Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014
Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης – Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. – Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. : Κ2-165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981
210 – 38 42 509

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας υπέβαλλε με το με το Α.Π.351/10.1.2014 έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτά παρουσιάζουν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΙΚΕ:
Είναι δυνατόν Κοινωνία του Αστικού Δικαίου ή Ατομική Επιχείρηση να μετατραπεί σε ΙΚΕ; Σύμφωνα με το άρθρο 1071 του 4072/2012 «Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων». Η δυνατότητα μετατροπής του άρθρου 107 [1] (γνήσια μετατροπή) αφορά εταιρείες και όχι επιχειρήσεις των οποίων φορέας είναι είτε φυσικό πρόσωπο (ατομικές επιχειρήσεις) ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι από αυτές ελλείπουν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας (ένωση προσώπων, επιδίωξη κοινού σκοπού, ίδρυση με δικαιοπραξία) και δεν περιλαμβάνονται στις μορφές εταιριών που έχει θεσπίσει ο έλληνας νομοθέτης. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972), στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, απευθύνουμε σχετικό ερώτημα, προκειμένου το σύνολο των διατάξεων να ερμηνευθεί συστηματικά.

2) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ:

Είναι δυνατόν ΙΚΕ να προέλθει από συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί η εταιρία, δεδομένου ότι μία εκ των ατομικών  επιχειρήσεων θέλει να εισφέρει ακίνητο στην ΙΚΕ;

Ο ν. 4072/2012 καλύπτει (άρθρα 108 επ.) μόνο συγχώνευση ΙΚΕ μεταξύ τους. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν προβλέπεται σύσταση ΙΚΕ από συγχώνευση άλλης ή άλλων νομικών μορφών, πολύ περισσότερο από συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε ωστόσο τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν. 4072/2012, σύμφωνα με την οποία «Οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία». Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά ν. 2166/1993, ν.δ. 1297/1972), στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτουν μετασχηματισμοί επιχειρήσεων κάθε μορφής, η αρμοδιότητα ερμηνείας των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, απευθύνουμε σχετικό ερώτημα, προκειμένου το σύνολο των διατάξεων να ερμηνευθεί συστηματικά.

3) ΕΠΕ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ή ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

Εταιρία  Περιορισμένης Ευθύνης που μας φέρνει να δημοσιεύσουμε ισολογισμό περάτωσης εκκαθάρισης σε ΓΕΜΗ και σε ΦΕΚ έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει και σε οικονομική εφημερίδα ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα της τον ισολογισμό αυτό, δεδομένου ότι από το άρ. 50 του Ν. 3190/1955 δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση, ενώ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Κ2-5515/7.10.2013 έγγραφό σας υπάρχει υποχρέωση πλήρους δημοσιότητας;

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 «όπου στο κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση 3 αυτής έχει καταχωριστεί στην Μερίδα της Εταιρείας». Αναφορικά με τη δημοσίευση του ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης, για την διαδικασία του οποίου το άρθρο 50, του ν. 3190/1955 παραπέμπει στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου, δεν γίνεται αναφορά για δημοσίευση σε άλλα μέσα πέραν του ΦΕΚ και του Γ.Ε.ΜΗ. Ως εκ τούτου η αναφορά μας για υποχρέωση πλήρους δημοσιότητας, έχει να κάνει με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.

4) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ:

Είναι δυνατόν Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία να καταστεί μονοπρόσωπη ΙΜΕ ΕΠΕ, σύμφωνα με το αρ. 43α του Ν. 3190/1955; Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς αυτό;

Οι ιδιότυπες μεταφορικές εταιρίες διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 383/1976. Ο εν λόγω νόμος καταργήθηκε από τον μεταγενέστερο ν. 3887/2010. Στα σχετικά άρθρα οι εν λόγω νόμοι εισάγουν ειδικές διατάξεις για τα θέματα που άπτονται του σκοπού τους, οι οποίες κατισχύουν των γενικών διατάξεων. Εάν δεν ρυθμίζεται το θέμα από ειδική διάταξη των εν λόγω νόμων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ν. 3190/1955. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο πρέπει να ερωτηθεί το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να ερμηνεύσει το ίδιο τις
σχετικές διατάξεις.

5) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΓΕΜΗ:

Α) Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κακώς έχουμε καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ μία πράξη, για την οποία έχουμε δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση και έχουμε χορηγήσει αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους, με ποιόν τρόπο μπορούμε να διαγράψουμε την καταχώρηση και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούμε;

Β) Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι η ίδια πράξη έχει καταχωρηθεί δυο φορές, σε διαφορετικές ημερομηνίες και έχει λάβει δύο ΚΑΚ.

Διορθώσεις και διαγραφές από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο πραγματοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9[2] και 10[3] του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεδομένου ότι οι καταχωρήσεις πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, η διαγραφή ή η διόρθωση πρέπει να είναι εμφανής κατά τον ίδιο τρόπο. Το παρόν κοινοποιείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ.

Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για αποστολή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

[1]
Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.
3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική
προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

[2]
Αρθρο 9 Ν. 3419/2005
Διόρθωση – Μεταβολή των καταχωρήσεων
1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι
δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν μεταβληθεί.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο, τους καθολικούς διαδόχους του ή οποιονδήποτε τρίτο που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Οι αιτήσεις διόρθωσης και μεταβολής που αφορούν στους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο.
3. Κάθε διόρθωση και μεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της επελθούσας διόρθωσης ή μεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε.
4. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της καθ` ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρμόδια, το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά.
5. Αν ανώνυμη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και τα υποκαταστήματα αυτών μεταφερθούν από την
αρμοδιότητα των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

[3]
Άρθρο 10 Ν. 3419/2005
Διαγραφή
1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Με την απώλεια της εμπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή. Η
Διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου.
β. Μετά από αίτησή τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής τους παύουν δύο (2) μήνες μετά τη Διαγραφή.
γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική
δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του, της κληρονομίας ή την πάροδο της προθεσμίας για αποποίησή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στους κληρονόμους και για τη μεταβολή του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων του κληρονομουμένου.
δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση
εμπορίας. Η Διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από τον δικαστικό συμπαραστάτη δικαστικής απόφασης με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση και διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να υποβάλει αίτηση Διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας.
ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η Διαγραφή στην περίπτωση αυτή
διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ειδικά, οι ανώνυμες εταιρίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις περιπτώσεις που προβλέπεται Διαγραφή, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, μετά από αίτηση της υπόχρεης εταιρείας.
2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομες, αναληθείς ή
ανακριβείς. Η Διαγραφή διενεργείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στην πράξη Διαγραφής κάθε καταχώρησης αναγράφονται η ημερομηνία και ο υπάλληλος που τη διενήργησε.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις Διαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
πραγματοποιούνται από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ..

Recommended Posts