ΠΟΛ.1081/17.4.2013
Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)
Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ.Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιαννακούλη
Τηλέφωνο : 210 3642922
FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1081

ΘΕΜΑ : « Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)».

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του νόμου 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Με τις εν λόγω διατάξεις, θεσμοθετείται ένας νέος εταιρικός τύπος, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία είναι, εκ του νόμου, εμπορική, έχει νομική προσωπικότητα, ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ και η σύστασή της θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτή της ανώνυμης εταιρείας ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 76 – 79 ορίζονται τα είδη των εισφορών που προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής του κάθε εταίρου. Οι εισφορές μπορεί να είναι:

– κεφαλαιακές (άρθρο 77), οι οποίες συνίστανται είτε σε εισφορά μετρητών είτε σε εισφορά σε είδος, με την προϋπόθεση το εισφερόμενο να είναι δεκτικό αποτίμησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2190/1920.

-εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78), οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών και

-εγγυητικές (άρθρο 79), με τις οποίες ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής των χρεών της εταιρείας, μέχρι το ποσό της εισφοράς του.

Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε ένα είδος εισφοράς. Έτσι π.χ. αν ένας εταίρος εισφέρει κεφάλαιο θα λάβει μερίδια που αντιστοιχούν αποκλειστικά σε κεφαλαιακή εισφορά, ενώ αν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και λογιστικές υπηρεσίες στην εταιρεία και συμφωνείται, μεταξύ των εταίρων, η εργασία του αυτή να αποτελεί εισφορά, θα λάβει και μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή εισφορά. Ο αριθμός δε, των μεριδίων του κάθε εταίρου, είναι ανάλογος με την αξία της εισφοράς του. Υπογραμμίζεται ότι, δεν είναι απαραίτητο σε μια Ι.Κ.Ε. να συμμετέχουν και τα τρία είδη των εισφορών. Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο, πάντως, είναι να υπάρχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο με κεφαλαιακή εισφορά.

Περαιτέρω, εφόσον το επιθυμούν οι εταίροι, μπορούν να διαμορφώσουν ένα σύστημα με έντονα προσωπικά στοιχεία, όπως η παροχή εργασίας (εξωκεφαλαιακή εισφορά) και η ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (εγγυητική εισφορά).

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 94 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι, «αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι, «η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος».

Ως προς την αντιμετώπιση των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, εφαρμόζονται, κατά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου τους, οι διατάξεις των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.

Ο φόρος υπολογίζεται κατά τη σύσταση των εταιρειών αυτών καθώς και τις μετέπειτα αυξήσεις του κεφαλαίου τους στην πραγματική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για μετρητά, είτε για εισφορά σε είδος, είτε για παροχή υπηρεσιών από εταίρο, είτε για εγγυητικές εισφορές.

Σημειώνεται ότι, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4072/2012, μετατροπή μεριδίων εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, με την εξαγορά υποχρεώσεων των εταίρων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, ως “αύξηση κεφαλαίου”, δεν εκλαμβάνεται ως τέτοια για την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.), εφόσον, όπως υφίσταται υποχρέωση, ήδη, κατά τη σύσταση της εταιρείας, έχει καταβληθεί ο αναλογών σε κάθε εισφορά (κεφαλαιακή, εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική) των εταίρων, για την απόκτηση των αντιστοιχούντων σ’ αυτή εταιρικών μεριδίων, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Κατά τα λοιπά, όπως προαναφέρθηκε, από άποψη επιβολής Φ.Σ.K. επί αυξήσεως κεφαλαίου με νέες εισφορές των εταίρων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4072/2012, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 1676/1986, όπως ισχύει και επιβάλλεται Φ.Σ.Κ. επί της αξίας των νέων εισφερομένων στοιχείων, οποιουδήποτε είδους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Recommended Posts