Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014/27.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 – Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων

Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014/27.8.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 – Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014
Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 – Αθήνα
Πληροφορίες/ Τηλέφωνα:
(Δ 18/ Α’) : 210- 6987503-5
(Κ. Κούκουνα-Ι. Πολυτσάκης)
(Δ 18/Β’) : 210- 6987498-6987500
(Μ. Μανωλαράκης-Ν. Δελοπούλου)
(Δ 17 /Ε’) : 210- 6987479,481
(Φ. Γεώργα-Διον. Ζορμπάνος)
(Δ ΕΦΚ/Δ’): 210-6987401 (Ε. Μιχαηλίδου)

Fax : 210 69 87 506
      : 210 69 87 489
     : 210 69 87 424
e-mail: ipr@otenet.gr, finexcis@otenet.gr, vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 – Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-15 και 39 του ν. 4256/2014, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92/Α’ στις 14-4-2014 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για ενημέρωση και εφαρμογή. 

Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις επί των κάτωθι άρθρων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επί του άρθρου 1: Ορισμοί

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζεται η βασική ορολογία των τουριστικών πλοίων κατ’ αναλογία των ορισμών που υπήρχαν στον καταργούμενο νόμο 2743/1999. Ως τουριστικά πλοία νοούνται τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΜΗΤΡΩΟ

Επί του άρθρου 2: Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό « Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», το οποίο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων. Στο Μητρώο αυτό που εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) προβλέπεται να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Το Μητρώο θα διασυνδεθεί:
α) με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο
β) με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του Τέλους Παραμονής Πλόων και
γ) με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» , έχουν:

αα) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

ββ) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου,

γγ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και

δδ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α’ 256).

Ωστόσο μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα του Μητρώου και να καταχωρηθούν σε αυτό τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» του κοινοποιούμενου νόμου παρατείνεται η ισχύς των αδειών των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Επί του άρθρου 3 : Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Στο άρθρο 3 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την ολική ναύλωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, η ελάχιστη διάρκεια της οποίας είναι οκτώ (8) ώρες. Η μερική ναύλωση απαγορεύεται. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, οι συμβάσεις ναύλωσης που πραγματοποιούνται στο ίδιο εικοσιτετράωρο από το ίδιο πλοίο θεωρούνται ως μία ημέρα ναύλωσης. Η επαγγελματική εκμετάλλευση των πλοίων, προκειμένου να τύχουν των δασμοφορολογικών απαλλαγών, αποδεικνύεται με την καταχώρισή τους στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, με την παράλληλη ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, επέρχονται ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των καταργούμενων διατάξεων του ν. 2743/1999, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από το καθεστώς αδειοδότησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο νέο καθεστώς του ηλεκτρονικού Μητρώου (όπως άρθρο 9 παρ. 4, άρθρο 12 παρ. 7, άρθρο 15).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α) η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:

α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και

β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

Ωστόσο, όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης από πλοία με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 558 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, στα μη τελωνισμένα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε δεν παρέχεται δυνατότητα σύναψης στη χώρα μας σύμβασης ολικής ναύλωσης.

Επί του άρθρου 4: Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανά τριετία από την καταχώρησή τους στο Μητρώο. Ειδικότερα, ο ελάχιστος αριθμός των ημερών ναύλωσης ορίζεται ως εξής :

α. 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο,

β. 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο,

γ. 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται :

α. κατά 5% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5 ετών,

β. κατά 10% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 10 ετών,

γ. κατά 15% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 15 ετών,

δ. κατά 20% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 20 ετών.

Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης δύνανται να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες τις αμέσως προηγούμενης τριετίας.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί συμβάσεις ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Ο υπολογισμός του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης αναστέλλεται για τα πλοία τα οποία έχουν παροπλισθεί ή κατασχεθεί.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανά τριετία, βάσει των ναυλοσυμφώνων.

Με την παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου αναψυχής, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όπως απορρέουν από τις διατάξεις του νέου νόμου και αφορούν τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου έναντι των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών εφόσον βέβαια αυτά απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία που αφορά το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής (χορήγηση απαλλαγών, άρση απαλλαγής και καταβολή επιβαρύνσεων σε περίπτωση καταστρατήγησης ή μη ορθής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, χρόνος παρακολούθησης απαλλαγής κλπ).

Επί του άρθρου 5: Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η δυνατότητα παροπλισμού του πλοίου υπό προϋποθέσεις. Ο παροπλισμός έχει ελάχιστη διάρκεια ένα (1) έτος και μέγιστη διάρκεια τρία (3) έτη.

Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού μετά την παρέλευση της τριετίας και ως εκ τούτου παύσης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν στο ίδιο το πλοίο και τον εφοδιασμό του με καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά.

Επί του άρθρου 7: Ναυλοσύμφωνο

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται ότι τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων. Η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης επιβαινόντων καταργείται και ως εκ τούτου κατά τον εφοδιασμό με υποκείμενα ή ελεύθερα καύσιμα δεν θα ζητείται να είναι θεωρημένη από τη λιμενική αρχή η κατάσταση επιβατών που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ζ) και άρθρο 19 παράγραφος 2 της αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 (ΦΕΚ 516/Β’).

Επί του άρθρου 9: Ειδικές ρυθμίσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 δίνεται η δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή εφόσον δηλωθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο. Στις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής στα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα ενώ για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα απαιτείται μόνο η λήψη άδειας απόπλου, εφόσον η ναύλωση αρχίζει από ελληνικό λιμάνι.

Όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. Δ.1121/09/4.7.2007 ΕΔΥΟ. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. γίνεται εφόσον υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκμεταλλεύεται το σκάφος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνονται οι ενδείξεις που φέρει ο ωροδείκτης της μηχανής του σκάφους, τη χρονική στιγμή πριν από τον απόπλου του για την εκτέλεση κάθε συγκεκριμένου ναυλοσυμφώνου.

Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου για τις ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου από τη Λιμενική Αρχή.

Επίσης, με την παράγραφο 5, παρέχεται η δυνατότητα στα επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. με μεταφορική ικανότητα μέχρι και ενενήντα εννέα (99) επιβατών να συνάπτουν συμβάσεις ολικής ναύλωσης και συνεπώς να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο του άρθρου 2.

Τέλος, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εφιστάται η προσοχή στη σωστή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της επαγγελματικής δραστηριοποίησης τόσο των πλοίων που εκτελούν συμβάσεις ολικής ναύλωσης όσο και των ημερόπλοιων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Επί του άρθρου 10: Γενικές διατάξεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248), με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις [σχετική η αριθμ. Δ. 257/139/23.2.2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ 378/Β’), όπως ισχύει].
Με τις διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπεται επίσης ότι για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.).

Ωστόσο, όσον αφορά την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log), επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Δ18Β 5018205 ΕΞ 25.7.2014 ΕΔΥΟ (κωδικός ΑΔΑ: ΒΤΦ9Η-ΓΗΞ) μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 7β) του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 και αφορά τη διαδικασία είσπραξης του Τ.Π.Π., η έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) δεν κωλύεται από την έλλειψη του αποδεικτικού πληρωμής του Τ.Π.Π.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 περίπτωση α) επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1.

Ωστόσο, όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε , επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις σχετικές ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92  και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, δεν παρέχεται δυνατότητα σύναψης σύμβασης ολικής ναύλωσης στη χώρα μας στα μη τελωνισμένα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός Ε.Ε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της ιδίας παραγράφου και άρθρου ορίζεται ρητά ότι στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εκτελούν σύμβαση ναύλωσης δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

Η μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Επί του άρθρου 12: Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων. Για την εκμετάλλευση αυτού απαιτείται : α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση στο Μητρώο. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση προς τη Λιμενική Αρχή ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνυποβάλλοντας αντίγραφο του πρωτότυπου του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφάλειας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.

Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια πραγματοποιούν ημερήσια θαλάσσια ταξίδια, τα οποία διενεργούνται, κατά κανόνα, εντός 24ωρών μεταξύ λιμένων, ακτών ή όρμων υπό την προϋπόθεση επιστροφής του πλοίου και των επιβαινόντων στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν (κυκλικό ταξίδι) με σκοπό την αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής, θαλάσσιου λουτρού, περιήγησης ή άλλης τουριστικής δραστηριότητας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92  και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, δυνατότητα παροχής πακέτου υπηρεσιών δεν παρέχεται σε μη τελωνισμένα πλοία της εν λόγω κατηγορίας, τα οποία φέρουν σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επί του άρθρου 13 :

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η επιβολή προστίμου που επιβάλλεται σε επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νέου νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, κυρώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και υποχρεώσεις των πλοιοκτητών/εφοπλιστών για την καταβολή τελωνειακής οφειλής έναντι των τελωνειακών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επί του άρθρου 14: Τελικές διατάξεις

Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: α) το Φ.Π.Α. για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις, το Φ.Π.Α. καθώς και τον Ε.Φ.Κ. των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου διοικητική πράξη στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλοίου αναψυχής και η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Η εν λόγω διοικητική πράξη κοινοποιείται στις Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές.

Ειδικότερες οδηγίες ως προς την φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των οποίων παύει από οποιαδήποτε αιτία βάσει των κείμενων διατάξεων, η εκτέλεση επαγγελματικών πλόων έχουν δοθεί με τις Δ18Α 5036889 ΕΞ 2010/6.9.2010 ΕΔΥΟ, Δ17Ε 5043093 ΕΞ 21.10.2011 ΔΥΟ, Δ17Ε 5004601 ΕΞ 31.1.2012 ΔΥΟ.

Επί του άρθρου 15: Μεταβατικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 επέρχονται ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των καταργούμενων διατάξεων του ν. 2743/99 ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από το καθεστώς αδειοδότησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο νέο καθεστώς του ηλεκτρονικού Μητρώου.

Ειδικότερα :

Με την παράγραφο 1.α παρατείνεται η ισχύς των αδειών των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την καταχώριση στο νέο σύστημα του Μητρώου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρησή τους ή, και αν έχει συμπληρωθεί πενταετία, δεν έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία που προβλεπόταν από το ν. 2743/1999 για εκπρόθεσμη θεώρηση και ως εκ τούτου μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης,

Συνεπώς, γίνονται δεκτές οι άδειες των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που ήταν σε ισχύ μέχρι 14.01.2014 και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν τρίμηνη εκπρόθεσμη θεώρησή τους. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα παρατείνεται και η ισχύς των βιβλίων ατελειών με την καταχώρηση σχετικής πράξης επ’ αυτού : « παρατείνεται η ισχύς του βιβλίου ατελειών μέχρι την καταχώριση αυτού στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1.α του ν. 4256/2014».

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι στην περίπτωση εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας οφείλονται : α) ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για την εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για τα καύσιμα, λιπαντικά καθώς και για τα αγαθά των οποίων το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη της αρμόδιας Δ/ νσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως ανωτέρω.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 και μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής, τα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφοδιάζονται προσωρινά από την αρμόδια Δ/ νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με άδεια για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης ή εκούσιας παύσης ισχύος της επαγγελματικής άδειας πλοίου αναψυχής ή παύσης ισχύος της επαγγελματικής άδειας λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/1937 και του άρθρου 8 του Ν. 1567/1985 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 περί τελωνειακής οφειλής, παραβάσεων, κυρώσεων και λαθρεμπορίας, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι (Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α) για το ίδιο το πλοίο και για τα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής ή παράδοσης με απαλλαγή οφείλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από την ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας όπως προκύπτει από τη διοικητική πράξη του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Επί του άρθρου 39: Καταργούμενες διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 καταργείται η περίπτωση ιγ’ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (40 Α’) και ως εκ τούτου από 14-4-2014 καταργείται η επιβολή φόρου πολυτελείας σε πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούμενα με οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για αναψυχή, με επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στην αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043103 ΕΞ 2010/15.10.2010 ΔΥΟ, ως προς τον χρόνο γένεσης υποχρέωσης καταβολής του φόρου.

Επί του άρθρου 42: Περιηγητικά ταξίδια – Κρουαζιέρα

Όσον αφορά την εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών του παρόντος άρθρου από πλοία με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε , η δυνατότητα αυτή δυνάμει των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92  και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, παρέχεται μόνο εφόσον τα ανωτέρω πλοία είναι τελωνισμένα.
Με τον κοινοποιούμενο νόμο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-14 του Ν. 2743/1999, εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με τον κοινοποιούμενο νόμο δεν επηρεάζονται οι ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής των πλοίων και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών τα οποία παραδίδονται σε αυτά κατά τον εφοδιασμό τους (άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α., άρθρο 78 του Ν. 2960/2001, άρθρο 10 του Ν. 438/1976,) καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων και σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιες διαταγές (Τ.1940/41/2.5.2003 Α.Υ.Ο.Ο, Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987, ΠΟΛ.1155/26.7.1999 ΕΔΥΟ, ΠΟΛ.1156/9.5.1997 ΕΔΥΟ, ΠΟΛ.1087/23.5.2008 Δ.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1114/23.4.2014 Δ.Υ.Ο).

Περαιτέρω διευκρινίσεις για θέματα ΦΠΑ θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί σε συνεργασία με τη 14η Δ/ νση ΦΠΑ και θα κοινοποιηθεί σε όλες τις Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ταμειακές Διαφορές(Ελλείμματα-πλεονάσματα ταμείου)

Ταμειακές Διαφορές(Ελλείμματα-πλεονάσματα ταμείου)
ΕΡΩΤΗΣΗ:Σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να μου δώσετε μία λύση στο εξης :
Σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. το .λογιστικο ταμείο  είναι περίπου 300000
ευρώ, πραγμα που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.Βεβαίως υπάρχουν
πολλές οφειλές σε Δ,Ο,Υ,  και Ι.Κ.Α και τράπεζες,όσα και τα χρήματα του λογ ταμείου. Παρόλο τις συμβουλές
και τις προτροπές μου να λυθεί το  μεγάλο αυτό πρόβλημα δεν γινόταν τίποτα απο την πλευρά του διαχειριστή .Επειδή μεσολάβησε και ένα διάστημα σοβαρής ασθένειας του
το θέμα χαλάρωσε.οπωσδήποτε τα χρήματα αυτά έκαναν  φτερά….και είμαι και εγώ πολύ εκτεθειμένη  με το κύρος της εργασίας.μου. ο ίδιος δεν μου καταλογίζει τίποτε.
απλά δηλώνει την άγνοια του … τώρα η εταιρεία που δεν έχει μία θέλει να την βγάλει σε πτώχευση( αλλά με λογ ταμείο 300000?)αυτό συνέβη απο το 2008 και μετά,η προσωπική του περιουσία  ειναι υποθηκευμένη απο τις τράπεζες. Σε περίπτωση δίκης ,ελέγχου εγώ τι ευθύνη φέρω? το λάθος μου είναι οτι δεν τον παράτησα. έγκαιρα, διοτι είναι και συγγενης α βαθμου και με οφείλει  ενα πολυ σηματικο ποσό για τις αμοιβές μου..Σας ζητώ συγνώμη αν δεν άπτεται  το θέμα μου
  των αρμοδιοτήτων σας ωστε να  εχω  μια απαντηση.
Σας ευχαριστώ που το διαβάσατε…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τν κο Δημητρίου Γεώργιο της επιστημονικής ομάδας της EPSILONNET.GR
 
Σε περιπτώσεις υψηλού ταμείου το οποίο δεν επαληθεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3296/2004 στη παράγραφο 2 αναφέρεται ότι κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικούς ελέγχους επί επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος ταμείου και αξιόγραφων, ο οποίος και προηγείται των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών με βάση τον παραπάνω έλεγχο, οι διαφορές αυτές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξαρτήτως της προέλευσής τους,προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών και παράλληλα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.

Η παραπάνω διάταξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε λογιστές φοροτεχνικούς, αφού σε έναν ενδεχόμενο καταλογισμό της διαφοράς ταμείου καθίστανται συμπράττοντες σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2523/1997, και επιπροσθέτως ενδεχομένως να ανακύψουν νομικά ζητήματα και να εγερθούν πιθανόν αξιώσεις για αποζημιώσεις μετόχων εταίρων και τρίτων για άμεση ή έμμεση συμμετοχή των λογιστών και φοροτεχνικών σε πράξεις κακής διαχείρισης και υπεξαίρεσης και να θεμελιώσουν και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μείωσης του υψηλού ταμείου με αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου ή με εξόφληση των υποχρεώσεων που δεν υφίστανται και έχουν πράγματι εξοφληθεί στο παρελθόν, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης ή καταχώρησης των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και η διανομή κερδών προηγουμένων ετών .

πηγή

Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά
Ειδικοί Επιστήμονες: Χρύσα Ζαχαριάδου, Καλλιόπη Ζούβια, Μαρία Λιαδή

Ιούλιος 2014

Πολίτες, κάτοικοι εξωτερικού, διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογικής τους κατοικίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που αποδεδειγμένα κατοικούσαν στο εξωτερικό επί σειρά ετών, οι οικείες ΔΟΥ δεν δέχονταν να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους και ζητούσαν να τους φορολογήσουν, ως κατοίκους Ελλάδας, για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Η νομοθεσία προέβλεπε ότι, αν ο φορολογούμενος αλλάξει την κατοικία του, είχε υποχρέωση να το δηλώσει εντός του οικείου έτους στην αρμόδια ΔΟΥ. Από τη διάταξη αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνήγαγαν ότι δεν νοείται αναδρομική αλλαγή της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι η κατοικία του φυσικού προσώπου είναι μία πραγματική κατάσταση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη φορολόγηση, πολύ περισσότερο όταν επιδρά στον τρόπο της φορολόγησης και στο ύψος του φόρου. Η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών ήταν αντίθετη με τον σκοπό του νομοθέτη ως προς τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού. Η Αρχή πρότεινε να διερευνάται κάθε φορά η πραγματική κατοικία του φυσικού προσώπου, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση και τα κριτήρια που θέτει ο Αστικός Κώδικας και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

Με πρόσφατη εγκύκλιό του (ΠΟΛ.1177/14.7.2014), το Υπουργείο Οικονομικών ρύθμισε το ζήτημα προς την κατεύθυνση των επισημάνσεων της Αρχής. Συγκεκριμένα, καθόρισε ότι οι φορολογούμενοι φορολογούνται ως κάτοικοι εξωτερικού από το χρόνο που θα αποδειχθεί ότι διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το εάν η αλλαγή της κατοικίας τους στα Μητρώα της αρμόδιας ΔΟΥ έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 213130610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604

ΠΟΛ.1183/28.7.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα

ΠΟΛ.1183/28.7.2014
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014

(ΦΕΚ Β’ 2049/29-07-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: A’ – Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Δ΄

2.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e – Εφαρμογές)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ – Δ΄

Ταχ.Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ. :101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο :210 3375312
210 3375792
ΦΑΞ :210 3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1183/2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. 20/25-6-2014 (Υ.Ο.Δ.Δ.-ΦΕΚ 360) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως ακολούθως:

Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:
α) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2013:
α1) να πραγματοποιήσουν την επιστροφή συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απολογιστικά.
α2) Να διενεργήσουν μερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού εντός εξήντα (60) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
α3) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταμιεύεται/συμψηφίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
β) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Στο αίτημα αναγράφεται ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και περιλαμβάνεται η τυχόν έγγραφη δήλωση συμψηφισμού του επιστρεπτέου ποσού με μελλοντικές οφειλές. Η αίτηση αυτή συνοδευόμενη με εκτύπωση από την εφαρμογή του TAXISNET του αντίστοιχου εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το οποίο προκύπτει η επιστροφή, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση, όπου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ρητά ως αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί IBAN λογαριασμού επί της αίτησης επιστροφής είτε απαιτείται για την εξόφληση η προσκόμιση δικαιολογητικών ή η υλοποίηση περαιτέρω ενεργειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αποστέλλεται μετά την εκκαθάριση του σχετικού ΑΦΕΚ, άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ειδοποίηση στο δικαιούχο. Διαφορετικά, το επιστρεπτέο ποσό μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου αμέσως.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με πιστωτικό υπόλοιπο, η διενέργεια ή μη ελέγχου για την επιστροφή του φόρου θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.».

2. Τα άρθρα 2 και 3 καταργούνται και το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 αναριθμείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ