Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013 Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013
Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β΄1028660 ΕΞ.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.

Σχετ.: Η από 24.1.2013 αίτησή σας.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ερώτημά σας που σχετίζεται με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., μετά την τροποποίηση που επήλθε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α’/19-11-2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 11 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/4.1.2013, καταργείται η δυνατότητα συνοπτικής περιγραφής του είδους, επί πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, εφόσον επί του τιμολογίου γίνεται παραπομπή στη σχετική σύμβαση, δυνατότητα που είχε παρασχεθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Όσον αφορά τις καταργούμενες ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σημειώνεται ότι, όπως διευκρινίζεται με την παρ. 12.4.2. της ΠΟΛ.3/24.11.1992 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ., πρόκειται ειδικά για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών συνθέτων – πολλαπλών, που εκτείνονται, συνήθως, χρονικά και αφορούν διάφορα είδη παροχών, αλλά συνιστούν μια ενιαία εξυπηρέτηση, για την οποία συμφωνείται μια ενιαία συνολική αμοιβή (π.χ. περίπτωση που μεταξύ δύο επιχειρήσεων συμφωνείται να παρασχεθεί από την πρώτη στη δεύτερη δέσμη υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ενιαίας συνολικής αμοιβής). Στις περιπτώσεις αυτές περιοριστικά και μόνον αναφέρονται οι ως άνω καταργούμενες διατάξεις.

2. Περαιτέρω, όσον αφορά το περιεχόμενο του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης, έχει γίνει δεκτό ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2013 με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., τα αναφερόμενα στην παρ.12.5.3.της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., συνεπώς στο τιμολόγιο τεχνικών έργων ή άλλων εγκαταστάσεων πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο. Αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση, δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αλλά γενική. Σε περίπτωση που υπάρχει επιμέτρηση, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο, μπορεί να γίνεται σύντομη περιγραφή του έργου στο τιμολόγιο.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1054623 ΕΞ 1.4.2013 Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1054623 ΕΞ 1.4.2013
Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Αθήνα, 1η Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1054623 ΕΞ.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..

Σχετ.: Οι από 21.3.2013 αιτήσεις σας.

Απαντώντας στις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), μετά την 1.1.2013, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄222), από 1.1.2013, οι φυσικοθεραπευτές, καθώς και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, ενώ υποχρεούνταν, έως 31.12.2012, στην τήρηση του «πρόσθετου βιβλίου πελατών», που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ.ιδ΄) του άρθρου 10 του προϊσχύοντα Κ.Β..Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Κατά συνέπεια, όπως διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, από 1.1.2013, η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, παρέχεται μόνον σε αυτούς που ρητά κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως είναι και οι φυσικοθεραπευτές (φυσικά πρόσωπα).

2. Περαιτέρω, για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις περιπτώσεις που ασκούν δραστηριότητα που κατονομάζεται ως ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48 παρ.1 του ν.2238/1994), ανάλογα με τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους (χρησιμοποίηση επιστημονικού προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ.), θέμα πραγματικό που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι δυνατόν το εισόδημά τους να χαρακτηρισθεί είτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄1 πηγής) είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ πηγής).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται ως εξής:

(α). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988.

(β). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε περίπτωση βλάβης αυτών από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη, με παροχή δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κυρίων επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων.

3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, με βάση τη γνωμ.251/1986 του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο Ν.901/ΠΟΛ.240/17.7.1986, οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε. αποκτούν, σε κάθε περίπτωση, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά συνέπεια ακόμα και όταν ασκούν δραστηριότητα κατονομαζόμενη στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ελευθέριο επάγγελμα) και πάλι το εισόδημά τους χαρακτηρίζεται Δ΄πηγής. Το ίδιο ισχύει και για τις μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. (Σχετ. έγγραφο 1112089/970/17.1.2007).

Στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(β) του παρόντος.

4. Εξάλλου, για συναλλαγές με επαγγελματίες καθώς και νομικά πρόσωπα, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο δεν υπόκειται σε θεώρηση επί χειρόγραφης έκδοσης, ούτε και σε σήμανση μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού.

5. Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη, της αναγραφής στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φ.τ.μ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ορισμένων πρόσθετων στοιχείων (π.χ. ονοματεπώνυμο ασθενούς κ.λπ.), που ζητούνται κυρίως από τους φορείς Κύριας Ασφάλισης των ασθενών, αποστέλλουμε, συνημμένα, αντίγραφο του αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β΄/3.10.2000 σχετικού εγγράφου μας προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.), για ενημέρωση σας και ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού όταν συντρέχει περίπτωση.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1039137 ΕΞ. 1.3.2013 Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1039137 ΕΞ. 1.3.2013
Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β΄1039137 ΕΞ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων.

Σχετ.: Η από 21.2.2012 αίτησή σας (μέσω τηλεομοιοτυπίας).

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με τα αιτήματά σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, που υποβάλλετε με αυτήν, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 6) του Κ.Φ.Α.Σ., επαναλαμβάνονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 4) του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992), όσον αφορά τη συγχώνευση – συνένωση βιβλίων και στοιχείων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 19.8. της ΠΟΛ.3/24.11.1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύει ή να συνενώνει βιβλίο με άλλα βιβλία ή στοιχεία, στοιχείο με άλλα στοιχεία ή βιβλία, με τρόπο ώστε με μία εγγραφή να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη τήρηση και έκδοση δύο ή περισσότερων βιβλίων ή στοιχείων.

Περαιτέρω, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση – συγχώνευση, κατά τα ανωτέρω, καθώς και ενδεικτικές περιπτώσεις συγχώνευσης ή συνένωσης βιβλίων – στοιχείων.

Ειδικότερα, προκειμένου για τη συνένωση – συγχώνευση φορολογικών στοιχείων, θα πρέπει αφ’ ενός να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο πράξεις στο ίδιο πρόσωπο (π.χ. το συνενωμένο δελτίο αποστολής – τιμολόγιο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο και στοιχείο αξίας ταυτόχρονα), την ίδια χρονική στιγμή και για την ίδια συναλλαγή, η οποία μπορεί να είναι είτε χονδρική είτε λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), διαζευκτικά και όχι αθροιστικά.

Εξυπακούεται ότι, μια συναλλαγή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα χονδρική και λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), προς το ίδιο πρόσωπο, καθώς επίσης και ότι από τη συνένωση στοιχείων δεν μπορεί να προκύπτει φορολογικό στοιχείο το οποίο λειτουργεί, κατά το δοκούν, πότε σαν στοιχείο λιανικών και πότε σαν στοιχείο χονδρικών συναλλαγών.

Για τους λόγους που προαναφέρονται, δεν μπορεί να τύχει καταφατικής απάντησης το αίτημά σας, περί συνένωσης – συγχώνευσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθότι πρόκειται για στοιχεία αξίας από τα οποία «διακρίνεται» το είδος της συναλλαγής, η οποία μπορεί να είναι είτε χονδρική είτε λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), την ίδια χρονική στιγμή, μεταξύ των ιδίων αντισυμβαλλομένων.

2. Όσον αφορά το αίτημά σας περί συνένωσης –συγχώνευσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών με το μισθωτήριο συμβόλαιο που συντάσσεται για την ενοικίαση των αυτοκινήτων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: α) Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ.1Α (περίπτωση ε΄), του άρθρου 19 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ., που όριζαν ότι δεν επιτρέπεται η θεώρηση παραστατικών, των οποίων η έκδοση και θεώρηση προβλέπεται από μη φορολογικές διατάξεις, επιτρεπόταν η θεώρηση των συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων, θέση που δεν επαναλαμβάνεται με τις διατάξεις του ισχύοντος από 1.1.2013 Κ.Φ.Α.Σ..

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ. (όπως και η προϊσχύουσες της παρ.4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.), προβλέπουν τη συνένωση – συγχώνευση είτε βιβλίων με άλλα βιβλία ή στοιχεία, είτε στοιχείων με άλλα στοιχεία ή βιβλία.

Περαιτέρω, το Σ.τ.Ε. (γνωμοδότηση 4213/1999), αναφορικά με το μισθωτήριο συμβόλαιο για την εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων, γνωμοδότησε τα εξής: «Το μισθωτήριο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνάπτεται για την εκμίσθωση κάθε αυτοκινήτου, σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), δεν συνιστά φορολογικό στοιχείο ούτε η προβλεπόμενη θεώρηση από φορολογική αρχή το καθιστά φορολογικό στοιχείο. Εξάλλου, ούτε η ενδεχόμενη συνένωση του μισθωτηρίου αυτού εγγράφου με την Α.Π.Υ. καθιστά το στοιχείο αυτό φορολογικό, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνένωση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., η οποία αφορά μόνον τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Επομένως, για τις παραλείψεις στο μισθωτήριο δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ..

Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον το μισθωτήριο συμβόλαιο για την εκμίσθωση δεν συνιστά φορολογικό στοιχείο και επιπλέον από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., δεν προβλέπεται η θεώρηση εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αυτοκινήτων (μη φορολογικά παραστατικά), δεν είναι εφικτή η συνένωση – συγχώνευση αυτού με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που εκδίδεται από τους υπόψη επαγγελματίες στις συναλλαγές με ιδιώτες, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ..

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ

 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1054679 ΕΞ 1.4.2013 Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1054679 ΕΞ 1.4.2013
Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.
Αθήνα, 01/04/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1054679 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:2103638389 -2103610030
FAX:210-3641620

ΘEMA: «Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.».

Σε απάντηση του από 7/3/2013 αιτήματός σας με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από τις Κλινικές και τα θεραπευτήρια, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) ο επιτηδευματίας που διατηρεί κλινική ή θεραπευτήριο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ασθενών και βιβλίο μεριδολογίου γιατρών φυσικών προσώπων. Επιπλέον με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών για τους εξωτερικούς ασθενείς που παρέχει τις υπηρεσίες του.

2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα παύουν να τηρούν τα εν λόγω πρόσθετα βιβλία. Ο εκμεταλλευτής όμως κλινικής ή θεραπευτηρίου, όπως και οι γιατροί και οι ιατρικές εταιρείες υποχρεούνται από 1/1/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ να παρέχει, μέχρι την έκδοση του στοιχείου, ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του και όχι για τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013.

3. Με την ίδια εγκύκλιο με την οποία ερμηνεύτηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίστηκε ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές του εν λόγω υπόχρεου, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο. Ως εκ τούτου τα δεδομένα, τα οποία είχε υποχρέωση να καταχωρεί ο εν λόγω υπόχρεος, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών, όπως τη χρονολογία εισόδου του ασθενή, το ονοματεπώνυμό και τη διεύθυνσή του, καθώς και τη χρονολογία εξόδου του, την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το είδος και την ποσότητα των φαρμάκων και λοιπών υλικών, εκτός των αναλώσιμων, που χορηγούνται και τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης καταχωρεί τη χρονολογία αυτής και την κατηγορία της νέας θέσης είναι επαρκή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1036/22.2.2013.

Ως εκ τούτου ο εν λόγω υπόχρεος δεν έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας του γιατρού που παρέχει ειδική περίθαλψη (έμμισθου ή συνεργάτη), καθώς επίσης και αυτές που καταχωρούσε στο βιβλίο μεριδολογίου γιατρών για τους συνεργαζόμενους γιατρούς που παρέχουν ειδική περίθαλψη και αμείβονται από τους ασθενείς.

4. Επιπλέον, με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1036/22.2.2013 διευκρινίστηκε ότι οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ Συνεπώς ο ανωτέρω υπόχρεος μπορεί να θεωρήσει έντυπα ασφαλών πληροφοριών για τους εσωτερικούς ασθενείς στο κωδικό θεώρησης ΤΑΧΙS 51 «Βιβλίο Ασθενών – Έντυπα Καταχώρησης Πληροφοριών Παρ.23 Αρθρ.4» και έντυπα ασφαλών πληροφοριών για τους εξωτερικούς ασθενείς στον κωδικό θεώρησης TAXIS 92 «Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (ιατροί, οδοντίατροι) – Έντυπα καταχώρησης Ασφαλών Πληροφοριών».

5. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., είτε εκτυπώνονται σε θεωρημένα έντυπα είτε σημαίνονται με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 όπως ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1020/5.2.2013.

6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου από 1/1/2013 δεν είναι υπόχρεος παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. Διαγνωστικό κέντρο δε, όπως έχει ερμηνευτεί από την Διοίκηση, θεωρείται η επιχείρηση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) που διαθέτει ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργεί διαφόρων ειδών εξετάσεις και παρέχει πολλαπλές διαγνωστικές υπηρεσίες διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Δεν περιλαμβάνονται τα απλά μικροβιολογικά και ακτινολογικά ιατρεία στην έννοια του διαγνωστικού κέντρου.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α
Ευθύμιος Σα?της

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013 Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013
Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94
Αθήνα, 05/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94».

Σχετικό:

Με την από 20/2/2013 αίτησή σας θέτετε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του λογαριασμού 94, στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδά σας από πώληση προϊόντων δεν υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ, ενώ από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ Α’ 222), όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, εφαρμόζεται η τήρηση του λογαριασμού 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται, στην τήρηση λογαριασμού 94, ότι για τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 όταν τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Στην ίδια εγκύκλιο, στον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94, διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες, ενώ για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992).

Κατά συνέπεια, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης λογαριασμού 94 για τα ακαθάριστα έσοδα σας από πώληση προϊόντων (λογαριασμός 71), αφού δεν υπερβαίνει ως κλάδος τα 5.000.000 ευρώ, ούτε για τα ακαθάριστα έσοδα σας από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (λογαριασμός 73), αφού πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την εν λόγω υποχρέωση.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 27.2.2013 Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία Αθήνα, 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 27.2.2013
Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία
Αθήνα, 27/02/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία».

Σχετικό:

Με την από 13/2/2013 αίτησή σας, θέτετε το ερώτημα εάν με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, άρθρο 1, ΦΕΚ 222) η ιατρική εταιρεία συνεχίζει να έχει την υποχρέωση που είχε για τήρηση πρόσθετου βιβλίου με τις διατάξεις του άρθρου 10, περίπτωση ια, του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, μεταξύ των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού στοιχείου, είναι και οι γιατροί και κατ΄ επέκταση και οι ιατρικές εταιρείες. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε θεωρημένα έντυπα, είτε επί μηχανογραφικής τήρησης με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν.1809/1988.

Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την περιγραφή «Έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών της παρ.23 του άρθρου 4». Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα τήρησης του θεωρημένου με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίου ασθενών μέχρι εξαντλήσεώς του χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζεται επίσης με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1020/5.2.2013 ότι στην περίπτωση που οι υπόχρεοι επιλέγουν, αντί της απεικόνισης σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα, να παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν.1809/1988, σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών στο μηχανογραφικό τους σύστημα, ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 15.3.2013
Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
FAX:2103375834
e-mail:d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 952/2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σχετικά με το εάν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων συγκυρίων του όλου ακινήτου, η μέχρι σήμερα συνήθης συγκυριότητα στο όλο ακίνητο αλλοιώνεται σε οροφοκτησίες, αποκτώμενες από τους συμβαλλόμενους. Με την εν λόγω σύμβαση, στον κάθε συγκύριο που θέλει να αποκτήσει για τον εαυτό του ορισμένο όροφο ή διαμέρισμα, όλοι οι λοιποί συγκύριοι μεταβιβάζουν τις μέχρι σήμερα μερίδες συγκυριότητάς τους στο όλο ακίνητο κατά το μέρος που αυτές αφορούν στον όροφο αυτό ή το διαμέρισμα, γεγονός που δε συμβαίνει όταν ο μοναδικός κύριος ολόκληρου του ακινήτου συνιστά στο ακίνητό του οροφοκτησίες.

Όταν ο κύριος του όλου ακινήτου συνιστά με μονομερή δικαιοπραξία αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, τότε ναι μεν επέρχεται αλλοίωση του μέχρι της συστάσεως των οριζοντίων ιδιοκτησιών ενιαίου εμπραγμάτου δικαιώματος, το οποίο διασπάται σε πλείονα δικαιώματα κυριότητος επί των κοινών και αδιαιρέτων μερών του όλου ακινήτου, πλην όμως η αλλοίωση αυτή δεν ενέχει καθ’ εαυτή και μεταβίβαση του δικαιώματος εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον παρόλο που με αυτή συνιστώνται ιδιαίτερα εμπράγματα δικαιώματα, αυτά δε δημιουργούνται υπέρ νέου δικαιούχου αλλά υπέρ του ήδη μοναδικού κυρίου (βλ. Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 199/1990).

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Αντίθετα το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο όταν η οριζόντια ιδιοκτησία συνιστάται με σύμβαση που καταρτίζεται είτε μεταξύ όλων των συγκυρίων του όλου ακινήτου είτε μεταξύ των συγκυρίων και ενός τρίτου. Τα πιο πάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση που αντί του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου

Αρ. πρωτ.: 12174/1.4.2013 Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου

Αρ. πρωτ.: 12174/1.4.2013
Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου

Αθήνα, 1 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 12174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Πληροφορίες: Πατεράκης Π.
Τηλ.:210 6871-755, -725 Fax:2106871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Θέμα: «Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου».

Σχετικό: Υ.Α. υπ’ αρίθμ. 29311 (ΦΕΚ 692/Β/2013).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θετική λίστα επισυνάπτεται η συνημμένη νέα συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού φαρμακείων.

Στην νέα συγκεντρωτική κατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά ημέρα τρία ποσά:

-Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την τιμή αναφοράς των σκευασμάτων.

– Το ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων.

– Η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ (50% της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς του).

Το αιτούμενο ποσό προκύπτει από τον τύπο: Σαξίας – Σσυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης.

Η συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ισχύει για τους λογαριασμούς συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Βαφειάδης

 

ΠΟΛ.1061/28.3.2013 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1061/28.3.2013
Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΠΟΛ 1061

ΘEMA: «Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 – ΦΕΚ 222 Α΄) και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 και ΠΟΛ.1036/22.2.2013, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα τα εξής:

1. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.

Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, χωρίς όμως να αποκλείεται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υποχρεούνται στην αναγραφή επιπλέον δεδομένων στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, η δυνατότητα (προαιρετικής) χρήσης Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, για την έκδοση των εν λόγω αποδείξεων.

Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παράλληλα με την δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν και δραστηριότητα ενοικίασης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να μην εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο ανά δραστηριότητα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω αποδείξεις με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή είτε χειρόγραφα είτε προαιρετικά με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) – Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

Οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

3. Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής», μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου θα πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.

Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

4. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εν λόγω προσαρμογής, με την παρούσα μετατίθεται έως την 12.4.2013, η προθεσμία που έληγε την 29.3.2013 που είχε παρασχεθεί με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/22.2.2013

Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (12.4.2013), οι εν λόγω υπόχρεοι, μπορεί να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, με τον ίδιο τρόπο που εξέδιδαν αυτές με βάση το καθεστώς του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ..

5. Προθεσμία περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών μπορεί να διενεργηθεί μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κάθε αντίθετη θέση, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, παύει να ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1020165 ΕΞ 5.2.2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1020165 ΕΞ 5.2.2013
Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)
Αθήνα, 5/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1020165 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

Σχετ.: Η από 31.1.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω αίτησης, σχετικά με την ισχύ ή μη της απαλλαγής των χειρόγραφων δελτίων αποστολής από τη θεώρηση βάσει των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003, συμπληρωματικά των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012), θέτουμε υπόψη σας ότι οι διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003 εξακολουθούν να ισχύουν, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με αυτές και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ των οποίων και τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής (άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης