Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1074675 ΕΞ 2.5.2013
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αθήνα, 02/05/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1074675 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

ΘΕΜΑ: «Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.»

Σε απάντηση του από 1/4/2013 αιτήματός σας, αναφορικά με το θέμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70), η ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) τηρεί ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή βιβλία Γ΄ κατηγορίας, κατά των ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις οι ως άνω Ιατρικές Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους σε βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων τους.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ευθύμιος Σα?της

Recommended Posts