ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20/04/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1086

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

 

ΤΜΗΜΑ Α ΄

 

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Β. Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο

 

Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

ΤΜΗΜΑ Β ΄

 

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997 στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.ΠΑ. από υποκείμενους στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.ΠΑ. με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 62 του Ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α΄) εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, οι δικαστικοί επιμελητές, οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες και οι ερμηνευτές έργων τέχνης. Οι σχετικές διατάξεις κοινοποιήθηκαν και δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/2010.

Στην ανωτέρω Εγκύκλιο σχετικά με το θέμα της υποβολής δήλωσης μεταβολών μετάταξης αναφέρεται ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής της πρώτης περιοδικής δήλωσης που θα υποβληθεί υπό το νέο καθεστώς. Στην ίδια Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ειδικά στην περίπτωση των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, καθώς η απαιτούμενη μεταβολή του μητρώου θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο έχουν διαπιστωθεί μεμονωμένες περιπτώσεις υποκειμένων στους οποίους η αυτόματη μεταβολή στο μητρώο δεν ήταν εφικτή ή πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα.

Όσον αφορά τους υποκείμενους με δηλούμενη δραστηριότητα αυτή του συγγραφέα, καλλιτέχνη και ερμηνευτή έργων τέχνης, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι από τους υποκείμενους αυτούς ενώ έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01/07/2010, δεν υπέβαλλαν δήλωση μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως όφειλαν, για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Οι ανωτέρω υποκείμενοι επειδή ήταν πιστοποιημένοι στο TAXISnet για άλλη εφαρμογή εκτός του Φ.Π.Α., εισήγαγαν στο σύστημα τους κωδικούς που έχουν λάβει και υπέβαλλαν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να πιστοποιηθούν για την εφαρμογή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί για το σκοπό αυτό (αναρτημένες οδηγίες στο ειδικό δίκτυο TAXISnet, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1154/2008, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1127/2009). To ειδικό δίκτυο TAXISnet έκανε αποδεκτή την αίτηση πιστοποίησης τους για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό υπέβαλλαν την περιοδική δήλωση του τρίτου τριμήνου 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, χωρίς να έχουν ενταχθεί, με δήλωση μεταβολών, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Με την εφαρμογή του νέου TAXISnet οι υποκείμενοι αυτοί εμφανίζουν αδυναμία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. δεδομένου ότι η εικόνα τους στο ΜΗΤΡΩΟ/TAXIS είναι αυτή του υποκειμένου και απαλλασσομένου.

Για τους ανωτέρω λόγους και για λόγους χρηστής διοίκησης γίνεται δεκτό για τα ανωτέρω πρόσωπα, να μην επιβάλλονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 1 καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ A 179/11/9/97) όπως ισχύει, για την εκπρόθεσμη υποβολή: α) της δήλωσης μεταβολών μετάταξης για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από την 01/07/2010, β) των περιοδικών δηλώσεων που αφορούν τις φορολογικές περιόδους από 01/07/2010 έως 31/3/2011, καθώς και γ) των εκκαθαριστικών δηλώσεων που αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, εφόσον οι δηλώσεις αυτές υποβληθούν έως και την 31η Μαΐου 2011. Η υποβολή όλων των δηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ.

Οι ανωτέρω υποκείμενοι (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης) θα προσκομίζουν στα τμήματα Μητρώου και Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το τρίτο τρίμηνο 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι ή θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα. Οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αντίστοιχα και στην περίπτωση δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις οποίες κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Recommended Posts