ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Η υποβολή για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 έχει ξεκινήσει και δεν είναι μια απλή διαδικασία καθώς ο σωστός και αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός μέσα από την μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας, μεταφράζετε στα διάφορα πεδία επιλογής των φορολογικών εντύπων.

Ένα λανθασμένο “κλικ” σε κάποιο πεδίο, μπορεί να σας “γλυτώσει” ή να σας επιβαρύνει με φόρο εισοδήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νέου πελάτη μας, κατά το 2016 όπου από την αρχική υποβολή της δήλωσης του προέκυπτε καταβολή φόρου 1800,00 ευρώ ενώ μετά από νόμιμες διαδικασίες του γραφείου μας, για το τελικό του εκκαθαριστικό προέκυψε επιστροφή φόρου 500,00 ευρώ. Το λάθος “κλικ” λοιπόν θα του επέφερε μια επιβάρυνση 2300,00 ευρώ…

Μαγικές λύσεις φυσικά δεν υπάρχουν, αλλά μέσα από νόμιμες διαδικασίες και την γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ωφεληθούν.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι ισχύει για το τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Υποχρέωση υποβολής και προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Δηλαδή 17 Ιουλίου 2017, καθώς 15 Ιουλίου συμπίπτει με Σάββατο.

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.

22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος.

29% για τις επόμενες 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).

37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

Κλίμακα για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία

15% έως 12.000 ευρώ.

35% από 12.000 έως και 23.000 ευρώ.

45% από 23.000 και άνω

Αφορολόγητο όριο πολλών ταχυτήτων.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ κατά 1.900 ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα), 1.950 ευρώ (για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ (για φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω), [εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου],

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να έχει προσκομιστεί πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ.

Δαπάνες που εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος.

Δαπάνες που καταβάλατε, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των εξαρτώμενων μελών σας, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός σας, θα αφαιρεθεί από τον φόρο που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλατε, λόγω δωρεάς.

Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους»

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ16Α) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2016 στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα

Τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4304/2014 σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων , καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ποσό αυτό εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.

Για το φορολογικό έτος 2016 δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

Recommended Posts