Αρ. πρωτ.: 2/40464/0026/23.7.2013
Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Αρ.Πρωτ.: 2/40464/0026
2/12572/0026
2/59065/00226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 69 87 725
FAX : 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου»

ΣΧΕΤ: Η αριθ. 2/58577/0026/3-11-2006 Εγκύκλιος.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση της αμοιβής δικηγόρων σε περίπτωση εκχώρησης της σχετικής απαίτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.α. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3472/2006, που κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο καθορίστηκαν: i) οι προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συμφωνίας για την αμοιβή δικηγόρων για το χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων, ii) η διαδικασία αναγγελίας της εκχώρησης τμήματος της απαίτησης του δικαιούχου για την κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου στις περιπτώσεις που οφειλέτης είναι το ελληνικό δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ασφαλιστικός οργανισμός.

β. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η παρακράτηση και απόδοση της αμοιβής του δικηγόρου γίνεται από το αρμόδιο για την πληρωμή της απαίτησης όργανο του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. κ.λπ.

γ. ι) Περαιτέρω με την ίδια εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής των δαπανών της κατηγορίας αυτής και ειδικότερα για τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων πληρωμής, τα δικαιολογητικά, τις κρατήσεις κ.λπ. ιι) Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο αυτή, σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή / απόσβεση αποζημιώσεων / απαιτήσεων της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 92 του ν.δ/τος 3026/1954, τμήμα των οποίων έχει εκχωρηθεί για την κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου και εφόσον έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία αναγγελίας της εκχώρησης, θα πρέπει στη σχετική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης να αναγράφεται ως δικαιούχος και ο εκδοχέας δικηγόρος με δικαιούμενο ποσό το εκχωρηθέν τμήμα της απαίτησης.

2. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 παρ. 3 του ν. 3842/2010 και τη σχετική τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ {άρθρο 22 παρ. 1(ε) ν. 2859/2000} η παροχή των υπηρεσιών δικηγόρων υπόκειται από 1-7-2010 σε ΦΠΑ καταργηθείσας της σχετικής απαλλαγής. Σημειώνεται ότι ο φόρος αυτός επιρρίπτεται κατά το νόμο (Κώδικας ΦΠΑ άρθρο 1) στον αντισυμβαλλόμενο και εν προκειμένω στον πελάτη – δικαιούχο υπάλληλο. Κατά συνέπεια για τις πληρωμές των σχετικών δαπανών που πραγματοποιούνται από 1-7-2010 και εξής, παρακρατείται από το δικαιούχο υπάλληλο, εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου και ο αναλογών ΦΠΑ που καταβάλλεται στον εκδοχέα – υπόχρεο για την απόδοσή του στο Δημόσιο ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εργολαβικό.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 5, της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 κ.υ.α. (Β.784), που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 1β, του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, ορίζεται ότι αποστολή της Ε.Α.Π. είναι η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου κ.λπ.

4. Κατόπιν αυτών, στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να εκδίδονται δύο (2) χρηματικά εντάλματα, για τα οποία τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται στο πρώτο εξ αυτών με σχετική αναφορά στο επόμενο (άρθρο 4, παρ. 7, π.δ. 151/1998). Τα εν λόγω χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται όσον αφορά στο δικαιούχο υπάλληλο μέσω της Ε.Α.Π., ενώ για την καταβολή της εκχωρηθείσας αμοιβής του εκδοχέα δικηγόρου και του αναλογούντος ΦΠΑ, κατά τη συνήθη διαδικασία (μέσω Δ.Ο.Υ. μέχρι 31-12-2013).

Όσον αφορά δε στην κατάσταση πληρωμής της δαπάνης, που συντάσσεται και υποβάλλεται από τον οικείο διατάκτη, αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εις διπλούν και να περιλαμβάνει τα στοιχεία του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ που επισυνάπτεται ως «ΠΑΡ/ΜΑ Α» στην παρούσα.

Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ευάγγελος Βεκρής

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ/νος Διεκ/σεως α.α.

Recommended Posts