Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με πελάτες λιανικής B2C μέσω διαδικτύου με τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Την δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, την εξ απο­στάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,
2. Την παροχή λογισμικού και την ενημέρωσή του,
3. την παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και την διάθεση βάσεων δεδομένων,
4. Την παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε­ρών παιχνιδιών,
5. Την παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα τίθεται σε ισχύ από 1 ης Ιανουαρίου 2015 και θα δίνει τη δυνατότητα στους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε κράτη μέλη στα οποία δεν έχουν εγκατάσταση, να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ επί των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πύλης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και αποτελεί μέτρο απλούστευσης μετά την τροποποίηση των κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, βάσει των οποίων η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο κράτος μέλος του πελάτη και όχι στο  κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στους υποκείμενους στον φόρο να αποφεύγουν την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης ξεχωριστά. Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα αντικατοπτρίζει το καθεστώς που ισχύει έως το 2015 για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα από παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 47α, 47β και 47γ, και το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1050/18.2.2015, δυνατότητα εγγραφής έχουν οι μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε εγκατεστημένους στην Κοινότητα μη υποκείμενους στο φόρο, καθώς και οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο, που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί δεν διαθέτουν εγκατάσταση.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.

2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α’).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε και εδώ.

Εάν εμπίπτετε στις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων , και σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε  γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

Recommended Posts