ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο :210-6987495
Fax :210 -6987506
E-Mail :e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη, των δασμολογικών κλάσεων 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822, 3824, που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ Α΄/32/14.02.2020) με τίτλο «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π., Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 10, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο σύστημα TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου. Ειδικότερα:

– Για τη δασμολογική κλάση 2844, έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο κωδικό 1126 με περιγραφή «Ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

– Για τις δασμολογικές κλάσεις 3003, 3004, έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1132 με περιγραφή «Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθούν να ισχύουν οι πρόσθετοι 1301, 1311, 1315 και 1317.

– Για τη δασμολογική κλάση 3822, έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1128 με περιγραφή «Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1000. Επίσης πραγματοποιήθηκε λήξη του εθνικού πρόσθετου κωδικού 1113 με περιγραφή «Ταινίες μέτρησης σακχάρου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» εφόσον τα προϊόντα αυτής της περιγραφής πλέον εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και έναρξη από 14/02/2020.

– Για τον κωδικό εμπορεύματος 3824996400, έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1128 με περιγραφή «Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020. Για τα προϊόντα, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1300.

– Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002120000 και 3002190000 έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1128 με περιγραφή «Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020.
Για τα προϊόντα, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1991.

– Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002903000 και 3002909000 έγινε σύνδεση με τον νέο εθνικό πρόσθετο 1128 με περιγραφή «Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου» με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020.
Για τα προϊόντα, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1301 ή 1311.

– Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002110000 και 3006200000 που αφορούν άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου έγινε σύνδεση τους με 6% ΦΠΑ και έναρξη από 14/02/2020.

– Για τον κωδικό εμπορεύματος 3006300000 που αφορά σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου έγινε σύνδεση του με 6% ΦΠΑ και έναρξη 14/02/2020.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Recommended Posts