Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος» 12 Σεπτέμβριος 202

Ε.2074/2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
12 Σεπτέμβριος 2022

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π.: Ε 2074/12.09.2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375858
e-mail: dos.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2074/2022

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και » και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής στα έντυπα: 1)«Αίτηση για εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» και 2) «Ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος», καθώς έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από κράτη με τα οποία η Ελλάδα διατηρεί ΣΑΔΦΕ»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής κατά τη συμπλήρωση των εντύπων: 1)«Αίτηση για εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και » και 2) « Ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος»,

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και φορολογούμενοι, σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας από αρμόδιες αρχές αλλοδαπής με σκοπό την εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η ΠΟΛ.1187/05-07-1995 με θέμα «Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών»,
2. Η ΠΟΛ.1036/2003 με θέμα «Εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος – Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (Residence Certificates) για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου (νέο έντυπο εφαρμογής της Σύμβασης)»,
3. Η ΠΟΛ.1025/16-02-2006 με θέμα «Εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (ν.1939/1991 Α’ 37/1991) – Αίτηση Εφαρμογής της Σύμβασης – Αίτηση Επιστροφής Φόρου»,
4. Η ΠΟΛ.1215/11-12-2012 με θέμα «Έντυπα Εφαρμογής της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος – Καναδά (ν.3824/2010 Α’27/2010)»,

1. Στις 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) που έχουν συναφθεί από την χώρα μας, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους με νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/sigentrotikos_pinakas SADF.pdf) μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, προβλέπεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., βάσει των οποίων οι κάτοικοι των αντισυμβαλλόμενων Κρατών δύνανται να επικαλούνται αμοιβαία την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεών τους.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το Κράτος πηγής, έχουν κοινοποιηθεί με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους τα έντυπα που προσκομίζονται, και έχουν δοθεί διευκρινίσεις ως προς την μορφή και το περιεχόμενό τους, κατά περίπτωση, για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας. Το σύνολο των εντύπων έχει αναρτηθεί υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδρομή https://www.aade.gr/polites/themata-diehnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/entypa-gia-tin-efarmogi-ton-symbaseon-apofygis-diplis.

3. Το Πιστοποιητικό της Φορολογικής Κατοικίας από τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές για όλα τα αντισυμβαλλόμενα Κράτη είναι ενσωματωμένο στο έντυπο των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (ΠΕΔΙΟ VII) που διατυπώνεται στην ελληνική (και ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, στην αγγλική, γαλλική ή πολωνική γλώσσα) και η αλλοδαπή αρμόδια αρχή πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία με υπογραφή και σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο. Εξαίρεση αποτελούν τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. με τις εξής χώρες: Η.Β, Η.Π.Α, Τουρκία, Μολδαβία, Ισπανία και Κατάρ, όπου σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1044/2017, ΠΟΛ.1107/1999 και ΠΟΛ.1139/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015, Ε.2009/2021 και Ε.2084/2021 αντίστοιχα, δεν περιλαμβάνεται το πεδίο VII (Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος) και αντί αυτού επισυνάπτεται διακριτά εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

4. Σημειώνεται ότι, πέραν των εντύπων που έχουν συμφωνηθεί κατά τον χρόνο σύναψης των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., σταδιακά και ιδίως μετά την περίοδο της πανδημίας Covid 19 οι φορολογικές διοικήσεις εκδίδουν και / ή μόνο ψηφιακά Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, τα οποία διαθέτουν δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους, χωρίς να υφίσταται ωστόσο για το σύνολο των κρατών επίσημη ενημέρωση για την πλήρη διακοπή της έντυπης πιστοποίησης επί των ελληνικών εντύπων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, έχουν ανακύψει ερωτήματα κυρίως για περιπτώσεις που η αρμόδια αλλοδαπή αρχή δεν προβαίνει σε πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας επί του εντύπου εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ.Ε., αλλά χορηγεί διακριτά (έντυπα ή ψηφιακά) το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων και διευκόλυνση των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

6. Καταρχήν επισημαίνεται ότι τα έντυπα των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. όπως και τα έντυπα των αιτήσεων επιστροφής με ενσωματωμένο το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας διατηρούν την ισχύ τους.

7. Στις «Αιτήσεις εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε.» για όλα τα αντισυμβαλλόμενα κράτη, πλην των Η.Β., Η.Π.Α., Τουρκίας, Μολδαβίας, Ισπανίας και Κατάρ (για τα οποία ήδη υφίσταται ειδική πρόβλεψη), αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), δύναται να προσκομίζεται η «Αίτηση για την Εφαρμογή» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και διακριτά το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής είτε έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή οπότε φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα, είτε έχει εκδοθεί ψηφιακά και φέρει ηλεκτρονικούς κωδικούς επαλήθευσης ή/και γραμμωτό κώδικα (barcode) ή/και κωδικό γρήγορης αναφοράς (qrcode).

8. Ομοίως, δύναται στην «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» (αντί της υπογραφής και σφράγισης από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του σχετικού πεδίου των εντύπων που αφορά στην πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου επιστροφής φόρου) να επισυνάπτεται το διακριτά εκδοθέν από τη χώρα κατοικίας του αιτούντος Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

9. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α’188), γίνονται δεκτά εφόσον η γνησιότητα τους βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, Κανονισμός 650/2012, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από τις ελληνικές προξενικές αρχές, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

Από την επικύρωση με τη σφραγίδα apostille εξαιρούνται τα έγγραφα και οι πράξεις που αφορούν στη φορολογική κατοικία (συνεπώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας), εφόσον εκδίδονται από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» οι οποίες είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες (Ολλανδία) Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα (κυρωτικός ν. 4231/2014(Α’ 19), σχετ. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16.11.2017 έγγραφο), καθώς και από την Κύπρο (σχετ. αριθ. 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο).

Τέλος, στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1087498 ΕΞ 2021/08.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, αναφέρονται τα ισχύοντα για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Τα αναφερόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται για αιτήσεις εφαρμογής και αιτήσεις επιστροφής ΣΑΔΦΕ, στις οποίες η πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας έχει ημερομηνία από 01-01-2020.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

ΠΟΛ.1201/2017
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375314-8
Πληροφορίες:Α.Διακοστεργίου, Χ.Μήλιου
Fax:2103375001
E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ και Δ’
ΙΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΟΛ 1201/2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.4174/2013 (Α’ 170).
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.4172/2013,
δ) του ν.1497/1984 (Α’188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων»
ε) του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
στ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’130 και Β’372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την αριθ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης της διαδικασίας μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, όπως αυτή καθορίσθηκε με την ΠΟΛ.1058/18.3.2015 (Β’459/26.3.2015) Απόφαση ΓΓΔΕ.

5. Τις αποφάσεις 1445/2016 και 1215/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Παράλληλα, συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 3 της παρούσας.
Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..

2. Το προαναφερθέν φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α’ ή β’), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

3. Επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 2, ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά περίπτωση, και τα κάτωθι:
α) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.
Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.
β) Ειδικότερα, για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:
– στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,
– στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,
– στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και
– στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1497/1984 (Α’188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).
Για τις Υπηρεσίες και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ.770/ΑΣ3333/11.6.2009 έγγραφο της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε σταλεί, μεταξύ άλλων, με το αριθ.1063343/701/0006Δ/1.7.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και σε όλες τις Φορολογικές Υπηρεσίες, Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές, με περαιτέρω οδηγίες για την ορθή εφαρμογή.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τα πενήντα επτά (57) κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/5.4.1999, ΠΟΛ.1092/23.6.2005, ΠΟΛ.1210/15.9.2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος.

5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1. Η βεβαίωση μεταβολής κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.
Τέλος, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει εκπροθέσμως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή, εφόσον είναι υπόχρεος, ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

6. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζονται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών. Αντιθέτως, εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/14.7.2014 εγκυκλίου αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση.

7. Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

8. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα, αντίστοιχα. Οι φορολογούμενοι των οποίων οι υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα προϋποθέσεις.

9. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1058/18.3.2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ