ΕΝΦΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

ΕΝΦΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4346 / 2016 όποιος “δεν εξοφλεί τις νέες, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1.7.2016 τότε χάνει τις ρυθμίσεις που έχει ήδη ενεργές και ειδικότερα αυτή των 100 δόσεων.

Εάν δεν πληρώσετε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που είναι ληξιπρόθεσμη στις 30/9 ,  τότε σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, θα χάσετε την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Λύσεις

Οι τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις. που έχουν οι φορολογούμενοι, ώστε να μην χάσουν την ρύθμιση των 100 δόσεων είναι

α)Να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ,

Εάν δεν καταβάλλουν την πρώτη δόση  που τους αντιστοιχεί

β)Οι νέες οφειλές να υπαχθούν σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους δηλαδή μέχρι 30/9.

γ)Μέσα σε 15 ημέρες, δηλαδή 14/10/2016 να  εντάξουν τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ  στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην συγκεκριμένη ρύθμιση υπολογίζονται όμως προσαυξήσεις.

δ)Να μεταβούν σε μια τράπεζα, η οποία θα εξοφλήσει το ποσό του ΕΝΦΙΑ για λογαριασμό του φορολογούμενου, και μετά θα τα ρυθμίσει. Συνήθως το κάνουν σε 12 άτοκες δόσεις, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε τράπεζα.

Επαγγελματική ιστοσελίδα δικηγόρων

Επαγγελματική ιστοσελίδα δικηγόρων , δικηγορικών γραφείων.

Με την παρακάτω διάταξη, σας εφιστούμε την προσοχή σας, εφόσον διατηρείτε επαγγελματική ιστοσελίδα ως δικηγόρος ή του δικηγορικού σας γραφείου.

Είναι ένα δείγμα, από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες που παρέχουμε προς δικηγόρους , δικηγορικές εταιρίες.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α’ 208)

Αρθρο 40. Επαγγελματική προβολή

 1. Κάθε δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία, που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης.
 2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, καταβάλλεται στο Ταμείο του οικείου Συλλόγου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο ως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου. Σε περίπτωση παραβίασης ή υποτροπής δικηγορικής Εταιρείας η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους εκπροσώπους αυτής που ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο.

 

Εάν σας ενδιαφέρει κάποια μορφή συνεργασίας επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

Επικοινωνία

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/19.9.2016
Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Αθήνα 19/09/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
:ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου :210 52 15 242,
210 52 15 237
FAX:210 52 23 228
E – mail:asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 32

ΘΕΜΑ : «Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 75/10 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 124 του Κεφαλαίου ΙΣΤ’ του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ A 41), όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και το άρθρο 24, παρ.7 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και την υποπαράγραφο ΙΑ.4 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1517/34/18.1.2013 (ΦΕΚ Β 155/2013), που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης βάσει των οποίων εισάγονται νέες ρυθμίσεις και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΕΝΝΟΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α.)

Όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική εγκύκλιο 75/10, Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή εργατικού δυναμικού σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ έχει καταργηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή της, καθώς ακολουθούνται, ως προς το κεφάλαιο, οι γενικές διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.

Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.

Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης συμβάσεων εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ασκούν και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,

β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας.

Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων.

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ

Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού, μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το νόμο προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του αρμοδίου Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της, με την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απογραφή εργοδότη, αναλόγως της Νομικής μορφής, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και αντίγραφα των εκάστοτε συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους προσωρινά απασχολούμενους, όσο και με τους έμμεσους εργοδότες.

Επιπλέον, κατά την απογραφή Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης θα πρέπει το Υποκατάστημα να αποστέλλει με φαξ ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την απογραφή της επιχείρησης στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων στο fax:210 5223228, προκειμένου να ενημερώνεται το Αρχείο Εργοδοτών Ε.Π.Α. (συνημμένος πίνακας).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεσή της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η Ε.Π.Α. έχει υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) για το μόνιμο προσωπικό της και για τους προσωρινά απασχολούμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη και για το διάστημα που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη.

Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της έδρας τους, τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή έδρας, υπευθύνων, επωνυμίας, κ.λ.π.). Εξυπακούεται ότι θα δηλώνονται και τυχόν Παραρτήματα που διατηρούν και απασχολείται σ’ αυτά μόνιμο προσωπικό.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 12 του ν.3846/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 124 παρ. 5 περ. α του Κεφ. ΙΣΤ’ του ν.4052/2012, οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στην διάθεση της Ε.Π.Α., καθώς και της απασχόλησης τους σε έμμεσο εργοδότη, για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονται στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου Επικουρικού Φορέα.

Πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ) και λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε άλλο Επικουρικό Φορέα είναι:

α) Μηχανικοί που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του (άρθρο 12 του ν.3518/2006). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί και ασφαλίζονται στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

β) Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις (άρθρο 30 του Ν.Δ. 4114/1960). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Εγκ. 80000/οικ.13750/458/2.6.2010 της Γ.Γ.Κ.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτή πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή εργασίας του.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί δυνατότητας άσκησης δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, τα στοιχεία των Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Ε.Π.Α. ως οικονομική εγγύηση αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα πρέπει να υπάρχει μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας.
Οι αποδοχές του μισθωτού που παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου όλης της χώρας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

Στη σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου, για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη.

Η διάρκεια τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και της τυχόν νομίμου ανανέωσης της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη (από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις).

Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα των συμβάσεων με τους εργαζόμενους της που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον δεν έχει αναλάβει ο έμμεσος εργοδότης την υποχρέωση αυτής.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται στον πίνακα προσωπικού (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) της Ε.Π.Α., ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) της έδρας της. Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλλεται από την Ε.Π.Α. στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στο χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη.

Ο έμμεσος εργοδότης στην κατάσταση προσωπικού που καταθέτει στην οικεία επιθεώρηση εργασίας, έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους προσωρινά απασχολούμενους αναγράφοντας και την Ε.Π.Α., της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.

Κατά συνέπεια, στους επιτόπιους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προσωρινά απασχολούμενοι και έχουν διατεθεί στον έμμεσο εργοδότη από Ε.Π.Α.

Παράλληλα, οι Ε.Π.Α. θα πρέπει να κοινοποιούν τις συμβάσεις που καταρτίζουν με τους έμμεσους εργοδότες στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της έδρας τους. Επιπλέον, οι έμμεσοι εργοδότες θα κοινοποιούν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Ε.Π.Α., καθώς και τις συμβάσεις εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρησή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ στο οποίο πραγματοποιείται η απασχόληση είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ασφάλισης των προσωρινά απασχολούμενων (υπό την έννοια του ελέγχου πραγματικού της απασχόλησης και όχι του καταλογισμού) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία (συμβάσεις των προσωρινά απασχολούμενων), όπως παραπάνω αναφέρθηκε και έχουν υποχρέωση οι έμμεσοι εργοδότες να προσκομίζουν στο Υποκ/μα έδρας τους. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου σε παράρτημα έμμεσου εργοδότη τα εν λόγω στοιχεία θα διαβιβάζονται αρμοδίως.

Το Υποκατάστημα απασχόλησης μετά τη διενέργεια του ελέγχου θα διαβιβάζει στο Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. την Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου και την αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τα αποτελέσματα των συλλεγχθέντων στοιχείων, συμβάσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Δηλώσεις Απασχολούμενων κ.λ.π. από τα οποία θα προκύπτει ή όχι ασφαλιστέα ύλη.

Πάντως σε κάθε περίπτωση διαφορών ελέγχου θα διαβιβάζεται και αναλυτική έκθεση ελέγχου στο αρμόδιο Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του ελέγχου.

Το εν λόγω Υποκατάστημα έχει υποχρέωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διενεργεί τόσο επιτόπιους όσο και τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής ασφαλιστικής τακτοποίησης των εργαζόμενων.

Για το λόγο αυτό και για τη διακριτή και επιλεκτική διαδικασία ελέγχου θα πρέπει, τα εκάστοτε αρμόδια Υποκ/ματα της έδρας της Ε.Π.Α. και απασχόλησης των δανειζόμενων από Ε.Π.Α. να δημιουργήσουν:

α) Αρχείο εργοδοτών Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης), με τα στοιχεία της Ε.Π.Α. : Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα, Στοιχεία δανειζόμενου Εργοδότη (έμμεσος), Α.Μ.Ε., Αρμόδιο Υποκ/μα.

β) Αρχείο εργοδοτών με δανειζόμενο προσωπικό από Ε.Π.Α. (έμμεσος εργοδότης) με τα στοιχεία του εργοδότη: Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα και στοιχεία της Ε.Π.Α. (άμεσος), ΑΜΕ, Επωνυμία και Αρμόδιο Υποκ/μα.

Τα στοιχεία των εν λόγω αρχείων θα πρέπει να συμπληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και οι πίνακες να διαβιβαστούν στη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων, από τα στοιχεία που τηρούνται στα Υποκαταστήματα με τους ήδη απογεγραμμένους εργοδότες (fax:210 5223228).

Ενώ σε περιπτώσεις νέας απογραφής ή αναγγελιών έμμεσων εργοδοτών- συμβάσεις, τα στοιχεία (πίνακας) θα διαβιβάζονται και στη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων για τη συμπλήρωση των τηρούμενων αρχείων.

Ευνόητο είναι ότι όποτε κρίνεται απαραίτητο, καθώς δεν θα είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος από τους ελεγκτές του Υποκαταστήματος για διάφορους λόγους, όπως πλήθος των απασχολούμενων, απασχόληση εκτός ωραρίου, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της Ε.ΥΠ.Ε.Α..

Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση απασχολούμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω (προσωρινά από Ε.Π.Α.), το Υποκατάστημα απασχόλησης, εφόσον διενεργείται έλεγχος (ασχέτως ύπαρξης ασφαλιστέας ύλης προς καταλογισμό) θα πρέπει να διαβιβάζει την Έκθεση Ελέγχου στο αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. με συνημμένα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τον ουσιαστικό έλεγχο της Ε.Π.Α. .

Το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας της Ε.Π.Α. θα πρέπει να φροντίζει ώστε αφενός μεν να συγκεντρώνει και να υλοποιεί άμεσα τις Εκθέσεις Ελέγχου από το Υποκατάστημα απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων (πιθανές διαφορές ελέγχου, καταγγελίες, κ.λ.π.) και αφετέρου να αναζητά από τα στοιχεία που δόθηκαν ως αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. και από τις συμβάσεις που προσκομίσθηκαν από την Ε.Π.Α. τον έλεγχο της απασχόλησης και την Έκθεση Ελέγχου από το αρμόδιο Υποκατάστημα, όπως παραπάνω αναφέρθηκε.

Εξυπακούεται ότι η καλή συνεργασία των αρμοδίων οργάνων (απασχόλησης έμμεσου εργοδότη και έδρας Ε.Π.Α.) θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ορθής ασφαλιστικής τακτοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και τις κείμενες διατάξεις.

Επιπροσθέτως, υποχρέωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος έδρας της Ε.Π.Α. είναι η συγκέντρωση των συμβάσεων (απασχολούμενων και εργοδοτών) όχι μόνο για τις Ε.Π.Α. που θα απογραφούν αλλά και τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α. (εταιρείες με έγκριση άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α.) οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν από τα στοιχεία που διαθέτουν τα Υποκαταστήματα, τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στα Υποκατάστημα απασχόλησης (συμβάσεις), όπως περιγράφεται για την ελεγκτική διαδικασία.

Συνεπώς, η ανωτέρω περιγραφόμενη ελεγκτική διαδικασία θα εφαρμόζεται και για τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α., αναζητώντας και τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου από τα Υποκαταστήματα απασχόλησης.

Εφιστούμε την προσοχή στα Υποκαταστήματα έδρας των Ε.Π.Α., καθώς η εγγυητική επιστολή που δίδεται στο Ι.Κ.Α., καταπίπτει υπέρ του ΙΚΑ, αν καθυστερείται η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον (3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές έχουν βεβαιωθεί ταμειακά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετική πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α. για την έκδοση από αυτόν της πράξης (ολικής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται η Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντίστοιχο ποσό.

Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των πράξεων κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, οι ΕΠΑ, σε βάρος των οποίων κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ισόποσες με το συνολικό ποσό κατάπτωσης.

Κατά συνέπεια το Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. θα κάνει χρήση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τη δημιουργία των ανωτέρω αρχείων και πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, όπως περιγράφεται παραπάνω (συλλογή συμβάσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έλεγχος ασφαλιστικής τακτοποίησης).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Όπως είχε αναφερθεί και στην εγκύκλιο 75/10, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται στις Ε.Π.Α., κατά τα γνωστά (εγκύκλιο 97/11, εγκύκλιο 45/01), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του έμμεσου εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση παραχώρησης προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού, εφόσον δεν προκύπτει διαφορετικά (συσχέτιση).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αναζήτηση φθηνότερων προμηθευτών / εμπορευμάτων

Αναζήτηση φθηνότερων προμηθευτών/εμπορευμάτων

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι οι χαμηλές τιμές πώλησης των εμπορευμάτων. Για να μπορέσει να επιτευχθεί όμως, αυτή η χαμηλή τιμή, θα πρέπει ναενεργήσουμε ως εξής:

α) να μειώσουμε τα έξοδά μας, ή

β)να βρούμε προμηθευτές με χαμηλότερες τιμές αγοράς των εμπορευμάτων μας.

Η μείωση των εξόδων είναι μια επίπονη διαδικασία και αποτελεί μέρος της κοστολόγησης. Συνήθως απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή τη συνεργασία με έναν εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη/κοστολόγου.

Η αναζήτηση προμηθευτών όμως, με χαμηλότερες τιμές αγοράς, είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Πλέον πολλές επιχειρήσεις έχουν διαδικτυακή παρουσία, και μπορούμε πολύ εύκολα να τις αναζητήσουμε. Εάν λοιπόν γράψετε στη γραμμή αναζήτησης ενός προγράμματος περιήγησης (browser) τη φράση «φτηνά εμπορεύματα», θα βρείτε περίπου 33.600 αποτελέσματα.

ebay

Μπορείτε, λοιπόν, να δείτε τις σχετικές ιστοσελίδες και να πάρετε προσφορές για τα είδη σας. Πολλοί από εσάς αναρωτιούνται, όμως, πως θα μπορούσαν να εισάγουν τα εμπορεύματα τους από το εξωτερικό, αφού δεν έχουν καμία γνωριμία σε αυτές τις χώρες.

Ευτυχώς για εσάς υπάρχουν αντίστοιχες πλατφόρμες δημοπρασιών, όπου μπορείτε να αναζητήσετε τα είδη που θέλετε. Μία από αυτές είναι το γνωστό σε όλους eBay. Με μια απλή αναζήτηση της φράσης «οδηγίες ebay», θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να εγγραφείτε και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας.

Ένας άλλος γνωστός ιστότοπος είναι το alibaba. Και εδώ με μια απλή αναζήτηση της λέξης «οδηγίες alibaba», θα βρείτε τα αντίστοιχα βήματα.

Λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital control) που ισχύει στη χώρα μας όμως, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές για όλα τα είδη που σας ενδιαφέρουν.

Σκοπός μου όμως, δεν είναι να σας δώσω οδηγίες σχετικά με το πως θα χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω ιστότοπους, ούτε να τους διαφημίσω. Απλώς τους αναφέρω είτε ως ιδέα για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος της επιχείρησης σας είτε ως εργαλείο για την αναζήτηση των μελλοντικών προμηθευτών σας.

Αυτήν τη στιγμή, στο eBay λειτουργούν περισσότερες από 405 ελληνικές επιχειρήσεις που μπορείτε να βρείτε εδώ:

ebay1ebay1

Συνήθως το eBay προσφέρει λιανικές πωλήσεις (b2c) business to customer, αλλά πολλοί προμηθευτές μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο.

Αντίστοιχα, στο allibaba μπορείτε να βρείτε προμηθευτές είτε στην Ελλάδα είτε σε ολόκληρο τον κόσμο, για σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν σας ενδιαφέρει.

alibaba

Ο βασικότερος λόγος που σας προτείνω να βρείτε έλληνες προμηθευτές είναι η γλώσσα επικοινωνίας. Επιπρόσθετα δεν θα χρειαστεί να εκτελωνίσετε ή να εισάγετε τα προϊόντα που αγοράσατε. Μπορείτε να βρείτε προμηθευτές στην Ευρώπη, όπως π.χ. στην Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και σε άλλες χώρες ή και σε ολόκληρο τον κόσμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναζητάτε.

greek

Επιπρόσθετα, θα δείτε όρους εισαγωγών FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance & Freight) και μεγάλες ποσότητες στις παραγγελίες, ειδικά σε προμηθευτές στο εξωτερικό.

Εδώ θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας σε θέματα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της παραγγελίας, καθώς και τον εκτελωνιστή σας για το κόστος της εισαγωγής, εάν πρόκειται να αγοράσετε προϊόντα από τρίτες χώρες.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η αναζήτησή σας να σας δώσει παρεμφερή προϊόντα, όπως για παράδειγμα μηχανήματα συσκευασίας.

Σας έδωσα παραπάνω τα στοιχεία που χρειάζονται για να βρείτε πιο εύκολα προμηθευτές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν αναλάβουν τη σχετική αναζήτηση προμηθευτών για εσάς και ίσως και τις σχετικές διαδικασίες.

Θα πρέπει όμως πριν κάνετε οποιαδήποτε επαγγελματική κίνηση, ειδικά για συνεργασίες στο εξωτερικό να επικοινωνήσετε με το λογιστή σας. Ένας από τους λόγους είναι για να διαπιστώσετε εάν έχει δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ σας η ιδιότητά σας να πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αγορές και πωλήσεις δηλαδή στην ευρωπαϊκή ένωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Εάν, από την άλλη πλευρά, θέλετε να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που να πραγματοποιεί πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε με το λογιστή σας, ώστε να σας δώσει πληροφορίες για τη Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Mini One Stop Shop – MOSS). Μεγάλη προσοχή θα χρειαστεί στον χειρισμό των λιανικών πωλήσεων που πραγματοποιείτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και εδώ.

Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει να σας βοηθήσουμε , ώστε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

Επικοινωνία

Έκπτωση από τα έσοδα επιχείρησης, δώρα λόγω γάμου ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου

Αρ. πρωτ: ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών

Αθήνα, 16 / 09 /2016
Αρ.Πρωτ: ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Μπάρλας, Δ. Βελισσαράκου
Τηλέφωνο : 210 3375315
Fax : 210 3375001
e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4172/2013 και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο της υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ζ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

5. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α’) και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. διατακτικές μέχρι 6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων για το 70% του κόστους των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 δαπανών, καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ.) εκπίπτουν υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22.
Τα ίδια ισχύουν και για τα ποσά των περ. α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών (διαμονής, σίτισης και κίνησης) από την επιχείρηση που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, τα οποία επίσης εκπίπτουν με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α’) και εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013.

Ο Αν. Γεν. Δ/ΝΤΗΣ
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ

9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν: η δική σας;

9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν: η δική σας;

Επιχειρήσεις με μέλλον , Επιχειρήσεις με μικρό κεφάλαιο.  Δυστυχώς, 9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν μέσα στα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους, ενώ οι πλειονότητά τους δεν έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 18 μήνες, από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια, το 90% των νέων επιχειρήσεων (start-up) τίθεται εκτός αγοράς.

Ορισμένοι από τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αποτυχία είναι οι παρακάτω:

 • Λανθασμένες επαγγελματικές συνεργασίες
 • Έλλειψη επιχειρηματικού σχεδίου / Λανθασμένο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Λανθασμένη κοστολόγηση
 • Λανθασμένη εκτίμηση κεφαλαιακών αναγκών

Λανθασμένες επαγγελματικές συνεργασίες

Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν σκέφτονται να ιδρύσουν μια επιχείρηση ή όταν έχουν ήδη ιδρύσει μια, το τελευταίο πράγμα που λαμβάνουν υπόψη είναι να έχουν στο πλευρό τους έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Ο λόγος πιθανότατα είναι η υψηλή αμοιβή που πιστεύουν ότι θα χρεώσει ο εξειδικευμένος επαγγελματίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Ισχύει όμως αυτό;

Για παράδειγμα, θα υπάρξει πρόβλημα εάν δεν συμβουλευτεί κανείς δικηγόρο σχετικά με κάποιο συμφωνητικό, ακόμα και αν πρόκειται για το μισθωτήριο της επαγγελματικής έδρας του; Οι περισσότεροι επιλέγουν το προτυπωμένο έντυπο από ένα βιβλιοπωλείο ή ακόμα και από το περίπτερο. Όταν όμως έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουν ζητήματα ζημιών/επισκευών του ακινήτου, αυξήσεις ενοικίου που ζητάει ο ιδιοκτήτης ή ακόμα και την περίπτωση της έξωσης, τότε θα επισκεφτούν τον εξειδικευμένο επαγγελματία για να ζητήσουν βοήθεια. Τότε όμως θα είναι ίσως αργά, καθώς θα έχουν δεσμευτεί από τους όρους του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου που έχουν ήδη υπογράψει.

Ορισμένοι θα ενοικιάσουν έναν χώρο, θα δώσουν τη σχετική προκαταβολή και εγγύηση ενοικίου, και θα αποδεχτούν από το σύστημα taxisnet.gr το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιδιοκτήτη τους. Όλα αυτά, χωρίς φυσικά να έχουν συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο συνεργάτη που αναλαμβάνει την έκδοση αδειών, για παράδειγμα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το αποτέλεσμα θα είναι, εάν δυστυχώς το ακίνητο δεν δικαιούται να λάβει τη σχετική άδεια, να μην μπορεί εν τέλει να λειτουργήσει.

 Πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο ενημερωμένος συνεργάτης λογιστής;

 1. Αποφάσεις για θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής

Ο επαγγελματίας λογιστής, φροντίζει να είστε ξένοιαστοι και ενήμεροι σε ότι αφορά τις φορολογικές  και ασφαλιστικές  σας υποχρεώσεις, πράγμα που συνεπάγεται ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση της φορολογικής, της λογιστικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας (π.χ. τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Θα μπορούσε να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη εταιρική μορφή που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να σας συμβουλέψει για τους κινδύνους και τις φορολογικές διαφορές που ενέχουν οι διαφορετικές εταιρικές μορφές.

Μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την κοστολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή εμπορευμάτων σας.

Οι παραπάνω πληροφορίες, θα σας δώσουν τους πυλώνες, μέσα στους οποίους μπορείτε να κινηθείτε, ώστε να δημιουργήσετε ή να μεταβάλετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο για τη χρηματοδότηση σας από τις τράπεζες.

Για παράδειγμα, με τη βοήθεια ενός καταρτισμένου και ενημερωμένου λογιστή με εξειδίκευση στην κοστολόγηση, μπορείτε να απαντήσετε σε καίρια ερωτήματα, όπως:

 • Πόσο πρέπει να πουλήσετε το προϊόν σας για να έχετε κέρδος και να είστε παράλληλα και ανταγωνιστικοί;
 • Πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος της επιχείρησής σας στο ελάχιστο δυνατό;

Η παροχή απαντήσεων και συμβουλών σε όλα τα παραπάνω, καθώς και ο σχολαστικός έλεγχος του κοστολογίου, είναι μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός λογιστή με εξειδικευμένες γνώσεις κοστολόγησης.

 1. Σωστή διαχείριση κεφαλαίου/χρηματοδότησης, ταμειακών ροών, για μεγιστοποίηση κέρδους

Η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων σας, όπως και οι καταστάσεις ταμειακών ροών μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε την οικονομική ασφυξία. Ειδικά αν είστε νέοι στον επαγγελματικό στίβο, είναι σημαντική η σωστή διαχείριση, ώστε να ανθίσει η επιχείρησή σας.

Ακόμα και τα συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα απαιτούν σωστό χειρισμό και τεχνική υποστήριξη ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα. Με έναν καταρτισμένο λογιστή, οι πόρτες ανοίγουν για όσους επιχειρηματίες έχουν αποφασίσει να επιτύχουν και να ενταχθούν στο 10% των επιχειρήσεων, που απολαμβάνει σημαντικό μερίδιο της πίτας. Παρόλα αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν πρέπει να αποτελούν πανάκεια και αυτοσκοπό για τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι έτοιμος να εργαστεί σκληρά και να αφιερώσει χρόνο στην επιχείρηση του, ούτως ώστε να λάβει τη χρηματοδότηση.

 1. Καλά μελετημένες επιχειρηματικές κινήσεις

Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κατάφεραν να ξεχωρίσουν βασιζόμενοι στην καλοτυχία τους. Η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους σε ασφαλιστικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα, μπορεί να προφυλάξει την επιχείρησή σας και να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, χρηματοδότηση, κτλ.) και να αναπτυχθείτε, αποφεύγοντας λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά.

Με λίγα λόγια, ο λογιστής σας θα σας δείξει πώς να βρίσκετε τη σημασία και την ουσία που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Θα σας προτείνει λύσεις και ιδέες για την ομαλότερη –και πιο επικερδή– λειτουργία της επιχείρησής σας. Θα σας συστήσει ή θα σας δείξει που μπορείτε να βρείτε επαγγελματίες συνεργάτες. Αν οι άλλοι βλέπουν τα όνειρά τους να ξεθωριάζουν, εσείς, αδιαμφισβήτητα, μπορείτε να τους δώσετε το χρώμα που θέλετε, με τον σωστό συνεργάτη δίπλα σας.

Εάν λοιπόν έχετε ήδη μια επιχείρηση ή σκέφτεστε να ιδρύσετε μια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιχειρήσεις με μέλλον , Επιχειρήσεις με μικρό κεφάλαιο.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

Μισθολογικό Εργατικό κόστος

Μια προσέγγιση για το μισθολογικό εργατικό κόστος .

 Μισθολογικό Εργατικό κόστος ας δούμε το πρόβλημα διεξοδικά.

Η τρόικα και όλα τα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται στη χώρα μας, πέρα των υπολοίπων θεμάτων που αναφέρονται,  είχαν στόχο και τη μείωση του εργατικού κόστους. Είναι όμως το εργατικό κόστος πραγματικά υψηλό στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα, οι αμοιβές ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) και εφόσον έχει καταργηθεί πλέον η πλειονότητά τους, εφαρμόζουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση (ΕΓΣΣΕ).

Με βάση λοιπόν την ΕΓΣΣΕ, ο μισθός ενός υπαλλήλου γραφείου άνω των 25 ετών είναι 586,08 ευρώ μικτά.Μισθολογικό Εργατικό κόστος

Από αυτό το ποσό, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις κρατήσεις του υπαλλήλου υπέρ του .

Ποσοστό (%)

Ασφαλισμένου

16,00

Ποσοστό (%)
Εργοδότη

25,06

Αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος θα παίρνει μηνιαίως 492,30 ευρώ καθαρά.

Μπορεί να ζήσει κανείς αξιοπρεπώς με αυτή την αμοιβή; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι όχι.

Η πλειονότητα των εργαζόμενων στοχεύει πλέον να βρει μια δουλειά, από την οποία να πληρώνεται κάθε μήνα!

Οι ετήσιες αμοιβές του εργαζόμενου, όμως, υπολογίζονται επί 14 μισθούς. Δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. Άρα, ο υπάλληλος θεωρητικά θα εισπράξει 6.892,30 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ας δούμε, τώρα την πλευρά του εργοδότη.

Ο εργοδότης εκτός από τις κρατήσεις του ΙΚΑ που καταβάλλει για τον υπάλληλο επιβαρύνεται και με ποσοστό 25,06% επί των μικτών αποδοχών του, ως εισφορές ΙΚΑ. Άρα το μηνιαίο κόστος του εργοδότη ανέρχεται στα 732,95, σωστά; Δυστυχώς η απάντηση είναι όχι!

Ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει τον υπάλληλο και τις εισφορές ΙΚΑ για 14 μισθούς, άσχετα από το γεγονός ότι το ΙΚΑ θα αναγνωρίσει στον υπάλληλο ένσημα 12 και όχι 14 μισθών. Άρα, το ετήσιο κόστος του εργοδότη ανέρχεται στις 10.261,30 ευρώ.

Σ’ αυτό το σημείο, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτό το ποσό αν το διαιρέσουμε διά 12 μήνες… Και πάλι η απάντηση είναι όχι! Διότι ο υπάλληλος δεν είναι μηχανή. Δεν δικαιούται και αυτός σαν άνθρωπος να λάβει την ετήσια άδεια του; Συνεπώς, το κόστος θα διαιρεθεί διά 11 μήνες πραγματικής εργασίας.

Έτσι λοιπόν το πραγματικό κόστος για τον εργοδότη ανέρχεται στα 932,85 ευρώ.

Πόσα είπαμε ότι παίρνει ο υπάλληλος καθαρά; 492,30 ευρώ

Η διαφορά είναι εισφορές υπέρ του ΙΚΑ.

Φυσικά, το πραγματικό κόστος για τον εργοδότη θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, εάν ο υπάλληλος  έχει την ατυχία να αρρωστήσει και να λάβει αναρρωτική άδεια ή, ακόμα περισσότερο, εάν είναι γυναίκα και βρεθεί στην ευχάριστη θέση να γεννήσει.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις θεωρητικές παραμέτρους περί εργοδοσίας και εργαζόμενων, αλλά παραθέτει ψυχρά νούμερα μόνο, είναι λοιπόν υψηλό το μισθολογικό/εργατικό κόστος στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι, δυστυχώς, ναι!

Εάν συμπιεστούν κι άλλο οι μισθοί μέσω της μείωσης των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας θα μειωθεί το μισθολογικό/εργατικό κόστος; Η απάντηση είναι και πάλι ναι!

Ας μην ξεχνάμε όμως και το τεράστιο κόστος των εισφορών στο ΙΚΑ.

Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα ότι θα καταρρεύσει το σύστημα συντάξεων εάν μειωθούν τα ποσοστά του ΙΚΑ, καθώς αποτελεί ένα σχήμα ponz iεφόσον αντιστοιχούν λιγότεροι εργαζόμενοι σε κάθε συνταξιούχο.

Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι η βιτρίνα της επιχείρησης και το προπύργιό της απέναντι στους πελάτες είναι οι εργαζόμενοι. Μπορούν, όμως, να κάνουν τίποτα, ώστε και οι υπάλληλοί τους αλλά και οι ίδιοι να είναι ευχαριστημένοι, τόσο ταμειακά όσο και ασφαλιστικά ενήμεροι στο ΙΚΑ ή στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία;

Η λύση που βρίσκουν οι επιχειρηματίες, δυστυχώς, βρίσκεται στην ανασφάλιστη εργασία, στις μαύρες αμοιβές και σε άλλα πολλά.

Η απάντηση λοιπόν στο παραπάνω πρόβλημα, πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις του κράτους, μπορεί να είναι και η συνεργασία με έναν εξειδικευμένο λογιστή-φοροτεχνικό. Οι εξειδικευμένες γνώσεις του στα θέματα της εργατικής νομοθεσίας, μπορούν να σας προστατέψουν από υπέρογκα πρόστιμα, καθώς και να σας υποδείξουν την κείμενη νομοθεσία, ώστε να παραμείνετε προστατευμένοι σε περίπτωση μελλοντικών ελέγχων.

Εάν, λοιπόν, σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε για αυτό το φλέγον θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

Μισθολογικό Εργατικό κόστος

Διευκρινίσεις πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 2016
Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χρ. Μήλιου
Τηλέφωνο : 2103375314-6
Fax : 2103375001
e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ.πρωτ. -2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζομένων στην παρ.2 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α
ΘΑΝ. ΣΑΦΑΡΗΣ