Αριθμ. πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Παπάγου, 8 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. Γ5/43987/3629
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Αναστάσεως και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Βλάχου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6508510
FAX:210 6508491

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1023/20.1.2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ)

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής ΠΟΛ αναφορικά με το θέμα.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι από 1.1.2014 ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α’222, υποπαράγραφος Ε1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013- ΦΕΚ Α’287), δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον από 1.1.2014 δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι από 1.1.2014 εκδίδουν τιμολόγια προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς ιδιώτες με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου ανάλογα την περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αναφερόμενη ΠΟΛ μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων της Γεν. Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαμαδιάς

Recommended Posts