Αθήνα 09 Απριλίου 2020
Ε.2046

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103636059
2103614303
Fax: 210 3635077
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α’) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή του».

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α’) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με το οποίο προστίθενται εδάφια στο άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Αναλυτικότερα :

1. Με τις Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ) Α.1053/20-03-2020, Α.1054/20-03-2020 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις Α.1062/24-03-2020 & Α.1063/24-03-2020), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 των άρθρων 2 και 1, αντίστοιχα, της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π., Α’ 55), παρατάθηκαν μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/3/2020 έως 30/4/2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των ως άνω οφειλών, για τις επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών, των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα και των αυτοαπασχολουμένων) που:

α) έχουν ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020 έναν από τους αναφερόμενους στους σχετικούς συνημμένους στις αποφάσεις, κατά περίπτωση (ΦΠΑ / λοιπές οφειλές), πίνακες όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή

β) έχουν ενεργό στις 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναφερόμενους στους ως άνω Πίνακες, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

2. Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. Α. 1061/24-03-2020 ΑΥΟ, η οποία εκδόθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η παράταση αυτή επεκτάθηκε και σε φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές ακινήτων στις ως άνω επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή:
α) λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή
β) λόγω επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής τους, στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται (κατ’ εφαρμογή του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020).

Από την παράταση εξαιρούνται:

α) οι μισθωτοί που εργάζονται εξ αποστάσεως ή ως προσωπικό ασφαλείας, τελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια καθώς και όσων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων (τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ) και

β) οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα:
i) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014,
ii) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
iii) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
iv) σε εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και
ν) σε επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

3. Τέλος, με τις υπ’ αριθ. Α.1072/2-4-2020, Α.1073/2-4-2020, Α.1074/2-4-2020 και Α.1075/2-4-2020 ΑΥΟ παρατείνεται μέχρι και 31/8/2020 η καταβολή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / ελεγκτικά κέντρα οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2020 ως και 30/4/2020, οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ επιχειρήσεων, οφειλών φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων σε επιχειρήσεις και οφειλών μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Ειδικότερα, παρατείνονται κατά περίπτωση οι ως άνω οφειλές για τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα και των αυτοαπασχολουμένων, που:

i) έχουν ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020 έναν από τους αναφερόμενους στους σχετικούς συνημμένους στις αποφάσεις, Α.1073/2-4-2020 και Α.1072/2-4-2020, πίνακες κατά περίπτωση οφειλών (ΦΠΑ / λοιπές βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων), όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν ή

ii) έχουν ενεργό στις 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναφερόμενους στους ως άνω πίνακες, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020

β) φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές ακινήτων σε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α), έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην υπ’ αριθ. Α.1074/2-4-2020 ΑΥΟ πίνακα (με τις εξαιρέσεις των προσώπων που μισθώνουν ακίνητα στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω).

γ) φυσικά πρόσωπα μισθωτούς σε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α), έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην υπ’ αριθ. Α.1075/2-4-2020 ΑΥΟ πίνακα και που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή,

i) λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή

ii) λόγω επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής τους, στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται (κατ’ εφαρμογή του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ), με τις εξαιρέσεις των μισθωτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

4. Με την από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’), η οποία τροποποίησε το άρθρο 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, ορίστηκε ότι εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, πλην αυτών που προέρχονται από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής), των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, για οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής:

α) 30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 30/3/2020 ΠΝΠ) έως και 10.04.2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης (βλ. και ΑΥΟ Α.1068/31-03-2020, με την οποία ορίστηκε ότι οι οφειλές με ημερομηνία καταβολής 30 και 31-3-2020 θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβάλλονται μέχρι 10/4/2020) και

β) από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Επομένως, για τον μήνα Μάρτιο δικαιούνται την ως άνω έκπτωση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι οριζόμενες επιχειρήσεις στην υπ’ αριθ. Α.1053/2020 ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Α.1062/2020 ΑΥΟ, και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Α.1061/2020 ΑΥΟ φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές ακινήτων στις επιχειρήσεις αυτές και οι μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, εφόσον καταβάλλουν το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30 και 31/3/2020, από τις 30/3/2020 έως 10/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης.

Για το μήνα Απρίλιο την ως άνω έκπτωση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) δικαιούνται όσοι από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3 καταβάλλουν εμπρόθεσμα το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν από την 1/4/2020 έως τις 30/4/2020.

Ο οφειλέτης τυγχάνει του ευεργετήματος της έκπτωσης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μόνο κατόπιν εκούσιας καταβολής ή συμψηφισμού κατ’ άρθρο 83 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσα στις ανωτέρω τιθέμενες προθεσμίες.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οφειλέτες τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε περίπτωση συμψηφισμού κατά άρθρο 83 του ΚΕΔΕ εφόσον η ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων είναι μεταγενέστερη της 30.03.2020 και έως 10.04.2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης για το μήνα Μάρτιο 2020 και για το μήνα Απρίλιο 2020 μεταγενέστερη της 01.04.2020 και έως 30.04.2020, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε περίπτωση ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Το ευεργέτημα δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση καθίσταται ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής.

5. Για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης ρύθμισης από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet. H καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) / Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), για κάθε οφειλή / δόση ρύθμισης χωριστά. Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης ή ρυθμισμένης οφειλής, καταβάλλεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

Για παράδειγμα, επιχείρηση δικαιούχος της έκπτωσης, καλείται να πληρώσει τη δόση Μαρτίου μιας φορολογικής οφειλής σε ρύθμιση.
Για κάθε δόση, χρειάζεται να καταβάλλει το ποσό των 3.000,79 x 75% = 2.250,59 € (=2.250,5925, στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).

Η έκπτωση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο της καταβολής διάστημα, μετά από επαλήθευση της καταβολής του υπολοίπου εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής / δόσης ρύθμισης. Για τις περιπτώσεις φορολογούμενων που πλήρωσαν εξ’ ολοκλήρου τις αντίστοιχες δόσεις κατά τις 30 και 31 Μαρτίου 2020, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της έκπτωσης θα τους επιστραφεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρ. 42 ν.4174/2013 και αρ. 83 ν.δ. 356/1974). Το ίδιο ισχύει και για δικαιούχους που πλήρωσαν από τις 30 Μαρτίου και μετά ή θα πληρώσουν εμπρόθεσμα περισσότερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των οφειλών/δόσεων Μαρτίου και Απριλίου.

6. Από το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% εξαιρούνται:

α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Αντίθετα, χορηγείται το ευεργέτημα της έκπτωσης, σε περίπτωση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών από ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.

β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι, και

γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

7. Επιπλέον, σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί, με το παρόν παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για τον ορθό χειρισμό από τη Φορολογική Διοίκηση θεμάτων που δύναται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή:
α) του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’55), όπως συμπληρώθηκε με το πρώτο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’75) και
β) της υπ’ αριθ. Α. 1053/2020 (Β’ 949/21-3-2020) ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Α.1062/2020 (ΦΕΚ Β’1043/26-3-2020) ΑΥΟ και της υπ’ αριθ. Α. 1072/2020 (ΦΕΚ Β’1157/3-4-2020) ΑΥΟ, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’55), αναφορικά με συμφωνίες εξυγίανσης που έχουν επικυρωθεί δικαστικά κατ’ άρθρα 99 και επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) και ρυθμίζουν οφειλές επιχειρήσεων με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) εκ των αναφερομένων στις ανωτέρω αποφάσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω συμφωνίες, οι οποίες έχουν κατ’ αρχήν πολυμερή χαρακτήρα (ρυθμίζουν δηλαδή οφειλές της επιχείρησης προς πλείονες πιστωτές, δημόσιους ή/και ιδιωτικούς) και δεσμεύουν το Δημόσιο μόνο από την επικύρωσή τους με δικαστική απόφαση, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθ. Α. 1053/2020 ΑΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί από την ΑΥΟ Α.1062/2020, και της παραγράφου 1 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθ. Α. 1072/2020 ΑΥΟ, όπως ισχύουν, καθώς δεν πρόκειται ούτε για βεβαιωμένες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 11/3/2020 έως 30/4/2020, ούτε για δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων . Επομένως, με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής δόσεων που ορίζονται στις συμφωνίες εξυγίανσης, όπως έχουν επικυρωθεί δικαστικά, ούτε επέρχεται καμία άλλη τροποποίηση στους όρους αυτών.

Για τον ίδιο λόγο δεν εφαρμόζονται για την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται σε δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες εξυγίανσης οι διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ., που προστέθηκαν με το πρώτο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’75) και προβλέπουν έκπτωση ποσοστού 25% επί του ποσού των δόσεων.

Αντίθετα, οι γενικής ισχύος διατάξεις της παραγράφου 2 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθ. Α. 1053/2020 ΑΥΟ και της παραγράφου 2 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθ.Α. 1072/2020 ΑΥΟ, όπως ισχύουν, που προβλέπουν την αναστολή είσπραξης μέχρι και την 31η/8/2020 των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/3/2020 και την 1η/4/2020, αντίστοιχα, οφειλών των εν λόγω επιχειρήσεων στη Φορολογική Διοίκηση, εφαρμόζονται και σε οφειλές που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες εξυγίανσης.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσεων δικαστικά επικυρωμένων συμφωνιών εξυγίανσης από τις ανωτέρω επιχειρήσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει αναστολή είσπραξης βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης δεν λαμβάνουν μέτρα για την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων δόσεων της συμφωνίας, ούτε προβαίνουν σε καταγγελία αυτής ή σε άλλη ενέργεια για την ανατροπή της συμφωνίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (κεφ. Β.7.ε. και Β. 8).

Παρατηρείται ότι, λόγω του κατ’ αρχήν πολυμερούς χαρακτήρα των συμφωνιών εξυγίανσης και του ότι η εν λόγω αναστολή είσπραξης καταλαμβάνει μόνο οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, δεν αποκλείεται η ανατροπή συμφωνιών εξυγίανσης με πρωτοβουλία άλλων πιστωτών (πλην του Δημοσίου) που δεσμεύονται από αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αν η ανατροπή της συμφωνίας επέρχεται κατά νόμο έναντι όλων των πιστωτών (π.χ. σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης της συμφωνίας ή πτώχευσης του οφειλέτη ή πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης λόγω μη καταβολής των οφειλομένων βάσει της συμφωνίας σε τρίτους πιστωτές, βλ. αναλυτικά κεφ. Β.8 της ΠΟΛ.1049/2018), ισχύει, όπως είναι ευνόητο, και για το Δημόσιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Recommended Posts