Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014 Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης – Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.

Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014
Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης – Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. – Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. : Κ2-165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981
210 – 38 42 509

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας υπέβαλλε με το με το Α.Π.351/10.1.2014 έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτά παρουσιάζουν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΙΚΕ:
Είναι δυνατόν Κοινωνία του Αστικού Δικαίου ή Ατομική Επιχείρηση να μετατραπεί σε ΙΚΕ; Σύμφωνα με το άρθρο 1071 του 4072/2012 «Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων». Η δυνατότητα μετατροπής του άρθρου 107 [1] (γνήσια μετατροπή) αφορά εταιρείες και όχι επιχειρήσεις των οποίων φορέας είναι είτε φυσικό πρόσωπο (ατομικές επιχειρήσεις) ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι από αυτές ελλείπουν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας (ένωση προσώπων, επιδίωξη κοινού σκοπού, ίδρυση με δικαιοπραξία) και δεν περιλαμβάνονται στις μορφές εταιριών που έχει θεσπίσει ο έλληνας νομοθέτης. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972), στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, απευθύνουμε σχετικό ερώτημα, προκειμένου το σύνολο των διατάξεων να ερμηνευθεί συστηματικά.

2) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ:

Είναι δυνατόν ΙΚΕ να προέλθει από συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί η εταιρία, δεδομένου ότι μία εκ των ατομικών  επιχειρήσεων θέλει να εισφέρει ακίνητο στην ΙΚΕ;

Ο ν. 4072/2012 καλύπτει (άρθρα 108 επ.) μόνο συγχώνευση ΙΚΕ μεταξύ τους. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν προβλέπεται σύσταση ΙΚΕ από συγχώνευση άλλης ή άλλων νομικών μορφών, πολύ περισσότερο από συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε ωστόσο τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν. 4072/2012, σύμφωνα με την οποία «Οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία». Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972), στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, απευθύνουμε σχετικό ερώτημα, προκειμένου το σύνολο των διατάξεων να ερμηνευθεί συστηματικά.

3) ΕΠΕ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ή ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

Εταιρία  Περιορισμένης Ευθύνης που μας φέρνει να δημοσιεύσουμε ισολογισμό περάτωσης εκκαθάρισης σε ΓΕΜΗ και σε ΦΕΚ έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει και σε οικονομική εφημερίδα ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα της τον ισολογισμό αυτό, δεδομένου ότι από το άρ. 50 του Ν. 3190/1955 δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση, ενώ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Κ2-5515/7.10.2013 έγγραφό σας υπάρχει υποχρέωση πλήρους δημοσιότητας;

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 «όπου στο κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση 3 αυτής έχει καταχωριστεί στην Μερίδα της Εταιρείας». Αναφορικά με τη δημοσίευση του ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης, για την διαδικασία του οποίου το άρθρο 50, του ν. 3190/1955 παραπέμπει στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου, δεν γίνεται αναφορά για δημοσίευση σε άλλα μέσα πέραν του ΦΕΚ και του Γ.Ε.ΜΗ. Ως εκ τούτου η αναφορά μας για υποχρέωση πλήρους δημοσιότητας, έχει να κάνει με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.

4) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ:

Είναι δυνατόν Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία να καταστεί μονοπρόσωπη ΙΜΕ ΕΠΕ, σύμφωνα με το αρ. 43α του Ν. 3190/1955; Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς αυτό;

Οι ιδιότυπες μεταφορικές εταιρίες διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 383/1976. Ο εν λόγω νόμος καταργήθηκε από τον μεταγενέστερο ν. 3887/2010. Στα σχετικά άρθρα οι εν λόγω νόμοι εισάγουν ειδικές διατάξεις για τα θέματα που άπτονται του σκοπού τους, οι οποίες κατισχύουν των γενικών διατάξεων. Εάν δεν ρυθμίζεται το θέμα από ειδική διάταξη των εν λόγω νόμων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ν. 3190/1955. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο πρέπει να ερωτηθεί το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να ερμηνεύσει το ίδιο τις
σχετικές διατάξεις.

5) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΓΕΜΗ:

Α) Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κακώς έχουμε καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ μία πράξη, για την οποία έχουμε δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση και έχουμε χορηγήσει αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους, με ποιόν τρόπο μπορούμε να διαγράψουμε την καταχώρηση και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούμε;

Β) Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι η ίδια πράξη έχει καταχωρηθεί δυο φορές, σε διαφορετικές ημερομηνίες και έχει λάβει δύο ΚΑΚ.

Διορθώσεις και διαγραφές από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο πραγματοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9[2] και 10[3] του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεδομένου ότι οι καταχωρήσεις πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, η διαγραφή ή η διόρθωση πρέπει να είναι εμφανής κατά τον ίδιο τρόπο. Το παρόν κοινοποιείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ.

Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για αποστολή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

[1]
Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.
3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική
προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

[2]
Αρθρο 9 Ν. 3419/2005
Διόρθωση – Μεταβολή των καταχωρήσεων
1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι
δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν μεταβληθεί.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο, τους καθολικούς διαδόχους του ή οποιονδήποτε τρίτο που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Οι αιτήσεις διόρθωσης και μεταβολής που αφορούν στους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο.
3. Κάθε διόρθωση και μεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της επελθούσας διόρθωσης ή μεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε.
4. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της καθ` ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρμόδια, το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά.
5. Αν ανώνυμη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και τα υποκαταστήματα αυτών μεταφερθούν από την
αρμοδιότητα των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

[3]
Άρθρο 10 Ν. 3419/2005
Διαγραφή
1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Με την απώλεια της εμπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή. Η
Διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου.
β. Μετά από αίτησή τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής τους παύουν δύο (2) μήνες μετά τη Διαγραφή.
γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική
δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του, της κληρονομίας ή την πάροδο της προθεσμίας για αποποίησή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στους κληρονόμους και για τη μεταβολή του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων του κληρονομουμένου.
δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση
εμπορίας. Η Διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από τον δικαστικό συμπαραστάτη δικαστικής απόφασης με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση και διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να υποβάλει αίτηση Διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας.
ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η Διαγραφή στην περίπτωση αυτή
διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ειδικά, οι ανώνυμες εταιρίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις περιπτώσεις που προβλέπεται Διαγραφή, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, μετά από αίτηση της υπόχρεης εταιρείας.
2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομες, αναληθείς ή
ανακριβείς. Η Διαγραφή διενεργείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στην πράξη Διαγραφής κάθε καταχώρησης αναγράφονται η ημερομηνία και ο υπάλληλος που τη διενήργησε.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις Διαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
πραγματοποιούνται από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ..

ΠΟΛ.1262/11.12.2013 Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012

ΠΟΛ.1262/11.12.2013
Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Σωφρονά
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001

ΠΟΛ 1262/2013

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του ν. 4072/2012 εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμα κι όταν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ιδίου νόμου γίνεται προσαρμογή στις γενικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας των κεφαλαιουχικών εταιριών, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ΙΚΕ συνάγεται κάτι διαφορετικό. Ειδικότερα, ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των ΙΚΕ, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 ορίζεται ότι οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ΙΚΕ και με τις διατάξεις της παρ. 11 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012 προβλέφθηκε η διαδικασία μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρία άλλης εταιρικής μορφής και εταιρίας άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ, αντίστοιχα, και ορίσθηκε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μετατροπών η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται χωρίς να επέρχεται διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρίας.

Επίσης, ορίσθηκε ότι αν η μετατροπή της ΙΚΕ γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ΙΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

3. Ειδικά ως προς τη μετατροπή υφιστάμενων ΕΠΕ σε ΙΚΕ, με το άρθρο 120 του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι, προκειμένου για τη διευκόλυνση της συγκεκριμένης μετατροπής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, υφιστάμενες ΕΠΕ μπορούν να μετατραπούν σε ΙΚΕ κατά το άρθρο 107 του ιδίου νόμου, εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ, ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 4072/2012, με τη συγκεκριμένη διάταξη επιδιώκεται η ενθάρρυνση των υφισταμένων ΕΠΕ να μετατραπούν σε ΙΚΕ, δεδομένου ότι έως την 31/12/2013 για τη μετατροπή δεν απαιτείται η απαιτούμενη, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955, πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, αλλά το μειωμένο ποσοστό πλειοψηφίας των 2/3 του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι, μετά τη λήξη της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 120 του ν. 4072/2012, ήτοι από 1.1.2014, οι υφιστάμενες ΕΠΕ θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε ΙΚΕ με την προβλεπόμενη από το άρθρο 107 του ιδίου νόμου διαδικασία και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μετατροπή οποιασδήποτε μορφής εταιρίας σε ΙΚΕ.

4. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περιπτώσεις μετατροπών με βάση τις διατάξεις του κοινού δικαίου, ήτοι κατά τη μετατροπή, μεταξύ άλλων, Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. και προσωπικών εταιριών σε ΕΠΕ με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/1920 ή του άρθρου 53 του ν. 3190/1955, αντίστοιχα, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και ίδρυση νέου νομικού προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρίας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Κατά συνέπεια, ο ισολογισμός που συντάσσεται για τις ανάγκες της εκτίμησης δεν παράγει φορολογικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τη μετατρεπόμενη εταιρία. Ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν τόσο από την μετατραπείσα όσο και από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της προελθούσας από τη μετατροπή εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή (σχετ. οι ΠΟΛ.1255/8.9.2000 και ΠΟΛ.1083/15.6.2009 εγκύκλιοί μας).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1083/15.6.2009 εγκύκλιό μας, και στην περίπτωση μετατροπής προσωπικής εταιρίας η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και τα αποτελέσματά της προσδιορίζονται λογιστικά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σύνταξη απογραφής κατά το χρόνο μετατροπής, η εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος της μετατρεπόμενης εταιρίας και η μεταφορά του στα βιβλία της προερχόμενης από τη μετατροπή εταιρίας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά ρητή διατύπωση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012, σε όλες τις προβλεπόμενες από τα άρθρα αυτά περιπτώσεις μετατροπών δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας αλλά συνέχεια του ίδιου νομικού προσώπου με άλλο νομικό τύπο, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπών που λαμβάνουν χώρα με βάση τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012.

6. Όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων κατά τις ανωτέρω μετατροπές, με την αριθ. Κ2 – 5371/31.7.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δ/νση ΑΕ και Πίστεως) έχει γίνει δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι, ο νομοθέτης όρισε ρητά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4155/2013, ότι εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής ΙΚΕ σε ΑΕ ή ΕΠΕ. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 κατά τηδιαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ, με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4072/2012. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο έγινε επίσης δεκτό ότι αν η διαδικασία μετατροπής γίνεται με την παράλληλη χρήση των διατάξεων αναπτυξιακού νόμου (ενδεικτικά, ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993), όσον αφορά στην αποτίμηση της αξίας ή τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης σε ΙΚΕ εταιρίας, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις αυτών των νόμων.

7. Με βάση τα ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις μετατροπών κατά τις οποίες δε διενεργείται εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν προκύπτει υπεραξία για τη μετατρεπόμενη εταιρία, ενώ, σε περίπτωση που διενεργείται εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η υπεραξία φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, εκτός εάν κατά τη μετατροπή γίνεται παράλληλη χρήση των διατάξεων των αναπτυξιακών νομοθετημάτων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται αμέσως κατωτέρω.

8. Ως προς την παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων των αναπτυξιακών νομοθετημάτων στις ανωτέρω περιπτώσεις μετατροπών (ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993 κλπ.) και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 με βάση τις οποίες οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ΙΚΕ, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή η παράλληλη εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των αναπτυξιακών νομοθετημάτων κατά τις μετατροπές με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012.

Σημειώνεται, εντούτοις, ότι, όπως αναφέρεται στις αριθ. Ε.5873/Εγκ. 25/19.5.1973 και 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994, ερμηνευτικές εγκυκλίους του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993, αντίστοιχα, οι διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων θεσπίστηκαν προς ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία στη χώρα ισχυρών οικονομικών μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αύξηση παραγωγής κλπ.). Επιπλέον, με την αριθ. ΠΟΛ.1080/5.4.1994 εγκύκλιό μας έχει γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 2166/1993 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ γιατί ο νόμος αυτός αποβλέπει στη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων και όχι στη μετατροπή μεγάλων σε μικρές μονάδες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ή του ν. 2166/1993 μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του ν. 4072/2012, εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτουν οι αναπτυξιακοί νόμοι (π.χ. ελάχιστο όριο κεφαλαίου, κλπ.), μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής σε εταιρίες «ισοδύναμου» ή «ανώτερου» νομικού τύπου, ήτοι κατά τη μετατροπή ΙΚΕ σε ΕΠΕ ή ΑΕ ή κατά τη μετατροπή προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ σε ΙΚΕ και όχι κατά τη μετατροπή ΙΚΕ σε προσωπική εταιρία ή ΑΕ σε ΙΚΕ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία – Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4155/2013 και ν. 4156/2013

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013
Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία – Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4155/2013 και ν. 4156/2013
Αθήνα, 31 – 07 – 2013
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5371
Σχετ. : Κ2-5303, Κ2-5310

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ & Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
: Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 15 14 377
Fax : 210 – 38 42 509
: 210 – 38 38 981

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4155/2013 ΚΑΙ Ν. 4156/2013

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας έχει δεχθεί πληθώρα ερωτημάτων τόσο εγγράφων όσο και τηλεφωνικών αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία μετατροπής εταιρίας άλλης μορφής σε Ι.Κ.Ε. και αφού ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ., όπως εκφράζονται στο με Α.Π. 174/19-07- 2013 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο άρθρο 107 του ν. 4072/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.
3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Α) Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας κατά τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε. – Εφαρμογή άρθρων 107 παρ. 2 και 77 παρ. 2 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005»

Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι, δεδομένου ότι ο νομοθέτης όρισε ρητά με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4155/20131 ότι αποτίμηση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε ΑΕ ή ΕΠΕ, και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ιδίου νόμου κατά τη διαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε., δεν απαιτείται εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9.

1 Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4155/2013 ορίζεται ότι :
4. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.
Η καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.»

Αν όμως η διαδικασία μετατροπής γίνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις αναπτυξιακού νόμου (ενδεικτικά ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993), εφαρμόζονται όσον αφορά την αποτίμηση της αξίας ή τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης σε Ι.Κ.Ε. επιχείρησης οι ειδικές διατάξεις αυτών των νόμων.

Β) Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4072/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Διαδικασία καταχωρίσεων

Αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρισης μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε., και προκειμένου να συντελεστεί αυτή, απαιτούνται δύο καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε πρώτη φάση καταχωρίζονται η απόφαση των εταίρων ή των μετόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 καθώς και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε.. Εφόσον η μετατρεπόμενη εταιρία είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. απαιτείται, πέραν της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή σχετικής ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρα 16 και 13 παρ. 2β του ν. 3419/2005).

Σε δεύτερη φάση, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

1) Μετά την παρέλευση ενός μηνός τουλάχιστον από τη σχετική καταχώριση και εφόσον δεν προβληθούν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστή ή δανειστές της, η μετατρεπόμενη εταιρία οφείλει να αιτηθεί τη σημείωση του σχετικού γεγονότος στο Γ.Ε.ΜΗ. Η μετατροπή της σε Ι.Κ.Ε. συντελείται με την καταχώριση της σχετικής σημείωσης στη μερίδα της. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μεταβάλλει τη νομική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και σχετική ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.Εφόσον η μετατρεπόμενη εταιρία είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. απαιτείται, πέραν της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή σχετικής ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρα 16 και 13 παρ. 2β του ν. 3419/2005)..

2) Εάν προβληθούν σχετικές αντιρρήσεις από τους δανειστές και η μετατρεπόμενη εταιρία ασκήσει το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος (εδάφια 4ο και επόμενα του άρθρου 107) να αιτηθεί την έκδοση δικαστικής απόφασης που να απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή την ανακοπή ερημοδικίας, η μετατροπή της σε Ι.Κ.Ε. συντελείται με την καταχώριση της δικαστικής απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή την ανακοπή ερημοδικίας. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μεταβάλλει τη νομική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και σχετική ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.Εφόσον η μετατρεπόμενη εταιρία είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. απαιτείται, πέραν της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή σχετικής ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρα 16 και 13 παρ. 2β του ν. 3419/2005)..

Τέλος, αν ο νομικός τύπος της μετατρεπόμενης σε Ι.Κ.Ε. εταιρίας είναι αυτός της ανωνύμου εταιρίας, δεν απαιτείται η έκδοση εγκριτικής διοικητικής πράξης. Και αυτό για δύο λόγους:

Α) Αφενός γιατί στις διατάξεις περί λύσης ανωνύμου εταιρίας (άρθρα 47 επ. του κ.ν. 2190/1920) δεν προβλέπεται η σύμπραξη της Διοίκησης (δεν απαιτείται δηλαδή να εγκριθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) και,

Β) Αφετέρου, διότι στα περί μετατροπών άρθρα, ο νομοθέτης προβλέπει την έκδοση εγκριτικής διοικητικής πράξης μόνο όταν μετατρέπεται εταιρία άλλης νομικής μορφής σε α.ε. και όχι όταν ανώνυμη εταιρία μετατρέπεται σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης2, όπου απαιτεί μόνο την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Εξυπακούεται ωστόσο ότι, εάν ανώνυμη εταιρία αποφασίζει τη μετατροπή της σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. θα διαβιβάσουν σε κάθε περίπτωση τα σχετικά δικαιολογητικά της ανωνύμου στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Γ) Μετατροπή ΕΠΕ σε Ι.Κ.Ε. (άρθρο 107 ν. 4072/2012) – Απαιτούμενος τύπος Αναφορικά με τον απαιτούμενο τύπο σε περίπτωση μετατροπής ΕΠΕ σε Ι.Κ.Ε., στις περιπτώσεις που η μετατρεπόμενη εταιρία έχει το νομικό τύπο της Ε.Π.Ε. θα πρέπει να τηρηθεί ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, διότι η μετατροπή επί της ουσία αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Π.Ε. στο σύνολό του, πράξη για την οποία ο ν. 3190/1955 απαιτεί την τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Επίσης, αν δεν απαιτείται από διάταξη άλλου νόμου η τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ή για τη σύσταση των προσωπικών εταιριών (ο.ε. ή ε.ε.), οι τροποποιήσεις του καταστατικού των προσωπικών εταιριών ή των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών που προέρχονται από μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο (βλ. άρθρο 164 Α.Κ.).

Δ) Σύσταση Ι.Κ.Ε. όπου το κεφάλαιο σχηματίζεται με εισφορά σε είδος (άρθρο 77 παρ. 2 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει) – Έλεγχος εισφορών από ΔΟΥ στην περίπτωση σύστασης μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης

Δε δημιουργείται πρόβλημα στη σύσταση μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης μίας Ι.Κ.Ε. όπου το κεφάλαιο σχηματίζεται σε είδος, διότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1676/1986.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 273 του ως άνω νόμου ο αρμόδιος οικονομικός έφορος μπορεί να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική αξία των εισφορών σε είδος και να καταβληθεί ο προκύπτων φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Συνεπώς, η σύσταση Ι.Κ.Ε. γίνεται κανονικά μέσω ΥΜΣ και στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές σε είδος δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000€, αρκεί η εκτιμώμενη αξία των εισφορών που αναφέρεται στην πράξη σύστασης και να τεκμηριώνεται επαρκώς. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου καταβάλλεται στην ΥΜΣ βάσει των προβλεπομένων στο καταστατικό της Ι.Κ.Ε. και ο έφορος διατηρεί το δικαίωμα εκ των υστέρων (και εντός τριμήνου από τη σύσταση) να προχωρήσει σε προσωρινό προσδιορισμό της αξίας των φορολογητέων εισφορών και στις λοιπές ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 1676/1986.

2 Βλ. ενδεικτικά τη διαφορετική διατύπωση που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης στα άρθρα 66 και 66α του κ.ν. 2190/1920 (μετατροπή α.ε. σε ε.π.ε. και μετατροπή α.ε. σε ο.ε. ή ε.ε. αντίστοιχα) όπου ομιλεί περί τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, ενώ στο άρθρο 67 (μετατροπή ε.π.ε., ο.ε. ή ε.ε. σε α.ε.) ρητά απαιτεί έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 4.
3 Το άρθρο 27 του ν. 1676/1986 προβλέπει τα εξής:
«1. Ο οικονομικός έφορος ελέγχει την ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης. Εάν ο οικονομικός έφορος δεν αποδέχεται τη δήλωση που υποβλήθηκε ως ειλικρινή, μπορεί, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τότε που υποβλήθηκε, να προβεί στον προσωρινό προσδιορισμό της αξίας των εισφορών που πρέπει να φορολογηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του νόμου αυτού.
2. Μετά τον προσωρινό προσδιορισμό της αξίας των εισφορών, ο οικονομικός έφορος καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο, τάσσοντας σ` αυτόν εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα (40) ημέρες από τότε που επιδόθηκε η πρόσκληση. Κατά την προσέλευση του υπόχρεου του γνωστοποιεί, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, την αξία των εισφορών που προσδιόρισε κατά τον ανωτέρω τρόπο και, εφ` όσον αυτός συμφωνεί, υποβάλλει μέσα σε δέκα (1Ο) ημέρες από τότε που έγινε η συμφωνία, συμπληρωματική δήλωση και καταβάλλει μαζί ολόκληρη τη διαφορά του φόρου που αναλογεί μεταξύ της αρχικής και συμπληρωματικής δήλωσης, χωρίς προσαύξηση, οπότε η υπόθεση περαιώνεται οριστικά ως ειλικρινής. Εάν η διαφορά του φόρου που προκύπτει υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000), ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα αυτού.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης ή υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης για αξία μικρότερη από αυτήν που πρότεινε ο οικονομικός έφορος, αυτός διατάσσει τακτικό έλεγχο, χωρίς να δεσμεύεται από την αξία που προσδιορίστηκε από αυτόν προσωρινά.
4. Αφού τελειώσει ο τακτικός έλεγχος, ο οικονομικός έφορος εκδίδει πράξη προσδιορισμού του οφειλόμενου φόρου, την οποία κοινοποιεί στο υπόχρεο πρόσωπο μαζί με την οικεία έκθεση ελέγχου.»

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

ΠΟΛ.1081/17.4.2013 Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)

ΠΟΛ.1081/17.4.2013
Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)
Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ.Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιαννακούλη
Τηλέφωνο : 210 3642922
FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1081

ΘΕΜΑ : « Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)».

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του νόμου 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Με τις εν λόγω διατάξεις, θεσμοθετείται ένας νέος εταιρικός τύπος, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία είναι, εκ του νόμου, εμπορική, έχει νομική προσωπικότητα, ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ και η σύστασή της θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτή της ανώνυμης εταιρείας ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 76 – 79 ορίζονται τα είδη των εισφορών που προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής του κάθε εταίρου. Οι εισφορές μπορεί να είναι:

– κεφαλαιακές (άρθρο 77), οι οποίες συνίστανται είτε σε εισφορά μετρητών είτε σε εισφορά σε είδος, με την προϋπόθεση το εισφερόμενο να είναι δεκτικό αποτίμησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2190/1920.

-εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78), οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών και

-εγγυητικές (άρθρο 79), με τις οποίες ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής των χρεών της εταιρείας, μέχρι το ποσό της εισφοράς του.

Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε ένα είδος εισφοράς. Έτσι π.χ. αν ένας εταίρος εισφέρει κεφάλαιο θα λάβει μερίδια που αντιστοιχούν αποκλειστικά σε κεφαλαιακή εισφορά, ενώ αν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και λογιστικές υπηρεσίες στην εταιρεία και συμφωνείται, μεταξύ των εταίρων, η εργασία του αυτή να αποτελεί εισφορά, θα λάβει και μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή εισφορά. Ο αριθμός δε, των μεριδίων του κάθε εταίρου, είναι ανάλογος με την αξία της εισφοράς του. Υπογραμμίζεται ότι, δεν είναι απαραίτητο σε μια Ι.Κ.Ε. να συμμετέχουν και τα τρία είδη των εισφορών. Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο, πάντως, είναι να υπάρχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο με κεφαλαιακή εισφορά.

Περαιτέρω, εφόσον το επιθυμούν οι εταίροι, μπορούν να διαμορφώσουν ένα σύστημα με έντονα προσωπικά στοιχεία, όπως η παροχή εργασίας (εξωκεφαλαιακή εισφορά) και η ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (εγγυητική εισφορά).

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 94 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι, «αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι, «η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος».

Ως προς την αντιμετώπιση των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, εφαρμόζονται, κατά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου τους, οι διατάξεις των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.

Ο φόρος υπολογίζεται κατά τη σύσταση των εταιρειών αυτών καθώς και τις μετέπειτα αυξήσεις του κεφαλαίου τους στην πραγματική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για μετρητά, είτε για εισφορά σε είδος, είτε για παροχή υπηρεσιών από εταίρο, είτε για εγγυητικές εισφορές.

Σημειώνεται ότι, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4072/2012, μετατροπή μεριδίων εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, με την εξαγορά υποχρεώσεων των εταίρων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, ως “αύξηση κεφαλαίου”, δεν εκλαμβάνεται ως τέτοια για την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.), εφόσον, όπως υφίσταται υποχρέωση, ήδη, κατά τη σύσταση της εταιρείας, έχει καταβληθεί ο αναλογών σε κάθε εισφορά (κεφαλαιακή, εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική) των εταίρων, για την απόκτηση των αντιστοιχούντων σ’ αυτή εταιρικών μεριδίων, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Κατά τα λοιπά, όπως προαναφέρθηκε, από άποψη επιβολής Φ.Σ.K. επί αυξήσεως κεφαλαίου με νέες εισφορές των εταίρων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4072/2012, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 1676/1986, όπως ισχύει και επιβάλλεται Φ.Σ.Κ. επί της αξίας των νέων εισφερομένων στοιχείων, οποιουδήποτε είδους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 10.1.2013 Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 10.1.2013
Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε.
Αθήνα, 10/01/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε.».

Σχετικό: Το ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ22/73/892458-28/11/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνσή μας η εγκύκλιος 44/2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την οποία δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) του Ν.4072/2012.

Στην παράγραφο Ε της παραπάνω εγκυκλίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 9, του άρθρου 116, του Ν.4072/2012, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/2005, ορίζοντας ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται: α) οι διαχειριστές των Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και β) Ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Συνημμένα παραθέτουμε την προαναφερόμενη εγκύκλιο για τις ενέργειές σας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 24-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   

Αρ.Πρωτ.: Κ1-1084

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
   

 

ΤΜΗΜΑ Β΄
   

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

Θέμα: Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) – Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν. 3853/2010.

Με το δεύτερο μέρος του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE).

Η εταιρία αυτή έχει νομική προσωπικότητα, είναι εκ του νόμου εμπορική (άρθρο 43 παρ. 1) και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 43 παρ. 2), με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει

πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (βλ. άρθρο 43 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79).

Βασικό χαρακτηριστικό της IKE είναι ότι η IKE έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ (άρθρο 43 παρ. 3), δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων ομοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 . Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει της εργασίες επιδίωξης του σκοπού της.

Συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της Kl-802/2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470 Β΄) δεν έχει εφαρμογή όταν η συστηνόμενη εταιρία είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και αν ακόμα ο επιδιωκόμενος από αυτές σκοπός εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 . Τονίζεται ωστόσο ότι, αν και n σύσταση διενεργείται κανονικά και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες λαμβάνουν Α.Φ.Μ. από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν κατά τα λοιπά την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 80 και 81 του Ν. 3463/2006 προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα την δραστηριότητά τους. Έτσι υποχρεούνται να λάβουν τόσο την προέγκριση ίδρυσης όσο και την άδεια λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν αφού συσταθεί η εταιρία αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση (βλ. τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 του Ν. 4072/2012 ).

Επισημαίνουμε ότι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες συστήνονται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 που εισήχθη με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και συνεπώς, επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σημεία της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Kl-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄).

Ειδικότερα:

`Αρθρο 4 της Kl-802/2011

Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Δδ) για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 ).

`Αρθρο 5 της Kl-802/2011

Οι αιτούντες την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός ιδρυτής ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή (βλ. υπόδειγμα Α). Η εντολή περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της Kl-802/2011 ως προς τα εξής:

α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011), δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν την σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ)

β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011) περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 .

`Αρθρο 6 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4072/2012 αναφορικά με τον τρόπο σχηματισμού της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 7 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν έχει εφαρμογή κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω.

`Αρθρα 8 και 9 της Kl-802/2011

Με το άρθρο 116 ο νομοθέτης επέλεξε να υπαγάγει τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες στις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ήτοι για τις ανώνυμες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), ειδικότερα δε στις ρυθμίσεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (βλ. άρθρο 116 ιδίως παρ. 2, και 11). Επομένως, αναφορικά με το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ήτοι 70 ευρώ (βλ. παρ. 1 άρθρου 14 της Κ1-802/2011 ΚΥΑ), και, εάν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι των 3, αυτό προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Ανάλογα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μέχρι να οριστεί από κάθε Επιμελητήριο ξεχωριστά, το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ αναφορικά με την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως όσα εφαρμόζονται για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, είναι προφανές ότι δεν εισπράττεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 10 της Kl-802/2011

Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συμβολαιογράφος ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. άλλη από αυτήν η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του μητρώου της συστηνόμενης εταιρίας, οφείλει να ανακοινώσει την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει (βλ. υπόδειγμα Β).

`Αρθρο 11 της Kl-802/2011

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης οφείλει, κατ΄ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, να αποστείλει ανακοίνωση (υπόδειγμα Γ) για την σύσταση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, για περαιτέρω δικές τους ενέργειες. Επισημαίνουμε εδώ ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται:

Α) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, και

Β) ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (βλ. παρ. 2 του άρθρου 1 και παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 258/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 )

Επίσης η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) του άρθρου 11 της Kl-802/2011, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (υπόδειγμα Δ) αναφορικά με την ανακοίνωση της περίπτωσης ε).

`Αρθρο 12 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της σύστασης, είτε του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ουδεμία αρμοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

`Αρθρα 13 και 14 της Kl-802/2011

Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων που αφορούν τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα Α εώς Δ.

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ορισμένες διατάξεις του Ν. 4072/2012 οι οποίες είναι κρίσιμες κατά την σύσταση της εταιρίας

Α ) `Αρθρο 1 του Ν . 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του Ν . 4072/2012

Εάν η πράξη σύστασης της εταιρίας, η οποία περιέχει και το καταστατικό, καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο (βλ. και άρθρο 49 παρ. 2 πρώτο εδάφιο του Ν. 4072/2012 ), ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005, ως ισχύει, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3853/2010 . Ωστόσο, εάν το έγγραφο είναι συμβολαιογραφικό (δηλαδή στις περιπτώσεις του άρθρου 49, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο του Ν. 4072/2012), ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Β) Περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει:

α) Να προβεί στον έλεγχο που επιβάλλεται στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α, ελέγχοντας ιδιαίτερα αν:

1) Στο καταστατικό της εταιρίας αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

2) Ο σκοπός της εταιρίας, με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη.

3) Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α διευκρινίζεται η έκταση του ελέγχου που διενεργείται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη σύσταση της IKE. Πρόκειται για έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων. Ειδικά όμως σε σχέση με τη νομιμότητα, προκύπτει από το κείμενο του νόμου ότι θα ελέγχονται εκείνα μόνο τα ελαττώματα που, αν τυχόν δεν εντοπισθούν, θα μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε ακύρωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 53 (βλ. περίπτωση (α) της παρ. 2 του νέου άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010). Εννοείται ότι και αυτά θα ελέγχονται μόνο στο μέτρο που προκύπτουν από τα ίδια τα υποβαλλόμενα στην ΥΜΣ έγγραφα. Έτσι π.χ. η Υπηρεσία Μιας Στάσης δεν θα ελέγχει άλλα στοιχεία, όπως π.χ. αν όλοι οι υπογράφοντες έχουν τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Επιπλέον, ο εταιρικός σκοπός δε μπορεί να κριθεί παράνομος για μόνο το λόγο ότι για την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας απαιτείται αδειοδότηση, διότι η άδεια θα μπορεί να ζητηθεί και να ληφθεί και μετά τη σύσταση (αυτό ρητά ορίζεται στο άρθρο 51).

Εάν από τον έλεγχο της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α, παράλειψη δε συμμόρφωσης από την πλευρά των αιτούντων τη σύσταση επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 3.

Γ ) `Αρθρο 44 του Ν . 4072/2012

Αναφορικά με τον σχηματισμό της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στο άρθρο 44 του Ν. 4072/2012 ορίζονται τα εξής:

«`Αρθρο 44 -Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company* ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company* ή «Single Member P.C.»»

Επισημαίνουμε ωστόσο και το άρθρο 14 του Ν.3419 περί ξενόγλωσσων καταχωρίσεων:

«1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώρηση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..»

Δ ) `Αρθρο 50 του Ν . 4072/2012

Επισημαίνεται ότι το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας πρέπει να περιέχει:

Α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (Βλ. άρθρο 43 παρ. 4)

Β) την εταιρική επωνυμία (βλ. άρθρο 44),

Γ) την έδρα της εταιρίας (βλ. άρθρο 45 παρ. 1),

Δ) το σκοπό της εταιρίας,

Ε) την ιδιότητα της εταιρίας ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,

Στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων,

σύμφωνα με τα άρθρα 77 , 78 και 79 του Ν. 4072/2012 ,

Ζ) το κεφάλαιο της εταιρίας,

Η) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων,

Θ) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν,

I) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (βλ. άρθρα 55-64 του Ν. 4072/2012 ),

ΙΑ) την διάρκεια της εταιρίας (βλ. άρθρο 46 του Ν. 4072/2012 ). Επισημαίνεται εδώ ότι, εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύσταση της.

Το παρόν ετέθη υπόψη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας και δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 14/06/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   

ΠΟΛ. 1150

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43- 120 του Ν. 4072/2012 (Α΄.86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 116 ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

2. Έπειτα από τα παραπάνω λαμβανομένου υπόψη ότι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του K.B.Σ. στην τρίτη κατηγορία βιβλίων, ομοίως εντάσσονται και οι Ι.Κ.Ε. ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους.

 

Ακριβές Αντίγραφο
   

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ