ΠΟΛ.1057/24.2.2014
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375316

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 και Θεσ/κης
Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο:2131332145

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1057/2014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) εφεξής ΔΗΛΕΔ, όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από το φορολογούμενο. του εντύπου με τον τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Ε.Ε.Δ.) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος”. Διευκρινίζεται ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, πρέπει να συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ., πρέπει απαραίτητα να σημειώνεται «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912 του πίνακα 2 (Πληροφοριακά στοιχεία) της δήλωσης.

Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 των πιο πάνω υποχρέων, των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του Ε.Ε.Δ.

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι οι αμοιβές που αποκτούν από 1.1.2013 και μετά οι αξιωματικοί και το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με συντελεστή 15% (έναντι 6% στο παρελθόν) και 10% (έναντι 3% στο παρελθόν), αντίστοιχα.

Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 – 256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που έχουν καταβληθεί μέσα στο 2013 σε ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ).

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 255 – 256 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών των καθαρών αποδοχών αθροιστικά, τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 – 258, θα γραφτεί αθροιστικά ο φόρος που αναλογεί, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής :

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263 – 264 θα γραφτούν οι συνολικές αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265 – 266, θα γραφτεί το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313 – 316 του πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 – 258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265- 266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651 – 652 του πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το συνολικό εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κωδικούς αριθμούς 389-390 του πίνακα 4Ζ’ της δήλωσης (και όχι στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 4Α’ της δήλωσης).

δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253 – 254, θα γραφτούν συνολικά οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2013 στο ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ), ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε.

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του φόρου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν, συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 255-256 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών τους, τόσο αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή τους ως ημεδαπού κατώτερου πληρώματος, όσο και αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή τους ως αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω, ότι φορολογούμενος αποκτά από 1/1 – 31/7/2013 6.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές, για την απασχόλησή του ως ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και από 1/8 – 31/12/2013 10.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές για την απασχόλησή του ως αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός 255 με το ποσό των 16.000,00 (6.000,00 + 10.000,00) ευρώ, καθώς και ο κωδικός αριθμός 253 με το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201 – 202, θα γραφτεί ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, και ο κωδικός (3) αν το ίδιο πρόσωπο είναι συγχρόνως ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού την ίδια χρήση.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, από το οικον. έτος 2014, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Το συνολικό ποσό των καθαρών αποδοχών που τους έχει καταβληθεί το 2013, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους δεν θα γραφτεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302, αλλά στους κωδικούς αριθμούς 343-344 του πίνακα 4 Α’ της δήλωσης. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι συνολικές αμοιβές του αξιωματικού και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 343 – 344 του πίνακα 4Α’ της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 389 – 390 του πίνακα 4Ζ’ της δήλωσης.

β) Τα ποσά του φόρου που αναλογούν και τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη δεν θα γραφτούν αθροιστικά απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313-314 και 315-316 αντίστοιχα, αλλά στους νέους κωδικούς αριθμούς 345-346, 347-348.

γ) Το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, δεν θα γραφτεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 333-334, αλλά στους νέους κωδικούς αριθμούς 349-350.

Με βάση την ΠΟΛ.1039/3.2.2014 τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών οικον. έτους 2014 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www gsis.gr. Από το πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών και των κατώτερων πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού, λόγω της μη ένταξής τους στο σύστημα taxisnet και εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ.

Ως εκ τούτου, επειδή δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις αποδοχές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, κρίθηκε αναγκαίο αυτές να συμπληρωθούν σε ξεχωριστούς κωδικούς.

4. Επισημαίνεται ότι αν, παρά την κατάργηση παρακράτησης εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο στις αμοιβές των ναυτικών, υπάρχουν βεβαιώσεις αποδοχών αυτών με παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α. στο φόρο, οι βεβαιώσεις αυτές θα επιστρέφονται στους εργοδότες, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.

5. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οικον. έτους 2014, το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνεται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 στη ΔΗΛΕΔ, με τις αμοιβές των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. Θεοχάρης

Recommended Posts