Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013
Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Αθήνα, 10-4-2013
Αρ.πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ31/466/625418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Τσιλογιάννη Β.
Τηλέφωνο : 210 5285578 – 9
Fax : 210 5243372
e mail : tm_mhtrwo@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)»

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ.ΓΕΝΔΙΠΑΡ/1108/406087/5-3-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών.

Σύμφωνα με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και στα έμμεσα μέλη τους, η αναζήτησή τους στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού θα γίνεται βάσει του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου (ΕΑΜ) που διαθέτει ο άμεσα ασφαλισμένος τα στοιχεία του οποίου θα ταυτοποιούνται με τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει ΕΑΜ θα του χορηγείται από το περιφερειακό τμήμα σύμφωνα με την έδρα της κατοικίας του.

Κατόπιν τούτων η καταχώριση και μεταβολή των στοιχείων των συνταξιούχων θα γίνεται από το Περιφερειακό Τμήμα, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Για τη χορήγηση του ΕΑΜ σε όσους συνταξιούχους δεν διαθέτουν ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Επιβεβαιώνεται ο Π.Α.Μ., που αναγράφεται στη συνταξιοδοτική απόφαση από το Γενικό Ιστορικό Μητρώο.

2. Ο συνταξιούχος καταχωρείται στο σύστημα με τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Π.Α.Μ.. Οι πληροφορίες μπορεί να αντληθούν από τη συνταξιοδοτική απόφαση ή και από το master συνταξιούχων.

3. Δεν μεταβάλλονται οι προεπιλεγμένες τιμές στα πεδία: Αποστολή Απόδειξης, Ασφάλιση Διαζευγμένης Συζύγου, Ένδειξη Έκδοσης Ενημερότητας, Έλεγχος Συνωνύμων, Έλεγχος Παλαιών Οφειλών.

4. Καταχωρούνται αναλόγως οι τιμές στα πεδία: Οικογενειακή Κατάσταση, Πλήθος Προστατευμένων Μελών & Επώνυμο, Όνομα Συζύγου.

5. Στο πεδίο Επάγγελμα καταχωρείται «Συνταξιούχος».

6. Στα πεδία με τα στοιχεία της επιχείρησης καταχωρούνται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του συνταξιούχου.

7. Τα ασφαλιστικά στοιχεία (Ημερομηνία Έναρξης, Εγγραφής, Διακοπής) μπορεί να αντληθούν από τη συνταξιοδοτική απόφαση ή και από το master συνταξιούχων.

8. Στο πεδίο Ένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα πληκτρολογείται η ημερομηνία καταχώρισης στο σύστημα.

9. Στο πεδίο της Ασφαλιστικής Κατηγορίας καταχωρείται η πλασματική τιμή Π01.

10. Εάν ο θανών συνταξιούχος δεν έχει Α.Μ.Κ.Α. ή και Α.Φ.Μ., στο είδος εγγραφής τίθεται η ένδειξη 1 (αυτεπάγγελτη εγγραφή). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στο είδος εγγραφής τίθεται η ένδειξη 3 (απογραφή).

11. Στην Αιτία Διακοπής τίθεται ο κωδικός 20.

12. Καταχωρούνται τα προστατευόμενα μέλη με τον Α.Μ.Κ.Α..

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από περισσότερα του ενός ενοποιημένα Ταμεία, χορηγείται Ε.Α.Μ. βάσει του πιο πρόσφατου Π.Α.Μ. και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία (προκειμένου να μη χορηγηθούν περισσότερα Ε.Α.Μ. και να χρήζουν ενοποίησης).

Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Recommended Posts