ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2018

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2018

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2018

Συμφωνα με τη εγκύκλιο 7 του ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731 16/02/2018, που μπορείτε να δείτε εδω ,  ο υπολογισμός της βάσης υπολογισμού των εισφορών ειναι ο παρακάτω για το 2018.

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

(Φορολογητέα κέρδη 2016 + ασφαλιστικές εισφορές 2016 )* 0,85%

Το παραπάνω ποσό πολλαπλασιάζεται με 26,95% διαιρείται με 12 μήνες και προσθέτετε 10,00 ευρώ ως εισφορά υπέρ οαεδ.

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών από 01/01/2019 και εφεξής θα λαμβάνεται υπόψη το 100% του αθροίσματος ΚΦΑ προηγούμενου έτους ή του τελευταίου εκκαθαρισμένου και καταβλητέων εισφορών του αντίστοιχου έτους.

Εάν είσαστε μηχανικός, ιατρός, δικηγόρος κτλ, είμαστε σε αναμονή απόφασης του έφκα λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣΤΕ.