Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών που παρέχει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1048210 ΕΞ 2016/24.3.2016
Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών που παρέχει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου ………«……….»
Αθήνα, 24.3.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1048210 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: Δ14 1032258 Ε111.03.2015 Δ14
1073395 ΕΙ 29.05.2015 Δ14
1085341 ΕΙ 23.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3645832
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών που παρέχει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου ………«……….»

Σχετ.: Τα έγγραφά σας με αρ. πρωτ. Δ14 1032258 ΕΙ 11.03.2015 και Δ14 1073395 ΕΙ 29.05.2015

Σύμφωνα με το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Δ14 1032258 ΕΙ 11.03.2015 καθώς και με τη συνημμένη σε αυτό Απόφαση ……../……… του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ………….(ΦΕΚ ………Β’), ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου …………«……….. », συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπούς πολιτιστικής και αθλητικής φύσεως. Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ14 1032258 ΕΙ 11.03.2015 γίνεται η σύντομη περιγραφή μιας σειράς δραστηριοτήτων στις οποίες προβαίνει ή πρόκειται να προβεί το ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. και μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατά πόσον οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν φορολογητέες πράξεις. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, κατά πόσον, μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα έκπτωσης επί του Φ.Π.Α. των εισροών σας. Τέλος, με τα έγγραφά σας με αρ. πρωτ. Δ14 1073395 ΕΙ 29.05.2015 και Δ14 1085341 ΕΙ 23.06.2015, μας παρείχατε ορισμένες επιπρόσθετες διευκρινίσεις.

Σε απάντηση των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 3.2 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι και τα Ν.Π.Δ.Δ., για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ως δημόσια εξουσία, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εντούτοις, τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη – υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους, οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία.

2. Με την ΠΟΛ.1021/6.2.2013, έχει διευκρινιστεί ότι ακόμη και πράξεις δημόσιας εξουσίας, δηλαδή πράξεις που ενεργούν οι ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην περίπτωση που πρόκειται για δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν και από ιδιωτικούς φορείς. Σκοπός των ανωτέρω, είναι η αποτροπή στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού διαμέσου της θέσης των ιδιωτικών φορέων σε ανταγωνιστικά μειονεκτικότερη θέση. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω ΠΟΛ.1021/6.2.2013 ο κίνδυνος αυτός υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πραγματικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά στην ποιότητα και στις τιμές των παροχών τους.

3. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, όλες οι δραστηριότητες που περιγράφετε στα ανωτέρω έγγραφά σας, ασκούνται και από ιδιωτικούς φορείς. Συνεπώς, ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου ………« ………….», καθίσταται, καταρχήν, υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, κατά τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων. Από εκεί και πέρα είναι ερευνητέο το κατά πόσον ορισμένες από τις εν λόγω δραστηριότητες απαλλάσσονται από το φόρο κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή/και κατά πόσον συντρέχει στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, λαμβάνοντας υπόψιν όσα αναφέρετε στα έγγραφά σας, ισχύουν τα κάτωθι:

3.1) Εκμάθηση κολύμβησης, χορού, ζωγραφικής, φωτογραφίας, αγγειοπλαστικής και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων:

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 22.1.ιβ’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

ii) Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 αποκλείεται από την απαλλαγή του άρθρου 22.1.ιβ’, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, που συνίστανται στη μετάδοση ορισμένων εξειδικευμένων γνώσεων ή εμπειριών ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ., μεταξύ άλλων, σχολές ερασιτεχνών ζωγράφων και φωτογράφων, κολύμβησης κ.λ.π.. Συνεπώς, η εκμάθηση κολύμβησης, ζωγραφικής, φωτογραφίας, αγγειοπλαστικής κλπ συνιστούν φορολογητέες παροχές υπηρεσιών.

iii) Ειδικά σε ότι αφορά την εκμάθηση χορού δεν μας περιγράφετε ούτε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, ενδεχομένως, διέπει κατ’ ειδικότερο τρόπο, τη λειτουργία εκμάθησης χορού που παρέχει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου ………« …………» ούτε τα είδη των προς εκμάθηση χορών.

iv) Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., περιοριστικά, οι σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και διέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν στα πλαίσια του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α’).

Συνεπώς, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., περιοριστικά, οι ανώτερες σχολές χορού η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 372/1983 (ΦΕΚ 131 Α’) και οι ερασιτεχνικές σχολές χορού η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174 Α’). Σε κάθε, όμως, περίπτωση δεν απαλλάσσονται τα έσοδα, -ακόμα και αυτών των σχολών χορού,- τα οποία προέρχονται από υπηρεσίες εκμάθησης χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό, γυμναστικής, κ.λ.π.

3.2) Διάθεση της χρήσης του κολυμβητηρίου, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων άθλησης έναντι αμοιβής σε φυσικά πρόσωπα, ενοικίαση διαδρομών πισίνας σε σωματεία και παραχώρηση της χρήσης των χώρων άθλησης σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κλπ:

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 8.1 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, η διάθεση και χρήση των ανωτέρω συνιστούν φορολογητέα παροχή υπηρεσίας. Άλλωστε όπως προκύπτει τόσο από την παράγραφο 17 του Άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’) όσο και από την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’) και όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1049/27.4.2010, το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για την προπόνηση ή τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αθλήματος (κολύμβηση, στίβος, τένις, μπόουλινγκ, καλαθοσφαίριση, κλπ.) ή αθλητικού γεγονότος (ποδοσφαιρικοί αγώνες, κολυμβητικοί αγώνες κλπ.), υπαγόταν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μέχρι και τις 22.04.2010 ενώ από τις 23.04.2010 έως και σήμερα υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..

3.3) Παραχώρηση ανοιχτού θεάτρου σε θιάσους με παράλληλη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπηρεσιών ηλεκτρολόγου:

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 22.1.κστ’ του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι μισθώσεις ακινήτων, πλην αυτών του Άρθρου 8.2.β’ του Κώδικα Φ.Π.Α.. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω απαλλακτική διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικώς, δεδομένου ότι οι απαλλαγές συνιστούν αποκλίσεις από τη γενική αρχή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ’ επαχθούς αιτίας από υποκείμενο στο φόρο (Δ.Ε.Ε. C-150/99 και C- 280/04).

ii) Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), έχουν κριθεί τα παρακάτω. Πρώτον, η μίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται από το ότι πρόκειται για μια σχετικώς παθητική δραστηριότητα έναντι αντιπαροχής, η οποία συνδέεται με την πάροδο του χρόνου, και όχι για μια παροχή υπηρεσιών δυναμένη να λάβει άλλο χαρακτηρισμό (C-284/03). Δεύτερον, η μίσθωση ακινήτου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποκλείει άλλα πρόσωπα (πλην του μισθωτή) από τη χρήση του ακινήτου (C-409/98 και C-108/99).

iii) Στο βαθμό που παρέχετε τόσο το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και υπηρεσίες ηλεκτρολόγου, προκύπτει ότι δεν αποξενώνεστε από το ακίνητο και ότι παρέχετε μια σύνθετη υπηρεσία στους ενδιαφερόμενους θιάσους (παραχώρηση χώρου – ηλεκτροδότηση – τεχνική υποστήριξη για το ανέβασμα παραστάσεων), η οποία είναι ευρύτερη της μίσθωσης ενός ακινήτου. Άλλωστε, κατά τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές, οι εν λόγω παραχωρήσεις έχουν βραχεία διάρκεια ενώ από το έγγραφό σας δεν προκύπτει ότι εμποδίζεται (π.χ. με περίφραξη) η πρόσβαση άλλων προσώπων (π.χ. δημοτών για περίπατο) σε ώρες που δεν διεξάγονται παραστάσεις. Συνεπώς, η εν λόγω υπηρεσία δεν συνιστά απαλλασσόμενη μίσθωση, αλλά μια σύνθετη υπηρεσία, η οποία υπάγεται σε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή 23%.

3.4) Ενοικίαση χώρου με παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος για διενέργεια εκθέσεων ή εκδηλώσεων με επιπλέον παραχώρηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, της χρήσης μεγαφωνικής εγκατάστασης με παράλληλη επίβλεψη από ηλεκτρολόγο:

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, και έχει ερμηνευτεί με την Εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987, δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η μίσθωση ευκαιριακά αιθουσών, κινηματογράφων, θεάτρων, ξενοδοχείων κλπ, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

ii) Συνεπώς, η μίσθωση οργανωμένου ανοιχτού ή κλειστού χώρου, με παράλληλη παροχή από τη μεριά σας του ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό τη διενέργεια εκθέσεων ή εκδηλώσεων, αποτελεί ευκαιριακή μίσθωση οργανωμένου χώρου και υπάγεται σε Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι παράλληλη χρήση της μεγαφωνικής εγκατάστασης ή των υπηρεσιών του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου.

3.5) Έσοδα από διαφημιστικές πινακίδες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε χώρους του Αθλητικού Κέντρου και είτε θα είναι μόνιμες είτε spot:

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 8.1 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, τα ανωτέρω έσοδα προκύπτουν από φορολογητέα παροχή υπηρεσίας. Συνεπώς, η με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποίηση εσόδων από την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (είτε μονίμων είτε spot) σε χώρους του Αθλητικού Κέντρου συνιστά φορολογητέα παροχή υπηρεσίας.

3.6) Ενοικίαση χώρου καφετέριας με εξοπλισμό, ενοικίαση χώρου εστίασης εντός του Αθλητικού Κέντρου και παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρου κινηματογράφου μαζί με την υλικοτεχνική υποδομή, με παράλληλη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ύδρευσης/αποχέτευσης μέσω ενδιάμεσων μετρητών:

i) Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα έγγραφά σας, τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και την ανωτέρω αναφερόμενη στο σημείο 3.3 του παρόντος, νομολογία του Δ.Ε.Ε., η Υπηρεσία μας καλείται να απαντήσει επί του φορολογικού χειρισμού των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών.

ii) Σημειώνεται ότι από τα αναφερόμενα στα έγγραφά σας δεν προκύπτει το εάν παρέχετε ή όχι, έστω και με έμμεσο τρόπο, και άλλες υπηρεσίες (π.χ. φύλαξη περιφραγμένου χώρου εντός του οποίου βρίσκονται μεταξύ άλλων ακίνητων και τα εν θέματι μισθωμένα ακίνητα, συντήρηση/επισκευές/καθαρισμός του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται το κάθε μισθωμένο ακίνητο κλπ) ούτε ο ακριβής βαθμός αποξένωσης σας από τα μισθωμένα ακίνητα.

iii) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. (C-173/88) προκύπτει ότι σε περίπτωση που μια παρεπόμενη υπηρεσία είναι στενά συνδεδεμένη με την καθεαυτό απαλλασσόμενη πράξη της μίσθωσης ακινήτου, τότε η παρεπόμενη πράξη δεν μπορεί να αποκλείεται από το ευεργέτημα της απαλλαγής. Από το συνδυασμό νεότερων αποφάσεων του Δ.Ε.Ε. (C-572/07 και C-392/11) προκύπτει ότι το κατά πόσον η μίσθωση ακινήτου (απαλλασσόμενη πράξη) και μια δεύτερη παρεχόμενη από τον εκμισθωτή υπηρεσία (φορολογητέα πράξη), μπορούν να χωριστούν η μία από την άλλη είναι θέμα πραγματικό, το οποίο κρίνεται υπό το φως των ειδικών περιστάσεων της κάθε υπόθεσης. Σημειώνεται δε, ότι σε περίπτωση που κάποιες ή όλες οι πράξεις που περιγράφεται στα έγγραφά σας θεωρηθούν, κατά περίπτωση, ως ενιαία παροχή υπηρεσίας, τότε πρέπει να κριθεί το εάν συνιστούν είτε μια ενιαία απαλλασσόμενη μίσθωση ακινήτου είτε μια ενιαία φορολογητέα παροχή μιας σύνθετης υπηρεσίας με κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

iv) Σε κάθε περίπτωση, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης, μέσω ενδιάμεσων μετρητών συνιστά ένδειξη – πλην όμως όχι απόδειξη – που συνηγορεί εναντίον της ύπαρξης απαλλασσόμενης μίσθωσης ακινήτου, υπό την έννοια της μη- αποξένωσής σας από τα ακίνητα. Εφόσον, όμως, θεωρηθεί πως κάποια από τις ανωτέρω πράξεις συνιστά απαλλασσόμενη μίσθωση ακινήτου (είτε ως ενιαία παροχή είτε αυτοτελώς σε σχέση με άλλη φορολογητέα πράξη πχ με την ενοικίαση του εξοπλισμού), τότε, σε αμφότερες αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ύδρευσης/αποχέτευσης, συνιστούν αυτοτελείς φορολογητέες πράξεις, και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% για την ηλεκτρική ενέργεια, 13% για την παράδοση νερού, 23% για την αποχέτευση), μόνο εφόσον κατανέμετε, απλώς, την δαπάνη στους μισθωτές των ακινήτων. Κατ’ αντιδιαστολή, εάν διαπιστωθεί ότι παρέχετε μια ενιαία σύνθετη παροχή υπηρεσίας (παραχώρηση ακινήτων, εξοπλισμός, φύλαξη, ηλεκτρικό, ύδρευση κλπ) ή εάν χρεώνετε ποσό επιπλέον της κατανάλωσης του μισθωτή, τότε οφείλετε να επιρρίπτετε τον κανονικό συντελεστή 23%.

v) Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η απάντηση στα ερωτήματα που παρατίθενται στο παρόν σημείο (3.6) του εγγράφου, μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν ελέγχου των πραγματικών περιστατικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπό το φως της κατά τα ανωτέρω νομολογίας του Δ.Ε.Ε..

4. Σύμφωνα με το Άρθρο 30.1 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει το φόρο των εισροών του, κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται, πως σε περίπτωση λανθασμένης επίρριψης Φ.Π.Α. προς τον αντισυμβαλλόμενο κατά την τιμολόγηση πράξης που δεν υπάγεται ή που απαλλάσσεται από το φόρο, δεν δημιουργείται δικαίωμα έκπτωσης επί του Φ.ΠΑ. των αναλογούντων εισροών.

5. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για την απαλλαγή ή όχι από το Φ.Π.Α. δεν εξετάζεται ο τρόπος καταβολής της όποιας αντιπαροχής (π.χ. πάγια συνδρομή, αναλογική συνδρομή κ.λ.π.) έναντι της παράδοσης αγαθού ή της παροχής μιας υπηρεσίας.

6. Ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών (στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, φύση της μίσθωσης των χώρων στο σημείο 3.6 του παρόντος κλπ), εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ.. Η Υπηρεσία μας είναι σε κάθε περίπτωση διαθέσιμη να συνδράμει την οικεία Δ.Ο.Υ., μόνο, σε θέματα ερμηνείας επί των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. και της νομολογίας του Δ.Ε.Ε..

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε κέντρο μελέτης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016/ 22.3.2016
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε κέντρο μελέτης
Αθήνα, 22/03/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κακούνη, Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε κέντρο μελέτης.

Σχετ: Το από ……. έγγραφό σας.

Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και αν εξ αυτού του λόγου οι υπηρεσίες τους απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

Για το σκοπό αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ανωτέρω Κώδικα απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με τις εγκυκλίους 10/Π.4336/3162/10.7.1987 και ΠΟΛ.1282/23.12.1992, στην απαλλαγή από το Φ.Π.Α. εμπίπτουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης δηλαδή η προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ειδική εκπαίδευση για προβληματική παιδιά, επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων, που παρέχονται από πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση αρχή.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 682/1977 καταργήθηκαν τα φροντιστήρια για παιδιά του δημοτικού σχολείου.

3. Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στους οποίους οι μαθητές του δημοτικού προετοιμάζονται στη μελέτη και τις εργασίες των μαθημάτων της επόμενης σχολικής ημέρας κάνοντας χρήση εφόσον το επιθυμούν επιπροσθέτως της υλικοτεχνικής υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του κέντρου (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρήση διαδικτύου, βιβλίων κ.ά.).

Παράλληλα το προσωπικό του κέντρου παρέχει τη συνδρομή του στο μαθητή στην περίπτωση που τη χρειαστεί.

Στα κέντρα μελέτης δεν τηρείται συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ συνήθως οι μαθητές είναι διαφορετικών τάξεων. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργίας των κέντρων μελέτης παρέχεται παράλληλα και δημιουργική απασχόληση των μαθητών συνυφασμένη με υπηρεσίες φύλαξης εφόσον ζητηθεί. Επισημαίνεται ότι, για τη λειτουργία των κέντρων μελέτης δεν υπάρχει έως την παρούσα χρονική στιγμή συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των, το αν δύνανται να αναγνωριστούν ως φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και τον αρμόδιο για το λόγο αυτό φορέα.

4. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία προκειμένου τα κέντρα μελέτης μαθημάτων να θεωρηθούν φορείς που παρέχουν εκπαίδευση κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης ιβ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και εξ αυτού του λόγου να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Συνεπώς, οι παροχές των εν λόγω κέντρων υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%.

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το εκάστοτε κέντρο μελέτης μαθημάτων.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων – Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036120 ΕΞ 2016 965/3.3.2016
Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων – Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση
Αθήνα,03/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1036120 ΕΞ 2016 965

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κ. Κουκοδήμο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ:  Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων – Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α) του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πέραν των άλλων, στην εμπορική ναυσιπλοΐα ή για άλλη εκμετάλλευση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1γ’ του ίδιου άρθρου, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και εισαγωγή καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω δικαιούχων απαλλαγής πλοίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής είναι η δραστηριοποίηση των σκαφών αυτών στην ανοιχτή θάλασσα (άρθρο 148 Οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ , ΠΟΛ.1156/9.5.1997 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1155/26.7.1999 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1087/23.5.2008 κα).

Ειδικότερα για τα ημερόπλοια με την ΠΟΛ.1087/23.5.2008, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 περί ειδικών απαλλαγών, του ν. 2859/2000 του ΦΠΑ, δεν ισχύουν για τα θαλάσσια μέσα πχ πλοιάριο, ταχύπλοα, λέμβους ή καΐκια κλπ τα οποία πραγματοποιούν πράξεις για σκοπούς αναψυχής ή αθλητισμού (π.χ θαλάσσια μπάνια θαλάσσιες εκδρομές ή περιήγησης περιορισμένης ναυσιπλοΐας, όπως ο γύρος του νησιού ή θαλάσσιες εκδρομές κοντινών αποστάσεων μεταξύ των νησιών, καταδύσεις, σκι κλπ.)?

Σύμφωνα με τα άρθρα 1.ζ και 12 του ν. 4256/2014 επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατικό τουριστικό πλοίο που εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι.

Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών με την διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλάσσιου λουτρού ή την περιήγηση μέσω προγράμματος που περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες σε διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές.

Δηλαδή η δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών αφορά την εκτέλεση κατά μείζονα λόγο τοπικών πλόων περιορισμένης έκτασης μη απομακρυσμένων από τις ακτές πέραν κάποιων ναυτικών μιλιών και δεν είναι εφικτό να χαρακτηριστούν ως πλοία που χρησιμοποιούνται στην ναυσιπλοΐα της ανοικτής θάλασσας.

Επιπλέον για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κώδικα ΦΠΑ» αναφορικά με τις απαλλαγές από ΦΠΑ των δικαιούχων πλοίων η υπηρεσία μας κατά την κοινοποίηση των διατάξεων του ν 4256/2014 με την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1141/30.6.2015 διευκρίνισε ότι τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να τους παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ προβλέπονται από την Κοινοτική Οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται από τα Κ-Μ της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου δια της αιτίας αυτής δυσμενείς συνέπειες για την χώρα μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Απόδοση Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου (πχ απαλλασσόμενες επιχειρήσεις λόγω τζίρου του Άρθρου 39 , κύκλος εργασιών κάτω των 10.000,00 ευρώ.)

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ότι όταν πραγματοποιούν  ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (πχ hosting  ιστοσελίδας, διαφημίσεις, μεταφράσεις , λογισμικό κτλ) , ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγών,  θα πρέπει να αποδίδουν τον αναλογούν ΦΠΑ μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος.

Σε ότι αφορά τις Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ισχύουν τα παραπάνω , όταν υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) από όλα τα κράτη μέλη.

 

Πηγή

10. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου.

Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, οι απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή ΦΠΑ για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν. Ο φόρος αποδίδεται με περιοδική δήλωση που υποβάλλεται μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κώδικα Φ.Π.Α., μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές.

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Ειδικότερα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου υφίσταται και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις που:

α) οι συναλλαγές που πραγματοποιούν υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) από όλα τα κράτη μέλη, κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, καθώς και την επόμενη διαχειριστική περίοδο (ανεξάρτητα ύψους αποκτήσεων).

β) τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέγουν τη φορολόγησή τους, αποκτώντας ΑΦΜ/ΦΠΑ και κοινοποιώντας τον στον προμηθευτή τους. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών

Η υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος και οι οποίες φορολογούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α του Κώδικα ΦΠΑ, ισχύει για κάθε υποκείμενο στο φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος των υπηρεσιών αυτών.

Επίσης η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα ΝΠΔΔ, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούν, καθώς και για τα ΝΠΔΔ τα οποία παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στο φόρο ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη φορολογητέα δραστηριότητα ή για τη δραστηριότητα δημόσιας εξουσίας.

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, αντίθετα υποχρεούνται στην υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και δήλωσης INTRASTAT εφόσον έχουν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης.

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές με πελάτες λιανικής B2C μέσω διαδικτύου.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με πελάτες λιανικής B2C μέσω διαδικτύου με τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Την δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, την εξ απο­στάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,
2. Την παροχή λογισμικού και την ενημέρωσή του,
3. την παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και την διάθεση βάσεων δεδομένων,
4. Την παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε­ρών παιχνιδιών,
5. Την παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα τίθεται σε ισχύ από 1 ης Ιανουαρίου 2015 και θα δίνει τη δυνατότητα στους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε κράτη μέλη στα οποία δεν έχουν εγκατάσταση, να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ επί των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πύλης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και αποτελεί μέτρο απλούστευσης μετά την τροποποίηση των κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, βάσει των οποίων η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο κράτος μέλος του πελάτη και όχι στο  κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στους υποκείμενους στον φόρο να αποφεύγουν την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης ξεχωριστά. Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα αντικατοπτρίζει το καθεστώς που ισχύει έως το 2015 για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα από παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 47α, 47β και 47γ, και το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1050/18.2.2015, δυνατότητα εγγραφής έχουν οι μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε εγκατεστημένους στην Κοινότητα μη υποκείμενους στο φόρο, καθώς και οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο, που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί δεν διαθέτουν εγκατάσταση.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.

2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α’).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε και εδώ.

Εάν εμπίπτετε στις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων , και σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε  γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016/11.2.2016 Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016/11.2.2016
Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

Αθήνα, 11.02.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: 1112636/31.8.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου, Θ. Παπαδόποπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645615, 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.

Σχετ.: Το από 27.8.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Με το ανωτέρω ηλεκτρονικό σας μήνυμα ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν, τουριστικό γραφείο το οποίο έχει αγοράσει επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων, και το οποίο έχει λάβει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ……. – Τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων) ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, έχει δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της αγοράς αλλά και των δαπανών συντήρησης και καυσίμων του εν λόγω αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

1. Με την περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προβλέπεται ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες για την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, ……. καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, ενώ με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης διευκρινίζεται ότι, η διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα, εφόσον αυτά προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

2. Με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου ΣΤ.14 του ν. 4254/2014 (με την οποία αντικαταστάθηκε η προγενέστερη αντίστοιχη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012) προβλέφθηκε ότι «επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία … η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας (ολικής) εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό από τουριστικά γραφεία έχουν περιγραφεί σε σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ 15732/13.11.2012 ΦΕΚ Β΄ 3053/18.11.2012).

Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα τουριστικά γραφεία, να ασκούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μία επιπλέον δραστηριότητα, αυτή της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου (υπηρεσία rent a car) αλλά με οδηγό. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται προς τους πελάτες των τουριστικών γραφείων (ταξιδιώτες – τουρίστες) κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης μίσθωσης με ελάχιστη διάρκεια 6 ωρών τουλάχιστον.

3. Από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρότι έχει λάβει έγκριση για την παροχή υπηρεσίας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου με οδηγό προς τους (τουρίστες) πελάτες της, στην πραγματικότητα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων με κόμιστρο (διενέργεια εκδρομών με εισιτήριο), η οποία ρητώς απαγορεύεται στα πλαίσια της έγκρισης που έχει λάβει.

Περαιτέρω είναι προφανές ότι η δυνατότητα που παρέχεται με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 30.4.ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ προϋποθέτει την νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε αυτό, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του πελάτη σας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω δεν παρέχεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγοράς, δαπανών συντήρησης και καυσίμων, του συγκεκριμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου της.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ε.Ε.Φ.
Κατερίνα Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016/13.1.2016 Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016/13.1.2016
Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Αθήνα, 13.01.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: 0009203/07.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «Φ.Π.Α.»

Ταχ. Δ/νση:Σινα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 – 3645832
Fax:210 – 3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σχετ.: Το από 07.11.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, το Ίδρυμα ………… (……), το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενο από το Υπουργείο …….. (……), απασχολεί μεγάλο αριθμό συμβασιούχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α., Εθνικών Πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τίθεται το ερώτημα εάν οι υπηρεσίες των ανωτέρω συμβασιούχων με μίσθωση έργου υπάγονται σε Φ.Π.Α.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

3. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική  σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

4. Σύμφωνα με τις προφορικές διευκρινίσεις που παρείχε υπάλληλος του …….., κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα ανωτέρω προγράμματα δεν έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν μπορεί να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία της ΑΥΟ 1040588/1700/ΠΟΛ.1128/8.4.1997, ακόμα και εάν τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/10.3.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/6.4.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης, μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, πρέπει να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν αθροιστικά τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,
• να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές, και την εποπτεία του εργοδότη,
• την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας να την έχει ο εργοδότης,
• να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος την υπηρεσία στους χώρους του εργοδότη,
• η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

6. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ………      του άρθρου …. του Ν ….. /…… (ΦΕΚ Α’…..), το……., έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνεπώς εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο των ΑΥΟ που αναφέρονται στο σημείο 5.

7. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών για τη διαπίστωση του κατά πόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκάστοτε Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο κάθε συμβασιούχος με μίσθωση έργου.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016/14.1.2016 Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου – Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι.

 
 
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016/14.1.2016
Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου – Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι.
Αθήνα, 14.01.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»
    
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3645832
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου – Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με Τ.Ε.Ι..

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1137742/13.10.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση, του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το κατά πόσον απαλλάσσονται ή όχι από το Φ.Π.Α., οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών, και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου – Ποδολόγου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προβλέπεται ότι τα κράτη – μέλη απαλλάσσουν από το Φ.Π.Α., τις παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’/23.04.2010), απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., μόνο τα ανωτέρω παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία απαριθμούνται περιοριστικά στη γραμματική διατύπωση του ως άνω άρθρου.

3. Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010, διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω απαλλαγή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, με την ίδια ΠΟΛ., διευκρινίστηκε ότι η απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., καλύπτει και τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, η ΠΟΛ.1100/24.6.2010, με τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που παρέχει, επιβεβαιώνει το εύρος των παραϊατρικών επαγγελμάτων τα οποία απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α..

4. Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία μας επισυνάψατε, το πτυχίο Ποδιάτρου – Ποδολόγου του πελάτη σας, έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο μόνο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Ελληνικά Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς τις υπάρχουσες στα Τ.Ε.Ι. ειδικότητες βάσει της Πράξης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με Αριθμό Πράξης XX-XX/20XX. Επίσης, όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, το επάγγελμα του Ποδιάτρου – Ποδολόγου, εντάσσεται ως έννοια και αντικείμενο στα παραϊατρικά επαγγέλματα.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του Φ.Π.Α. το κρίσιμο σημείο για την χορήγηση ή όχι της απαλλαγής, δεν είναι ο επιλεχθείς ΚΑΔ, αλλά η φύση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας.

6. Τυχόν διευκρινίσεις ή ατομικές διοικητικές λύσεις, οι οποίες δίνονται, κατά καιρούς, από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα ως προς τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν ή σχετίζονται με ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. Συνεπώς, το αναφερόμενο στο ερώτημά σας έγγραφο, της πρώην Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος καθορίζει ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης εισοδήματος και όχι Φ.Π.Α..

7. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων από ελεύθερο επαγγελματία Ποδίατρο – Ποδολόγο, με αντίστοιχο ισότιμο με Τ.Ε.Ι. πτυχίο, δεν εμπίπτουν στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. Συνεπώς, ο πελάτης σας πρέπει να υπολογίζει στην αμοιβή του Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%), έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων στο φόρο προσώπων (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών κλπ), όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο    
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016/13.1.2016 Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 
 
Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016/13.1.2016
Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «……»
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: ΔΕΕΦ 1122811 ΕΙ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3645832
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «……».

Σχετ.: Το από 21.09.2015 έγγραφό σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, επισυνάψατε αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «……» και μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το κατά πόσον ο εν λόγω σύλλογος απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων 22.1.η’ ή/και 22.1.ιστ’ του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και βάσει της ΠΟΛ.1156/9.5.1997. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το κατά πόσον, ο εν λόγω σύλλογος μπορεί να διοργανώνει ευκαιριακές εκδηλώσεις με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογήν της διάταξης 22.1.ιη’ του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στο έγγραφό σας, διευκρινίζετε ότι ο εν λόγω Σύλλογος διαθέτει όλα τα σχετικά χρηματικά ποσά στο  ………………….    

1. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014 ΦΕΚ 178 Α’), μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβάνονται και η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων. Με άλλα λόγια η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για το χειρισμό ζητημάτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ., όπως π.χ. η μελέτη του Καταστατικού ενός συλλόγου και η χορήγηση (ή μη) απαλλαγής για τη διοργάνωση ευκαιριακών εκδηλώσεων βάσει της διάταξης 22.1.ιη’ του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στα πλαίσια αυτά ζητήσαμε τηλεφωνικώς την αναδιατύπωση του ερωτήματος σας, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς το ερμηνευτικό ερώτημα που ανακύπτει από το συνδυασμό α) των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. β) της ΠΟΛ.1156/9.5.1997 και γ) του Καταστατικού του εν λόγω συλλόγου. Έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποιο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο.

2. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται πως ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου καθορίζεται καταρχήν από τη νομότυπη αναγνώρισή του ως τέτοιου και την καταχώριση αυτού στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Από εκεί και πέρα, ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου υφίσταται όσο από τα πραγματικά περιστατικά δεν προκύπτει οποιουδήποτε είδους διανομή κερδών προς τα μέλη του. 
Σχετικές προς τούτο, είναι τόσο η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-174/00 (σκέψεις 27-28) όσο και το Άρθρο 106 του Αστικού Κώδικα βάσει του οποίου, η περιουσία σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

3. Επίσης, διευκρινίζεται ότι από τις διατάξεις 22.1.η’, 22.1.ιστ’ και 22.1.ιη’ του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός ως προς τις απαλλαγές από το φόρο, βάσει του εάν οι πόροι, ενός προσώπου διανέμονται με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός Ν.Π.Δ.Δ.. Φυσικά, τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη ότι οι σχετικοί πόροι δεν διατίθενται με τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί το πνεύμα των ανωτέρω προεκτειθέμενων διατάξεων (π.χ. συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. με οποιοδήποτε τρόπο με την ιδιότητα του μέλους στο οικείο πρόσωπο κ.λ.π.).

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την περαιτέρω συμβολή της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε όπως αναδιατυπώσετε το ερώτημά σας, βάσει όσων αναφέρουμε στο σημείο 1 του παρόντος.

5. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. και των εκάστοτε ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016/14.1.2016 Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding

 
 
Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016/14.1.2016
Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding
Αθήνα, 14.01.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: Δ14 1104930 ΕΙ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 – 3645832
Fax:210 – 3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding.

Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου Δ14 1104930 ΕΙ 2015/05.08.2015

Στο ανωτέρω έγγραφο σας, περιγράφετε την περίπτωσή ενός πελάτη σας που ασχολείται με crowdfunding μέσω του site ……. Η εταιρεία του πελάτη σας πρότεινε σε επενδυτές ανά τον κόσμο να κατασκευάσει ……… νομίσματα με παραστάσεις ………. Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο πελάτης σας θα διένεμε σε κάθε επενδυτή από ένα πλήρες σετ νομισμάτων, χωρίς την είσπραξη κάποιας αντιπαροχής, πέραν του ποσού, που είχαν ήδη καταβάλει οι επενδυτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την ολοκλήρωση του project. Μετά την ολοκλήρωση του project, το site κατέθεσε το εν λόγω ποσό συνολικού ύψους $ ……….   στο λογαριασμό του πελάτη σας.

Σημειώνεται ότι, από το έγγραφό σας δεν προκύπτει ούτε το κατά πόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει κάποια υπηρεσία στον πελάτη σας ούτε ο τρόπος υπολογισμού ή καταβολής της σχετικής αμοιβής. Βάσει των ανωτέρω και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη 2.1.α’ του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικείμενο του φόρου είναι, μεταξύ άλλων, η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα.

2. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») λαμβάνει ως αντάλλαγμα για τη χρηματική συνεισφορά του, μια αμοιβή μη – χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, όπως ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, από το πρόσωπο («επιχειρηματίας» ή «φορέας του έργου»), που λαμβάνει την εν θέματι χρηματική συνεισφορά μέσω μιας διαδικασίας crowdfunding, τότε αυτή η συναλλαγή συνιστά, κατ’ αρχήν, φορολογητέα πράξη για σκοπούς Φ.Π.Α. (παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας).

3. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παράδοσης των αγαθών ή/και της παροχής των υπηρεσιών (παροχή) και της χρηματικής συνεισφοράς (αντιπαροχή). Σημειώνεται ότι, ακόμα και αν το ύψος της τιμής αγοράς ή της κανονικής αξίας, είναι χαμηλότερο από το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί το φορολογητέο χαρακτήρα της συναλλαγής, εκτός εάν το όφελος του πελάτη («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») είναι αμελητέο ή ανύπαρκτο ή παντελώς ασυσχέτιστο με το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της χρηματοδότησης ενός project στον τομέα της υγείας με ελάχιστο ύψος δωρεάς δέκα (10) ευρώ όπου ο κάθε συνεισφέρων λαμβάνει ως αντάλλαγμα μια αναμνηστική κονκάρδα αξίας ενός (1) ευρώ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και μόνο η συναλλαγή μέσω μιας πλατφόρμας crowdfunding θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δωρεά, υπό την επιφύλαξη της εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών από τη Φορολογική Διοίκηση. Αυτονόητο είναι πως στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, (Ν. 2961/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Στις συναλλαγές crowdfunding συνιστά συνήθη πρακτική, η καταβολή της χρηματικής συνεισφοράς να προηγείται της παράδοσης του αγαθού ή της παροχής της υπηρεσίας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως φορολογητέας πράξης, τότε αυτού του είδους η χρηματική συνεισφορά αντιμετωπίζεται ως προκαταβολή της αντιπαροχής, στο βαθμό που το παραδοτέο αγαθό ή η προς παροχή υπηρεσία είναι γνωστά κατά το χρόνο καταβολής της χρηματικής συνεισφοράς, όπως προκύπτει ότι ίσχυε στην περίπτωση της εταιρείας του πελάτη σας.

5. Προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζεται πως ως φορολογητέα αξία λογίζεται το ποσό της συνεισφοράς (αντιπαροχής) που ο κάθε πελάτης («επενδυτής») καταθέτει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της τυχόν αμοιβής με την οποία επιβαρύνθηκε ο πελάτης σας («φορέας του έργου») από την εταιρεία που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το ποσό της τυχόν αμοιβής αυτής συνιστά σε κάθε περίπτωση δαπάνη (εισροή) για την εταιρεία του πελάτη σας, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής αυτής (π.χ. με παρακράτησή του ποσού της αμοιβής αυτής από το συνολικό ποσό που κατατέθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα).

6. Σχετικές με όλα τα παραπάνω είναι και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 102ης Σύσκεψης της Επιτροπής Φ.Π.Α (βλέπε στο τέλος του κειμένου) . και οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας, προκύπτει ότι η εταιρεία του πελάτη σας έχει διεξάγει φορολογητέες πράξεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας …….. Για τις πράξεις αυτές, η εταιρεία του πελάτη σας έχει καταστεί υπόχρεη τήρησης όλων των υποχρεώσεων με την παράλληλη δυνατότητα άσκησης όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κλπ).

8. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. της εταιρείας του πελάτη σας και στις εν γένει ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Παράρτημα από Taxheaven

GUIDELINES RESULTING FROM THE 102nd MEETING of 30 March 2015
DOCUMENT H – taxud.c.1(2015)5528628 – 870 (1/2)
4. QUESTIONS CONCERNING THE APPLICATION OF EU VAT PROVISIONS
4.3 Origin: Commission
References: Articles 2(1)(b) and (c), 65, 73 and 135(1)(b) and (f)
Subject: VAT treatment of crowdfunding
(Document taxud.c.1(2015)576037 – Working paper No 836)

1. The VAT Committee unanimously agrees that reward-based crowdfunding, where the person giving funds to a crowdfunding campaign (“the contributor”) receives in exchange for a contribution a non-financial reward in the form of goods or services from the person receiving funds from contributors through a crowdfunding campaign (“the entrepreneur”), shall constitute a taxable transaction for VAT purposes, provided that there is a direct link between the supply of goods or services and its corresponding consideration collected by way of crowdfunding, and that the entrepreneur is a taxable person acting as such.
Where reward-based crowdfunding constitutes a taxable transaction and accounting for the fact that a contribution is typically given by the contributor before any goods or services are supplied in exchange, the VAT Committee unanimously agrees that the contribution may be regarded as a payment made on account of those goods or services on which VAT shall become chargeable upon receipt of the payment pursuant to Article 65 of the VAT Directive, provided that the goods or services to be supplied are precisely identified when the payment on account is made.
Given that transactions are subject to VAT pursuant to Article 2 of the VAT Directive if goods or services are supplied by a taxable person for consideration, and that that “consideration” has been defined by the Court of Justice of the European Union as being a subjective value and not the open market value, the VAT Committee unanimously agrees that although the open market value of the goods or services supplied by the entrepreneur to the contributor may be lower than the amount of the contribution received, such transactions shall in principle fall within the scope of VAT. The VAT Committee however almost unanimously agrees that where the open market value of the goods or services supplied by the entrepreneur in return for the contribution given is lower than the amount of the contribution received, crowdfunding may be assimilated to a donation but only in cases where the benefit received by the contributor is negligible or totally unrelated to the amount of the contribution. In such circumstances, where the benefit received by the contributor consists of goods forming part of the business assets of the entrepreneur other than goods applied for business use as samples or as gifts of small value, or of services that the entrepreneur carries out, the VAT Committee concurs almost unanimously that the application of those goods or the carrying out of those services shall be subject to VAT in accordance with Articles 16 or 26 of the VAT Directive.

2. As to crowd-investing, where the financial reward received by the contributor of a crowdfunding campaign from the entrepreneur takes the form of participation in future profits by means of intellectual property rights, the VAT Committee unanimously agrees that the transfer of such intellectual property rights shall constitute a taxable supply, provided that the conditions laid down in Article 2 of the VAT Directive are met. On the other hand, if the financial reward received by the contributor of a crowdfunding campaign from the entrepreneur takes the form of securities, such as shares or bonds, the VAT Committee unanimously agrees that its supply may be exempt under Article 135(1)(f) of the VAT Directive, depending on the type of security.
3. Regarding crowd-lending, where the financial reward received by the contributor of a crowdfunding campaign from the entrepreneur takes the form of interests on loans, the VAT Committee unanimously agrees that insofar as the contributor is a taxable person, the granting of credit to the entrepreneur shall be a taxable transaction exempt pursuant to Article 135(1)(b) of the VAT Directive.
4. The VAT Committee unanimously agrees that, for VAT purposes the activity of crowdfunding platforms supplying services to entrepreneurs shall constitute an economic activity. The VAT Committee further almost unanimously agrees that the supply of such services shall fall within the scope of VAT and must be taxed unless what is provided consists in financial services exempted under Article 135(1) of the VAT Directive.
——–
1. Η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι η ανταμοιβή που βασίζεται σε  crowdfunding, όπου το πρόσωπο που χορηγεί κεφάλαια σε μια καμπάνια crowdfunding (“ο συνεισφέρων”) λαμβάνει ως αντάλλαγμα για την χρηματοδότηση  μια  μη-χρηματική ανταμοιβή με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών από το πρόσωπο το οποίο χρηματοδοτεί μέσω μιας εκστρατείας crowdfunding («ο επιχειρηματίας»), συνιστά φορολογητέα πράξη για τους σκοπούς του ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παραδόσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών και του αντίστοιχου τίμηματος (ανταμοιβής) που συλλέγεται  μέσω crowdfunding, και ότι η επιχειρηματίας είναι υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί την πράξη αυτή.

Όταν μια  ανταμοιβή με βάση την χρηματοδότησηση crowdfunding συνιστά φορολογητέα πράξη, και αντιπροσοπεύεται από το γεγονός ότι η χρηματοδότηση (συμβολή) δίνεται από το χορηγό (“ο συνεισφέρων”) πριν αυτός λάβει οποιοδήποτε αγαθό η υπηρεσία ως αντάλλαγμα, η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι η συνεισφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια πληρωμή που πραγματοποιείται για λογαριασμό των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τη λήψη της πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 65 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρέχονται στον  χρηματοδότη (“ο συνεισφέρων”)   προσδιορίζονται επακριβώς ότα λαμβάνει χώρα η πληρωμή.
Δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας ΦΠΑ, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο εξ επαχθούς αιτίας,  η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα, ότι αν και η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τον επιχειρηματία προς τον χρηματοδότη για τη συμβολή του, είναι κατώτερες σε αξία από το  ποσό της εισφοράς (χρηματοδότησης) που έλαβε, οι πράξεις αυτές πρέπει κατ ‘αρχήν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ.

Η επιτροπή ΦΠΑ, ωστόσο, συμφωνεί σχεδόν ομόφωνα ότι, όταν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τον επιχειρηματία ως αντάλλαγμα για την εισφορά που του δόθηκε είναι σε αξία χαμηλότερες  από το ύψος της συνεισφοράς που έλαβε, τότε η χρηματοδότηση αυτού του τύπου (crowdfunding) μπορεί να εξομοιωθεί με μια δωρεά, αλλά μόνο σε περιπτώσεις όπου το όφελος που λαμβάνει ο χρηματοδότης είναι αμελητέο ή εντελώς άσχετο με το ποσό της εισφοράς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όπου το όφελος που λαμβάνει ο συνεργάτης περιλαμβάνει τα αγαθά που αποτελούν μέρος της περιουσίας της επιχείρησης του επιχειρηματία, άλλα από εκείνα που εφαρμόζονται για επαγγελματική χρήση ως δείγματα ή ως δώρα μικρής αξίας, ή των υπηρεσιών που ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί, η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί σχεδόν ομόφωνα ότι η εφαρμογή των εν λόγω αγαθών ή η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών υπόκειται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 ή 26 της οδηγίας περί ΦΠΑ.

2. Ως προς την χρηματοδότηση του πλήθους, (επένδυση), όπου η χρηματική αμοιβή που λαμβάνει ο συνεργάτης της εκστρατείας crowdfunding από τον επιχειρηματία παίρνει τη μορφή συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι η μεταφορά της εν λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας ως δικαίωμα συνιστά φορολογητέα παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Από την άλλη πλευρά, αν η χρηματική αμοιβή που λαμβάνει ο συνεργάτης της εκστρατείας crowdfunding από τον επιχειρηματία παίρνει τη μορφή τίτλων, όπως μετοχές ή ομόλογα, η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι η προσφορά του μπορεί να εξαιρείται από το ΦΠΑ  σύμφωνα με το άρθρο 135 (1) ( στ) της οδηγίας ΦΠΑ.

3. Όσον αφορά τον δανεισμό από το πλήθος, όπου η χρηματική αμοιβή που λαμβάνει ο συνεργάτης της εκστρατείας crowdfunding από τον επιχειρηματία παίρνει τη μορφή εσόδου από τόκους δανείων, η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι στο βαθμό που ο συνεισφέρων είναι υποκείμενος στον φόρο, η χορήγηση πίστωσης στον  επιχειρηματία είναι μια πράξη η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 135 (1) (β) της οδηγίας ΦΠΑ.

4. Η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί ομόφωνα ότι, για τους σκοπούς του ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες μέσω της πλατφόρμας crowdfunding  συνιστά μια οικονομική δραστηριότητα. Η επιτροπή ΦΠΑ συμφωνεί επίσης σχεδόν ομόφωνα ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και θα πρέπει να φορολογείται εκτός εάν η υπηρεσία που παρέχεται συνιστά  χρηματοπιστωτική υπηρεσία η οποία  απαλλάσσεται από το ΦΠΑ βάσει του άρθρου 135 (1) της οδηγίας για τον ΦΠΑ.