Σχετικά με την καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς επικρατεί μια σύγχυση σας παραθέτουμε τα παρακάτω άρθρα του ν. 4646/2019

Άρθρο 7.

στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) τοις εκατό του πραγματικού εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β΄ του παρόντος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας.

Άρθρο 13.

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

Άρα σε ότι αφορά τις αστικές μισθώσεις, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή τους με τραπεζικά μέσα, “συνυπολογίζονται” έμμεσα στις δαπάνες που πρέπει να γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς μειώνουν το ποσοστό τους από 30% σε 20%.

Σε ότι αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις, είναι “υποχρεωτική” η καταβολή τους με τραπεζικά μέσα, διαφορετικά ΔΕΝ θα αναγνωρίζεται η δαπάνη προς έκπτωση.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε

Επικοινωνία

 

Recommended Posts