Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013
Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Αθήνα, 11/4/2013
Αρ. πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/7/ 625127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
O.A.E.E
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5274386
ΦΑΞ : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 16

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

ΣΧΕΤ: Το αρ. Φ80000/26225/1757/25.2.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων

Από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή από 1-1-2011, συμβαίνει ασφαλισμένοι του Οργανισμού να υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να ζητούν αναγνώριση χρόνων, έχοντας την πεποίθηση ότι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στη συνέχεια να διαπιστώνεται ότι ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί. Με την τηρούμενη ως σήμερα διαδικασία ο ασφαλισμένος υποβάλει στη συνέχεια αίτημα αναγνώρισης χρόνου, και η συνταξιοδότηση αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων) ή το συνταξιοδοτικό αίτημα απορρίπτεται.

Ύστερα από σχετικό ερώτημα, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το αρ. Φ80000/26225/1757/25.2.2013 έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, σε περίπτωση που υποβάλλεται συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να ζητείται αναγνώριση χρόνου, εξαιτίας εσφαλμένης πεποίθησης του ασφαλισμένου ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί, ο ασφαλισμένος θα μπορεί, αφού ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία, να υποβάλει συμπληρωματικό αίτημα αναγνώρισης χρόνου, το οποίο θα εκλαμβάνεται ως να έχει υποβληθεί ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα και η σύνταξη θα αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος δικαιούται.

Παρόλο που η εσφαλμένη πεποίθηση για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνδέεται περισσότερο με την εφαρμογή των αυξημένων χρονικών προϋποθέσεων συντάξεων γήρατος βάσει των διατάξεων αρθρ. 10 ν. 3863/2010 και αρθρ. πρώτου ν. 4093/2012 ωστόσο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η ευνοϊκή αυτή διευθέτηση θα έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου εφόσον ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί για θεμελίωση και από εσφαλμένη αντίληψη του αιτούντα δεν ζητήθηκε εξαρχής η αναγνώριση χρόνων.

Κατ’ επέκταση, με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζεται και το αίτημα το οποίο τυχόν θα υποβάλει ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένος ζητώντας τροποποίηση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους.

Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα στον ασφαλισμένο με μεταγενέστερο αίτημα να τροποποιήσει το συνταξιοδοτικό αίτημα ως προς το είδος ή τον αριθμό των αναγνωριζόμενων χρόνων και το μεταγενέστερο αυτό αίτημα θα εκλαμβάνεται ως μέρος του αρχικού (διατήρηση των αναδρομικών συντάξεων) με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή του δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Αναγνώρισης βάσει του αρχικού αιτήματος.

Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης, η υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος περί τροποποίησης των αναγνωριζόμενων χρόνων θα εκλαμβάνεται ως νέο αίτημα (απώλεια των αναδρομικών συντάξεων).

Διευκρινίσεις

1. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την γνωστοποίησή της και έχει εφαρμογή για κάθε συνταξιοδοτικό αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

2. Η δυνατότητα υποβολής μεταγενέστερου αιτήματος αναγνώρισης χρόνων, το οποίο θα εκλαμβάνεται ως μέρος της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης θα παρέχεται αυστηρά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί.

3. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται ακόμα κι αν στην αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος έχει απαντήσει αρνητικά στο ερώτημα περί αναγνώρισης χρόνων ή έχει ζητήσει αναγνώριση λιγότερου χρόνου από ότι πραγματικά απαιτείται.

4. Σε περίπτωση υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος διαδοχικής ασφάλισης, χωρίς αναγνώριση χρόνων, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον Οργανισμό, ο ασφαλισμένος θα καλείται να δηλώσει αν επιθυμεί αναγνώριση χρόνου, ώστε στο βαθμό που αυτός επαρκεί, να εξαντλείται η διερεύνηση της θεμελίωσης στον φορέα μας.

Αν ο ασφαλισμένος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή ο δυνάμενος να αναγνωριστεί χρόνος δεν επαρκεί, τότε το αίτημα θα απορρίπτεται και θα διαβιβάζεται στον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά ημερομισθίων οργανισμό, κατά τα γνωστά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Recommended Posts