Ψηφιακή κάρτα εργασίας και το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

113169/27-12-2023
Α. Τροποποίηση του μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/ 26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του μέρους Β «B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/ 15-11-2021 (Β’5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)

Αριθμ. 113169/2023

(ΦΕΚ Β’ 7421/28-12-2023)

ΘΕΜΑ: Α. Τροποποίηση του μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Β. Τροποποίηση του μέρους Β «B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 και τις περ. β, γ, ε, στ και ζ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

2. Τα άρθρα 4, 9, 10, 21, 25 και 26 του ν. 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» (Α’ 158).

3. Το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

5. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Το μέρος Α’ της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης.

10. Το Μέρος Β’ της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) απόφασης.

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/ 4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020 (Β’2273), 27759/Δ1.9161/8.7.2020 (Β’ 2780), 39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (Β’5474), 53345/Δ1.15956/11-1-2021 (Β’139), 8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’755), 90972/15-11-2021 (B’ 5393), 106022/16-12-2021 (B’ 6182), 109084/30-12-2021 (Β’6355), 9332/2-2-2022 (B’ 390), 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) όμοιες.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Μέρος Α’

Τροποποίηση του Μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας -Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπό στοιχεία 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) υπουργικής απόφασης

Στο Μέρος Α’ της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Β’ 2668), αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής:

«2. α. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

β. Από την 16η Φεβρουαρίου 2023, εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας: i) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με Κ.Α.Δ. 8010 και 8020 καθώς και οι επιχειρήσεις με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τις ιδιωτικές ασφαλίσεις (Κ.Α.Δ. 65.1) και ii) από την 22α Μαρτίου 2023, εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού. Πέραν των αναφερομένων στην υποπερίπτωση ii) του ανωτέρω εδαφίου για τους οποίους ισχύει η εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση, οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου (ν. 4354/2015, A’ 176), και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 58, ν. 4808/2021).

γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19).
Για τους κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:
i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας ως ανωτέρω, από την 1η Απριλίου 2024 και
ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, ανωτέρω, από την 2α Μαΐου 2024,
iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ
10 Βιομηχανία τροφίμων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11 Ποτοποιία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
31 Κατασκευή επίπλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

δ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.»

Μέρος Β’
Τροποποίηση του Μέρους Β’

«Β. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης

Στο Μέρος Β της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται οι παρ. Α, Β και Γ ως εξής:

«Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή

β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή

γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή

δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού,
ή
Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), γίνεται με την Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας».

Μέρος Γ’

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)

Άρθρο πρώτο

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520) ως εξής:

1. Όπου γίνεται αναφορά α) στο «Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας» ή «Σ.ΕΠ.Ε.» αυτό αντικαθίσταται από το «Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας», β) στο «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» αυτό αντικαθίσταται από το «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», γ) όπου γίνεται αναφορά στη λέξη «έντυπο», αντικαθίσταται από τη λέξη «δήλωση» και οποιαδήποτε αναφορά σε συντομογραφίες εντύπων καταργείται.

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 2 ως εξής:

«Άρθρο 2
Ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

2.1 Η Ψηφιακή Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδευόμενη από Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας (βάσει του Παραρτήματος) στην οποία συγχωνεύονται στοιχεία του παλαιού εντύπου Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)

2.2 Ψηφιακή Ανάρτηση Ατομικής σύμβασης εργασίας (όπου υπάρχει ή όπου απαιτείται) (βλέπε υπόδειγμα Παραρτήματος)

2.3 Ψηφιακή Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης

2.4 Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου εργασίας και υπερωριακής εργασίας

2.5 Ψηφιακή δήλωση Ετήσιου Πίνακα προσωπικού

2.6 Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς ή μη λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

2.7 Ψηφιακή Αναγγελία λύσης/λήξης σύμβασης εργασίας στην οποία συγχωνεύονται στοιχεία των εντύπων Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ/ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

– Οικειοθελής Αποχώρηση

– Οικειοθελής Αποχώρηση Μετά από Όχληση

– Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση

– Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίηση

– Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

– Αυτοδίκαιη λύση λόγω παρόδου του συμφωνημένου χρόνου

– Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία (εξομοιώνεται με αορίστου κατά την καταγγελία σύμφωνα με άρθρο 40 του ν. 3986/2011)

– Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου για σπουδαίο λόγο

– Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο

– Συναινετική λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου

-Εθελούσια Έξοδος

-Συνταξιοδότηση Με Οικειοθελή Αποχώρηση

-Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού λόγω συμπλήρωσης δεκαπενταετίας στον ίδιο εργοδότη ή υπέρβασης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με τη συγκατάθεση του εργοδότη

-Συνταξιοδότηση με Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση

-Λήξη Λόγω Θανάτου εργαζόμενου

-Αυτοδίκαιη Λύση Σύμβασης υπό δοκιμή

– Ειδικές περιπτώσεις:

– Μεταβίβαση σε επιχείρηση (Π.Δ. 178/2002)

– Λήξη Δανεισμού από Επιχείρηση

2.8 Ανάρτηση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή όμοιας Διαιτητικής Απόφασης.

2.9 Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

2.10 Ειδικές περιπτώσεις ψηφιακών δηλώσεων

– Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

– Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

– Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, (Α’ 57)), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

2.11 Ψηφιακές δηλώσεις εργοδότη ενταγμένου στο σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

α. Ψηφιακή Δήλωση πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων

β. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

γ. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

2.12 Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ομάδας κεντρικής διαχείρισης του άρθρου 9 της παρούσας, ο/η Γενικός/-ή Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων εγκρίνει, κατά περίπτωση, την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας και των σχετικών πεδίων στις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

3. Στο Άρθρο 2Α στην παράγραφο Β. Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας αντικαθίσταται η περίπτωση 1 ως εξής:

«1. Η “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας” αφορά στις ακόλουθες δηλώσεις από εργοδότες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας:

i) Στοιχείων για εργαζομένους με Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης,

ii) Στοιχείων για εργαζομένους με Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης,

iii) Στοιχείων Αδειών εργαζομένων (δηλώνονται απογραφικά εντός του επόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα χορήγησής τους)».

4. Στο Άρθρο 2Α στην παράγραφο «Γ. Στοιχεία Ψηφιακής κάρτας εργασίας – Δήλωση πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων» αντικαθίσταται η περίπτωση 7 ως εξής:

«7. Τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν. Τα αντίστοιχα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν».

5. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

Στο άρθρο 2Α προστίθεται παράγραφος «Δ. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών», ως εξής:

«Δ. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

1. Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υποχρεούνται να δηλώνουν έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» αν για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών

α. εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή

β. απολογιστικά, μετά την πραγματοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 5053/2023».

6. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

Στο άρθρο 2Α προστίθεται παράγραφος «Ε. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών», ως εξής:

«Ε. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών»

1. Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

2. Τα απολογιστικά αυτά στοιχεία, τα οποία θα καταχωρίζονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα τελούν υπό τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.»

7. Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 9 ως εξής:

«4.9 α. Η «Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδεύεται από τη «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» της οποίας η υποβολή ολοκληρώνεται πριν την έναρξη εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους:

i. με επισυναπτόμενο αρχείο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο από εργοδότη και εργαζόμενο ή

ii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργοδότη και εργαζόμενου

iii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr-ΕΨΠ) ή

iv. με ψηφιακή αποδοχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani». Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απορρίψει τους βασικούς όρους, ο εργοδότης μπορεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία να υποβάλλει νέα δήλωση βασικών όρων εργασίας πάντα πριν την έναρξη εργασίας.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται σε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας σε περίπτωση μεταβολής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου α του παρόντος. Δεν απαιτείται αποδοχή στις υποχρεωτικές μεταβολές ένεκα νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.

γ. Βασικοί όροι αναγραφόμενοι σε ισχύουσα, κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης των ουσιωδών όρων του άρθρου 70 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222), «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» δεν επιτρέπεται να διαφέρουν από τους ουσιώδεις όρους, εφόσον αφορούν στο ίδιο θέμα.»

8. Ανάρτηση έγγραφης Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 10 ως εξής:

«4.10 α. Όπου από το νόμο προβλέπεται η ανάρτηση έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας ή όπου τα μέρη καταρτίσουν ατομική σύμβαση, αυτή αναρτάται από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71 του π.δ. 80/2022. Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο από τους κάτωθι οριζόμενους:

i. ιδιοχείρως

ii. με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

iii. με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ)

β. Τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο «Ατομική Σύμβαση Εργασίας» του Παραρτήματος της παρούσας. Κάθε μεταβολή στους βασικούς όρους πρέπει να αποτυπώνεται και στην ατομική σύμβαση χωρίς να απαιτείται εκ νέου ανάρτηση της ατομικής σύμβασης, εκτός από την περίπτωση μετατροπής πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση η πρωτότυπη υπογεγραμμένη από τα μέρη ισχύουσα ατομική σύμβαση πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά τον επιτόπιο έλεγχο.»

9. Ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου
Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 11 ως εξής:

«4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά».

10. Ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας (Κατά παραγγελία απασχόληση)
Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 12 ως εξής:

«4.12 Όταν υφίσταται, μεταξύ εργοδότη κι εργαζομένου, σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία διέπεται από πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ως καθεστώς απασχόλησης «κατά παραγγελία απασχόληση» και συμπληρωματικά τα κάτωθι:

– το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης

– τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 69 του π.δ. 80/2022.

– τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (%) των συμφωνημένων ωρών,

-την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.

-την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022).

-και την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022).»

11. Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους
Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 13 ως εξής:

«4.13 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Γ του π.δ. 80/2022), πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α».

12. Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους
Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 14 ως εξής:

«4.14 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Β του π.δ. 80/2022), πρέπει: i) να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και ii) να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α».

13. Ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης
Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 15 ως εξής:

«4.15 α. Η ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση ηλεκτρονικά σαρωμένης της δήλωσης υπογεγραμμένης ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από τη σχετική δήλωση που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή δήλωση ψηφιακά βεβαιωμένη και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

β. Ειδικότερα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης (αυθαίρετης) αποχής του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ηλεκτρονικά, υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 320 του π.δ. 80/2022 και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, να υποβάλλει την ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου χωρίς να απαιτείται υπογραφή της από τον εργαζόμενο.».

14. Αντικαθίστανται οι παρ. 18 και 19 του άρθρου 4 ως εξής:

«4.18 Η δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας και Υπερωριακής Εργασίας μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

4.19 Με την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας και Υπερωριακής Εργασίας μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής της. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, η δήλωση δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς».

15. Ψηφιακή αναγγελία της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης υπό δοκιμή
Αντικαθίσταται η παρ. 20 του άρθρου 4 ως εξής:

«4.20 Η αναγγελία της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης υπό δοκιμή υποβάλλεται από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια ή με το πέρας της συμφωνηθείσας αυτής περιόδου μόνο στις περιπτώσεις που η δοκιμαστική περίοδος δεν κρίθηκε επιτυχής από τον εργοδότη ή στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη διακοπή της.»

16. Τροποποιητική υποβολή σε ψηφιακά υποβληθείσα δήλωση/Ανάκληση σε ψηφιακά υποβληθείσα δήλωση
Η παρ. 29 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.29 α. Τροποποιητική υποβολή με διορθώσεις ή ανάκληση σε υποβληθείσες δηλώσεις του άρθρου 2 μπορεί να γίνει, χωρίς κυρώσεις, με νέα ηλεκτρονική υποβολή, ως ορθή επανάληψη, εντός της κάθε φορά προβλεπόμενης προθεσμίας για τη δήλωση του σχετικού γεγονότος, συσχετιζόμενη με την αρχική υποβολή.

β. Για τις δηλώσεις μεταβολών εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα ανωτέρω».

17. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 διαγράφονται.

18. Από το άρθρο 5 «Προθεσμίες» διαγράφονται οι παρ. 5.16 έως 5.24 και αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου ως εξής «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 3».

19. Προστίθεται άρθρο 5Α «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2»

«Άρθρο 5Α
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2

α. Η αναγγελία έναρξης απασχόλησης, η δήλωση βασικών όρων εργασίας, η δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και υπερωριών υποβάλλονται πριν την έναρξη της εργασίας. Η ψηφιακή δήλωση μεταβολών της εργασιακής σχέσης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής με εξαίρεση:

i) τη μεταβολή μισθού, η οποία υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την πραγματοποίησή της

ii) τη μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ εντός 30 ημέρων από την πραγματοποίησή της.

β. Η Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποβάλλεται έως τη λήξη του προηγούμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς γ. Η Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποβάλλεται έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

δ. Η ανάρτηση της ατομικής σύμβασης γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της εργασίας.

ε. Οι δηλώσεις λήξης/λύσης της σχέσης εργασίας υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επέλευση του γεγονότος, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 4 της παρούσης.

στ. Η Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη του άρθρου 25 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Γ του π.δ. 80/2022) για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υποβάλλεται αρχικά και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

ζ. Η Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη του άρθρου 26 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Β του π.δ. 80/2022) για την απασχόληση, λόγω απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας, κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υποβάλλεται εκ των προτέρων για την δηλούμενη περίοδο και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

η. Η ψηφιακή δήλωση ετήσιου πίνακα προσωπικού υποβάλλεται μία φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

θ. Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποβάλλει στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης και υπερωριών κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και τις υπερωρίες των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

ι. Η ψηφιακή δήλωση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλεται απογραφικά, εντός του πρώτου τετράμηνου του επόμενου έτους.

ια. H αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης I της παρ. 24 του άρθρου 4 της παρούσας, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης, ενώ για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή γίνεται είτε άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης.

ιβ. Η αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, υποβάλλεται τροποποιημένη ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό.

ιγ. Η απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης II της παρ. 24 του άρθρου 4 της παρούσας για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

ιδ. Η Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, (Α’ 57)), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων υποβάλλεται, έως και την ημερομηνία χρήσης του/ της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή και εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της χρήσης αυτής.».

20. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Εκπρόθεσμη υποβολή

6.α. Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των αναγγελιών και δηλώσεων του άρθρου 5Α, είναι δυνατή, ηλεκτρονικά, η εκπρόθεσμη υποβολή τους, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.

β. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις: α) ορθής επανάληψης αναγγελίας έναρξης εργασίας όταν η έναρξη εργασίας είναι προγενέστερη της υποβολής β) δήλωσης ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και γ) αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.».

Άρθρο δεύτερο

Συμπληρώνεται το Παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), με τα ακόλουθα έντυπα: i) πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας, ii) πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας».

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5053/2023)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αν πρόκειται νια εργασία που παρέχεται μέσω γνήσιου δανεισμού ή μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ):
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Διάρκεια δανεισμού/προσωρινής απασχόλησης (μέσω ΕΠΑ) Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(αν πρόκειται νια μεταβίβαση σύμφωνα με το ΠΔ 178/2002 (Α’ 162)
Ημερομηνία μεταβίβασης: □

Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Διακριτικός Τίτλος:
ΑΦΜ:
Νομική μορφή:
Αντικείμενο δραστηριότητας:
Δ/νση:
Τηλέφωνο:
e-mail:
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα πατρός:
Α.Φ.Μ.:
Α.Δ.Τ.:
Δ/νση :
Τηλέφωνο:
e-mail:
Στοιχεία Ειδικών Κατηγοριών εργαζομένων (Ανήλικοι. Αλλοδαποί)
Αριθμός Βιβλιαρίου Ανηλίκου
Άδεια Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας Αριθμός άδειας □

Ημερομηνία λήξης ισχύος □
Άδεια Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας Αριθμός άδειας □

Ημερομηνία λήξης ισχύος □
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Τόπος παροχής εργασίας (διεύθυνση):
Θέση/Ειδικότητα εργαζόμενου:
Αντικείμενο εργασίας:
Προϋπηρεσία (σε έτη):
Σχέση εργασίας: Αορίστου Χρόνου □

Ορισμένου Χρόνου □
Καθεστώς απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση □

Μερική Απασχόληση □

Εκ Περιτροπής Απασχόληση □

Κατά Παραγγελία Απασχόληση □
Ημερομηνία έναρξης εργασιακής σχέσης:
Διάρκεια σύμβασης (σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου): Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □
Δοκιμαστική Περίοδος: ΝΑΙ □

ΟΧΙ □
Διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου (σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί): Ημερομηνία έναρξης □

Ημερομηνία λήξης □
Ωρομίσθιο
Σύνολο μεικτών αποδοχών:
Κατέχει θέση Εποπτείας ή Διεύθυνσης ή Εμπιστοσύνης ΝΑΙ □

Περιπτώσεις: Περίπτωση A □ Περίπτωση Β □ Περίπτωση Γ □

ΟΧΙ □
Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Ψηφιακό Ωράριο NAI □

Ημερομηνία έναρξης □

ΟΧΙ □
Συμβατικές Ώρες
Εβδομαδιαία Απασχόληση 5ημερη □

6ημερη □
Ευέλικτο Ωράριο (μετά την έναρξη του δηλωθέντος) Από:□

Έως:□
Κάρτα Εργασίας NAI □

ΟΧΙ □
Διάλειμμα ΝΑΙ □

Λεπτά □

Χρονική Τοποθέτηση Διαλείμματος: Εντός Ωραρίου: □ Εκτός Ωραρίου □

ΟΧΙ □
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμφωνημένος συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης ανά μήνα:
Ημέρες αναφοράς: ΔΕ □ ΤΡΙ □ ΤΕΤ □ ΠΕΜ □ ΠΑΡ □ ΣΑΒ □ ΚΥ □
Ώρες αναφοράς: Από: … Έως: …
Αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα:
Μεικτό ωρομίσθιο εγγυημένων ωρών: Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του κατώτατου ωρομισθίου
Μεικτό ωρομίσθιο ωρών εργασίας πέραν των εγγυημένων αμειβομένων ωρών(εάν έχει συμφωνηθεί να είναι ανώτερο του προηγούμενου πεδίου):
Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν την ανάθεση εργασίας:
’Σύμφωνα με την περ. (β) του άρθρου 182Α του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Προθεσμία ακύρωσης της ανάθεσης εργασίας
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Αν πρόκειται νια εργαζόμενο που καλείται να απασχοληθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (κατά το άρθρο 72, παρ. 1, του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου):
Κράτος/κράτη όπου θα παρασχεθεί η εργασία:
Εκτιμώμενη διάρκεια παροχής εργασίας:
Νόμισμα στο οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές:
Επιδόματα/παροχές:
Πληροφορίες επαναπατρισμού: Προβλέπεται επαναπατρισμός □
Όροι που διέπουν τον επαναπατρισμό:

Δεν προβλέπεται επαναπατρισμός □
Αν πρόκειται νια εργαζόμενο που αποσπάται σε κράτος μέλος της ΕΕ στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ
(κατά το άρθρο 72, παρ. 2, του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου):
Κράτος μέλος υποδοχής:
Ύψος ελάχιστων αποδοχών

(σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ΕΕ)

Νόμισμα στο οποίο καταβάλλονται οι αποδοχές:
Επιδόματα:

*Αν προβλέπονται.

Ρυθμίσεις για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης:

*Αν προβλέπονται.

Επίσημος εθνικός διαδικτυακός τόπος κράτους μέλους υποδοχής:

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στ …………………………………………….., σήμερα ……………………………, οι συμβαλλόμενοι:

Αφενός (στοιχεία εργοδότη νομικό πρόσωπο: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα-πλήρης δ/νση ή στοιχεία εργοδότη φυσικό πρόσωπο: ον/μο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δ/νση), στο εξής «Εταιρεία/εργοδότης» και Αφετέρου (στοιχεία εργαζομένου: ον/μο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δ/νση) , στο εξής «μισθωτός/εργαζόμενος»

Συμφώνησαν ότι …………………………………….προσλαμβάνει τον/την ……………………………………με σχέση εξαρτημένης εργασίας …………………………………………………………………….. με έναρξη την………………………….και λήξη την/διάρκεια…………………………………….(επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Τόπος παροχής της εργασίας

Ο/Η ……………………………………………………… θα παρέχει την εργασία του …………………………..

2. Θέση, ειδικότητα, βαθμός εργαζομένου (αν υπάρχει), κατηγορία/κλάδος απασχόλησης (αν υπάρχει)

Ο/Η ……………………………………………………. θα απασχοληθεί ως………………………………..

3. Αντικείμενο εργασίας

4. Αποδοχές i) Ο/Η…………………………………………………….. θα αμείβεται με μηνιαίο μισθό/ημερομίσθιο…………………………………..που θα καταβάλλεται κάθε……………….

ii) Αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση/πρόσθετη εργασία/εργασία επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών:……………………………………………….

5. Χρόνος απασχόλησης

Α) Πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον προβλέψιμο:

Η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας/εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι……………………………………

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης είναι:

i) Συνεχές από…………………………έως…………………………………….ή

ii) Διακεκομμένο από………………………έως και από………………………. έως……………………………………………………………………………………..

iii) Σύστημα ομάδων εργασίας (βάρδιες) (όπως το θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας Πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2874/2000, ν. 3385/2005, ν. 3518/2006 άρθ. 68, της ΕΓΣΣΕ 1975, των ν. 1892/1990, 2639/1998, 1957/1991 και της υπ’ αριθμ. 25/83 απόφ. ΔΔΔΔ Αθηνών)

Ρυθμίσεις περί υπερωριακής απασχόλησης/πρόσθετης εργασίας/αλλαγών βάρδιας:

Β) Πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο1:

Το ωράριο εργασίας είναι μεταβλητό.

i) Συμφωνημένος συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης ανά μήνα2: …….
ii) Αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα3: ………………………….
iii) Ώρες και ημέρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία κατόπιν αιτήματος του εργοδότη:………………….
iv) Η ελάχιστη περίοδος εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας είναι…………………………………….και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022) είναι………………………………………………………………………………

6. Άδεια (ημέρες άδειας, τρόπος και χρόνος χορήγησης άδειας, αποδοχές άδειας)

Ο/Η ………………….. δικαιούται άδεια με αποδοχές και επίδομα άδειας όπως ορίζεται………………………………………………………….Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο/η ………………………………………..

7. Δοκιμαστική περίοδος4(αν έχει συμφωνηθεί)

H διάρκεια της δοκιμαστικής δοκιμαστικής περιόδου είναι………………………
Όροι δοκιμαστικής περιόδου : ………………………………………………………..

8. Κατάρτιση 5(αν παρέχεται)
……………………………………………………………………………………………….

9. Διαδικασία λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας (υποχρέωση έγγραφης καταγγελίας, προθεσμίες προειδοποίησης, ύψος αποζημίωσης, ύπαρξη σπουδαίου λόγου αν απαιτείται κλπ.)

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας…………………………………………………….

Η αποζημίωση απόλυσης καθορίζεται σύμφωνα με………………………………………. ή η αυξημένη αποζημίωση βάσει …………………………….(π.χ. ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, ατομικής σύμβασης εργασίας).

10. Συλλογική ρύθμιση (ΣΣΕ,ΔΑ,ΥΑ) που εφαρμόζεται

Η συλλογική ρύθμιση στην οποία υπάγεται ο/η ……………………………………………………………………………………………. είναι………………………………..

11. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένου και σχετικές παροχές εργοδότη
………………………………………………………………………………

12. Στοιχεία έμμεσου εργοδότη (αν πρόκειται για εργασία που παρέχεται μέσω γνήσιου δανεισμού ή μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης-Ε.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του άρθρο 118 του π.δ. 80/2022)
………………………………………………………………………………

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ6 (εφόσον οι σχετικές συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελλάδα)

Ο/Η………………………………………………………………………… υποχρεούται να παρέχει την εργασία του …………………………………….(χώρα/χώρες) για διάρκεια………………………….. Οι αποδοχές καταβάλλονται σε ………………………………(νόμισμα). Επιδόματα ή παροχές, σε χρήμα ή σε είδος που συνδέονται με την ανάθεση της εργασίας………………………………………………………………………………………

Σε περίπτωση επαναπατρισμού……………………………………………….

Β) ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (L 18) (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (L 173)), με σύμβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα:

Οι αποδοχές που δικαιούται ο/η…………………………………………………σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους-μέλους είναι……………………..(αναγράφονται και τυχόν επιδόματα σχετικά με την απόσπαση, αν προβλέπονται, καθώς και ρυθμίσεις για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης). Ο επίσημος εθνικός διαδικτυακός τόπος του κράτους-μέλους υποδοχής μέσω του οποίου ο/η…………………………………..μπορεί να ενημερώνεται για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι…………………………………………………………………………………………..

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα αντίγραφο.

(τόπος), (ημερομηνία)

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(υπογραφή)

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή)

 

1 Άρθρο 70, παρ. 1.ι,γ) , ιγα), ίγβ), ίγγ) και άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α ‘222)
2 Άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α ‘222), παρ. 4.
3 Άρθρο 182Α π.δ. 80/2022 (Α ‘222), παρ. 4.
4 Άρθρο 1Α π.δ. 80/2022 (Α ‘222)
5 Άρθρο 70, παρ. 1 η) και άρθρο 70Α π.δ. 80/2022 (Α ‘222)
6 Άρθρο 72, παρ. 1, π.δ. 80/2022 (Α ‘222)

 

Άρθρο τρίτο

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Μέρος Δ’

Η ισχύς της απόφασης αυτής, ως προς το Μέρος Α’ άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και ως προς το Μέρος Β’ και το Μέρος Γ’ από την 1η Μαρτίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ