Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού.

Ενώ φαινομενικά η μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας είναι μια εύκολη διαδικασία, συνήθως καταντάει Γολγοθάς, καθώς οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν ή δεν συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους, όταν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για περισσότερο από 183 ημέρες το χρόνο, με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος.

Η διαδικασία περιγράφεται στην ΠΟΛ 1201/2017  που μπορείτε να βρείτε εδώ (μέχρι έκδοση νέας οδηγίας)

Η διαδικασία χωρίζεται πλέον σε δύο βήματα: Α) Υποβολή αίτησης μεταφοράς στο μητρώο της ΔΟΥ όπου ανήκετε και Β) Προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της φορολογικής σας κατοικίας.

Στο πρώτο βήμα που πρέπει να γίνεται το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου, του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω έντυπα:

  1. Συμπληρωμένο Έντυπο Μ0 και υποβολή του στην αρμόδια ΔΟΥ για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδας.
  2. Συμπληρωμένο Έντυπο Μ1 (Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων και εν προκειμένω τόπου κατοικίας).
  3. Συμπληρωμένο Έντυπο Μ7 (Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου για να δηλωθεί ο φορολογικός εκπρόσωπος).
  4. Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του κατοίκου εξωτερικού, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα.
  5. Αντίστοιχη έγγραφη δήλωση του εκπροσώπου ότι αποδέχεται τον ορισμό του.

Ως γραφείο, σας συνιστούμε να συντάξετε συμβολαιογραφική πράξη, προς τον φορολογικό σας εκπρόσωπο.

Το δεύτερο βήμα αφορά την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της φορολογικής σας κατοικίας. Αυτά τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω και υποβάλλονται σε μεταγενέστερο χρόνο:

Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με αριθ. Δ6Δ1095210ΕΞ 25.6.2014 έγγραφό της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Κατάσταση κρατών από τα οποία απαιτείται σφραγίδα Apostille

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας.

Την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, χωρίς τη συμβολή λογιστή-φοροτεχνικού ή κάποιου άλλου επαγγελματία.

 

Εάν όμως δεν γίνει εμπρόθεσμα η παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να επισκεφθείτε κάποιον επαγγελματία του χώρου, ώστε μέσω των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας να αποφύγετε υπέρογκα ποσά φόρου και πρόστιμα.

 

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

 

Recommended Posts