Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος» 12 Σεπτέμβριος 202

Ε.2074/2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
12 Σεπτέμβριος 2022

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π.: Ε 2074/12.09.2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375858
e-mail: dos.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2074/2022

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και » και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής στα έντυπα: 1)«Αίτηση για εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» και 2) «Ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος», καθώς έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από κράτη με τα οποία η Ελλάδα διατηρεί ΣΑΔΦΕ»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής κατά τη συμπλήρωση των εντύπων: 1)«Αίτηση για εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και » και 2) « Ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος»,

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και φορολογούμενοι, σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας από αρμόδιες αρχές αλλοδαπής με σκοπό την εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η ΠΟΛ.1187/05-07-1995 με θέμα «Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών»,
2. Η ΠΟΛ.1036/2003 με θέμα «Εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος – Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (Residence Certificates) για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου (νέο έντυπο εφαρμογής της Σύμβασης)»,
3. Η ΠΟΛ.1025/16-02-2006 με θέμα «Εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (ν.1939/1991 Α’ 37/1991) – Αίτηση Εφαρμογής της Σύμβασης – Αίτηση Επιστροφής Φόρου»,
4. Η ΠΟΛ.1215/11-12-2012 με θέμα «Έντυπα Εφαρμογής της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος – Καναδά (ν.3824/2010 Α’27/2010)»,

1. Στις 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) που έχουν συναφθεί από την χώρα μας, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους με νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/sigentrotikos_pinakas SADF.pdf) μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, προβλέπεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., βάσει των οποίων οι κάτοικοι των αντισυμβαλλόμενων Κρατών δύνανται να επικαλούνται αμοιβαία την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεών τους.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το Κράτος πηγής, έχουν κοινοποιηθεί με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους τα έντυπα που προσκομίζονται, και έχουν δοθεί διευκρινίσεις ως προς την μορφή και το περιεχόμενό τους, κατά περίπτωση, για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας. Το σύνολο των εντύπων έχει αναρτηθεί υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδρομή https://www.aade.gr/polites/themata-diehnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/entypa-gia-tin-efarmogi-ton-symbaseon-apofygis-diplis.

3. Το Πιστοποιητικό της Φορολογικής Κατοικίας από τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές για όλα τα αντισυμβαλλόμενα Κράτη είναι ενσωματωμένο στο έντυπο των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (ΠΕΔΙΟ VII) που διατυπώνεται στην ελληνική (και ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, στην αγγλική, γαλλική ή πολωνική γλώσσα) και η αλλοδαπή αρμόδια αρχή πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία με υπογραφή και σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο. Εξαίρεση αποτελούν τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. με τις εξής χώρες: Η.Β, Η.Π.Α, Τουρκία, Μολδαβία, Ισπανία και Κατάρ, όπου σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1044/2017, ΠΟΛ.1107/1999 και ΠΟΛ.1139/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015, Ε.2009/2021 και Ε.2084/2021 αντίστοιχα, δεν περιλαμβάνεται το πεδίο VII (Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος) και αντί αυτού επισυνάπτεται διακριτά εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

4. Σημειώνεται ότι, πέραν των εντύπων που έχουν συμφωνηθεί κατά τον χρόνο σύναψης των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., σταδιακά και ιδίως μετά την περίοδο της πανδημίας Covid 19 οι φορολογικές διοικήσεις εκδίδουν και / ή μόνο ψηφιακά Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, τα οποία διαθέτουν δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους, χωρίς να υφίσταται ωστόσο για το σύνολο των κρατών επίσημη ενημέρωση για την πλήρη διακοπή της έντυπης πιστοποίησης επί των ελληνικών εντύπων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, έχουν ανακύψει ερωτήματα κυρίως για περιπτώσεις που η αρμόδια αλλοδαπή αρχή δεν προβαίνει σε πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας επί του εντύπου εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ.Ε., αλλά χορηγεί διακριτά (έντυπα ή ψηφιακά) το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων και διευκόλυνση των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

6. Καταρχήν επισημαίνεται ότι τα έντυπα των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. όπως και τα έντυπα των αιτήσεων επιστροφής με ενσωματωμένο το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας διατηρούν την ισχύ τους.

7. Στις «Αιτήσεις εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε.» για όλα τα αντισυμβαλλόμενα κράτη, πλην των Η.Β., Η.Π.Α., Τουρκίας, Μολδαβίας, Ισπανίας και Κατάρ (για τα οποία ήδη υφίσταται ειδική πρόβλεψη), αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), δύναται να προσκομίζεται η «Αίτηση για την Εφαρμογή» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και διακριτά το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής είτε έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή οπότε φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα, είτε έχει εκδοθεί ψηφιακά και φέρει ηλεκτρονικούς κωδικούς επαλήθευσης ή/και γραμμωτό κώδικα (barcode) ή/και κωδικό γρήγορης αναφοράς (qrcode).

8. Ομοίως, δύναται στην «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» (αντί της υπογραφής και σφράγισης από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του σχετικού πεδίου των εντύπων που αφορά στην πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου επιστροφής φόρου) να επισυνάπτεται το διακριτά εκδοθέν από τη χώρα κατοικίας του αιτούντος Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

9. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α’188), γίνονται δεκτά εφόσον η γνησιότητα τους βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, Κανονισμός 650/2012, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από τις ελληνικές προξενικές αρχές, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

Από την επικύρωση με τη σφραγίδα apostille εξαιρούνται τα έγγραφα και οι πράξεις που αφορούν στη φορολογική κατοικία (συνεπώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας), εφόσον εκδίδονται από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» οι οποίες είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες (Ολλανδία) Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα (κυρωτικός ν. 4231/2014(Α’ 19), σχετ. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16.11.2017 έγγραφο), καθώς και από την Κύπρο (σχετ. αριθ. 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο).

Τέλος, στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1087498 ΕΞ 2021/08.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, αναφέρονται τα ισχύοντα για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Τα αναφερόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται για αιτήσεις εφαρμογής και αιτήσεις επιστροφής ΣΑΔΦΕ, στις οποίες η πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας έχει ημερομηνία από 01-01-2020.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση δήλωσης αποτελέσματος self test εργαζόμενων από εργοδότες

Εβδομαδιαία αναζήτηση δήλωσης αποτελέσματος self test εργαζόμενων από εργοδότες

Για να αναζητήσετε εάν οι εργαζόμενοι σας, έχουν καταχωρήσει το σχετικό αποτέλεσμα του εβδομαδιαίου τους self test θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

πηγαίνετε εδώ

και καταχωρείτε τους κωδικούς του ΙΚΑ σας.

Μετά πάτε στο πεδίο “ειδικού σκοπού” και αφού ανοίξει στο “Αναζήτηση Δηλώσεων Εργαζομένων Καταγραφής Αποτελεσμάτων Covid-19 Test”

Μετά βάζετε το παράρτημα σας, την ημερομηνία που θέλετε να αναζητήσετε (προσοχή τα τεστ θα πρέπει να δηλώνονται εβδομαδιαία από τους εργαζόμενους σας) και μετά πατάτε αναζήτηση

Εφόσον έχουν δηλώσει οι εργαζόμενοι σας τα σχετικά τεστ τους, θα εμφανιστούν από κάτω στην λίστα. πατάτε το εικονίδιο του excel και κατεβαίνει μια λίστα με τα αποτελέσματα. την εκτυπώνεται και την έχετε στην επιχείρηση σας για τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.

Υποβολή «Δήλωσης Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και «Υπεύθυνης Δήλωσης εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr, εργαζομένων: α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, για τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του μέτρου από 19.4.2021 έως και 2.5.2021

Ι. Σύμφωνα με την από 14.4.2021 ανακοίνωση του γραφείο τύπου του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας επιστρατεύονται τα self tests για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας.
Επεκτείνεται η χρήση τους σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:
– Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
– Εστίαση
– Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)
– Υπηρεσίες καθαρισμού
– Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.
3. Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.

Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την ακόλουθη διαδικασία:
4. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».
5.Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.
6.Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.
7. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
8. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.
9. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.
10.Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.
11. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.

– Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του, ή αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test.

– Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

– Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

– Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

– Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

H δωρεάν διανομή των self tests από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.

ΙΙ. Σύμφωνα με την από 17.4.2021 ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ο «οδικός χάρτης» για τα υποχρεωτικά self-tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Οι βασικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ είναι οι εξής:

1. Tα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους:
– Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
– Εστίαση
– Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
– Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)
– Υπηρεσίες καθαρισμού
– Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Σημειώνεται ότι μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΟΤΟΕ και του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, συμπεριελήφθησαν και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

2. Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.
Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

4. Όσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

5. Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των ομάδων εργαζομένων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test πριν προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους πρέπει να υποβληθούν σε rapid ή μοριακό τεστ είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή (με επιβάρυνση του εργοδότη τους), μόνο την για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.
6. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για εργαζομένους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εργασίας προς την ΗΔΙΚΑ, διότι ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις (εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, προωθητές πωλήσεων κλπ.) Στη συνέχεια τα στοιχεία και αυτών των εργαζομένων θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ.

7. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.

8. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:

9. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

10.Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

11.Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

12.Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test»

13.Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test, οι εργαζόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης.

14.Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

15. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
16.Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα self-test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα εντός του χρονικού διαστήματος 19-25 Απριλίου.

17. Εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή του ς ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Ειδικά για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος.

18. H εφαρμογή των ρυθμίσεων θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων από τον ΣΕΠΕ που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους στους κλάδους που εμπίπτουν στο πεδίο της ΚΥΑ (λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές κλπ.).

 

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 (ΦΕΚ Β 1588/19.4.2021) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία»:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους/ες σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστηριότητα α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 8 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους/ες του άρθρου 1, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.
2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που ο/η εργαζόμενος/η καλείται να παραστεί εκτάκτως στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.
Άρθρο 3
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» τα στοιχεία των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα στοιχεία των εργαζομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Εφόσον υπάρχει μεταβολή των στοιχείων αυτών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα αποστέλλει επικαιροποιημένα στην αρχή κάθε εβδομάδας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων νέων προσλήψεων, λύσεων ή λήξεων συμβάσεων εργασίας, ειδικών περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 4, πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταβολών αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου και τη διανομή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε αυτούς.
2. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 1, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.
Άρθρο 4
Διαδικασία για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων και άλλες ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης εργαζομένων
1. Εργαζόμενοι, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ των στοιχείων των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων ή των μεταβολών αυτών, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται, πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στον τόπο εργασίας, αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του εργοδότη τους, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.
2. Εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, διότι ανήκουν είτε σε ειδικές περιπτώσεις απασχολουμένων, όπως οι περιπτώσεις εργαζόμενων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, είτε προσλήψεων εκτός του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, όπως οι περιπτώσεις πρόσληψης με χειρογραφική διαδικασία, μεταβίβασης επιχείρησης, γνήσιου δανεισμού εργαζομένων και προωθητών πωλήσεων, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη τους, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.
Άρθρο 5
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -Δήλωση του αποτελέσματος
1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
3. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζόμενους, εισέρχονται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID – 19 Test (Self/Rapid/ PCR)», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στον τόπο εργασίας του.
5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εργαζόμενοι/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η εργαζόμενος/η σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος μπορεί να προσέλθει στην εργασία του.
Ο/η εργαζόμενος/η δηλώνει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων Καταγραφής Αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα Self Test», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
6. Σε κάθε περίπτωση αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή του εργοδότη τους ή δική τους, με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Β και Γ, που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου του πρώτου εδαφίου γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και ο απασχολούμενος δύναται να προσέλθει στον τόπο εργασίας για να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και ακολουθούν το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
7. Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid -19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) των εργαζομένων, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον/στους ενεργό/ούς εργοδότη/ες που θα δηλώσουν οι εργαζόμενοι/ες. Ο εργοδότης δικαιούται να λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..
8. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Άρθρο 6
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test) με την επιφύλαξη του άρθρου 4, είτε β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος του άρθρου 5.
2. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 4 και 5, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ ης εργαζόμενου/ης.
3. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενους του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2, 4 και 5 και στις παρ. 1 και 2 του παρόντος.
4. Τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες, στον χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, ως εξής:
α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,
β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,
γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.
Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο 7
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»” και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι Αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ζ) ημερομηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου η) αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία δήλωσης.
4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 19 έως 25 Απριλίου 2021, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 19 Απριλίου έως 25 Απριλίου 2021.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα
47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα
47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΣΤΙΑΣΗ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32 Εκμετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
49.50 Μεταφορές μέσω αγωγών
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
51.22 Διαστημικές μεταφορές
52.10 Αποθήκευση
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
64.11 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
64.19 Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
64.30 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
64.99 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.
65.11 Ασφάλειες ζωής
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20 Αντασφάλιση
65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία
66.11 Διαχείριση χρηματαγορών
66.12 Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

 

 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Α.1087/2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 (Α΄167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Αρ.Πρωτ.: Α 1087/15-04-2021

(ΦΕΚ Β’ 1691/26-04-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δν/ση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375314-8
e-mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Δ’

IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ KAI Γ’

Α 1087/2021

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ειδικότερα του άρθρου 5Γ, της περ. ι΄ του άρθρου 33 και της παρ. 62 του άρθρου 72 αυτού, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242),
β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 7,13, 14, 17 και 41,
γ) των άρθρων 4, 30 και 32 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν,
δ) του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Α΄ 188),
ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), όπως ισχύουν,
στ) των άρθρων 1 και 2 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).

2. Τα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Α.Α.Δ.Ε. υπό στοιχεία: ΑΤΔ Α 1044841ΕΞ2020/15-4-2020 και το συνημμένο σε αυτό, υπ΄ αρ. 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856 ΕΞ 2020/19-05-2020 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1064007 ΕΞ 2020/05-06-2020, για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

6. Την υπό στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις: υπ’αρ. 39/3/30-112017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66).

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), για τον καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, του προσδιορισμού της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τον ορισμό των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, των δικαιολογητικών για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου θέματος ή λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία

1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5ΓΓ του ΚΦΕ, για την υποβολή και εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση και των δικαιολογητικών για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, καθώς και για την καταχώριση των δεδομένων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της ΑΑΔΕ.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ και ειδικότερα το Τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης, ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ σχετικά με το κράτος της τελευταίας φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα
της φορολογίας με την Ελλάδα,
γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

2. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται με βάση τα αρχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, εάν το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

3. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α΄ 188), θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, Κανονισμός 650/ 2012, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει, ή επικυρωμένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία που από το νόμο έχει τη δυνατότητα αυτή.
Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.
Από τη διαδικασία της επικύρωσης κατά τα διεθνή νόμιμα και της μετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015 εγκυκλίους, αντίστοιχα, για κάθε κράτος. Επίσης, εξαιρούνται από την επισημείωση με τη σφραγίδα apostille τα έγγραφα και οι πράξεις, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία (και συνεπώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας), εφόσον εκδίδονται από τις χώρες, που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 (Α΄ 19), σχετ. υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16.11.2017 έγγραφο), καθώς και από την Κύπρο (σχετ. υπό στοιχεία 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο).

4. Σύμφωνα με την προϋπόθεση β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

5. Σύμφωνα με την προϋπόθεση γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα.
Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα γραφεία του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), στα οποία μπορούν να απασχολούνται τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας προκειμένου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά κατά περίπτωση μπορεί να είναι: σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της πράξης με την οποία το πρόσωπο ορίζεται ως διευθυντής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών έναντι πάγιας αντιμισθίας.
Εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

6. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να υποβάλλει μαζί με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

7. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης της πλήρωσης νέας θέσης εργασίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών καλύπτει νέα θέση εργασίας.

8. Ειδικά για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, απαιτείται, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών των παρ. 2 και 6, να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει. Τα ίδια δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και φορολογούνται ως μισθωτοί με βάση τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ.

9. Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, δύναται να υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για το σύνολο των ως άνω εισοδημάτων του, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, για κάθε μία από τις ως άνω κατηγορίες εισοδήματος.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για μία από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος, η προβλεπόμενη μείωση της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας θα εφαρμόζεται μόνο στην κατηγορία εισοδήματος για την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις.

10. Φυσικό πρόσωπο δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, ενώ έχει υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 5Α ή 5Β του ΚΦΕ, και το αντίστροφο, εφόσον κατά τον χρόνο της υπαγωγής πληρούνται οι προϋποθέσεις εκάστου άρθρου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που η υπαγωγή γίνει κατά τον ίδιο χρόνο.

11. Φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα.

Άρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ

1. Το φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, υποβάλλει αίτηση, εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ ή εντός του έτους έναρξης εργασιών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, αντίστοιχα, και το αργότερο έως την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους αυτού, στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής και ειδικότερα στο Τμήμα Γ1΄ Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής αυτής.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Ιουλίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος. Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 8 του άρθρου 3 της παρούσας. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα.

2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ως άνω υπηρεσίας. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, οφείλει να καταχωρήσει τα δεδομένα στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία και θα παρακολουθείται σε όλο το διάστημα, κατά το οποίο ο φορολογούμενος υπάγεται στο καθεστώς του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

4. Η αίτηση παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής της, εξετάζεται και, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις, ενημερώνεται άμεσα ο αιτών για τη συμπλήρωση ή την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών που προβλέπεται από τον νόμο για την έκδοση της απόφασης. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 3 της παρούσας, εντός της ως άνω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΦΕ, από το φορολογικό έτος υπαγωγής του, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ., στη ρητή εγκριτική του απόφαση για την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, τον ενημερώνει ότι μετά την πάροδο των επτά (7) ετών παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή του στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ και θα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα. Η απόφαση για την έγκριση μπορεί να αναρτάται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης» στη θυρίδα του  φορολογουμένου  στην  Προσωποποιημένη  Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ, υπογεγραμμένη
ψηφιακά.

5. Το φυσικό πρόσωπο που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής και φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, το φυσικό πρόσωπο παύει να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ ή παύει να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, συνεχίζει να υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών θα συνάψει νέα σύμβαση εργασίας (για την οποία θα πληρούνται εκ νέου οι προϋποθέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ) ή θα κάνει νέα έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και θα ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο παύει να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, ή παύει να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, αίρεται η υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ από το φορολογικό έτος παύσης της εργασιακής σχέσης ή διακοπής άσκησης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το εν λόγω φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του με βάση τις γενικές διατάξεις και παύουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας. Εφόσον το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος παύσης της εργασιακής σχέσης ή διακοπής άσκησης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποχρεούται σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου για τον προσδιορισμό του φόρου με βάση τα ανωτέρω, άλλως η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013.

6. Σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται η θέση εργασίας του υπαχθέντος φυσικού προσώπου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για την αλλαγή εργοδότη και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νέου εργοδότη περί πλήρωσης νέας θέσης εργασίας, προκειμένου να συνεχίσει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Ο φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ ως μισθωτός και εν συνεχεία απωλέσει την ιδιότητα αυτή αλλά εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών προβεί σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για τη μεταβολή αυτή, προκειμένου να συνεχίσει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Ομοίως, ο φορολογούμενος ο οποίος υπήχθη στις εν λόγω διατάξεις λόγω έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης, αλλά μεταγενέστερα παύει τη δραστηριότητα αυτή και αναλαμβάνει μισθωτή εργασία, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για τη μεταβολή αυτή και συνεχίζει να υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7. Εκ νέου υπαγωγή του φυσικού προσώπου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, εάν έχει υπάρξει άρση αυτής, είναι δυνατή, εφόσον η νέα αίτηση υπαγωγής υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος παρέμεινε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δεν εξετάζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος κατέστη στο μεταξύ φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δύναται να υποβάλει αίτηση αλλά θα εξετάζονται εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. Σε κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, η υπαγωγή θα ισχύει για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι έως τη συμπλήρωση επταετίας από την αρχική υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

8. Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων που σχετίζονται με αυτόν, πέραν του υπαγόμενου σε αυτές.

Άρθρο 5
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και καταβολή του φόρου

1. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος, με την επιφύλαξη της παρ. 50 του άρθρου 72 του ΚΦΕ.

2. Ο φορολογούμενος που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, και τα τυχόν εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΕ.

3. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΕ, υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ΚΦΕ.

4. Για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, ως προς την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών  προσώπων,  ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. 121 της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Για τον φορολογούμενο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ, για τη συνολική φορολογική του υποχρέωση, που αντιστοιχεί στα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή και τα οποία υπόκεινται σε ειδική φορολόγηση και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

6. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

7. Ο φόρος του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ.

8. Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ δεν απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Άρθρο 6
Πρώτο έτος εφαρμογής-Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30-9-2021.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, με την οποία τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30-9-2021, γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.

2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2020 μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα έτη 2015 έως και 2019.
Για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον έχουν αναλάβει τη μισθωτή εργασία ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 40 του ν. 4758/2020, ήτοι πριν από τις 4-12-2020, η σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη της παρ. 7 του άρθρου 3 της παρούσας.
Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30.09.2021.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021. Για τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, ακόμη και αν ανέλαβαν εργασία το φορολογικό έτος 2020, η υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης θα ξεκινήσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2021 και εφεξής, και στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας, θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση του προσώπου για παραμονή στην Ελλάδα για μια διετία, αρχής γενομένης από την 1-1-2021.

3. Οι αιτήσεις των προσώπων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου παραλαμβάνονται ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα πρωτότυπα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, σχετικά δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στις παρ. 2 έως 8 του άρθρου 3 της παρούσας, προς συμπλήρωση του φακέλου του σε εύλογο χρόνο και το αργότερο μέχρι και την 22α Νοεμβρίου του 2021.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εκτύπωση βεβαίωσης κυκλοφορίας από το σύστημα Εργάνη, εργαζόμενου , εργοδότη και αυτοαπασχολούμενου.

Εκτύπωση βεβαίωσης κυκλοφορίας από το σύστημα Εργάνη, εργαζόμενου  ,  εργοδότη και αυτοαπασχολούμενου.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι μέχρι την στιγμή που γράφτηκε αυτό το άρθρο (12/2/2021 18:00), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την βεβαίωση τύπου Α από την ιστοσελίδα https://forma.gov.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ , τις εκτυπώσεις από το ταχις που μπορείτε να δείτε εδώ θα πρέπει να τις έχετε μαζί σας υποχρεωτικά και στις 2 φόρμες (είτε του εργάνη είτε τύπου Α )

Αρχικά πηγαίνετε στην ιστοσελίδα  https://eservices.yeka.gr και ανάλογα βάζετε

Α)για εργοδότη και εργαζόμενο τους κωδικούς του ΙΚΑ και

Β)για αυτοαπασχολούμενο τους κωδικούς του  taxisnet

Μετά πηγαίνετε στο τμήμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»

Και στο υποτμήμα βεβαιώσεις κυκλοφορίας και εισαγωγή.

 

Επιλέγεται το παράρτημα που σας εμφανίζει και μετά στο είδος εντύπου το είδος που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για παράδειγμα εργαζομένου, και συμπληρώνεται το αφμ του εργαζομένου σας.

Στο επόμενο βήμα και  αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πατάτε το πλήκτρο υποβολή.

Τέλος αφού σας βγάλει το σύστημα την παρακάτω εικόνα (ότι ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ.)

Τότε πατάτε το πλήκτρο εκτύπωση. Εκτυπώνετε την βεβαίωση την σφραγίζετε και την υπογράφετε και είσαστε έτοιμοι

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχετε κάνει κάποιο λάθος, θα σας ενημερώσει το σύστημα.

Σε περίπτωση που θέλετε να βρείτε τις υποβληθείσες δηλώσεις σας (ολοκληρωμένες ή μη) πάτε στο 2ο βήμα στο πεδίο αναζήτηση  πατάτε αναζήτηση στο 2ο πεδίο στην μέση  και το σύστημα θα σας εμφανίσει τις δηλώσεις σας.

Εκτύπωση στοιχείων για αγορά κινητών τηλεφώνων , tablet, φορητών υπολογιστών 39α

Εκτύπωση στοιχείων για αγορά κινητών , tablet, φορητών υπολογιστών κτλ

Για να μπορέσετε να αγοράσετε κινητά τηλέφωνα , tablet, και  φορητούς  υπολογιστές είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τις παρακάτω εκτυπώσεις

αρχικά μπαίνετε στο στύστημα ταχις από εδώ https://www.gsis.gr/

αφού εισάγετε τους κωδικούς σας πηγαίνετε στις εφαρμογές taxinet

και μετά πηγαίνετε στα  Στοιχεία Μητρώου

εκτυπώνεται την φόρμα αυτή με τα προσωπικά σας στοιχεία και μετά πάτε, στο επιχείρησης

εκτυπώνεται και αυτήν την φόρμα.

Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για την εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείτε απο το σύστημα τάχις, μπορείτε να την εκτυπώσετε με την παρακάτω διαδικασία.

αρχικά μπαίνετε στο στύστημα ταχις από εδώ https://www.gsis.gr/

αφού εισάγετε τους κωδικούς σας πηγαίνετε στις εφαρμογές taxinet

και μετά πηγαίνετε στα  Στοιχεία Μητρώου

εκτυπώνεται την φόρμα αυτή με τα προσωπικά σας στοιχεία και μετά πάτε, στο επιχείρησης

εκτυπώνεται και αυτήν την φόρμα.

Πρόσθετη έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2033/04-02-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-33.75.312, 314-16
E-Mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2033/2021

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A’167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α’186), καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α’256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρα 22Δ & 23
Διαφημιστικές δαπάνες (εκπιπτόμενες και μη)

1. Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Δ στο ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), αναφορικά με τις διαφημιστικές δαπάνες. Με τις υπόψη διατάξεις εντάσσεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο του ΚΦΕ η ρύθμιση που αφορά στους όρους και τη διαδικασία έκπτωσης δαπανών διαφήμισης της παρ. 7 άρθρου 12 ν. 2328/1995 (Α’159), η οποία παράλληλα καταργήθηκε από τον ν. 2328/1995 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

3. Με το άρθρο 12 του ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020, αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε., αποσαφηνίζονται οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης, καθώς και διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με τα μέσα για λογαριασμό των διαφημιζομένων, κατόπιν έγγραφης εντολής των πελατών τους, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Ειδικότερα θέματα που ρυθμίζονται αφορούν στην εγκυρότητα της έγγραφης εντολής και της συνοδευόμενης κατά περίπτωση εξουσιοδότησης, στον τρόπο έκδοσης των σχετικών τιμολογίων (συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τιμολογίων), στην παροχή επιβράβευσης, στον καθορισμό περιπτώσεων μη εξουσιοδοτημένων πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου, κλπ.

4. Σε περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που τίθενται με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54Ζ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 189 του ν.4764/2020.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020 προστέθηκε νέα περίπτωση ιστ’ στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., με την οποία ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ’ του άρθρου 23 ΚΦΕ ισχύουν για διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από την δημοσίευση του ν. 4764/2020, ήτοι από 23.12.2020 και μετά. Διευκρινίζεται ότι για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την 23.12.2020, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2328/1995, όπως ίσχυαν κατά περίπτωση.

Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4728/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Γ στο ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), αναφορικά με την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Με την υπόψη διάταξη δίνεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, με σκοπό την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, τις οποίες για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα.

8. Πιο συγκεκριμένα, με την πιο πάνω διάταξη ορίζεται ότι η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:

βα) της τηλεόρασης,
ββ) του ραδιοφώνου,
βγ) του κινηματογράφου,
βδ) του διαδικτύου,
βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Διευκρινίζεται ότι η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του Κ. Φ. Ε..

10. Όπως ρητά προκύπτει από τις πιο πάνω διατάξεις εκπίπτει προσαυξημένη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ του ΚΦΕ η διαφημιστική δαπάνη αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά το κόστος διαφήμισης των περ. α’ (ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση) και β’ (αγορά χρόνου ή χώρου στα μέσα) του υπόψη άρθρου. Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες/αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις. Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

Ως δαπάνη διαφήμισης,για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων ή λοιπών επιβαρύνσεων.

11. Περαιτέρω, η προϋπόθεση που τίθεται στην περ. β’ του υπόψη άρθρου, με βάση την οποία η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) αναφέρεται στις επιχειρήσεις που εν τέλει μεταδίδουν ή καταχωρούν τη διαφήμιση και όχι σε τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζόμενου και των υπόψη επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα διαφημιστές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση που μεταδίδει ή καταχωρεί τη διαφήμιση καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν.4339/2015 κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους της διαφημιζόμενης επιχείρησης, στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την καταχώρησή της στο εν λόγω Μητρώο.

12. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 10 και 11 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων δαπανών φορολογικού έτους 2019 (για σκοπούς σύγκρισης με το έτος βάσης 2019).

13. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις (i) και (ii) των υπόψη διατάξεων εξετάζονται μεμονωμένα και δε χρειάζεται να πληρούνται αθροιστικά, καθόσον κάθε προϋπόθεση εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε ένα έτος προκειμένου οι δαπάνες να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος πραγματοποίησής τους. Επομένως, εάν μια επιχείρηση πληροί τις υπόψη προϋποθέσεις σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22Γ στο έτος αυτό, ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση.

14. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων (i) και (ii) συγκρίνεται η προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστική δαπάνη των περ. α’ και β’ του άρθρου 22Γ του ΚΦΕ του φορολογικού έτους 2019 (έτος βάσης) με την αντίστοιχη δαπάνη προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, αντίστοιχα.

Οι προϋποθέσεις (i) και (ii) θέτουν ένα ελάχιστο όριο διαφημιστικών δαπανών προκειμένου για τη σύγκριση τους μεταξύ του έτους βάσης 2019 και των ετών 2020 και 2021. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2020 οι υπόψη δαπάνες διαφήμισης θα πρέπει να είναι ίσες ή και μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δαπάνες του έτους 2019, ενώ για το φορολογικό έτος 2021 θα πρέπει να είναι προσαυξημένες κατά 5% και άνω.

15. Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν διενήργησαν καμία αντίστοιχη δαπάνη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στο μητρώο ως ευρισκόμενες «σε αδράνεια»εντός του 2019 (για όλο ή μέρος του έτους) καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1.1.2020.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

16. Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία κατά τα έτη 2019 και 2020 λαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης από εταιρεία η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν.4339/2015 την 1.5.2020. Στο φορολογικό έτος που έληξε 31.12.2019 έλαβε τιμολόγια από την υπόψη εταιρεία αξίας 50.000€ και για το φορολογικό έτος 2020 έλαβε τιμολόγια αξίας 10.000€ από 1.1.2020 έως 30.4.2020 και 40.000€ από 1.5.2020 έως 31.12.2020. Επομένως, στο φορολογικό έτος 2020 δικαιούται να εκπέσει προσαυξημένη κατά 100% τη διαφημιστική δαπάνη των 40.000€, ήτοι συνολικά 80.000€ (40.000€ βάσει λογιστικών στοιχείων και 40.000€ εξωλογιστικά), καθόσον πληρείται η προϋπόθεση (i) του άρθρου 22Γ, δεδομένου ότι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2019 θεωρείται μηδενική (υπηρεσία από εταιρεία μη καταχωρημένη στο Μητρώο).

17. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της περ. δ’ της κατηγορίας Δ’ της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 Βασιλικού Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις φορολογικές διατάξεις. Επομένως, οι δαπάνες διαφήμισης, οι οποίες υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σχετ. ΠΟΛ.1113/2015) και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται ούτε οι διατάξεις του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε..

18. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22Γ θα πρέπει καταρχήν να πληρούνται για τις δαπάνες διαφήμισης των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου αυτού, οι προϋποθέσεις έκπτωσης που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 22Δ του Κ.Φ.Ε., του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 και λοιπών διατάξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, και πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.

19. Αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσης των δαπανών διαφήμισης, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, ήτοι στο φορολογικό έτος το οποίο αυτές αφορούν.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Έξοδα ΔΣΑ εκπίπτουν όταν εκδίδεται ΑΠΥ με τουλάχιστον το ποσό αναφοράς – Αντιμετώπιση εμβασμάτων συνδικαιούχων

Καλλιθέα 18/6/2020
Αριθμός απόφασης: 1167

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604534
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), καθώς και της υπ’ αριθμ. Α 1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 2088/31-05-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του , ΑΦΜ , κατοίκου , επί της , α) κατά της υπ’ αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οικονομικού έτους 2014, και β) κατά της υπ’ αριθμ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, φορολογικού έτους 2014, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. α) Την υπ’ αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οικονομικού έτους 2014, και β) την υπ’ αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, φορολογικού έτους 2014, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 12/12/ 2019 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3313 ενδικοφανούς προσφυγής της , η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οικονομικού έτους 2014, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, φόρος εισοδήματος, ποσού 1.709,25 €, πλέον πρόσθετος φόρος/ πρόστιμο λόγω ανακρίβειας, ποσού 1.069,31 €, και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ποσού 207,18 €, ήτοι συνολικό ποσό 2.985,74 €. Η ως άνω διαφορά φόρου προέκυψε καθόσον από τον έλεγχο προσδιορίστηκε το συνολικό εισόδημα της προσφεύγουσας στο ποσό των 137.087,37 €, έναντι δηλωθέντος 131.907,81 €. Η διαφορά προέκυψε καθόσον ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το ποσό των 5.179,56 €, το οποίο αφορά κρατήσεις 12% υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου, καθόσον οι εισπραττόμενες αμοιβές είναι μικρότερες από τα ποσά που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής με συνέπεια οι κρατήσεις αυτές να μην αποτελούν έξοδα τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1026/2012.

2. Με την υπ’ αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, φορολογικού έτους 2014, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, φόρος εισοδήματος, ποσού 1.793,02 €, πλέον πρόσθετος φόρος/ πρόστιμο λόγω ανακρίβειας, ποσού 537,91 €, και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ποσού 163,00 €, ήτοι συνολικό ποσό 2.493,93 €. Η ως άνω διαφορά φόρου προέκυψε καθόσον από τον έλεγχο προσδιορίστηκε το συνολικό εισόδημα της προσφεύγουσας στο ποσό των 65.659,58 €, έναντι δηλωθέντος 60.226,19 €. Η διαφορά προέκυψε από έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας σε συνδυασμό με τα δηλωθέντα εισοδήματά της από τον οποίο προέκυψαν τραπεζικές πιστώσεις, ποσού 5.000,00 €, οι οποίες δεν αιτιολογήθηκαν από αυτήν και θεωρήθηκαν από τον έλεγχο ως προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013. Επίσης, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το ποσό των 433,39 €, το οποίο αφορά το υπ’ αριθ /2014 Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής εκδόσεως άλλου επιτηδευματία.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

• Η ΠΟΛ.1026/2012 κατά το σκέλος με το οποίο αποκλείει την έκπτωση των καταβληθεισών υπέρ τρίτων κρατήσεων ως δαπανών επί συμφωνιών δικηγόρου- εντολέως κάτω από τα ποσά αναφοράς αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας του φόρου, άλλως στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης, δεν έχει λάβει την προσήκουσα δημοσιότητα και είναι ανεφάρμοστη.

• Το ποσό των 5.000,00 € που κατατέθηκε στον κοινό λογαριασμό με τον δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας της καθώς ήταν αρχήθεν και παρέμεινε τμήμα της περιουσίας του συνδικαιούχου.

Επειδή στο άρθρο 9§2 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι: «Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.»

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1026/2012 με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.»:
«Διευκρινίζεται ότι, οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για παράσταση σε Δικαστήρια(ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο και ΕΤΑΑ-ΤΥΔ 5%, ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ 3%, Δ ΣΑ 3%, ΕΔΛΝΔ 1%=12%) καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για παράσταση σε συμβόλαια (ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο ΕΤΑΑ – TAN – ΤΕΑΔ 10%, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 25%=35%) αποτελούν αμφότερα έξοδα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής.»

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα εξέδωσε τις υπ’ αριθ /2013, /2013 και /2013 Α.Π.Υ. και τα υπ’ αριθ /2013, /2013, /2013 και /2013 Τ.Π.Υ., στα οποία η εισπραττόμενη αμοιβή είναι μικρότερη από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται στα γραμμάτια προκαταβολής και συνεπώς οι κρατήσεις υπέρ Δ.Σ.Α. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ. το οποίο αφορά δαπάνη

Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175/Α’ 30-9-2010) προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ως εξής: «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»

Επειδή στα άρθρα 2 και 3 της ΠΟΛ.1095/2011, με θέμα «εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010» αναφέρονται τα εξής: «2. Στη σχετική εισηγητική έκθεση του ν.3888/2010 αναφέρεται ότι με τις νέες αυτές διατάξεις καθορίζεται ποιος έχει το βάρος απόδειξης επί εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία προέλευσης και το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 4 και 48 του ν.2238/1994) λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα. Αν και από την ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι προέκυπτε χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει την πραγματική πηγή ή αιτία του εισοδήματος του, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη χρησιμοποιεί το ρήμα «λογίζεται», εντούτοις για την άρση κάθε αμφιβολίας με την προσθήκη του εδαφίου αυτού στην παράγραφο 3 ορίζεται αυτό πλέον και ρητά. 3. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ή πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και σταθερή πηγή και καθορίζεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί, φέρει το βάρος της απόδειξης για την πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογείται με συγκεκριμένες διατάξεις, ή ότι απαλλάσσεται με ειδική διάταξη. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.»

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1175/2017, με θέμα «Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας»:
«1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ’ πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, κατά περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του ν.2238/1994 ή του ν.4172/2013, αναλόγως του είδους του εισοδήματος.
2. Γενικά, επισημαίνεται ότι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.
Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού ημεδαπής ή αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (για παράδειγμα, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών αρχείων), γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα απορρίψει αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.»

Επειδή στην ΠΟΛ.1228/2014 ορίζεται ότι: «3.Κατανομή κοινών λογαριασμών στους συνδικαιούχους.
Στις περιπτώσεις αποστολών εμβασμάτων που πραγματοποιούνται από κοινούς λογαριασμούς πρέπει να γίνεται καταρχήν ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού προέλευσης του εμβάσματος.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εντολή ελέγχου σε όλα τα πρόσωπα του κοινού λογαριασμού και εφόσον συμμετέχει ανήλικος έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2238/1994 όπως ίσχυαν.
Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία των χρηματικών αυτών ποσών οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τον ισχυρισμό του.
Επί αμφισβήτησης του ισχυρισμού του ελεγχόμενου από τη φορολογική αρχή η ίδια οφείλει να αιτιολογήσει την αναλογία που αυτή επικαλείται εάν αυτή είναι διαφορετική του ισομερούς επιμερισμού. Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη (σχετ. διατ. άρθ. 28 και 64 ν. 4174/2013).»

Επειδή επίσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/2013: «18. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων σε περίπτωση συνδικαιούχων.
Για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το ποσό του εμβάσματος επιμερίζεται στους συνδικαιούχους καταρχήν ισομερώς και, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία, φέρει το βάρος της απόδειξης με κάθε νόμιμο μέσο.»

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος θεώρησε ως προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013 ποσό 5.000,00 € στο φορολογικό έτος 2014, το οποίο αποτελεί το μισό της από 27/06/2014 κατάθεσης στον λογαριασμό που διατηρεί η προσφεύγουσα στην από κοινού με τον

Επειδή στη σελίδα 22 της οικείας έκθεσης ελέγχου αναφέρεται ότι ο έλεγχος απέρριψε τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι πρόκειται για εισόδημα του συνδικαιούχου , καθόσον από το προσκομισθέν παραστατικό κατάθεσης δεν προέκυψε ότι καταθέτης του ποσού αυτού είναι ο έτερος δικαιούχος.

Επειδή η προσφεύγουσα προσκομίζει με την υπό κρίση ενδικοφανή εκ νέου το επίμαχο παραστατικό κατάθεσης επί του οποίου υφίσταται η βεβαίωση του της ότι η υπογραφή που υπάρχει επί αυτού ομοιάζει με το υπόδειγμα της υπογραφής του που τηρείται στο εν λόγω ίδρυμα.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας για το φορολογικό έτος 2014 πρέπει να γίνει δεκτός ως επαρκώς αιτιολογημένος.

Αποφασίζουμε

Τη μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , ΑΦΜ, και συγκεκριμένα α) την απόρριψη αυτής ως προς την υπ’ αριθμ /2019

Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, οικονομικού έτους 2014, και β) την αποδοχή αυτής ως προς την υπ’ αριθμ./2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της καταλογιζόμενο ποσό με βάση την Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, φορολογικού έτους 2014.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας – παρούσα απόφαση:

1. Οικονομικό έτος 2014:

Διαφορά Φορολογητέου Εισοδήματος 5.179,56
Διαφορά Φόρου 1.709,25
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 1.069,31
Διαφορά Εισφοράς Αλληλεγγύης 207,18
Σύνολο για καταβολή 2.985,74

2. Φορολογικό έτος 2014:

Διαφορά Φορολογητέου Εισοδήματος 433,39
Διαφορά Φόρου 143,02
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 71,51
Διαφορά Εισφοράς Αλληλεγγύης 17,33
Σύνολο για καταβολή 231,86

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΑΠΔ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 48/2020

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020
16 Οκτ 2020
Αθήνα, 16/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. 261450

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 5285 543

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Σ. Κρικέλα Τηλέφωνο:210 5285 581, 692,

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email:d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020».

Σχετ: Οι υπ. αριθμ. εγκύκλιο 6/2017, 17/2017 και 18/2017 εγκύκλιες του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α’) και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α’) σχετικά με την ασφάλιση, στον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των αναφερόμενων στο θέμα μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και παρέχουμε νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση, από 01/01/2019, της βάσης υπολογισμού των εισφορών του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.
Ειδικότερα, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιβαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο, το δε ποσοστό του ανέρχεται σε 4%.
Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:
Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..
Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

 

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α’ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχών) του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

2.2. Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η).
Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου – η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος μηχανικού / υγειονομικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του Φορέα μας καθώς και των εργοδοτών, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020).
Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς : 10/2020) πρέπει οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.), μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020.
Η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο ασφαλισμένος για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους λοιπούς μήνες του 2020 (Νοέμβριος & Δεκέμβριος) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Οκτωβρίου 2020.
Για την διαχείριση προγενέστερων μισθολογικών περιόδων θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

3.2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, ως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως.
Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.), που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την κατάταξη στις τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες του κλάδου πρόνοιας, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή/και κλάδων λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 & 3).
Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης όσο και τα απαιτητά σε ευρώ ποσά για τον κλάδο πρόνοιας, κάθε μίας από τις τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες.
Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών
(δεν αφορά τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδομα Αδείας).
Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες:
– Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος ή/και χρήμα, και επικουρικής ασφάλισης αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ..
– Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τον κλάδο Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.
Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών ανά περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ.
μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας. – Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Απεικόνιση ασφάλισης μισθωτού μηχανικού στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, απασχολούμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς εξαιρέσεις κλάδων.
«Κ.Α.Δ.:0054 «1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000345
Κ.Π.Κ. : 311 αφορά ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (ασθένεια σε είδος και χρήμα), επικουρικής ασφάλισης, συνεισπραττόμενων κλάδων Ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ), Ο.Ε.Κ. (Εργατική Κατοικία), Ο.Ε.Ε. (Εργατική Εστία) και κλάδου (εφάπαξ παροχής) Πρόνοιας. Δηλωθείσες στο πεδίο 39 μικτές «Αποδοχές» : 1.000 ευρώ. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές» πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 : «Εισφορές Ασφαλισμένου»,
– κλάδος Κύριας σύνταξης : 6,67 % Χ 1.000 ευρώ = 66,70 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε είδος : 2,15 % Χ 1.000 ευρώ = 21,50 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,40 % Χ 1.000 ευρώ = 4,00 ευρώ
– κλάδος Επικουρικής ασφάλισης : 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ (ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)
– κλάδοι συνεισπραττόμενοι : 2,86% Χ 1.000 ευρώ = 28,60 ευρώ (ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)
Επιμέρους σύνολο εισφορών = 153,30 ευρώ, στις οποίες προστίθενται το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου Πρόνοιας (αφορά στο σύνολο εισφορά ασφαλισμένου):
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 26,00 ευρώ (650,00 Χ4% =26,00 ευρώ) Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 40 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 179,30 (153,30+26,00) ευρώ.

Πεδίο 41 : «Εισφορές Εργοδότη»,
– κλάδος Κύριας σύνταξης : 13,33 % Χ 1.000 ευρώ = 133,30 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε είδος : 4,30 % Χ 1.000 ευρώ = 43,00 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,25 % Χ 1.000 ευρώ = 2,50 ευρώ
– κλάδος Επικουρικής ασφάλισης : 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ (ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)
– κλάδοι συνεισπραττόμενοι : 3,20 % Χ 1.000 ευρώ = 32,00 ευρώ (ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)
Σύνολο εισφορών εργοδότη = 243,30 ευρώ.

Πεδίο 42 : «Συνολικές Εισφορές»(άθροισμα των ποσών των πεδίων 40 & 41)
Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 42 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 422,60 (179,30+243,30) ευρώ.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τους μηχανικούς και υγειονομικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) εφαρμόζονται οι οδηγίες της παρούσας, με διακριτή κωδικοποίηση ως προς την απεικόνιση του κλάδου πρόνοιας (πίνακας και παράδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) και ταυτόχρονη χρήση των Κ.Π.Κ. της 17/2017 εγκυκλίου e-Ε.Φ.Κ.Α., με την πρόσθετη πληροφορία ότι στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. «Αποδοχές» και μόνο όσο αφορά την εγγραφή κλάδου πρόνοιας, πρέπει να καταχωρηθούν κατά ασφαλιστική κατηγορία τα «πλασματικά» ποσά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

Επισημαίνεται ότι, η κωδικοποίηση της οδηγίας 17/2017, που εν προκειμένω πρέπει να επιλεγεί (καθώς πλέον η ασφάλιση κλάδου πρόνοιας λαμβάνει χώρα μέσω κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες) είναι η ακόλουθη:

 

Συνεπώς, για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, στην Α.Π.Δ. καταχωρείται (2η εγγραφή) εγγραφή, ανά μήνα, με τον ίδιο Κ.Α.Δ. 0800 κλάδου πρόνοιας (ασφαλιστικές κατηγορίες), όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1. Για την απεικόνιση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι Κ.Π.Κ. (Παραρτημάτων 1 και 2) που δεν εμπεριέχουν κλάδο πρόνοιας.

5.2. Η καταβολή εισφορών στον κλάδο πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

5.3. Η μειωμένη απασχόληση δηλώνεται με ανάλογη κωδικοποίηση όπου γίνεται χρήση των Κ.Π.Κ. μειωμένης απασχόλησης (σχετική αντιστοίχιση των Κ.Π.Κ. πλήρους απασχόλησης με τα Κ.Π.Κ. μειωμένης στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσης).

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΠΔ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 47/2020

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 47/2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020
Αθήνα, 16/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. 261370

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Π. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 5285 543

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Σ. Κρικέλα
Τηλέφωνο: 210 5285 581, 592
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email:d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020».

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 28/2017 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄) καθώς και 45 και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄), σχετικά με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και παρέχουμε νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, από τότε που ίσχυσε. Μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η βάση υπολογισμού των εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.
Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι:

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ως εξής:

 

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

2.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση, από 01/01/2019, της βάσης υπολογισμού των εισφορών του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.
Ειδικότερα, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.
Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% τον εργοδότη.
Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.
2.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:
Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») έμμισθων δικηγόρων των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..
Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

 

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α’ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

3.2. Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν και για τους δύο κλάδους. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η).
Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου – η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος δικηγόρου με έμμισθη εντολή, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του Φορέα μας καθώς και των εργοδοτών, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020).
Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς : 10/2020) πρέπει οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόροι με έμμισθη εντολή να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 45 και 31 του ν. 4670/2020.
Η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο έμμισθος δικηγόρος για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους λοιπούς μήνες του 2020 (Νοέμβριος & Δεκέμβριος) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Οκτωβρίου 2020.
Για την διαχείριση προγενέστερων μισθολογικών περιόδων θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

4.2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, ως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως.
Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.), που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την κατάταξη στις τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή/και κλάδων λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και 2).
Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης, όσο και τα απαιτητά σε ευρώ ποσά για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, κάθε μίας από τις τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες.
Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών
(δεν αφορά τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδομα Αδείας).
Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες :
– Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος ή/και χρήμα, αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ..
– Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.
Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών ανά κλάδο και περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.
– Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Απεικόνιση ασφάλισης εμμίσθου δικηγόρου στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια (χωρίς εξαιρέσεις).
«Κ.Α.Δ. : 0042 «1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000161
Κ.Π.Κ. : 072 αφορά ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (ασθένεια σε είδος και χρήμα) επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Δηλωθείσες στο πεδίο 39 μικτές «Αποδοχές» : 1.000 ευρώ. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές» πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 : «Εισφορές Ασφαλισμένου»,
– κλάδος Κύριας σύνταξης : 6,67 % Χ 1.000 ευρώ = 66,70 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε είδος : 2,15 % Χ 1.000 ευρώ = 21,50 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,40 % Χ 1.000 ευρώ = 4,00 ευρώ
Επιμέρους σύνολο εισφορών 92,20 ευρώ, στις οποίες προστίθενται τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών, που αφορούν τον ασφαλισμένο:
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ήτοι 21,00 ευρώ
(646,16 Χ 3,25% = 21,00 ευρώ, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως
31/05/2022) και
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 13,00 ευρώ(650,00 Χ2% =13,00 ευρώ) Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 40 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 126,20 (92,20+21,00+13,00) ευρώ.

Πεδίο 41 : «Εισφορές Εργοδότη»,
– κλάδος Κύριας σύνταξης : 13,33 % Χ 1.000 ευρώ = 133,30 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε είδος : 4,30 % Χ 1.000 ευρώ = 43,00 ευρώ
– κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,25 % Χ 1.000 ευρώ = 2,50 ευρώ
Επιμέρους σύνολο εισφορών 178,80 ευρώ, στις οποίες προστίθενται τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών, που αφορούν τον εργοδότη :
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ήτοι 21,00 ευρώ
(646,16 Χ 3,25% = 21,00 ευρώ, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως
31/05/2022) και
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 13,00 ευρώ(650,00Χ2% =13,00 ευρώ). Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 41 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 212,80 (178,80+21,00+13,00) ευρώ.

Πεδίο 42 : «Συνολικές Εισφορές» (άθροισμα των ποσών των πεδίων 40 & 41)
Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 42 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 339,00 (126,20+212,80) ευρώ.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1. Για την απεικόνιση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ο Κ.Π.Κ. 099 (ή 089 σε περίπτωση εξαίρεσης του συγκεκριμένου προσώπου από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας – σε είδος και σε χρήμα – λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής του σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

5.2. Η καταβολή εισφορών στους κλάδους Επικουρικής και Πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

5.3. Η διαχείριση των γραμματίων προείσπραξης εμμίσθων δικηγόρων συνεχίζει σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 28/2017 του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ