Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1035713 ΕΞ 26.2.2013
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για πραγματοποίηση εκδρομών με μισθωμένο πούλμαν από ξενοδοχειακή επιχείρηση
Αθήνα, 26.2.2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1035713 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄- Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παππά
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για πραγματοποίηση εκδρομών με μισθωμένο πούλμαν από ξενοδοχειακή επιχείρηση

Με την από 20.2.2013 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι διατηρείτε ξενοδοχειακή επιχείρηση και ότι προτίθεστε να μισθώσετε ένα πούλμαν για την πραγματοποίηση εκδρομών τόσο για τους δικούς σας πελάτες όσο και για πελάτες άλλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις οποίες θα συμβάλλεστε και ρωτάτε ποια στοιχεία του ΚΦΑΣ πρέπει να εκδίδονται για την ανωτέρω δραστηριότητα, ποιος ο χρόνος έκδοσης των στοιχείων αυτών, αν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύμβασης με τα ανωτέρω ξενοδοχεία και, τέλος, εάν υποχρεούστε στην τήρηση κάποιων πρόσθετων βιβλίων για την δραστηριότητα αυτή.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ- υποπαρ. Ε1 άρθρου πρώτου ν. 4093/2012) ορίζεται ότι για την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο για την άσκηση του επαγγέλματός του ή την εκτέλεση του σκοπού του, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ, επί παροχής υπηρεσίας από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς φυσικά πρόσωπα για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών τους εκδίδεται απόδειξη λιανικής.

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών επί παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, ενώ από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν προβλέπεται η υποχρέωση σύναψης έγγραφης σύμβασης στις περιπτώσεις διοργάνωσης εκδρομών ή μίσθωσης τουριστικού λεωφορείου.

3. Περαιτέρω, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1164/30.6.1994 (η οποία εξακολουθεί να ισχύει) παρασχέθηκε η δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) προς το κοινό στις επιχειρήσεις που διατηρούν τουριστικά- ταξιδιωτικά γραφεία και κατά συνέπεια οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών στο κοινό σύμφωνα πλέον με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Κ.Φ.Α.Σ., με αυτονόητη τη δυνατότητα προαιρετικής χρησιμοποίησης της Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, για την έκδοση των εν λόγω αποδείξεων.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν προβλέπεται υποχρέωση σύναψης έγγραφης σύμβασης με τις συνεργαζόμενες με εσάς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη διοργάνωση εκδρομών και ότι υποχρεούστε σε έκδοση αθεώρητου τιμολογίου κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής προς αυτές. Επίσης, στην περίπτωση που συμβάλλεστε απευθείας με φυσικά πρόσωπα, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής με δυνατότητα χρήσης θεωρημένου χειρόγραφου εντύπου (και προαιρετικά με τη χρήση φ.τ.μ. ή ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων ανωτέρω στην Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1164/30.6.1994. Τέλος, από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ δεν προβλέπεται η τήρηση κάποιου πρόσθετου βιβλίου για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

Recommended Posts