1049443/384/0015/5.10.2006
Λανθασμένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυμίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.
Αρ. Πρωτ.:  1049443/384/0015/5.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1049443/384/0015/5.10.2006

ΘΕΜΑ: Λανθασμένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυμίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου.

    Με την από 25.5.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, αν και ενημέρωσε εγκαίρως τους προμηθευτές της για την αλλαγή επωνυμίας της και Α.Φ.Μ. (λόγω θανάτου του επιχειρηματία και συνέχισής της από τους κληρονόμους του), εντούτοις ένας από τους προμηθευτές της ισχυριζόμενος ότι δεν ενημερώθηκε εξέδωσε μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία πώλησης για τα έτη 2005 και 2006 στην προηγούμενη επωνυμία και Α.Φ.Μ. Μας ερωτάτε δε πως πρέπει να ενεργήσετε ώστε να διορθωθούν τα εν λόγω λανθασμένα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
     Επί του ανωτέρω ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.
    2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 23.2.5. της ιδίας ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου (3/1992 του Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστωθεί μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
    3. Επίσης, όπως διευκρινίστηκε με το 1079028/541/0015/18.8.2005 έγγραφό μας (Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τις ΕΑΦΔΣΣ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος σε μηχανογραφικά εκδιδόμενο και σημαινόμενο τιμολόγιο ή Τιμολόγιο – Δ.Α., αφού γίνει χρήση του, τότε υποχρεωτικά η διόρθωσή του, ανεξάρτητα αν αφορά λεκτικές διορθώσεις ή ποσότητες, θα πρέπει να γίνει με την έκδοση πιστωτικού. Στην περίπτωση που η διόρθωση δεν αφορά ποσότητες, αλλά διόρθωση λεκτικών (π.χ. διεύθυνση, ΑΦΜ, κ.λ.π.), τότε το πιστωτικό λειτουργεί «διορθωτικά» ως προς τα λεκτικά αυτά. Φυσικά το πιστωτικό σημαίνεται ιδιαιτέρως.
     4. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για την διόρθωση των λανθασμένα μηχανογραφικά εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης θα πρέπει να εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια, στα οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο λόγος για τον οποίο εκδίδονται, και στη συνέχεια Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής με αναγραφή των ορθών δεδομένων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κάθε περίπτωση, ως εξαρτώμενη απόλυτα από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνεται τελικά από τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα.

Recommended Posts