4/2013
Αρ. πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/7/ 625127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
O.A.E.E
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5274386
ΦΑΞ : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 16

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

ΣΧΕΤ: Το αρ. Φ80000/26225/1757/25.2.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων

Από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή από 1-1-2011, συμβαίνει ασφαλισμένοι του Οργανισμού να υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να ζητούν αναγνώριση χρόνων, έχοντας την πεποίθηση ότι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στη συνέχεια να διαπιστώνεται ότι ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί. Με την τηρούμενη ως σήμερα διαδικασία ο ασφαλισμένος υποβάλει στη συνέχεια αίτημα αναγνώρισης χρόνου, και η συνταξιοδότηση αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων) ή το συνταξιοδοτικό αίτημα απορρίπτεται.

Ύστερα από σχετικό ερώτημα, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το αρ. Φ80000/26225/1757/25.2.2013 έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, σε περίπτωση που υποβάλλεται συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να ζητείται αναγνώριση χρόνου, εξαιτίας εσφαλμένης πεποίθησης του ασφαλισμένου ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί, ο ασφαλισμένος θα μπορεί, αφού ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία, να υποβάλει συμπληρωματικό αίτημα αναγνώρισης χρόνου, το οποίο θα εκλαμβάνεται ως να έχει υποβληθεί ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα και η σύνταξη θα αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος δικαιούται.

Παρόλο που η εσφαλμένη πεποίθηση για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνδέεται περισσότερο με την εφαρμογή των αυξημένων χρονικών προϋποθέσεων συντάξεων γήρατος βάσει των διατάξεων αρθρ. 10 ν. 3863/2010 και αρθρ. πρώτου ν. 4093/2012 ωστόσο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η ευνοϊκή αυτή διευθέτηση θα έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου εφόσον ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί για θεμελίωση και από εσφαλμένη αντίληψη του αιτούντα δεν ζητήθηκε εξαρχής η αναγνώριση χρόνων.

Κατ’ επέκταση, με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζεται και το αίτημα το οποίο τυχόν θα υποβάλει ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένος ζητώντας τροποποίηση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους.

Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα στον ασφαλισμένο με μεταγενέστερο αίτημα να τροποποιήσει το συνταξιοδοτικό αίτημα ως προς το είδος ή τον αριθμό των αναγνωριζόμενων χρόνων και το μεταγενέστερο αυτό αίτημα θα εκλαμβάνεται ως μέρος του αρχικού (διατήρηση των αναδρομικών συντάξεων) με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή του δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Αναγνώρισης βάσει του αρχικού αιτήματος.

Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης, η υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος περί τροποποίησης των αναγνωριζόμενων χρόνων θα εκλαμβάνεται ως νέο αίτημα (απώλεια των αναδρομικών συντάξεων).

Διευκρινίσεις

1. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την γνωστοποίησή της και έχει εφαρμογή για κάθε συνταξιοδοτικό αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

2. Η δυνατότητα υποβολής μεταγενέστερου αιτήματος αναγνώρισης χρόνων, το οποίο θα εκλαμβάνεται ως μέρος της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης θα παρέχεται αυστηρά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί.

3. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται ακόμα κι αν στην αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος έχει απαντήσει αρνητικά στο ερώτημα περί αναγνώρισης χρόνων ή έχει ζητήσει αναγνώριση λιγότερου χρόνου από ότι πραγματικά απαιτείται.

4. Σε περίπτωση υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος διαδοχικής ασφάλισης, χωρίς αναγνώριση χρόνων, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον Οργανισμό, ο ασφαλισμένος θα καλείται να δηλώσει αν επιθυμεί αναγνώριση χρόνου, ώστε στο βαθμό που αυτός επαρκεί, να εξαντλείται η διερεύνηση της θεμελίωσης στον φορέα μας.

Αν ο ασφαλισμένος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή ο δυνάμενος να αναγνωριστεί χρόνος δεν επαρκεί, τότε το αίτημα θα απορρίπτεται και θα διαβιβάζεται στον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά ημερομισθίων οργανισμό, κατά τα γνωστά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013 Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013
Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Αθήνα, 10-4-2013
Αρ.πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ31/466/625418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Τσιλογιάννη Β.
Τηλέφωνο : 210 5285578 – 9
Fax : 210 5243372
e mail : tm_mhtrwo@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)»

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ.ΓΕΝΔΙΠΑΡ/1108/406087/5-3-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών.

Σύμφωνα με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και στα έμμεσα μέλη τους, η αναζήτησή τους στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού θα γίνεται βάσει του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου (ΕΑΜ) που διαθέτει ο άμεσα ασφαλισμένος τα στοιχεία του οποίου θα ταυτοποιούνται με τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει ΕΑΜ θα του χορηγείται από το περιφερειακό τμήμα σύμφωνα με την έδρα της κατοικίας του.

Κατόπιν τούτων η καταχώριση και μεταβολή των στοιχείων των συνταξιούχων θα γίνεται από το Περιφερειακό Τμήμα, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Για τη χορήγηση του ΕΑΜ σε όσους συνταξιούχους δεν διαθέτουν ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Επιβεβαιώνεται ο Π.Α.Μ., που αναγράφεται στη συνταξιοδοτική απόφαση από το Γενικό Ιστορικό Μητρώο.

2. Ο συνταξιούχος καταχωρείται στο σύστημα με τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Π.Α.Μ.. Οι πληροφορίες μπορεί να αντληθούν από τη συνταξιοδοτική απόφαση ή και από το master συνταξιούχων.

3. Δεν μεταβάλλονται οι προεπιλεγμένες τιμές στα πεδία: Αποστολή Απόδειξης, Ασφάλιση Διαζευγμένης Συζύγου, Ένδειξη Έκδοσης Ενημερότητας, Έλεγχος Συνωνύμων, Έλεγχος Παλαιών Οφειλών.

4. Καταχωρούνται αναλόγως οι τιμές στα πεδία: Οικογενειακή Κατάσταση, Πλήθος Προστατευμένων Μελών & Επώνυμο, Όνομα Συζύγου.

5. Στο πεδίο Επάγγελμα καταχωρείται «Συνταξιούχος».

6. Στα πεδία με τα στοιχεία της επιχείρησης καταχωρούνται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του συνταξιούχου.

7. Τα ασφαλιστικά στοιχεία (Ημερομηνία Έναρξης, Εγγραφής, Διακοπής) μπορεί να αντληθούν από τη συνταξιοδοτική απόφαση ή και από το master συνταξιούχων.

8. Στο πεδίο Ένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα πληκτρολογείται η ημερομηνία καταχώρισης στο σύστημα.

9. Στο πεδίο της Ασφαλιστικής Κατηγορίας καταχωρείται η πλασματική τιμή Π01.

10. Εάν ο θανών συνταξιούχος δεν έχει Α.Μ.Κ.Α. ή και Α.Φ.Μ., στο είδος εγγραφής τίθεται η ένδειξη 1 (αυτεπάγγελτη εγγραφή). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στο είδος εγγραφής τίθεται η ένδειξη 3 (απογραφή).

11. Στην Αιτία Διακοπής τίθεται ο κωδικός 20.

12. Καταχωρούνται τα προστατευόμενα μέλη με τον Α.Μ.Κ.Α..

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από περισσότερα του ενός ενοποιημένα Ταμεία, χορηγείται Ε.Α.Μ. βάσει του πιο πρόσφατου Π.Α.Μ. και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία (προκειμένου να μη χορηγηθούν περισσότερα Ε.Α.Μ. και να χρήζουν ενοποίησης).

Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/10.4.2013 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/10.4.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10
ΑΘΗΝΑ, 10/4/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/28/615476

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β.Μπερούτσου
ΤΗΛ. : 210 – 5285569
FAX : 210 – 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 13

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10»

ΣΧΕΤ. : α) Η αρ. 80/10 εγκύκλιος και το αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/4/2468/11-1-2011 έγγραφο
β) Η αρ.499/συν23/18-9-2012 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, που αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές (περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 στους έξι Νομούς: Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης ή 3100 σε νησιά, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι κατοικούν μόνιμα σε αυτά) σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

– Κριτήριο για την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των περιπτώσεων του άρθρου 25 παρ. 1γ του Ν. 3846/2010, (επέκταση δραστηριότητας σε υποχρεωτικές περιοχές ασφάλισης) δεν πρέπει να είναι η έκδοση σχετικών τιμολογίων ή η διεύθυνση του πελάτη. Αντιθέτως, κριτήριο πρέπει να είναι το εάν τα προϊόντα παραδίδονται από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, χωρίς να έχει σημασία από πού προέρχονται οι πελάτες. Ειδικότερα: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε προαιρετικές περιοχές, εάν πωλούν τα προϊόντα τους στην έδρα τους θα κρίνονται με βάση το εισοδηματικό κριτήριο της παρ. 1α του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010.

Αν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά με δικά τους μέσα και με μέσα δημόσιας μεταφοράς μεταφέρουν τα προϊόντα τους και τα πωλούν σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, τότε θα πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ χωρίς να ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο.

Για την απόδειξη της άσκησης ή μη δραστηριότητας σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης ελέγχονται τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια – δελτία αποστολής των προαναφερθέντων προσώπων.

– Ως γνωστόν, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.80/10 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, παρόλο που ασκούν επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή, όσες κατηγορίες επαγγελματιών αναφέρονται αναλυτικά στη Β ενότητα της εγκυκλίου.

Πέραν τούτων υπάρχουν και δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε προαιρετική περιοχή όπου και η έδρα της επιχείρησης, που από τη φύση τους δεν μπορεί να επεκτείνονται σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως:

Ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων.

Ιδιοκτήτες ξυλουργείων που ασκούν τη δραστηριότητά τους μόνο εντός του ξυλουργείου (χωρίς μεταφορά και τοποθέτηση σε υποχρεωτικές περιοχές).

Ιδιοκτήτες σιδηρουργείων που ασκούν τη δραστηριότητά τους μόνο εντός του σιδηρουργείου (χωρίς μεταφορά συνεργείου για εκτέλεση εργασιών ή τοποθέτηση προϊόντων).

Ιδιοκτήτες ταβέρνας, εστιατορίων, καφενείων, αρτοποιείων που δεν κάνουν delivery.

Η πώληση εμπορευμάτων στον τόπο παραγωγής τους, ή η παροχή υπηρεσιών-εργασίας σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν συνιστά άσκηση δραστηριότητας σε περιοχή υποχρεωτικής ασφάλισης και κατά συνέπεια στην περίπτωσή τους ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο.

Ομοίως, με εισοδηματικό κριτήριο ελέγχονται και οι ιδιοκτήτες γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανών, ποδηλάτων, ειδών παραλίας, σκί κ.τ.λ. με έδρα προαιρετική περιοχή ασφάλισης.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε99/13

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 73

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Α.«Παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ». Β. «Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 50/2012»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας β. Η Εγκύκλιος 50/2012

 

Στη συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 50/2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας [β. σχετικό), με θέμα την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, κοινοποιούμε το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (α. σχετικό) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των έντεκα (11) πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων. Αποστέλλονται συνημμένα φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Β. Υπενθυμίζεται, ότι τα συγκεκριμένα έντεκα (11) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των εν λόγω ασφαλιστικών ταμείων δεν υποβάλλονται, από 30/6/2012, ως απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον πολίτη, συνημμένα με την αίτησή του, αλλά αναζητούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης (εγκ.50/2012).

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών/βεβαιώσεων έχει την έννοια, ότι η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Υπηρεσία (εντός 24 ωρών) απευθύνει αίτημα προς τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην ΚΥ. απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν (εντός 48 ωρών), των αντίστοιχων πιστοποιητικών μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον το έγγραφο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει στα έντυπα των αιτήσεων στα οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις/πιστοποιητικά, ως συνημμένα δικαιολογητικά, να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της Υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεδομένου, ότι όπως αναφέρεται στην ΚΥ. Απόφαση η μη εφαρμογή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας .

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ