Αριθμ. 644/17.1.2013
Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων

Αριθμ. 644

(ΦΕΚ Β’ 171/31-01-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»,

2. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 159.

3. Το άρθρο 25 παρ. 15 του Ν. 3614/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 της από 18−12−2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 246).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 64).

5. Το Π.Δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 139).

6. Τις διατάξεις του Ν. 2909/2001 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 90).

7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) με το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

8. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163).

9. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

10. Το Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).

11. Την ανάγκη καθορισμού το ύψους της ωριαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, σε συνδυασμό με το τρέχον επίπεδο αμοιβών, τις εύλογες οικονομικές δυνατότητες των εκπαιδευόμενων, το επίπεδο των εκπαιδευτών και τη φύση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου,

12. Ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η δαπάνη δε αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των ενταγμένων στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων έργων,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων ως εξής:

α) Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη, δεκατρία (13) ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, δεκατέσσερα (14) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα επτά (17) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα εννέα (19) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι δύο (22) ευρώ.

δ) Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) ευρώ.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα. Οι όροι εκπαιδευτής ενηλίκων και μη τυπική εκπαίδευση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 3872/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Recommended Posts