ΠΟΛ.1057/27.3.2013
Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Ολομέλεια) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε συμφωνία πιστωτών-επιχείρησης κατ’ άρθρο 44 ν. 1892/1990
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Διονυσία Κούλου
Τηλέφωνο: 210 3613274, 3614303
FAX:210 3635077

ΠΟΛ 1057

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Ολομέλεια) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε συμφωνία πιστωτών-επιχείρησης κατ’ άρθρο 44 ν. 1892/1990.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α’ Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/ 28-1-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β’), στις 8/3/2013.

Με την ως άνω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι η κατά το άρθρο 44 του ν. 1892/1990 συμφωνία πιστωτών- επιχείρησης και ο ποσοτικός περιορισμός χρεών που προκύπτει από αυτή αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί στην εξόφληση των οφειλών της με καταβολή και δεν μπορεί να επεκταθεί ή να αποκλείσει τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης της εν λόγω επιχείρησης προς τις οφειλές αυτές. Επομένως, το Δημόσιο νομίμως προέβη σε συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών επιχείρησης με ανταπαιτήσεις αυτής κατά του Δημοσίου, κι αυτό ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι οφειλές αυτές κατέστησαν ταμειακά ληξιπρόθεσμες, δηλαδή πριν ή μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας, που έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η παρακράτηση, μέσω του συμψηφισμού, των απαιτήσεων της οφειλέτριας εταιρείας προς εξόφληση των οφειλών της προς το Δημόσιο νομίμως έγινε καθ’ όλη την έκταση των οφειλών, πέραν δηλαδή του συμφωνηθέντος περιορισμού αυτών, δεδομένων αφενός του νόμιμου σκοπού και της αναδρομικής ενέργειας του συμψηφισμού, που ανατρέχει στο χρόνο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων, δηλαδή -στην υπό εξέταση περίπτωση- πριν από τον χρόνο επικύρωσης, αφετέρου του επιδιωκόμενου με τη συμφωνία του άρθρου 44 σκοπού, που αποβλέπει στην εξισορρόπηση των συμφερόντων των συμβαλλομένων, επιχείρησης και πιστωτών και όχι σε μονομερές βλαπτικό των τελευταίων αποτέλεσμα, σχετικό δε αίτημα της επιχείρησης παρίσταται καταχρηστικό και αντίθετο προς την καλή πίστη. Κατά συνέπεια, η ανταπαίτηση της εταιρείας, που συμψηφίστηκε με χρέη αυτής έναντι του Δημοσίου, μετά την επικύρωση της συμφωνίας του άρθρου 44 του ν. 1892/1990, αναγόμενη σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, δεν είναι επιστρεπτέα στην εταιρεία από το Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι μνεία της εν λόγω γνωμοδότησης έχει ήδη γίνει στην ΠΟΛ.1022/24.1.2012 της Υπηρεσίας μας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ’ αριθ. 149/2010 γνωμοδότησης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Recommended Posts