Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065686 ΕΞ15.4.2013
Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού

Αθήνα, 15-4-2013
Αρ. Πρωτ: Δ15Α 1065686 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Ορφανάκη
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Τηλεομοιότυπος: 210- 3645413
Ηλεκτ. Ταχ/μείο : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού.

ΣΧΕΤ: Το από 5.4.2013 έγγραφό σας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο αποστείλατε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας γνωρίζετε ότι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προβαίνει στην έκδοση περιοδικού (με εικόνες, φωτογραφήσεις, μελέτες κ.λπ.) και ρωτάτε τον συντελεστή Φ.Π.Α. που υπάγεται η διάθεση αυτού.

Αναφορικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή 13%, τα αγαθά που αναφέρονται στο παράρτημα III του ίδιου ως άνω Κώδικα.

Επιπλέον με βάση τα αναφερόμενα στην περίπτωση 43 του κεφαλαίου Α “ΑΓΑΘΑ” του εν λόγω παραρτήματος III αγαθά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50% και διαμορφώνεται δηλαδή στο 6,5%.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση 13 στο κεφαλαίου Β “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” του ίδιου ως άνω παραρτήματος, οι εργασίες (facon) που αφορούν στην παραγωγή των αγαθών της δασμολογικής κλάσης 4902 (εφημερίδες, περιοδικές εκδόσεις) υπάγονται στον ίδιο συντελεστή που υπάγεται και το παραχθέν αγαθό (περιοδικό).

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον το έντυπο που εκδίδει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συνιστά περιοδικό που περιλαμβάνεται στη δασμολογική κλάση 4902, ο συντελεστής Φ.Π.Α που θα επιβάλλεται κατά τη διάθεσή του ανέρχεται στο 6,5%.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αρμόδια για να αποφανθεί επί της δασμολογικής κλάσης στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο αγαθό, είναι η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων, στην οποία μπορεί να υποβληθεί ερώτημα μέσω της 17ης Δασμολογικής Δ/νσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

 

Recommended Posts