ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 14/06/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   

ΠΟΛ. 1150

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43- 120 του Ν. 4072/2012 (Α΄.86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 116 ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

2. Έπειτα από τα παραπάνω λαμβανομένου υπόψη ότι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του K.B.Σ. στην τρίτη κατηγορία βιβλίων, ομοίως εντάσσονται και οι Ι.Κ.Ε. ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους.

 

Ακριβές Αντίγραφο
   

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Recommended Posts