Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019
Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών
Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2

(ΦΕΚ Β’ 2271/11.06.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (195 Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (83 Α’) του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (159 Α’) και του άρθρου 35 του ν. 4559/2018 (142 Α’),

2. τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. η’ του ν. 4485/2017 (114 Α’),

3. τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως ισχύουν,

4. τις διατάξεις των περ. ε’και ιδ’της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

5. την 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,

6. την αριθμ. Φ.1/Γ/041/15260/Β1/1-2-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

7. το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

8. την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β’3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «ανάθεση αρμοδιότητας στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»,

9. το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση ιδ’ αυτού,

10. την ΠΟΛ.1154/2018 (Β’ 3253),

11. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τη διαδικασία είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών:

Άρθρο 1
Απόδοση ποσοστού για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Το ποσοστό που οφείλουν οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., εισπράττεται έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 4009/2011 και την παρούσα και ανέρχεται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα, εισπράττονται και οι οφειλές παρελθόντων ετών για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-1998 έως 31-12-2017, που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και οι οποίες υπολογίζονται ομοίως σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

Άρθρο 2 Υπόχρεοι

1. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι οφείλουν να αποδίδουν το ως άνω ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος που υπηρετούν και ανεξαρτήτως αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό έχει τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

2. Οι υπόχρεοι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν στον Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. θ’ της παρ 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

3. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης καθώς και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές και καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των οποίων η συμβατική σχέση με το ίδρυμα έχει λυθεί, οι οποίοι οφείλουν να αποδώσουν το ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος όπου υπηρετούσαν, ανεξαρτήτως αν ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα (ή ελεύθερο επάγγελμα) ατομικώς ή μέσω εταιρειών, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που έλαβαν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό είχε τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός και καταβολή οφειλής

1. Για την απόδοση των ποσοστών του άρθρου 1, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ενημερώνει τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. για το ετήσιο καθαρό εισόδημα των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα:

2. α. Προκειμένου η Α.Α.Δ.Ε. να χορηγήσει τα στοιχεία της παρ. 1, οι Ε.Λ.Κ.Ε. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους θα γνωστοποιούν στην Α.Α.Δ.Ε. όλους τους καθηγητές και λέκτορες που υπηρέτησαν στο οικείο Α.Ε.Ι. το προηγούμενο ημερολογιακό έτος με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. θα προβούν στην ως άνω γνωστοποίηση εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

β. Όσον αφορά τους υπόχρεους της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, οι Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρέτησαν από 1-1-1998 έως 31-12-2017 στο οικείο Α.Ε.Ι. εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

γ. Ειδικότερα, οι Ε.Λ.Κ.Ε. θα γνωστοποιούν στην Α.Α.Δ.Ε. το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και το ΑΦΜ των καθηγητών και λεκτόρων, καθώς και τα έτη απασχόλησης καθενός, με την αποστολή ψηφιακού αρχείου σε επεξεργάσιμη μορφή.

3. α. Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τους Ε.Λ.Κ.Ε., εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την αποστολή κρυπτογραφημένου αρχείου, για το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, το οποίο προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και από καταβολή μερισμάτων ή διανομή κερδών λόγω συμμετοχής σε εταιρεία.

β. Όσον αφορά τους υπόχρεους της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η Α.Α.Δ.Ε. θα ενημερώσει τους Ε.Λ.Κ.Ε. εντός εξαμήνου από την αποστολή των στοιχείων της παρ. 2β του παρόντος άρθρου για το ετήσιο καθαρό εισόδημα για τα έτη 1998 έως και 2017, το οποίο προέρχεται από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή/και άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και από την καταβολή μερισμάτων ή διανομή κερδών λόγω συμμετοχής σε εταιρεία.

4. Για τη χορήγηση των στοιχείων και πληροφοριών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., έχει εφαρμογή η ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ 3253/Β’/2018), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ορίζεται ως η αρμόδια Δ/νση της Α.Α.Δ.Ε. για τις ανάγκες της σχετικής ανταλλαγής αρχείων.

5. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει το οφειλόμενο ποσό σε ποσοστό 7% επί του κατά τα ανωτέρω καθαρού εισοδήματος, εκδίδει σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής και την κοινοποιεί στους υπόχρεους, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η εν λόγω πράξη προβλέπει την δυνατότητα καταβολής της οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους και αναγράφει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στον οποίο θα κατατίθενται οι ανωτέρω δόσεις.

6. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από τις ανωτέρω δυνατότητες για τον οφειλέτη, θα πρέπει να αναφέρει την υποχρέωσή του για εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής, καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.

7. Για κάθε πληρωμή, η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.

Άρθρο 4
Οφειλές παρελθόντων ετών από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικά

1. Όσον αφορά τους υπόχρεους λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ατομικά της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την οφειλή ως εξής: πολλαπλασιάζει το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων των ετών οφειλής με το ποσοστό 7% και εν συνεχεία αφαιρεί τα ποσά που ο υπόχρεος έχει ήδη καταβάλει στον Ε.Λ.Κ.Ε. προς εξόφληση των ως άνω οφειλών, λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Μετά την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ο υπόχρεος: α. καταβάλλει το σύνολο της ανωτέρω οφειλής σε λογαριασμό που αναγράφεται στην πράξη προσδιορισμού ή β. υποβάλλει αίτηση στην ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τμηματική καταβολή της οφειλής του σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. Η Επιτροπή Ερευνών αφού λάβει υπόψη της το ύψος της οφειλής και το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου αποφασίζει για την τμηματική καταβολή και εκδίδει σχετική πράξη, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από τις ανωτέρω δυνατότητες πληρωμής, θα πρέπει να αναφέρει στον υπόχρεο την υποχρέωση για εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής, καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.

4. Για κάθε πληρωμή, η ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.

Άρθρο 5
Οφειλές παρελθόντων ετών από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας

1. Όσον αφορά τους υπόχρεους καταβολής οφειλής λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την οφειλή τους ως εξής: πολλαπλασιάζει το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων των ετών οφειλής με το ποσοστό 7% και εν συνεχεία αφαιρεί τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι υπόχρεοι στον Ε.Λ.Κ.Ε. έως 31-12-2017 λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας.

2. Μετά την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, ο υπόχρεος:

α. καταβάλει το σύνολο της ανωτέρω οφειλής σε λογαριασμό που αναγράφεται στην πράξη προσδιορισμού,

β. υποβάλει αίτηση στην ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τμηματική καταβολή της οφειλής του σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Η Επιτροπή Ερευνών αφού λάβει υπόψη της το ύψος της οφειλής και το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου αποφασίζει για την τμηματική καταβολή και εκδίδει σχετική πράξη, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,

γ. υποβάλει αίτηση περαίωσης που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που υπολογίζεται επί του καθαρού εισοδήματος.

3. Η πράξη προσδιορισμού της οφειλής, εκτός από τις ανωτέρω δυνατότητες για τον οφειλέτη, θα πρέπει να αναφέρει την υποχρέωση για εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής, καθώς και ότι η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού ή οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης ή της περαίωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.

4. Για κάθε πληρωμή, η ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση.

Άρθρο 6 Βεβαίωση οφειλής

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν καταβάλουν το ποσό της οφειλής (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή και να εισπραχθεί σύμφωνα με την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 7

1. Η Φ.35/10506/ΙΒ/02 (178/Β΄/19-2-2002) κοινή υπουργική απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Recommended Posts