Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων 26
θεσσαλονίκη 54630
Τηλέφωνο: 2310534750
Secondary phone: 6932888450
ΦΑΞ: 2310534750
Email: info@drcc.eu
URL: https://drcc.eu/