Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016/11.2.2016
Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

Αθήνα, 11.02.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: 1112636/31.8.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου, Θ. Παπαδόποπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645615, 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.

Σχετ.: Το από 27.8.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Με το ανωτέρω ηλεκτρονικό σας μήνυμα ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν, τουριστικό γραφείο το οποίο έχει αγοράσει επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων, και το οποίο έχει λάβει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ……. – Τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων) ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, έχει δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της αγοράς αλλά και των δαπανών συντήρησης και καυσίμων του εν λόγω αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

1. Με την περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προβλέπεται ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες για την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, ……. καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, ενώ με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης διευκρινίζεται ότι, η διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα, εφόσον αυτά προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

2. Με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου ΣΤ.14 του ν. 4254/2014 (με την οποία αντικαταστάθηκε η προγενέστερη αντίστοιχη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012) προβλέφθηκε ότι «επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία … η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας (ολικής) εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό από τουριστικά γραφεία έχουν περιγραφεί σε σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ 15732/13.11.2012 ΦΕΚ Β΄ 3053/18.11.2012).

Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα τουριστικά γραφεία, να ασκούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μία επιπλέον δραστηριότητα, αυτή της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου (υπηρεσία rent a car) αλλά με οδηγό. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται προς τους πελάτες των τουριστικών γραφείων (ταξιδιώτες – τουρίστες) κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης μίσθωσης με ελάχιστη διάρκεια 6 ωρών τουλάχιστον.

3. Από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρότι έχει λάβει έγκριση για την παροχή υπηρεσίας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου με οδηγό προς τους (τουρίστες) πελάτες της, στην πραγματικότητα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων με κόμιστρο (διενέργεια εκδρομών με εισιτήριο), η οποία ρητώς απαγορεύεται στα πλαίσια της έγκρισης που έχει λάβει.

Περαιτέρω είναι προφανές ότι η δυνατότητα που παρέχεται με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 30.4.ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ προϋποθέτει την νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε αυτό, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του πελάτη σας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω δεν παρέχεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγοράς, δαπανών συντήρησης και καυσίμων, του συγκεκριμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου της.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ε.Ε.Φ.
Κατερίνα Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Recommended Posts