Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1042002 ΕΞ 7.3.2013
Σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνιτών μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, μετά την 1.1.2013

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β΄1042002 ΕΞ.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνιτών μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, μετά την 1.1.2013.

Σχετ.: Η από 13.2.2013 αίτησή σας.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας και κατά το μέρος που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την ισχύ η μη των εγκυκλίων ΠΟΛ.1107/17.5.1991, ΠΟΛ.1255/14.12.1999 και ΠΟΛ.1138/28.11.2007, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), μετά την 1.1.2013, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, στην περίπτωση που αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας, εφόσον το υπόψη ιατροτεχνολογικό υλικό (χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές επεμβάσεις, τεχνητά μοσχεύματα συμπεριλαμβανομένων και ενδοφακών κ.λπ.), αποστέλλεται στα νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές, με σκοπό τη διάθεσή του σε ασθενείς και όχι άλλη αιτία (θέμα πραγματικό), έχουν εφαρμογή τα όσα έγιναν δεκτά από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο 1065891/436/0015/ΠΟΛ.1138/28.11.2007, με την οποία ρυθμίστηκαν όμοια με την περίπτωσή σας θέματα, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..

2. Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι, προκειμένου για τη συσχέτιση των αρχικά εκδοθέντων δελτίων αποστολής (συνοδευτικά διακίνησης του υπόψη ιατροτεχνολογικού υλικού), με τα δελτία αποστολής – τιμολόγια πώλησης αυτού, δύναται αντί της αναγραφής των α/α των δελτίων αποστολής – τιμολογίων επί του στελέχους των αρχικά εκδοθέντων δελτίων αποστολής, να συντάσσεται (μηχανογραφικά) κατάσταση, όπου θα συσχετίζονται τα υπόψη παραστατικά διακίνησης και αξίας, η οποία σκόπιμο είναι να φυλάσσεται, ως δεδομένο της πραγματοποιούμενης συναλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ..

3. Τέλος, το παρόν με φωτοτυπία της σχετικής αίτησης, κοινοποιείται στη Δ/νση ΦΠΑ, για τις δικές της ενέργειες στα ερωτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αγκιναρασταχάκης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Recommended Posts