ΠΟΛ.1220/21.9.2001  Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις εκδιδόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1059774/456/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ – Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1220

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθ. 1014038/251/ΠΟΛ.1035/9.2.2001 εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι τα ποσά που παρακρατούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν.Δ.3026/1954 και των άρθρων 96α’ και 161 του ίδιου νομοθετήματος, καθώς και των άρθρων 9 και 10 του Ν.1093/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, κατά την προείσπραξη των δικηγορικών αμοιβών, όπως οι αμοιβές αυτές αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, καθώς και τα ποσά που παρακρατούν κατά την καταβολή των αμοιβών από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που περαιώνονται με δικαστική απόφαση, δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων δικηγόρων.

Επίσης, από την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου, καταργήθηκε κάθε προηγούμενη διαταγή που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίστηκαν μ’ αυτή.

2. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα βιβλία και τα στοιχεία του ΚΒΣ τηρούνται για την εμφάνιση των φορολογιών, εφόσον το ποσό που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο, με βάση τη νέα αυτή θέση της διοίκησης, δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο για τη φορολογία εισοδήματος, γίνεται δεκτό με την παρούσα στις εκδιδόμενες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους δικηγόρους, στις περιπτώσεις προείσπραξης των αμοιβών τους από τους δικηγορικούς συλλόγους, να αναγράφεται ως αμοιβή το ποσό εκείνο που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων στην παρ. 1 της παρούσας κρατήσεων από το δικηγορικό σύλλογο, από την προεισπραττόμενη ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), με περαιτέρω αναλυτική περιγραφή στο περιεχόμενο της απόδειξης του ποσού της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής (αξία γραμματίου), καθώς και του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερης αμοιβής στο δικηγόρο από την ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), το επιπλέον ποσό θα προσαυξάνει το ποσό της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής με ρητή αναφορά στην αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της ΑΠΥ.

3. Επιπλέον, στο αντίτυπο της ΑΠΥ που παραδίδεται από το δικηγόρο στον πελάτη του (αντισυμβαλλόμενο) θα επισυνάπτεται σε φωτοαντίγραφο και το εκδιδόμενο από το δικηγορικό σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης. Οι δικηγόροι, εκδότες ΑΠΥ, θα φυλάσσουν το εν λόγω γραμμάτιο στους χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

4. Το ποσό της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής που αναγράφεται τόσο στο περιεχόμενο της ΑΠΥ, όσο και στο γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγόρου συλλόγου, αποτελεί τη συνολική δαπάνη του πελάτη – αντισυμβαλλόμενου (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για καταβαλλόμενη αμοιβή σε δικηγόρο, για τις υπηρεσίες που του προσέφερε.

Αυτονόητο είναι ότι η δαπάνη αυτή, σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερης αμοιβής από την ελάχιστη, προσαυξάνεται με το επιπλέον ποσό.

5. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ, ως αξία του εσόδου ή της δαπάνης αντίστοιχα θα αναγράφεται η κατά τα ως άνω “καθαρή” αξία της αμοιβής.

6. Στις λοιπές περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε δικηγόρους, οι οποίες αμοιβές δεν προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους, οι ΑΠΥ θα εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ΚΒΣ:

“Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα:

α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου”.

Συνεπώς, στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων πρέπει να καταχωρείται στο σκέλος των εσόδων το τελικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων για το δικηγορικό σύλλογο.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ, πρέπει σε ιδιαίτερη στήλη να καταχωρούνται οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων (κρατήσεις για λογαριασμό του δικηγορικού συλλόγου). Με βάση όμως όσα αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας, γίνεται δεκτό ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων μπορεί να μην καταχωρούνται οι κρατήσεις για λογαριασμό του δικηγορικού συλλόγου, λαμβανομένου υπόψη κυρίως του γεγονότος ότι οι εν λόγω κρατήσεις δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για τη φορολογία εισοδήματος με βάση την ΠΟΛ.1035/9.2.2001.

8. Για πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο

Καταβολή (προείσπραξη από το δικηγορικό σύλλογο) της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής. Εστω ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης) 100.000 δρχ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

65.000 δρχ.

Ανάλυση

Ελάχστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης)

100.000 δρχ.

Μείον παρακράτηση δικηγορικού συλλόγου (35%)*

– 35.000 δρχ.

Αξία αμοιβής

65.000 δρχ.

Εισπραχθείσα αμοιβή

Εξήντα πέντε χιλιάδες δραχμές

Αιτιολογία……

* Το ποσοστό παρακράτησης 35% είναι ενδεικτικό, θα αναγράφεται αυτό που κάθε φορά παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σημείωση:

1. Σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης της ΑΠΥ, η αξία της αμοιβής μπορεί να αναγράφεται μόνο αριθμητικά.

2. Συνολική δαπάνη για τον αντισυμβαλλόμενο αποτελεί το ποσό των 65.000 + 35.000 = 100.000 δρχ. (αξία γραμματίου προείσπραξης).

3. Ποσό για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ 65.000 δρχ.

4. Καταχώριση στο βιβλίο εσόδων – εξόδων: Εσοδα από παροχή υπηρεσίας: 65.000 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Καταβολή επιπλέον αμοιβής στο δικηγόρο, πέραν της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής. Εστω ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης) 100.000 δρχ. και αμοιβή πέραν της ελάχιστης 30.000 δρχ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

95.000 δρχ.

Ανάλυση

Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου προείσπραξης)

100.000 δρχ.

Πλέον αμοιβή πέραν της ελάχιστης

30.000 δρχ.

Σύνολο

130.000 δρχ.

Μείον παρακράτηση δικηγορικού συλλόγου (100.000 x 35%)*

– 35.000 δρχ.

Αξία αμοιβής

95.000 δρχ.

Εισπραχθείσα αμοιβή

Ενενήντα πέντε χιλιάδες δραχμές

Αιτιολογία……

* Το ποσοστό παρακράτησης 35% είναι ενδεικτικό, θα αναγράφεται αυτό που κάθε φορά παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο.

Σημείωση:

1. Σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης της ΑΠΥ, η αξία της αμοιβής μπορεί να αναγράφεται μόνο αριθμητικά.

2. Συνολική δαπάνη για τον αντισυμβαλλόμενο αποτελεί το ποσό των 95.000 + 35.000 = 130.000 δρχ. (ελάχιστη αμοιβή + αμοιβή πέραν της ελάχιστης).

3. Ποσό για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ 95.000 δρχ.

4. Καταχώριση στο βιβλίο εσόδων – εξόδων: Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: 95.000 δρχ.

9. Με βάση τις ρυθμίσεις που έγιναν με την υπ’ αριθ. 1014038/251/Α0012/ΠΟΛ.1035/9.2.2001 εγκύκλιο και την παρούσα, σε ό,τι αφορά τα ρυθμιζόμενα με τις εν λόγω εγκυκλίους θέματα αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Για παραβάσεις που δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (ΑΕΠ) του ΚΒΣ, δεν θα επιβληθούν πρόστιμα εφόσον δεν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

β) Για τις παραβάσεις που έχουν εκδοθεί ΑΕΠ και εκκρεμούν είτε ενώπιον των ΔΟΥ, είτε ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, θα γίνεται επίλυση της διαφοράς με διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, κατά περίπτωση, με διαγραφή του προστίμου στα πλαίσια και της περαίωσης της υπόθεσης με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/1998 για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, τουλάχιστον μέχρι και τη χρήση που αφορούν οι εν λόγω ΑΕΠ (σχετικές διατάξεις: άρθρα 70 και 71 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/1998, 12 παρ. 1 του Ν.2753/1999 και 8 παρ. 15 του Ν.2873/2000). Αυτονόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι από ις εν λόγω παραβάσεις δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
10. Από την έκδοση της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη διαταγή μας που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίζονται μ’ αυτή.

 

Recommended Posts