Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα εκπίπτουν μόνο αν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 12/12/2016 στην βουλή προβλέπετε ότι:
Άρθρο 72 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα παράγραφος ιδ’) ως εξής: «ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

Recommended Posts