Η απόφαση για τα pos

Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/ 2017
Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)
Αριθμ. 45231/2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», (Α’ 240), όπως ισχύει.

2. Του ν. 4177/2013, (Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, (Α’ 94).

4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

5. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (Β’ 185).

6. Του Π.Δ. 111/2014 (Α’ 178/2014 και Α’ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (B’ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Του π.δ. 63/2005 (A’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός υπόχρεων δικαιούχων πληρωμής και προθεσμία συμμόρφωσης

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).
ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.12    Επισκευή μηχανημάτων
33.13    Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14    Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
35.11    Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12    Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
35.13    Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14    Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.21    Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22    Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23    Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
36.00    Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
43.21    Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22    Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
45.11    Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19    Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20    Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32    Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40    Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
47.21    Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22    Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.23    Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24    Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25    Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.26    Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30    Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42    Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43    Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52    Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59    Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61    Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64    Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65    Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71    Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.73    Λιανικό   εμπόριο   φαρμακευτικών   ειδών (φαρμακεία)
47.74    Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
55.10    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90    Άλλα καταλύματα
56.10    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.10    Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30    Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
69.10    Νομικές δραστηριότητες
69.20    Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
71.11    Δραστηριότητες  αρχιτεκτόνων
71.12    Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
75.00    Κτηνιατρικές  δραστηριότητες
77.11    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12    Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22    Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79.11    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
85.20    Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31    Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32    Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41    Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.53    Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.10    Νοσοκομειακές  δραστηριότητες
86.21    Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22    Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23    Δραστηριότητες  άσκησης  οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90    Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10    Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90    Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.91    Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
92.00    Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.13    Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.21    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11    Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και περιφερειακού εξοπλισμού
96.02    Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

2. Οι ως άνω Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

3. Οι ως άνω Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ήμερων προ της παρέλευσης της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

4. Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την περαιτέρω εφαρμογή της οριζόμενης με την παρούσα διαδικασίας.

Άρθρο 3
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

1. Η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου του συνόλου των Υπόχρεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα ή μη αποδοχής πληρωμών με κάρτα, όπως, ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής με κάρτα, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β’ 276), όπως ισχύει.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

3. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:
α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

4. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 138 της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Β’ 2090), όπως ισχύει, και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 139 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 4
Ύψος και διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Στους παραβάτες του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – ν.δ. 356/1974, Α’ 90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001, (Α’ 224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου της παρούσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

5. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Άρθρο 5
Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δεχθούν τουλάχιστον πέντε καταγγελίες σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών για την μη αποδοχή πληρωμών με χρήση Μέσων Πληρωμής με Κάρτα από Υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, αυτές κοινοποιούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στην Ε.Γ. Σ. Δ.Ο.Ε., προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

φορολογικές δηλώσεις 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Η υποβολή για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 έχει ξεκινήσει και δεν είναι μια απλή διαδικασία καθώς ο σωστός και αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός μέσα από την μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας, μεταφράζετε στα διάφορα πεδία επιλογής των φορολογικών εντύπων.

Ένα λανθασμένο “κλικ” σε κάποιο πεδίο, μπορεί να σας “γλυτώσει” ή να σας επιβαρύνει με φόρο εισοδήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νέου πελάτη μας, κατά το 2016 όπου από την αρχική υποβολή της δήλωσης του προέκυπτε καταβολή φόρου 1800,00 ευρώ ενώ μετά από νόμιμες διαδικασίες του γραφείου μας, για το τελικό του εκκαθαριστικό προέκυψε επιστροφή φόρου 500,00 ευρώ. Το λάθος “κλικ” λοιπόν θα του επέφερε μια επιβάρυνση 2300,00 ευρώ…

Μαγικές λύσεις φυσικά δεν υπάρχουν, αλλά μέσα από νόμιμες διαδικασίες και την γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ωφεληθούν.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι ισχύει για το τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016.

φορολογικές δηλώσεις 2017

Υποχρέωση υποβολής και προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Δηλαδή 17 Ιουλίου 2017, καθώς 15 Ιουλίου συμπίπτει με Σάββατο.

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.

22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος.

29% για τις επόμενες 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).

37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

Κλίμακα για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία

15% έως 12.000 ευρώ.

35% από 12.000 έως και 23.000 ευρώ.

45% από 23.000 και άνω

Αφορολόγητο όριο πολλών ταχυτήτων.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ κατά 1.900 ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα), 1.950 ευρώ (για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ (για φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω), [εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου],

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να έχει προσκομιστεί πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ.

Δαπάνες που εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος.

Δαπάνες που καταβάλατε, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των εξαρτώμενων μελών σας, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός σας, θα αφαιρεθεί από τον φόρο που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλατε, λόγω δωρεάς.

Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους»

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ16Α) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2016 στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα

Τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4304/2014 σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων , καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ποσό αυτό εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.

Για το φορολογικό έτος 2016 δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Εγχειρίδιο οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού;

Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), στόχος των οποίων είναι να ρυθμίζουν την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης σε σχέση με τα κέρδη από διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες και να αποτρέπουν τη διπλή φορολόγηση, και επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών να διαβουλεύονται μεταξύ τους ώστε να επιλύουν ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ.
Πρόκειται για μία διαδικασία δημοσίου διεθνούς δικαίου, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των Κρατών. Συγκεκριμένα, αποτελεί έναν μηχανισμό επίλυσης διεθνών φορολογικών διαφορών που αφορούν σε περιπτώσεις διπλής φορολογίας καθώς και σε ασυνέπειες στην ερμηνεία και εφαρμογή των Συμβάσεων. Η διεθνής διπλή φορολογία μπορεί να είναι νομική, όταν δηλαδή το ίδιο πρόσωπο φορολογείται σε δύο Κράτη για το ίδιο εισόδημα, ή οικονομική, όταν το ίδιο εισόδημα, το οποίο βρίσκεται στα χέρια διαφορετικών προσώπων, συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση από περισσότερες από μία φορολογικές αρχές.
Η ΔΑΔ προβλέπεται από το άρθρο 25 της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. καθώς και τα συναφή ερμηνευτικά του σχόλια.
Η Ελλάδα έχει συνάψει έως σήμερα 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, οι οποίες (πλην της ΣΑΔΦ με το Ηνωμένο Βασίλειο) περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τη ΔΑΔ.
Σχετικές με τη διαδικασία της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού στο εσωτερικό μας δίκαιο είναι οι διατάξεις του άρθρου 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και η ΠΟΛ 1049/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.
Ποιές υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στη ΔΑΔ;
Η ΔΑΔ αφορά αποκλειστικά στους φόρους οι οποίοι καλύπτονται ρητά από την εφαρμοζόμενη ΣΑΔΦΕ καθώς και στα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι ενός εκ των δύο Κρατών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εφαρμοζόμενης ΣΑΔΦΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι κανόνες μίας ΣΑΔΦΕ συνδέονται με τους κανόνες της εσωτερικής νομοθεσίας των Κρατών που δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά.
Οι τυχόν τόκοι/προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τις πράξεις των ελληνικών φορολογικών αρχών και βαρύνουν τον φορολογούμενο και αφορούν στην υπόθεση η οποία έχει υπαχθεί σε ΔΑΔ δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο της ΔΑΔ. Η ελάφρυνση από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.
Όταν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών έχουν ή θα έχουν για αυτό σαν αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας που δεν είναι
σύμφωνη με τους όρους της ΣΑΔΦΕ, μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή του κράτους φορολογικής κατοικίας του αίτημα για έναρξη ΔΑΔ.
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος περιπτώσεων που υπάγονται σε ΔΑΔ:
– Περιπτώσεις διπλής κατοικίας: όταν π.χ. ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θεωρείται επίσης και κάτοικος ενός άλλου Κράτους σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του άλλου Κράτους, και επομένως και τα δύο Κράτη θεωρούν ότι το πρόσωπο είναι κάτοικος τους για τους σκοπούς της εφαρμοζόμενης ΣΑΔΦΕ, με αποτέλεσμα το πρόσωπο αυτό να φορολογείται για το ίδιο εισόδημα και στα δύο Κράτη.
– Περιπτώσεις παρακράτησης φόρου στη χώρα πηγής του εισοδήματος, η οποία δεν είναι σύμφωνη με την εφαρμοζόμενη ΣΑΔΦΕ: όταν π.χ. εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης σε εισόδημα από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα ανώτερος από αυτόν που προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις της ΣΑΔΦΕ.
– Περιπτώσεις που ένα Κράτος φορολογεί μία συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος, ενώ οι σχετικές διατάξεις της ΣΑΔΦΕ προβλέπουν αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης του εισοδήματος αυτού στο άλλο Κράτος.
– Περιπτώσεις που ένα πρόσωπο έχει παράσχει υπηρεσίες στο εξωτερικό για μία χρονική περίοδο ή λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό και τα δύο εμπλεκόμενα Κράτη θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών.
– Περιπτώσεις σύγκρουσης ως προς τον χαρακτηρισμό ενός εισοδήματος: όταν δύο Κράτη ορίζουν το ίδιο εισόδημα με διαφορετικό τρόπο.
– Περιπτώσεις σύγκρουσης σχετικά με την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης: όταν π.χ. ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στο άλλο Κράτος για το εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτό το άλλο Κράτος.
– Περιπτώσεις μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την απόδοση κερδών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις: όταν οι φορολογικές αρχές διαφορετικών Κρατών προβαίνουν σε προσαρμογές στις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να φορολογούν διπλά το ίδιο εισόδημα στα χέρια διαφορετικών προσώπων.
– Περιπτώσεις επιβολής φορολογίας η οποία παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις των ΣΑΔΦΕ περί απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης. Σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης οι υπήκοοι ενός Κράτους δεν υπόκεινται στο άλλο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή διαδικασία η οποία είναι διάφορη ή επαχθέστερη από τη φορολογία ή τις διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται οι υπήκοοι του πρώτου Κράτους.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ;
Την υπαγωγή σε ΔΑΔ μπορεί να αιτηθεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος ενός εκ των δύο Κρατών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εφαρμοζόμενης ΣΑΔΦΕ και το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει φορολογηθεί σύμφωνα με τους όρους της οικείας ΣΑΔΦΕ, ως αποτέλεσμα των ενεργειών μίας ή και των δύο φορολογικών αρχών. Το πρόσωπο θέτει την υπόθεσή του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι φορολογικός κάτοικος. Στις περιπτώσεις που το αίτημα για υπαγωγή στη ΔΑΔ αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ περί μη διακριτικής μεταχείρισης, τότε το πρόσωπο υποβάλλει το αίτημά του ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Κράτους, του οποίου είναι υπήκοος.
Πρέπει ο φορολογούμενος να έχει εξαντλήσει τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία προκειμένου να αιτηθεί ΔΑΔ;
Όχι, η ΔΑΔ είναι μία διοικητική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τις Συμβάσεις για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας. Η ΔΑΔ είναι ανεξάρτητη από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των Κρατών.
Πού και πώς υποβάλλεται ένα αίτημα ΔΑΔ;
Η έναρξη της ΔΑΔ εκ μέρους της ελληνικής αρμόδιας αρχής προϋποθέτει την υποβολή έγγραφου αιτήματος στην ελληνική γλώσσα.
Ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματος, διαφορετικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδιες για την υποβολή και εξέταση των αιτημάτων ΔΑΔ:
– Για αιτήματα που αφορούν στις διατάξεις των ΣΑΔΦΕ, πλην εκείνων που αναφέρονται σε διόρθωση κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Τμήμα Α’ – Φορολογικών Θεμάτων
Καραγεώργη Σερβίας 8
10184, Αθήνα
Email: dos.a@mofadm.gr
Tel. No: +30 210 3375196-7
Fax: +30 210 3375854
– Για αιτήματα που αφορούν αποκλειστικά στην εξάλειψη διπλής φορολογίας συνεπεία διόρθωσης κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Ελέγχων, Τμήμα Δ’ – Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων
Καραγεώργη Σερβίας 10
10184, Αθήνα
Email: d.eleg4@mofadm.gr
Tel. No: +30 210 3375307
Fax: +30 210 3375354
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντίγραφο του αιτήματος -εκτός των συνοδευτικών εγγράφων- κοινοποιείται ταυτόχρονα και στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Α.Α.Δ.Ε)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο φορολογούμενος έχει μεταφέρει την κατοικία του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μετά από την επιβολή του μέτρου κατά του οποίου ενίσταται, οφείλει και πάλι να υποβάλει την αίτησή του ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Κράτους του οποίου ήταν κάτοικος κατά τη χρήση για την οποία έχει επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθεί η εν λόγω φορολογία.
Υπάρχουν προθεσμίες νια την υποβολή αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ;
Για να θεωρείται εμπρόθεσμο, ένα αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ πρέπει να υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης από την εκάστοτε ΣΑΔΦΕ προθεσμίας από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού φόρου, η επιβολή του οποίου δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦΕ.
Οι περισσότερες ΣΑΔΦΕ που έχει συνάψει η Ελλάδα προβλέπουν διετή ή τριετή προθεσμία. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται στις διατάξεις της ΣΑΔΦΕ προθεσμία υποβολής του αιτήματος, ισχύει τριετής προθεσμία.
Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα αίτημα ΔΑΔ;
Για να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας, και, σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, τα στοιχεία τόσο της επιχείρησης που υποβάλλει το αίτημα, όσο και τα στοιχεία των λοιπών συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων, που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.
2. Βάση αιτήματος: αναφορά σε συγκεκριμένη ΣΑΔΦΕ και διατάξεις του (-ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες, σύμφωνα με τον αιτούντα, δεν εφαρμόζονται ορθά.
3. Πραγματικά περιστατικά: Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του (-ων) φορολογικού (- ών) έτους (-ών) και του (-ων) ποσού (-ών) φόρου (τόσο σε εγχώριο όσο και ξένο νόμισμα, εάν κρίνεται απαραίτητο) που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Προκειμένου περί ενδοομιλικών συναλλαγών, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.
4. Ανάλυση του ζητήματος προς επίλυση: υπόμνημα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας, με σαφή αναφορά στις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, και τεκμηρίωση με την προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου που οδηγεί στην εικαζόμενη διπλή φορολογία). Σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ και της μεθοδολογίας η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσαρμογές.
5. Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί επίσης στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου Κράτους. Εάν ναι, την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, την αρμόδια αρχή, στην οποία κατατέθηκε το αίτημα, και αντίγραφο του αιτήματος και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων.
6. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, διοικητικού συμβιβασμού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχομένως έχουν κινηθεί από τον αιτούντα ή λοιπά μέρη, σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη, σε σχέση με την υπόθεση του αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ, καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Αν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, και εφόσον δεν έχει συζητηθεί ακόμα, απαιτείται βεβαίωση από την οικεία Γραμματεία του Δικαστηρίου ότι το σχετικό ασκηθέν ένδικο βοήθημα δεν έχει συζητηθεί.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου, απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση ότι ο εκπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αίτημα.
8. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία επιβεβαιώνει ότι όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τεκμηρίωση είναι ακριβείς.
9. Ηλεκτρονικό φάκελο σε οπτικό δίσκο – CD ή USB stick, στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή τα προαναφερόμενα.
Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία για την προσκόμισή τους, η οποία δύναται να παραταθεί, μετά από αίτηση του αιτούντος.
Σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών, συνιστάται η ταυτόχρονη παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών του αιτήματος στην αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους από την συνδεδεμένη με τον αιτούντα επιχείρηση.
Υπάρχουν παράβολα νια την υποβολή αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ;
Όχι, οι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν παράβολα για τα αιτήματα υπαγωγής σε ΔΑΔ.

Μπορεί το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ να απορριφθεί;
Ένα αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ μπορεί να απορριφθεί από την αρμόδια αρχή χωρίς να εξετασθεί στην ουσία του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– όταν το αίτημα δεν είναι εμπρόθεσμο (βλ. ανωτέρω)
– όταν το αίτημα δεν αναφέρεται σε επιβολή φορολογίας που έχει προκύψει, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ
– εάν δεν παρασχεθούν από τον αιτούντα οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες εντός της τεθείσας από την αρμόδια αρχή προθεσμίας και των τυχόν παρατάσεων αυτής
– στην περίπτωση που τα έτη, στα οποία αναφέρεται το αίτημα έχουν παραγραφεί, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία – εάν έχει εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστήριο στο κράτος κατοικίας οριστική απόφαση σε σχέση με την υπόθεση. Η άσκηση ένδικου βοηθήματος δεν εμποδίζει την εξέταση ενός αιτήματος ΔΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος.
Πόσο διαρκεί η επίλυση μίας υπόθεσης ΔΑΔ;
Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων, λαμβανομένων υπόψη ποικίλων παραγόντων, όπως της πολυπλοκότητας της κάθε υπόθεσης, της ανταπόκρισης της αρμόδιας αρχής του αντισυμβαλλόμενου Κράτους ή της έγκαιρης παροχής των απαραίτητων πληροφοριών και τεκμηρίωσης από τον φορολογούμενο.Συνήθως στις οικείες ΣΑΔΦΕ που περιέχουν ρήτρα διαιτησίας, υπάρχει προθεσμία για επίτευξη συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία εκκινεί από την ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου Κράτους για την υπόθεση.
Είναι υποχρεωτική για τα Συμβαλλόμενα Κράτη η επίτευξη συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού;
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν υποχρεούνται να καταλήξουν σε συμφωνία ούτε παρέχουν εγγύηση εξάλειψης της διπλής φορολογίας. Το καθήκον των αρμοδίων αρχών περιορίζεται απλώς στο να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των διαφορών, χωρίς να υποχρεούνται να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της τυχόν οριζόμενης από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προθεσμίας.
Σε ορισμένες ΣΑΔΦΕ που έχει συνάψει η χώρα μας προβλέπεται ότι, εάν οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός του τυχόν οριζόμενου από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ χρόνου, τα ανεπίλυτα ζητήματα, κατόπιν αιτήματος του προσώπου που υπέβαλε την υπόθεση, επιλύονται με προσφυγή σε διαιτητική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή σε διαιτησία είναι υποχρεωτική για τα Συμβαλλόμενα Κράτη μόλις πληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικαστικές προϋποθέσεις και υποβληθεί σχετικό αίτημα του φορολογουμένου.
Πότε το αποτέλεσμα ΔΑΔ θεωρείται δεσμευτικό για τον φορολογούμενο;
Όσον αφορά την Ελλάδα, η αμοιβαία συμφωνία είναι δεσμευτική για τον φορολογούμενο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί γραπτώς, παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή από τυχόν εκκρεμείς προσφυγές σχετικά με την υπόθεση.
Πώς ολοκληρώνεται η ΔΑΔ;
Η ΔΑΔ ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού. Η αρμόδια αρχή στηριζόμενη στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας εκδίδει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του απόφαση επί της συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιείται νόμιμα μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και στη φορολογική αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεσή της. Η απόφαση αμοιβαίου διακανονισμού δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.
Οι αποφάσεις αμοιβαίου διακανονισμού δεν δημιουργούν προηγούμενο για την επίλυση μεταγενέστερων παρόμοιων υποθέσεων.
Ποιός είναι ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου στη ΔΑΔ;
Δεδομένης της φύσης της ΔΑΔ ως διαδικασίας δημοσίου διεθνούς δικαίου, τα μόνα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία διαβούλευσης είναι οι αρμόδιες αρχές των Κρατών, και όχι ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ο φορολογούμενος δεν αποτελεί επίσημο μέρος της διαβούλευσης, αν και ενδέχεται να κληθεί να συμμετάσχει ανεπισήμως, κάτι το οποίο εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών. Ο φορολογούμενος δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που αποστέλλονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών, αλλά έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσής του από την αρμόδια αρχή.
Ωστόσο, ο φορολογούμενος έχει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης της υπόθεσης και μεγαλύτερης διαφάνειας στη διεξαγωγή της, και προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια αρχή, προσκομίζοντας πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση. Επιπλέον, η έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή είναι απαραίτητη προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να επιτύχει μία δίκαια και ταχεία επίλυση της διαφοράς.
Πώς προστατεύεται το απόρρητο κατά τη διεξαγωγή της ΔΑΔ;
Ως προς όλες τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών της εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.
Οι αποφάσεις της ΔΑΔ δημοσιεύονται;
Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΑΔ μεταξύ των συμβαλλόμενων Κρατών προστατεύονται από τις διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών της εφαρμοζόμενης ΣΑΔΦΕ, καθώς και από τις εφαρμοστέες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.
Οι αποφάσεις Αμοιβαίου Διακανονισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ανωνυμοποίηση των στοιχείων του φορολογουμένου, Εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με τη δημοσίευση του συνόλου της Απόφασης, δημοσιεύεται περίληψη αυτής, με περιεχόμενο την περιγραφή του ζητήματος, το αντισυμβαλλόμενο Κράτος, τα φορολογικά έτη τα οποία αφορά η Απόφαση και τη νομική βάση αυτής.
Αναστέλλονται οι διαδικασίες είσπραξης του φόρου όταν εκκρεμεί μία υπόθεση ΔΑΔ;
Όχι, οι διαδικασίες είσπραξης φόρου δεν αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ.
Πώς εφαρμόζεται η συμφωνία αμοιβαίου διακανονισμού;
Τα Κράτη δύναται να υλοποιούν μία συμφωνία αμοιβαίου διακανονισμού παρά τις προθεσμίες παραγραφής που προβλέπονται από τις εσωτερικές τους νομοθεσίες. Αυτός ο όρος, ωστόσο, δεν απαγορεύει στα Κράτη, τα οποία δεν είναι σε θέση να παρακάμψουν τις προθεσμίες της εσωτερικής τους νομοθεσίας, να εισάγουν στην ίδια την αμοιβαία συμφωνία προθεσμίες προσαρμοσμένες στην κατά το εσωτερικό τους δίκαιο προθεσμία παραγραφής. Σύμφωνα με τις διατάξεις ορισμένων από τις ΣΑΔΦΕ που έχει συνάψει η Ελλάδα, η εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού περιορίζεται από τις προθεσμίες παραγραφής που προβλέπει η εσωτερική μας νομοθεσία.