14/2/2016

Μεταφορά φορολογικής έδρας επιχείρησης

Το παρόν άρθρο βοηθά να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με όσους δηλώνουν φορολογική έδρα στο εξωτερικό ή προτίθενται να το πράξουν σε χώρες όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Μάλτα κτλ. με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Καταρχάς, θα ήθελα να θέσω στην αντίληψη σας το άρθρο 67 του Ν. 4174/2013, το οποίο αναφέρει «…ως αυτουργοί των εγκλημάτων του παρόντος νόμου θεωρούνται, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους: … 3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός…»

Με απλά λόγια, όποιος σας προτείνει λύσεις, ακόμα κι αν πρόκειται για το λογιστή σας, φέρει ευθύνη ως συνεργός του εγκλήματος της φοροδιαφυγής με αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις.

Με βάση το  Άρθρο 66. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)  ΚΦΕ 4172/2013 και την ΠΟΛ 1076/2014 που μπορείτε να δείτε  εδώ , ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πρέπει  να  συμπεριλάβει στο φορολογητέο εισόδημα που δηλώνει στη χώρα όπου έχει τη φορολογική κατοικία του, δηλαδή στην Ελλάδα, το μη διανεμηθέν εισόδημα  νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας άλλης χώρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΠΟΛ.

Επιπρόσθετα, τα εν λόγω εισοδήματα υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και, σύμφωνα με το Β’ Μέρος του ΚΦΕ,  με τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή σύμφωνα με το Γ’ Μέρος του ΚΦΕ, με τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων,  κατά περίπτωση.

Τέλος το άρθρο 4 του Ν. 4172/2013 που αφορά την φορολογική κατοικία αναφέρει:

Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Για να γίνουμε πιο σαφείς,  ένας Έλληνας  φορολογούμενος που κατέχει εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα,  σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, θα φορολογείται στην ΕΛΛΑΔΑ για το ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ της αλλοδαπής εταιρείας του, βάσει του ισχύοντα συντελεστή κάθε φορά.

Άρα, η λύση της μεταφοράς της φορολογικής έδρας μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, με σκοπό την αποφυγή της ισχύουσας φορολογίας στην Ελλάδα, πολύ απλά δεν ισχύει  καθώς  εάν  ποτέ γίνει φορολογικός έλεγχος, θα σας επιβληθούν φόροι και προσαυξήσεις, σε πολλές περιπτώσεις δυσβάσταχτες.

Επιπρόσθετα, τίθενται διάφορα θέματα π.χ. ενδοομιλικών συναλλαγών και παρακράτησης φόρου σε μεμονωμένες συναλλαγές (π.χ. υπηρεσιών).

Μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιλέγει να μεταφέρει την έδρα της επιχείρησης του στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα:

Φυσικά τα παραπάνω,  ΔΕΝ  ισχύουν στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην αλλοδαπή είναι και φορολογικός κάτοικος της αλλοδαπής, δηλαδή της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Μάλτας κτλ., όπου λειτουργεί την επιχείρηση του από αυτές τις χώρες και έχει συναλλαγές με ελληνικές επιχειρήσεις.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

 

Recommended Posts