Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5005682 ΕΞ 5.3.2014
Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5005682 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Νικ. Βιδάλης
Τηλέφωνο:210 69.87.482
Fax:210.69.87.489
E-mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν προφορικών και γραπτών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και φορέων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1 . Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 24 του ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο., καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δικαιολογείται η απαλλαγή από ΦΠΑ στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή – εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, πέραν των άλλων, απαιτείται τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (νυν Κ.Φ.Α.Σ.)

3. Σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ισχύοντος (από 1.1.2013) Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄) και του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), στη λιανική πώληση αγαθών, εκδίδονται από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, με τη χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης) του ν.1809/1988 και όχι τιμολόγια.

4. Κατόπιν των ανωτέρω στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, προς ιδιώτες πελάτες κατοίκους Τρίτων Χωρών, το φορολογικό στοιχείο που καλύπτει την εξαγωγή, είναι η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

Από το φορολογικό αυτό στοιχείο ή από το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα Κ.Φ.Α.Σ. συνοδευτικό στοιχείο ή έγγραφο διακίνησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση τέτοιου συνοδευτικού στοιχείου, πρέπει να προκύπτουν τα απαραίτητα για την εξαγωγή στοιχεία του πελάτη όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται στη θέση 44 – 1 ο κωδικός 1731 «Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών».

5. Τέλος επισημαίνεται ότι πέραν των λιανικών πωλήσεων αλλά και ειδικότερων διατάξεων της Κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. ελλιπείς διασαφήσεις κλπ.) για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται προς υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, εκδίδεται το προβλεπόμενο από τον Κ.Φ.Α.Σ. φορολογικό στοιχείο δηλ. Τιμολόγιο, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα για την έκδοση διαφορετικού στοιχείου που να καλύπτει την εξαγωγή.(πχ. προτιμολόγιο, τιμολόγιο μόνο για τελωνειακή χρήση κλπ.). Το φορολογικό αυτό στοιχείο οφείλει ο πωλητής – εξαγωγέας να καταχωρεί στα τηρούμενα βιβλία ώστε να εμφανίζεται στις λογιστικές του καταστάσεις και εκτυπώσεις.

Ο κύριος των αγαθών πωλητής εξαγωγέας, αναγράφεται στη θέση 2 του ΕΔΕ εξαγωγής, συμπληρώνει τον αριθμό του Τιμολογίου που εκδίδει προς εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα πρόσωπα στη θέση 44 – 1 του ΕΔΕ και την αξία αυτού στη θέση 22. Επιπλέον συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του στη θέση 44 – 1 κωδικός 1732 «ΑΦΜ ΕΞΑΓΩΓΕΑ».

6. Πέραν των άλλων ο εξαγωγέας των αγαθών υποχρεούται να διαθέτει το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την δικαιολογημένη έκδοση των προαναφερόμενων φορολογικών στοιχείων χωρίς ΦΠΑ βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Recommended Posts