Υπηρεσίες Εσωτερικού – Εξωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων

Το γραφείο μας μπορεί να συμβάλει θετικά στις υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της επιχείρησης σας.

O εσωτερικός έλεγχος, που γίνεται στο πλαίσιο των αρχών καλής διακυβέρνησης ενός οργανισμού, προσφέρεται υπό τη μορφή συμβουλευτικής υπηρεσίας προς τη διοίκηση του οργανισμού, και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.

Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τον ελεγχόμενο οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του, ενώ προσθέτει αξία μέσω της ενδυνάμωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Ο εξωτερικός έλεγχος, που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, επικεντρώνεται στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού, με σκοπό τη διατύπωση γνώμης προς τους μετόχους του οργανισμού, σχετικά με το αν οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν την αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του οργανισμού και αν συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος είναι συμπληρωματικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην καλή διακυβέρνηση ενός οργανισμού, προωθώντας τη συμμόρφωση με τη νομιμότητα και τη βελτίωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.

Το λογιστικό μας γραφείο μπορεί ενδεικτικά να αναλάβει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες διαδικασιών εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες που θέτει η διοίκηση
 • Διαφύλαξη της περιουσίας της επιχειρήσεως
 • Αποτροπή και εντοπισμός διαχειριστικών ανωμαλιών και λαθών
 • Ακρίβεια και πληρότητα λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
 • Έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών

Ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις ακόλουθες μορφές:

 1. Εγκατάσταση και διαχείριση πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου από εμάς και χωρίς κανέναν υπάλληλο τμήματος εσωτερικού ελέγχου εντός της επιχείρησης.
 2. Εγκατάσταση και παρακολούθηση πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου από εμάς σε συνεργασία με τη δημιουργία θέσεων υπαλλήλου/ων τμήματος εσωτερικού ελέγχου εντός της επιχείρησης.

Στις παραπάνω διαδικασίες συμβάλουν τα μέγιστα οι πιστοποιήσεις μας από τους παρακάτω οργανισμούς καθώς και η δια βίου επιμόρφωση μας:

 • RABQSA: ISO 9001:2000 IATCA QMS Associate Auditor
 • ACCA
 • ACFE
Υπηρεσίες Εσωτερικού - Εξωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων