Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013

Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013

Του Ροβερτου Σπυροπουλου*

Έχει γίνει πια κατανοητό ότι η οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας συναρτάται απόλυτα με την ανατροπή των εκτεταμένων και παράλογων, για μια ευνομούμενη χώρα, φαινομένων εισφοροδιαφυγής – εισφοροαποφυγής – φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής και φαινομένων υπέρμετρης παραβατικότητας.

Ειδικότερα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, όπου εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες τέτοιου είδους, είναι απόλυτη ανάγκη εφαρμογής τολμηρών και αποτελεσματικών αλλαγών για την ανατροπή των φαινομένων αυτών.

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζουν: -Την ανυπαρξία ενιαίας και συνολικής πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τον κλαδικό κατακερματισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα προηγούμενα 70 χρόνια. -Την έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων και μηχανισμών είσπραξης των μηνιαίων εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. -Την παντελή απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και αποτροπής παραβατικών μεθοδεύσεων και πρακτικών.

Στη βάση αυτή των διαπιστώσεων για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει με τόλμη και αποφασιστικότητα να επικεντρωθούμε στην πολιτική επιλογή της στήριξης του δημόσιου και καθολικού αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σταθερή επιδίωξη επίτευξης των παρακάτω στόχων:

– Δημιουργία ενός και μόνο Εθνικού Φορέα Συντάξεων για παροχή:

Ενιαίας Εθνικής Σύνταξης προς όλους τους πολίτες.

Επιπρόσθετης ανταποδοτικής σύνταξης που θα προκύπτει από τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για τους μισθωτούς και μόνο από τις εισφορές του αυτοαπασχολούμενου για το σύνολο της ομάδας αυτής.

– Δημιουργία εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, μέσω επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για παροχή: Πρόσθετων τμημάτων σύνταξης, πρόσθετων υπηρεσιών υγείας και άλλων παροχών. Είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί τελικά είμαστε σχεδόν η μόνη χώρα της Ε.Ε. που όχι μόνο δεν προχωρεί στη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αλλά, και το πιο σημαντικό, δεν τολμούμε να εισαγάγουμε την έννοια των επαγγελματικών ταμείων στον δημόσιο διάλογο.

– Καθορισμός κανόνων που θα κατοχυρώνουν την επάρκεια των παροχών σύνταξης και υγείας, με κοινά αποδεκτούς όρους και προϋποθέσεις που θα εξισορροπούν την επάρκεια των συντάξεων και παροχών με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και την ίδια την ανταγωνιστικότητά της.

– Ανάπτυξη θεσμών λειτουργικής υποστήριξης των δομών κοινωνικής ασφάλισης που θα διασφαλίζουν: Βέλτιστο λειτουργικό κόστος, προάσπιση πόρων από κάθε είδους παραβατικές συμπεριφορές, καθολική είσπραξη των θεσμοθετημένων πόρων και εισφορών, θωράκιση της οικονομικής λειτουργίας από αυστηρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου.

Πρέπει να επικεντρωθούμε, με ιδιαίτερη επιμέλεια, με τόλμη και προγραμματισμό, στην εξειδίκευση των προαναφερόμενων στόχων.

Το σύστημα είσπραξης εισφορών αλλάζει. Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των ημερών ασφάλισης, με την κατάργηση των επικολλώμενων ενσήμων και την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) το 2002, είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΙΚΑ.

Η εφαρμογή της τριμηνιαίας ΑΠΔ και η αδυναμία άμεσης επιβεβαίωσης – διασταύρωσης των υποβληθεισών μέσω των ΑΠΔ εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες και η ύπαρξη μέχρι πρόσφατα εικονικών ασφαλίσεων είχαν και έχουν ως συνέπεια σημαντικές διαρροές εσόδων και χορήγηση ασφάλισης επί πιστώσει.

Η θεσμική υποχρέωση, τον Ιανουάριο του 2013, υποβολής μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης, η διασφάλιση των προϋποθέσεων άμεσης διασταύρωσης των υποβληθεισών με τις καταβληθείσες εισφορές και η κατοχύρωση του αξιόπιστου ελέγχου, προκειμένου η υποβολή της εκάστοτε μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης να προϋποθέτει είτε την καταβολή των διαφορών είτε την κατοχύρωσή τους με Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ανατροπής και εξάλειψης των δυσλειτουργιών που είχαν εντοπιστεί στην τριμηνιαία ΑΠΔ.

Το γεγονός αυτό, και κυρίως ο νέος λειτουργικός μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για τον άμεσο, αποτελεσματικό και ενεργητικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε σχέση με διαφορές που εντοπίζονται είτε στην καταβολή των μηνιαίων εισφορών τους είτε στη συνεπή τήρηση των ρυθμίσεων και του διακανονισμού των οφειλών τους, προσδοκούμε να αλλάξει τα δεδομένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση με τα μηνιαία έσοδά του από ασφαλιστικές εισφορές.

Με βάση αυτό τον νέο σχεδιασμό μπορούμε να μειώσουμε την απώλεια εσόδων που “συντηρούσαν” οι δικές μας ελεγκτικές ανεπάρκειες με την απουσία μηχανισμών αποτελεσματικής διεκδίκησης των καθυστερούμενων ή των λιμναζουσών οφειλών.

Η υποβολή της μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών διασφαλίζει τα παρακάτω:

– Εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων που ενδεχόμενα παρουσιάζει η προηγούμενη μηνιαία δήλωση εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της τρέχουσας μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης.

– Δυνατότητα υποβολής μέσω Διαδικτύου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών θα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή έχουν επιλύσει με διακανονισμό διαφορές που είχαν εντοπιστεί τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί αυστηρά ένας νέος τρόπος εποπτείας και ελέγχου όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί είτε σε ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών τους είτε στον διακανονισμό τους, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται το έργο όλων των υποκαταστημάτων σε σχέση με την απόλυτη εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις, αναφορικά με την καταβολή των εισφορών και τη συνεπή τήρηση των όρων ρύθμισης και διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών τους. Επίσης, με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται ταυτόχρονα η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις που εκφεύγουν του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Από τους πρώτους μήνες του 2013 θα εφαρμοστούν ο κεντρικός έλεγχος του συνολικού σχεδιασμού για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εποπτεία, ανά υποκατάστημα, της επιβολής όλων των μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι επιχειρήσεις που οφείλουν διακρίνονται, κάθε ημέρα, σε δύο κατηγορίες:

1η κατηγορία, αυτές που οφείλουν και τηρούν τις ρυθμίσεις και τον διακανονισμό.

2η κατηγορία, αυτές που δεν τηρούν τις ρυθμίσεις ή τους διακανονισμούς, και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα και στερούνται ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κάθε ημέρα οριστικοποιούνται οι εκκρεμότητες όλων των επιχειρήσεων ανά υποκατάστημα. Κάθε ημέρα πιστοποιείται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα πραγματικά θύματα της εισφοροδιαφυγής ήταν οι Ελληνες συνεπείς φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι, αφού απώλεσαν συντάξεις και παροχές λόγω της πολύχρονης οικονομικής ασφυξίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η στήριξη μιας εθνικής συμφωνίας που θα ανατρέπει τις παθογένειες του παρελθόντος είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωτηρία των επιχειρήσεων, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων και μας αφορά όλους, δημόσιους λειτουργούς, επιχειρηματίες, συνδικάτα και εργαζομένους.

*Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).

Αναλυτικότερα, οι εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης. (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου.)

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (website) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2013.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

29/1/2013

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 24-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   

Αρ.Πρωτ.: Κ1-1084

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   

 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
   

 

ΤΜΗΜΑ Β΄
   

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

Θέμα: Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) – Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν. 3853/2010.

Με το δεύτερο μέρος του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE).

Η εταιρία αυτή έχει νομική προσωπικότητα, είναι εκ του νόμου εμπορική (άρθρο 43 παρ. 1) και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 43 παρ. 2), με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει

πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (βλ. άρθρο 43 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79).

Βασικό χαρακτηριστικό της IKE είναι ότι η IKE έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ (άρθρο 43 παρ. 3), δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων ομοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 . Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει της εργασίες επιδίωξης του σκοπού της.

Συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της Kl-802/2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470 Β΄) δεν έχει εφαρμογή όταν η συστηνόμενη εταιρία είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και αν ακόμα ο επιδιωκόμενος από αυτές σκοπός εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 . Τονίζεται ωστόσο ότι, αν και n σύσταση διενεργείται κανονικά και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες λαμβάνουν Α.Φ.Μ. από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν κατά τα λοιπά την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 80 και 81 του Ν. 3463/2006 προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα την δραστηριότητά τους. Έτσι υποχρεούνται να λάβουν τόσο την προέγκριση ίδρυσης όσο και την άδεια λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν αφού συσταθεί η εταιρία αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση (βλ. τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 του Ν. 4072/2012 ).

Επισημαίνουμε ότι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες συστήνονται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 που εισήχθη με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και συνεπώς, επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σημεία της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Kl-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄).

Ειδικότερα:

`Αρθρο 4 της Kl-802/2011

Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Δδ) για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 ).

`Αρθρο 5 της Kl-802/2011

Οι αιτούντες την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός ιδρυτής ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή (βλ. υπόδειγμα Α). Η εντολή περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012 , και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της Kl-802/2011 ως προς τα εξής:

α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011), δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν την σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ)

β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Kl-802/2011) περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 .

`Αρθρο 6 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4072/2012 αναφορικά με τον τρόπο σχηματισμού της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 7 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν έχει εφαρμογή κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω.

`Αρθρα 8 και 9 της Kl-802/2011

Με το άρθρο 116 ο νομοθέτης επέλεξε να υπαγάγει τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες στις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ήτοι για τις ανώνυμες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), ειδικότερα δε στις ρυθμίσεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (βλ. άρθρο 116 ιδίως παρ. 2, και 11). Επομένως, αναφορικά με το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ήτοι 70 ευρώ (βλ. παρ. 1 άρθρου 14 της Κ1-802/2011 ΚΥΑ), και, εάν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι των 3, αυτό προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Ανάλογα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μέχρι να οριστεί από κάθε Επιμελητήριο ξεχωριστά, το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ αναφορικά με την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως όσα εφαρμόζονται για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, είναι προφανές ότι δεν εισπράττεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι το άρθρο 7 της Kl-802/2011 δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

`Αρθρο 10 της Kl-802/2011

Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συμβολαιογράφος ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. άλλη από αυτήν η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του μητρώου της συστηνόμενης εταιρίας, οφείλει να ανακοινώσει την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει (βλ. υπόδειγμα Β).

`Αρθρο 11 της Kl-802/2011

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης οφείλει, κατ΄ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, να αποστείλει ανακοίνωση (υπόδειγμα Γ) για την σύσταση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, για περαιτέρω δικές τους ενέργειες. Επισημαίνουμε εδώ ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται:

Α) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, και

Β) ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (βλ. παρ. 2 του άρθρου 1 και παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 258/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 )

Επίσης η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) του άρθρου 11 της Kl-802/2011, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (υπόδειγμα Δ) αναφορικά με την ανακοίνωση της περίπτωσης ε).

`Αρθρο 12 της Kl-802/2011

Επισημαίνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της σύστασης, είτε του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ουδεμία αρμοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

`Αρθρα 13 και 14 της Kl-802/2011

Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων που αφορούν τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα Α εώς Δ.

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ορισμένες διατάξεις του Ν. 4072/2012 οι οποίες είναι κρίσιμες κατά την σύσταση της εταιρίας

Α ) `Αρθρο 1 του Ν . 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του Ν . 4072/2012

Εάν η πράξη σύστασης της εταιρίας, η οποία περιέχει και το καταστατικό, καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο (βλ. και άρθρο 49 παρ. 2 πρώτο εδάφιο του Ν. 4072/2012 ), ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005, ως ισχύει, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3853/2010 . Ωστόσο, εάν το έγγραφο είναι συμβολαιογραφικό (δηλαδή στις περιπτώσεις του άρθρου 49, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο του Ν. 4072/2012), ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Β) Περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4072/2012

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει:

α) Να προβεί στον έλεγχο που επιβάλλεται στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α, ελέγχοντας ιδιαίτερα αν:

1) Στο καταστατικό της εταιρίας αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

2) Ο σκοπός της εταιρίας, με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη.

3) Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α διευκρινίζεται η έκταση του ελέγχου που διενεργείται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη σύσταση της IKE. Πρόκειται για έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων. Ειδικά όμως σε σχέση με τη νομιμότητα, προκύπτει από το κείμενο του νόμου ότι θα ελέγχονται εκείνα μόνο τα ελαττώματα που, αν τυχόν δεν εντοπισθούν, θα μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε ακύρωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 53 (βλ. περίπτωση (α) της παρ. 2 του νέου άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010). Εννοείται ότι και αυτά θα ελέγχονται μόνο στο μέτρο που προκύπτουν από τα ίδια τα υποβαλλόμενα στην ΥΜΣ έγγραφα. Έτσι π.χ. η Υπηρεσία Μιας Στάσης δεν θα ελέγχει άλλα στοιχεία, όπως π.χ. αν όλοι οι υπογράφοντες έχουν τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Επιπλέον, ο εταιρικός σκοπός δε μπορεί να κριθεί παράνομος για μόνο το λόγο ότι για την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας απαιτείται αδειοδότηση, διότι η άδεια θα μπορεί να ζητηθεί και να ληφθεί και μετά τη σύσταση (αυτό ρητά ορίζεται στο άρθρο 51).

Εάν από τον έλεγχο της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α, παράλειψη δε συμμόρφωσης από την πλευρά των αιτούντων τη σύσταση επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 3.

Γ ) `Αρθρο 44 του Ν . 4072/2012

Αναφορικά με τον σχηματισμό της επωνυμίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στο άρθρο 44 του Ν. 4072/2012 ορίζονται τα εξής:

«`Αρθρο 44 -Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company* ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company* ή «Single Member P.C.»»

Επισημαίνουμε ωστόσο και το άρθρο 14 του Ν.3419 περί ξενόγλωσσων καταχωρίσεων:

«1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώρηση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..»

Δ ) `Αρθρο 50 του Ν . 4072/2012

Επισημαίνεται ότι το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας πρέπει να περιέχει:

Α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (Βλ. άρθρο 43 παρ. 4)

Β) την εταιρική επωνυμία (βλ. άρθρο 44),

Γ) την έδρα της εταιρίας (βλ. άρθρο 45 παρ. 1),

Δ) το σκοπό της εταιρίας,

Ε) την ιδιότητα της εταιρίας ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,

Στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων,

σύμφωνα με τα άρθρα 77 , 78 και 79 του Ν. 4072/2012 ,

Ζ) το κεφάλαιο της εταιρίας,

Η) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων,

Θ) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν,

I) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (βλ. άρθρα 55-64 του Ν. 4072/2012 ),

ΙΑ) την διάρκεια της εταιρίας (βλ. άρθρο 46 του Ν. 4072/2012 ). Επισημαίνεται εδώ ότι, εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύσταση της.

Το παρόν ετέθη υπόψη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας και δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   

Αθήνα, 14/06/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   

ΠΟΛ. 1150

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
   

 

ΤΜΗΜΑ Α΄
   

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43- 120 του Ν. 4072/2012 (Α΄.86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 116 ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

2. Έπειτα από τα παραπάνω λαμβανομένου υπόψη ότι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του K.B.Σ. στην τρίτη κατηγορία βιβλίων, ομοίως εντάσσονται και οι Ι.Κ.Ε. ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους.

 

Ακριβές Αντίγραφο
   

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της Επισημείωσης-Σφραγίδας της Χάγης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε99/4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της Επισημείωσης-Σφραγίδας της Χάγης.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιος 63/2006 και Γεν. Έγγραφα Ε99/54/30-10-2009, Ε99/10/12-4-2010 και Ε99/6/21-10-2011 της Διεύθυνσης μας.

Με αφορμή τηλεφωνικά ερωτήματα υποκαταστημάτων μας σχετικά με την αδυναμία να χορηγηθεί η ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE)- Σφραγίδα της Χάγης επί των εγγράφων που εκδίδονται μηχανογραφικά και φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα επί των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται με τη νέα διαδικασία (σχετ. εγκ.97/2011), διευκρινίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, με τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α/27-11-1984), καταργείται η υποχρέωση επικύρωσης των εγγράφων, που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους, Αντί της επικύρωσης, τίθεται ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE)- Σφραγίδα της Χάγης από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημείωσης αρχή κάθε κράτους, η οποία ελέγχει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο.

Τα εκδιδόμενα από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έγγραφα, συχνά χρειάζεται να προσαχθούν σε χώρα στην οποία ισχύει η σύμβαση της Χάγης, οπότε πρέπει να λάβουν την επισημείωση. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες μας έχουν αποστείλει στις αρμόδιες για την χορήγηση επισημείωσης υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) δείγματα υπογραφών των υπαλλήλων που έχουν αρμοδιότητα υπογραφής πρωτότυπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων, βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος της γνησιότητας της υπογραφής και της ιδιότητας του υπογράφοντος.

Σχετικά με την Επισημείωση και τα έγγραφα επί των οποίων μπορεί αυτή να τεθεί ισχύουν τα εξής:

• Η ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE)- Σφραγίδα της Χάγης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα. (άρθρο 4 της Σύμβασης).

• Για να εφαρμοστεί σωστά η σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, η επισημείωση πρέπει να τίθεται στο πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή σε ακριβές αντίγραφο της εκδούσας αρχής το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. Τα αντίγραφα αυτά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα αποκλειστικά και μόνο από την εκδούσα αρχή καινά φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (βλ. το υπ΄ αριθμ. οικ.47302/26-8-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο δόθηκαν σχετικές οδηγίες).

Δεν επισημειώνεται ακριβές φωτοαντίγραφο δημοσίων εγγράφων επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή πλην αυτής που το εξέδωσε, ούτε έγγραφο το οποίο έχει παραληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λόγος είναι ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περίπτωση αυτή αφενός δεν μπορούν να κάνουν τον έλεγχο της γνησιότητας της υπογραφής και της ιδιότητας με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και αφετέρου ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 4 της Σύμβασης που απαιτεί πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή ακριβές αντίγραφο της εκδούσας αρχής. Για τους ίδιους λόγους η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής δεν επιτρέπει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τον έλεγχο της γνησιότητας της υπογραφής και της ιδιότητας του υπογράφοντος και κατ΄ ακολουθία την χορήγηση της Επισημείωσης.

Ειδικά για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται μέσω διαδικτύου, έχει εκδοθεί η Φ11321/25754/1695/15-11-2011 (ΦΕΚ 3127 Β΄) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο άρθρο 5 παρ.2 περ. β της οποίας προβλέπεται ότι αυτά φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εφαρμογών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποτελούν δημόσια έγγραφα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 97/2011, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί περισσότερα αντίγραφα μπορεί να προβεί στην αναπαραγωγή απεριόριστου αριθμού φωτοαντιγράφων, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση τους καθόσον υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς τους μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος.

Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην αποτροπή χρήσης παραποιημένων αποδεικτικών, ειδικά όμως για την χορήγηση της επισημείωσης δεν αρκεί, αφού αυτή πρέπει να τίθεται στο πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή σε αντίγραφο της εκδούσας αρχής που να φέρει πρωτότυπη υπογραφή.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης στις παραπάνω περιπτώσεις συμπληρώνουμε τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 63/2006 και τα ανωτέρω σχετικά γενικά έγγραφά μας, διευκρινίζοντας τα εξής:

Στις περιπτώσεις και μόνο έγγραφων που εκδίδονται μηχανογραφικά από τις υπηρεσίες μας και φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση υπογραφής (όπως ισχύει με τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας), τα οποία κατά δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό, σε χώρα στην οποία ισχύει η σύμβαση της Χάγης, θα γίνεται επικύρωση (θεώρηση) αυτών από υπάλληλο του αρμόδιου Υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δείγμα υπογραφής του οποίου έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που χορηγούν την Επισημείωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε99/13

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 73

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Α.«Παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ». Β. «Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 50/2012»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας β. Η Εγκύκλιος 50/2012

 

Στη συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 50/2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας [β. σχετικό), με θέμα την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, κοινοποιούμε το με αριθμό Φ80000/15745/1106/18-7-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (α. σχετικό) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των έντεκα (11) πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων. Αποστέλλονται συνημμένα φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Β. Υπενθυμίζεται, ότι τα συγκεκριμένα έντεκα (11) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των εν λόγω ασφαλιστικών ταμείων δεν υποβάλλονται, από 30/6/2012, ως απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον πολίτη, συνημμένα με την αίτησή του, αλλά αναζητούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης (εγκ.50/2012).

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών/βεβαιώσεων έχει την έννοια, ότι η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Υπηρεσία (εντός 24 ωρών) απευθύνει αίτημα προς τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην ΚΥ. απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν (εντός 48 ωρών), των αντίστοιχων πιστοποιητικών μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον το έγγραφο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει στα έντυπα των αιτήσεων στα οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις/πιστοποιητικά, ως συνημμένα δικαιολογητικά, να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της Υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεδομένου, ότι όπως αναφέρεται στην ΚΥ. Απόφαση η μη εφαρμογή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας .

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΣτΕ 1130/2011 Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων

ΣτΕ 1130/2011

Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας,κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή η άθροιση του καθαρού εισοδήματος από την πάγια αντιμισθία με τα ακαθάριστα έσοδα από την ελεύθερη δικηγορία και η αφαίρεση από το προκύπτον εισόδημα των συνολικών δαπανών. Ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του καθαρού ποσού των αμοιβών του αναιρεσείοντος από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας με την εφαρμογή του συντελεστή 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων (αφού από τον λογιστικό προσδιορισμό προέκυπτε ζημία), βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας και είναι συνταγματικώς ανεκτός και νόμιμος. Δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος από την δικηγορία με την εφαρμογή του 50% επί του συνόλου.

Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων.Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας,κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή η άθροιση του καθαρού εισοδήματος από την πάγια αντιμισθία με τα ακαθάριστα έσοδα από την ελεύθερη δικηγορία και η αφαίρεση από το προκύπτον εισόδημα των συνολικών δαπανών.

Ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του καθαρού ποσού των αμοιβών του αναιρεσείοντος από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας με την εφαρμογή του συντελεστή 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων (αφού από τον λογιστικό προσδιορισμό προέκυπτε ζημία), βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας και είναι συνταγματικώς ανεκτός και νόμιμος. Δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος από την δικηγορία με την εφαρμογή του 50% επί του συνόλου.

ΣτΕ 1130/2011
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Φεβρουαρίου 2011 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β. Καλαντζή, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Ειρ. Σταυρουλάκη, Β. Μόσχου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 6 Ιουνίου 2005 αίτηση: του …, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών……., ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος …… κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Βάϊα Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθ. 718/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αναιρεσείοντα ως δικηγόρο, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ` αριθμ. 1533055/2005 ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Eπειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναίρεση της υπ` αριθμ. 718/2005 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ` αριθμ. 12941/2003 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί προσφυγή του ιδίου κατά της υπ` αριθμ. 16400/1.6.2001 αρνητικής απαντήσεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, επί επιφυλάξεως, την οποία ο αναιρεσείων είχε συνυποβάλλει με την δήλωση του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001. Κατά το σχετικό σημείωμα του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., το ποσό της φορολογικής διαφοράς ανέρχεται σε 8.459,65 ευρώ.

3. Επειδή, στην παράγραφο 1 τού άρθρου 45 τού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α` 151), ορίζεται ότι :
«1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.
Ομοίως, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών…». Στο άρθρο 47 τού αυτού Κώδικα ορίζεται ότι «1. Το εισόδημα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Από αυτό το εισόδημα εκπίπτουν:
α) κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδημα.
β) Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο.
2. Το ποσό που απομένει, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 3. … 4….», στο άρθρο 48 ότι
«1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του …. δικηγόρου, …» και στο άρθρο 49 ότι «1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος,
2. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου. … 3. … 4. Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων». Περαιτέρω, στο άρθρο 51 του εν λόγω Κώδικα υπό τον τίτλο «Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο προ της καταργήσεώς του με το άρθρο 7 παρ.8 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330) ορίζετο ότι
«1. Το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία που τηρεί βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το οποίο εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 49, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή επί των ακαθάριστων αμοιβών από την άσκηση του επαγγέλματος των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου μοναδικών συντελεστών καθαρών αμοιβών. … Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος υπερβαίνουν τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές». Εξ άλλου, στο άρθρο 50 παρ.4 του αυτού Κώδικα, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 22 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285) και μετά την αναδρομική κατάργηση του τετάρτου εδαφίου αυτής με το άρθρο 1 παρ. 15 του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α΄ 255/2.11.2001), ορίζεται ότι: «Για κάθε κατηγορία επαγγέλματος προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Οι συντελεστές καθαρών αμοιβών περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τέλος, στην υπ` αριθμ. 1057481/16071/Γ0012/ΠΟΛ.1122/1994 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών καταχωρήθηκαν με την μορφή διοικητικής κωδικοποιήσεως οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, μεταξύ των οποίων και οι αφορώντες τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού, που καθορίσθηκαν με την υπ` αριθμ. Ε 16382/ΠΟΛ.371/29.12.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού» (ΦΕΚ Β΄ 749), εκδοθείσα κατ` επίκληση του άρθρου 47 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 3323/1955 (πρβλ. ΣτΕ 3083/2008). Μεταξύ άλλων καθορίσθηκε με την απόφαση αυτή και ο μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών για το ελευθέριο επάγγελμα του δικηγόρου, ο οποίος ορίσθηκε σε ποσοστό 50%.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση σε συνδυασμό με την πρωτόδικη απόφαση, ο αναιρεσείων, δικηγόρος, που διατηρεί γραφείο στην Αθήνα, δήλωσε, με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001, μεταξύ άλλων, α) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ΄ πηγή) και ειδικότερα από πάγια αντιμισθία ποσού 19.436.439 δραχμών [και φόρο που παρακρατήθηκε στο εισόδημα αυτό ύψους 5.986.889 δραχμών] β) ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου ποσού 12.046.960 δραχμών και καθαρό εισόδημα ποσού 6.023.480 δραχμών, το οποίο προέκυψε από την εφαρμογή του ισχύοντος τότε μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) 50% επί των ως άνω ακαθαρίστων εσόδων. Εξ άλλου, με την ίδια δήλωση ο αναιρεσείων δήλωσε [με το έντυπο Ε3 «Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών» που συνυπέβαλε με την εν λόγω δήλωση], συνολικές δαπάνες διατήρησης γραφείου (αμοιβές υπαλλήλου και συνεργατών, συνδρομές, μίσθωμα κ.λ.π.) ποσού 12.323.281 δραχμών.

Συγχρόνως, ο αναιρεσείων διετύπωσε επιφύλαξη σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, ζητώντας να γίνει η φορολόγησή του για το εισόδημα από δικηγορία γενικά, με συμψηφισμό του εισοδήματος από παγία αντιμισθία με εκείνο από ελεύθερη δικηγορία, σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2238/1994, άλλως, για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος, ο συντελεστής καθαρού κέρδους να υπολογισθεί επί του αθροίσματος του εισοδήματος από ελεύθερη δικηγορία και παγία αντιμισθία και όχι να φορολογούνται τα δύο κονδύλια της ιδίας δραστηριότητας χωριστά. Η επιφύλαξη του αυτή απορρίφθηκε με την υπ` αριθμ. 16400/1.6.2001 απάντηση του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών με την αιτιολογία ότι το εισόδημα από πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και όχι από ελευθέριο επάγγελμα. Κατά της αρνητικής αυτής απαντήσεως ο αναιρεσείων άσκησε προσφυγή, η οποία απερρίφθη με την υπ` αριθμ. 12941/2003 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έφεση δε του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης αυτής αποφάσεως απερρίφθη με την ήδη αναιρεσιβαλλομένη απόφαση.

5. Eπειδή ο αναιρεσείων προέβαλε ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας ότι ο ειδικός τρόπος υπολογισμού των δαπανών και του καθαρού εισοδήματος των δικηγόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν έχει εφαρμογή όταν το δικηγορικό γραφείο εξυπηρετεί τόσο την άσκηση ελεύθερης δικηγορίας, όσο και την άσκηση δικηγορίας επί παγία αντιμισθία, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή του, που οι δαπάνες λειτουργίας του γραφείου του αφορούν το σύνολο της δραστηριότητάς του δεδομένου ότι η εταιρία που τον απασχολεί με πάγια αντιμισθία δεν του παρέχει γραφείο. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι έπρεπε να φορολογηθεί με βάση τα λογιστικά του στοιχεία κατ` εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.3 του ν. 2238/1994, επικουρικώς δε, ότι θα έπρεπε, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός του από την άσκηση δικηγορίας να συναθροισθούν τα έσοδά του από την ελεύθερη δικηγορία και τα έσοδά του από την πάγια αντιμισθία και να αφαιρεθούν από το άθροισμα οι δηλωθείσες δαπάνες γραφείου. Άλλως, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους 50% θα έπρεπε να εφαρμοσθεί στο συνολικό εισόδημά του από την δικηγορία που είναι το άθροισμα των εσόδων του από την παγία αντιμισθία και των εσόδων του από την ελεύθερη δικηγορία.

Κατά τον αναιρεσείοντα οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα προσέκρουε στα άρθρα 4 παρ.5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος. Το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι «οι προβαλλόμενοι πραγματικοί ισχυρισμοί του φορολογουμένου περί του ότι οι δηλωθείσες δαπάνες αφορούν και την παροχή των υπηρεσιών του με πάγια αντιμισθία δεν αποδεικνύονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο», δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας και ότι, κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή η άθροιση του καθαρού εισοδήματος από την πάγια αντιμισθία με τα ακαθάριστα έσοδα από την ελεύθερη δικηγορία και η αφαίρεση από το προκύπτον εισόδημα των συνολικών δαπανών. Περαιτέρω έκρινε ότι ο κατ` άρθρο 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ειδικός τρόπος υπολογισμού του καθαρού ποσού των αμοιβών του αναιρεσείοντος από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας με την εφαρμογή του συντελεστή 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων (αφού από τον λογιστικό προσδιορισμό προέκυπτε ζημία), βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας και είναι συνταγματικώς ανεκτός και νόμιμος. Τέλος, έκρινε ότι δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος από την δικηγορία με την εφαρμογή του 50% επί του συνόλου.

6. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση προβάλλεται ότι εσφαλμένα εδέχθη το δικάσαν εφετείο ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η μη έκπτωση των δαπανών της μίας κατηγορίας εσόδων (από ελευθέριο επάγγελμα) από τα ακαθάριστα έσοδα της άλλης (πάγια αντιμισθία), ενώ το δικηγορικό γραφείο που διατηρεί ο αναιρεσείων δικηγόρος εξυπηρετεί και την επί παγία αντιμισθία ασκουμένη δικηγορία του. Προβάλλεται ακόμη ότι η προκύπτουσα ζημία από την άσκηση ελεύθερης δικηγορίας είναι δικαιολογημένη, διότι σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται και τα έξοδα για την εξυπηρέτηση της παγίας αντιμισθίας, που δεν μπορούσαν να επιμερισθούν σ` αυτήν, και συνεπώς η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην περίπτωσή του δημιουργεί εισόδημα ανύπαρκτο και πέραν της φοροδοτικής του ικανότητας, όπερ αντισυνταγματικό, εσφαλμένως δε έκρινε τα αντίθετα η προσβαλλομένη απόφαση. Τέλος, προβάλλεται ότι εν πάση περιπτώσει ο συντελεστής καθαρού κέρδους 50% θα έπρεπε να εφαρμοσθεί επί του συνολικού εισοδήματός του από την δικηγορία.

Οι ως άνω λόγοι αναιρέσεως, όπως προβάλλονται, ερείδονται στην προϋπόθεση ότι οι δηλωθείσες από τον αναιρεσείοντα δαπάνες αφορούσαν την άσκηση τόσο της ελεύθερης, όσο και της επί παγία αντιμισθία δικηγορίας του. ¨Όμως, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε ότι οι πραγματικοί ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος περί του ότι οι δηλωθείσες δαπάνες (12.323.281 δρχ.) αφορούν και την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών του με πάγια αντιμισθία δεν αποδεικνύονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Η κρίση αυτή του δικάσαντος διοικητικού εφετείου δεν πλήττεται, εάν δε ήθελε θεωρηθεί ότι πλήττεται λόγω του ότι στην κρινομένη αίτηση αναφέρεται ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν αμφισβήτησε ότι ο αναιρεσείων δεν διέθετε ιδιαίτερο γραφείο στα γραφεία του εντολέα του, ο σχετικός λόγος θα ήταν απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι το σχετικό βάρος αποδείξεως έφερε ο αναιρεσείων, ο οποίος σε κανένα διαδικαστικό έγγραφο δεν αναφέρθηκε στον εντολέα του και τις ειδικές συνθήκες παροχής της επί παγία αντιμισθία δικηγορίας του (πρβλ. ΣτΕ 2092- 3/2009). Κατόπιν τούτων, οι ως άνω λόγοι αναιρέσεως, ερειδόμενοι σε πραγματικό που δεν έγινε δεκτό από το δικάσαν διοικητικό εφετείο προβάλλονται αλυσιτελώς και πρέπει να απορριφθούν.

7. Επειδή, μετά ταύτα, η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΔΙΑΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Ο Γραμματέας του Β΄ Τμήματος Φ. Αρναούτογλου Ι. Μητροτάσιος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2011.

 

ΠΟΛ.1220/21.9.2001 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις εκδιδόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους

ΠΟΛ.1220/21.9.2001  Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις εκδιδόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1059774/456/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ – Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1220

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθ. 1014038/251/ΠΟΛ.1035/9.2.2001 εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι τα ποσά που παρακρατούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν.Δ.3026/1954 και των άρθρων 96α’ και 161 του ίδιου νομοθετήματος, καθώς και των άρθρων 9 και 10 του Ν.1093/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, κατά την προείσπραξη των δικηγορικών αμοιβών, όπως οι αμοιβές αυτές αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, καθώς και τα ποσά που παρακρατούν κατά την καταβολή των αμοιβών από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που περαιώνονται με δικαστική απόφαση, δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων δικηγόρων.

Επίσης, από την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου, καταργήθηκε κάθε προηγούμενη διαταγή που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίστηκαν μ’ αυτή.

2. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα βιβλία και τα στοιχεία του ΚΒΣ τηρούνται για την εμφάνιση των φορολογιών, εφόσον το ποσό που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο, με βάση τη νέα αυτή θέση της διοίκησης, δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο για τη φορολογία εισοδήματος, γίνεται δεκτό με την παρούσα στις εκδιδόμενες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους δικηγόρους, στις περιπτώσεις προείσπραξης των αμοιβών τους από τους δικηγορικούς συλλόγους, να αναγράφεται ως αμοιβή το ποσό εκείνο που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων στην παρ. 1 της παρούσας κρατήσεων από το δικηγορικό σύλλογο, από την προεισπραττόμενη ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), με περαιτέρω αναλυτική περιγραφή στο περιεχόμενο της απόδειξης του ποσού της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής (αξία γραμματίου), καθώς και του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερης αμοιβής στο δικηγόρο από την ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), το επιπλέον ποσό θα προσαυξάνει το ποσό της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής με ρητή αναφορά στην αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της ΑΠΥ.

3. Επιπλέον, στο αντίτυπο της ΑΠΥ που παραδίδεται από το δικηγόρο στον πελάτη του (αντισυμβαλλόμενο) θα επισυνάπτεται σε φωτοαντίγραφο και το εκδιδόμενο από το δικηγορικό σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης. Οι δικηγόροι, εκδότες ΑΠΥ, θα φυλάσσουν το εν λόγω γραμμάτιο στους χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

4. Το ποσό της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής που αναγράφεται τόσο στο περιεχόμενο της ΑΠΥ, όσο και στο γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγόρου συλλόγου, αποτελεί τη συνολική δαπάνη του πελάτη – αντισυμβαλλόμενου (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για καταβαλλόμενη αμοιβή σε δικηγόρο, για τις υπηρεσίες που του προσέφερε.

Αυτονόητο είναι ότι η δαπάνη αυτή, σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερης αμοιβής από την ελάχιστη, προσαυξάνεται με το επιπλέον ποσό.

5. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ, ως αξία του εσόδου ή της δαπάνης αντίστοιχα θα αναγράφεται η κατά τα ως άνω “καθαρή” αξία της αμοιβής.

6. Στις λοιπές περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε δικηγόρους, οι οποίες αμοιβές δεν προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους, οι ΑΠΥ θα εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ΚΒΣ:

“Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα:

α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου”.

Συνεπώς, στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων πρέπει να καταχωρείται στο σκέλος των εσόδων το τελικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων για το δικηγορικό σύλλογο.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ, πρέπει σε ιδιαίτερη στήλη να καταχωρούνται οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων (κρατήσεις για λογαριασμό του δικηγορικού συλλόγου). Με βάση όμως όσα αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας, γίνεται δεκτό ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων μπορεί να μην καταχωρούνται οι κρατήσεις για λογαριασμό του δικηγορικού συλλόγου, λαμβανομένου υπόψη κυρίως του γεγονότος ότι οι εν λόγω κρατήσεις δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για τη φορολογία εισοδήματος με βάση την ΠΟΛ.1035/9.2.2001.

8. Για πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο

Καταβολή (προείσπραξη από το δικηγορικό σύλλογο) της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής. Εστω ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης) 100.000 δρχ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

65.000 δρχ.

Ανάλυση

Ελάχστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης)

100.000 δρχ.

Μείον παρακράτηση δικηγορικού συλλόγου (35%)*

– 35.000 δρχ.

Αξία αμοιβής

65.000 δρχ.

Εισπραχθείσα αμοιβή

Εξήντα πέντε χιλιάδες δραχμές

Αιτιολογία……

* Το ποσοστό παρακράτησης 35% είναι ενδεικτικό, θα αναγράφεται αυτό που κάθε φορά παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σημείωση:

1. Σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης της ΑΠΥ, η αξία της αμοιβής μπορεί να αναγράφεται μόνο αριθμητικά.

2. Συνολική δαπάνη για τον αντισυμβαλλόμενο αποτελεί το ποσό των 65.000 + 35.000 = 100.000 δρχ. (αξία γραμματίου προείσπραξης).

3. Ποσό για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ 65.000 δρχ.

4. Καταχώριση στο βιβλίο εσόδων – εξόδων: Εσοδα από παροχή υπηρεσίας: 65.000 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Καταβολή επιπλέον αμοιβής στο δικηγόρο, πέραν της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής. Εστω ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης) 100.000 δρχ. και αμοιβή πέραν της ελάχιστης 30.000 δρχ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

95.000 δρχ.

Ανάλυση

Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης)

100.000 δρχ.

Πλέον αμοιβή πέραν της ελάχιστης

30.000 δρχ.

Σύνολο

130.000 δρχ.

Μείον παρακράτηση δικηγορικού συλλόγου (100.000 x 35%)*

– 35.000 δρχ.

Αξία αμοιβής

95.000 δρχ.

Εισπραχθείσα αμοιβή

Ενενήντα πέντε χιλιάδες δραχμές

Αιτιολογία……

* Το ποσοστό παρακράτησης 35% είναι ενδεικτικό, θα αναγράφεται αυτό που κάθε φορά παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σημείωση:

1. Σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης της ΑΠΥ, η αξία της αμοιβής μπορεί να αναγράφεται μόνο αριθμητικά.

2. Συνολική δαπάνη για τον αντισυμβαλλόμενο αποτελεί το ποσό των 95.000 + 35.000 = 130.000 δρχ. (ελάχιστη αμοιβή + αμοιβή πέραν της ελάχιστης).

3. Ποσό για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ 95.000 δρχ.

4. Καταχώριση στο βιβλίο εσόδων – εξόδων: Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: 95.000 δρχ.

9. Με βάση τις ρυθμίσεις που έγιναν με την υπ’ αριθ. 1014038/251/Α0012/ΠΟΛ.1035/9.2.2001 εγκύκλιο και την παρούσα, σε ό,τι αφορά τα ρυθμιζόμενα με τις εν λόγω εγκυκλίους θέματα αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Για παραβάσεις που δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (ΑΕΠ) του ΚΒΣ, δεν θα επιβληθούν πρόστιμα εφόσον δεν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

β) Για τις παραβάσεις που έχουν εκδοθεί ΑΕΠ και εκκρεμούν είτε ενώπιον των ΔΟΥ, είτε ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, θα γίνεται επίλυση της διαφοράς με διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, κατά περίπτωση, με διαγραφή του προστίμου στα πλαίσια και της περαίωσης της υπόθεσης με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/1998 για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, τουλάχιστον μέχρι και τη χρήση που αφορούν οι εν λόγω ΑΕΠ (σχετικές διατάξεις: άρθρα 70 και 71 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/1998, 12 παρ. 1 του Ν.2753/1999 και 8 παρ. 15 του Ν.2873/2000). Αυτονόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι από ις εν λόγω παραβάσεις δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
10. Από την έκδοση της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη διαταγή μας που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίζονται μ’ αυτή.