ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 24-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   

Αρ.Πρωτ.: Κ1-1084

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
   

 

ΤΜΗΜΑ Β΄
   

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

Θέμα: Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) – Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν. 3853/2010.

Με το δεύτερο μέρος του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE).

Η εταιρία αυτή έχει νομική προσωπικότητα, είναι εκ του νόμου εμπορική (άρθρο 43 παρ. 1) και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 43 παρ. 2), με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει

πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (βλ. άρθρο 43 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79).

Βασικό χαρακτηριστικό της IKE είναι ότι η IKE έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ (άρθρο 43 παρ. 3), δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων ομοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 . Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει της εργασίες επιδίωξης του σκοπού της.

Συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της Kl-802/2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470 Β΄) δεν έχει εφαρμογή όταν η συστηνόμενη εταιρία είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και αν ακόμα ο επιδιωκόμενος από αυτές σκοπός εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 . Τονίζεται ωστόσο ότι, αν και n σύσταση διενεργείται κανονικά και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες λαμβάνουν Α.Φ.Μ. από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν κατά τα λοιπά την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 80 και 81 του Ν. 3463/2006 προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα την δραστηριότητά τους. Έτσι υποχρεούνται να λάβουν τόσο την προέγκριση ίδρυσης όσο και την άδεια λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν αφού συσταθεί η εταιρία αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση (βλ. τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 του Ν. 4072/2012 ).

Επισημαίνουμε ότι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες συστήνονται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 που εισήχθη με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και συνεπώς, επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σημεία της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Kl-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄).

Ειδικότερα:

`Αρθρο 4 της Kl-802/2011

Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Δδ) για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 ).

`Αρθρο 5 της Kl-802/2011

Οι αιτούντες την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός ιδρυτής ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή (βλ. υπόδειγμα Α). Η εντολή περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της Kl-802/2011 ως προς τα εξής:

α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011), δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν την σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ)

β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011) περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 .

`Αρθρο 6 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4072/2012 αναφορικά με τον τρόπο σχηματισμού της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 7 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν έχει εφαρμογή κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω.

`Αρθρα 8 και 9 της Kl-802/2011

Με το άρθρο 116 ο νομοθέτης επέλεξε να υπαγάγει τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες στις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ήτοι για τις ανώνυμες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), ειδικότερα δε στις ρυθμίσεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (βλ. άρθρο 116 ιδίως παρ. 2, και 11). Επομένως, αναφορικά με το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ήτοι 70 ευρώ (βλ. παρ. 1 άρθρου 14 της Κ1-802/2011 ΚΥΑ), και, εάν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι των 3, αυτό προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Ανάλογα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μέχρι να οριστεί από κάθε Επιμελητήριο ξεχωριστά, το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ αναφορικά με την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως όσα εφαρμόζονται για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, είναι προφανές ότι δεν εισπράττεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 10 της Kl-802/2011

Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συμβολαιογράφος ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. άλλη από αυτήν η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του μητρώου της συστηνόμενης εταιρίας, οφείλει να ανακοινώσει την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει (βλ. υπόδειγμα Β).

`Αρθρο 11 της Kl-802/2011

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης οφείλει, κατ΄ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, να αποστείλει ανακοίνωση (υπόδειγμα Γ) για την σύσταση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, για περαιτέρω δικές τους ενέργειες. Επισημαίνουμε εδώ ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται:

Α) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, και

Β) ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (βλ. παρ. 2 του άρθρου 1 και παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 258/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 )

Επίσης η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) του άρθρου 11 της Kl-802/2011, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (υπόδειγμα Δ) αναφορικά με την ανακοίνωση της περίπτωσης ε).

`Αρθρο 12 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της σύστασης, είτε του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ουδεμία αρμοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

`Αρθρα 13 και 14 της Kl-802/2011

Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων που αφορούν τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα Α εώς Δ.

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ορισμένες διατάξεις του Ν. 4072/2012 οι οποίες είναι κρίσιμες κατά την σύσταση της εταιρίας

Α ) `Αρθρο 1 του Ν . 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του Ν . 4072/2012

Εάν η πράξη σύστασης της εταιρίας, η οποία περιέχει και το καταστατικό, καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο (βλ. και άρθρο 49 παρ. 2 πρώτο εδάφιο του Ν. 4072/2012 ), ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005, ως ισχύει, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3853/2010 . Ωστόσο, εάν το έγγραφο είναι συμβολαιογραφικό (δηλαδή στις περιπτώσεις του άρθρου 49, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο του Ν. 4072/2012), ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Β) Περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει:

α) Να προβεί στον έλεγχο που επιβάλλεται στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α, ελέγχοντας ιδιαίτερα αν:

1) Στο καταστατικό της εταιρίας αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

2) Ο σκοπός της εταιρίας, με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη.

3) Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α διευκρινίζεται η έκταση του ελέγχου που διενεργείται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη σύσταση της IKE. Πρόκειται για έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων. Ειδικά όμως σε σχέση με τη νομιμότητα, προκύπτει από το κείμενο του νόμου ότι θα ελέγχονται εκείνα μόνο τα ελαττώματα που, αν τυχόν δεν εντοπισθούν, θα μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε ακύρωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 53 (βλ. περίπτωση (α) της παρ. 2 του νέου άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010). Εννοείται ότι και αυτά θα ελέγχονται μόνο στο μέτρο που προκύπτουν από τα ίδια τα υποβαλλόμενα στην ΥΜΣ έγγραφα. Έτσι π.χ. η Υπηρεσία Μιας Στάσης δεν θα ελέγχει άλλα στοιχεία, όπως π.χ. αν όλοι οι υπογράφοντες έχουν τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Επιπλέον, ο εταιρικός σκοπός δε μπορεί να κριθεί παράνομος για μόνο το λόγο ότι για την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας απαιτείται αδειοδότηση, διότι η άδεια θα μπορεί να ζητηθεί και να ληφθεί και μετά τη σύσταση (αυτό ρητά ορίζεται στο άρθρο 51).

Εάν από τον έλεγχο της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α, παράλειψη δε συμμόρφωσης από την πλευρά των αιτούντων τη σύσταση επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 3.

Γ ) `Αρθρο 44 του Ν . 4072/2012

Αναφορικά με τον σχηματισμό της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στο άρθρο 44 του Ν. 4072/2012 ορίζονται τα εξής:

«`Αρθρο 44 -Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company* ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company* ή «Single Member P.C.»»

Επισημαίνουμε ωστόσο και το άρθρο 14 του Ν.3419 περί ξενόγλωσσων καταχωρίσεων:

«1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώρηση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..»

Δ ) `Αρθρο 50 του Ν . 4072/2012

Επισημαίνεται ότι το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας πρέπει να περιέχει:

Α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (Βλ. άρθρο 43 παρ. 4)

Β) την εταιρική επωνυμία (βλ. άρθρο 44),

Γ) την έδρα της εταιρίας (βλ. άρθρο 45 παρ. 1),

Δ) το σκοπό της εταιρίας,

Ε) την ιδιότητα της εταιρίας ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,

Στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων,

σύμφωνα με τα άρθρα 77 , 78 και 79 του Ν. 4072/2012 ,

Ζ) το κεφάλαιο της εταιρίας,

Η) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων,

Θ) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν,

I) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (βλ. άρθρα 55-64 του Ν. 4072/2012 ),

ΙΑ) την διάρκεια της εταιρίας (βλ. άρθρο 46 του Ν. 4072/2012 ). Επισημαίνεται εδώ ότι, εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύσταση της.

Το παρόν ετέθη υπόψη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας και δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Recommended Posts