ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε99/13

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 73

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Α.«Παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ». Β. «Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 50/2012»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας β. Η Εγκύκλιος 50/2012

 

Στη συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 50/2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας [β. σχετικό), με θέμα την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, κοινοποιούμε το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (α. σχετικό) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των έντεκα (11) πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων. Αποστέλλονται συνημμένα φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Β. Υπενθυμίζεται, ότι τα συγκεκριμένα έντεκα (11) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των εν λόγω ασφαλιστικών ταμείων δεν υποβάλλονται, από 30/6/2012, ως απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον πολίτη, συνημμένα με την αίτησή του, αλλά αναζητούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης (εγκ.50/2012).

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών/βεβαιώσεων έχει την έννοια, ότι η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Υπηρεσία (εντός 24 ωρών) απευθύνει αίτημα προς τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην ΚΥ. απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν (εντός 48 ωρών), των αντίστοιχων πιστοποιητικών μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον το έγγραφο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει στα έντυπα των αιτήσεων στα οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις/πιστοποιητικά, ως συνημμένα δικαιολογητικά, να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της Υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεδομένου, ότι όπως αναφέρεται στην ΚΥ. Απόφαση η μη εφαρμογή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας .

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Recommended Posts