ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012».

Αθήνα, 4/4/2013
Αρ. πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/37/594021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Β.Μπερούτσου
Β.Ρεσίτη
Τηλέφωνο : 210 – 5285569-580
Fax : 210 – 5229840

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012».

ΣΧΕΤ: Η αρ.37/2012 εγκύκλιος

Με την αρ.37/2012 εγκύκλιο της Διοίκησης δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 ν.2160/1993 και του π.δ 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα ΕΟΤ, των οποίων η δραστηριότητά τους άρχισε από την 1-7-2012, (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4075/2012) και εφεξής.

Για τους ιδιοκτήτες των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012, το ΔΣ ΟΑΕΕ με την αρ.420/21/19-7-2012 απόφασή του, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.88/33/21-2-2013 όμοια αποφάσισε:

▪ Την επανεξέταση του ασφαλιστικού καθεστώτος τους με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ.2 του ν.4075/2012 κατά την έναρξη ισχύος του (1-7-2012).

▪ Τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικής παραμονής (για τους ήδη ασφαλισμένους πριν την 1-7-2012) ή κατάταξης (για τους μετά την 1-7-2012 ασφαλισμένους) σε μεγαλύτερη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας).

▪ Για όσους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων προκύψει υποχρέωση ασφάλισης από 1-7-2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές να καταβληθούν χωρίς τέλη καθυστέρησης.

Κατόπιν τούτων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4075/2012, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αυτές ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 25 του ν.3846/2010 καταλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του ν.2160/1993 και του π.δ 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα ΕΟΤ, α) δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω και με έδρα προαιρετικές περιοχές ασφάλισης, β) δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 σε όλη την επικράτεια και γ) δυναμικότητας έως 5 δωματίων σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους. (προ της 1-7-2012 ή μετά την 1-7-2012), ατομικά ή ως μέλη προσωπικών εταιρειών.

2. Οι μορφές των τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του ν.2160/1993 και του π.δ 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα ΕΟΤ, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ καθώς και η ασφαλιστική κατάταξη των ασφαλιζομένων στον Οργανισμό προσώπων περιγράφονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο 37/2012, η οποία εφαρμόζεται και στους ιδιοκτήτες, των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012.

3. Για τους ιδιοκτήτες των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012 οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους ή απαλλαγής τους από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εξετάζονται αρχικά με βάση τον αριθμό των δωματίων, όπως προκύπτει από το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ που κατείχαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4075/2012 (1-7-2012). Εάν μετά την ημερομηνία αυτή επήλθε μεταβολή στον αριθμό των δωματίων θα επανεξετασθεί το ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία της γενομένης μεταβολής.

4. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ:

● Για όσους ιδιοκτήτες προκύψει υποχρέωση ασφάλισης από 1-7-2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβληθούν χωρίς τέλη καθυστέρησης.

● Οι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, των οποίων με τις διατάξεις του ν.4075/2012 συνεχίζεται η ασφάλισή τους στον Οργανισμό, δύνανται με αίτησή τους να παραμείνουν στην ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία είχαν καταταχθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου.

● Οι δραστηριοποιηθέντες από 1-7-2012 και εφεξής δύνανται με αίτησή τους να καταταγούν σε ανώτερη της 1ης ασφαλιστική κατηγορία.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα θα υπολογιστεί βάσει των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ των οικονομικών ετών 2014, 2015, 2016.

Έκτοτε στις περιπτώσεις επανελέγχου εξετάζεται ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα της προηγουμένης τριετίας.

6. Όπως σας έγινε γνωστό, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 ισχύουν από 1-7-2012. Για όσους μέχρι την ημερομηνία αυτή ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

7. Επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω με έδρα περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης , στους εταίρους των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), καθώς και στα μέλη του ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι οποίοι είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, με αντικείμενο επιχείρησης την εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια.

Έλεγχος ασφαλιστικού καθεστώτος ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012.

Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ θα πρέπει να προβούν στην επανεξέταση του ασφαλιστικού καθεστώτος των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4075/2012, των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012 σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και της 37/2012 εγκυκλίου.

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, η διαγραφή τους θα ανατρέξει στις 1-7-2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαναφερθεισών διατάξεων.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή η ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ είναι ισχυρή.

H διαδικασία του ελέγχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον 10/2013.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αρ. πρωτ.: 29013/4.4.2013 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152)

 Αρ. πρωτ.: 29013/4.4.2013

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152)

ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθήνα

Αρ. πρωτ.: 29013

Ημ/νια: 04/04/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 -Άλιμος, 17456

Τ.Θ: 77117 Τ.Κ Π.Φαλήρου 17510

Πληροφ.: Κακανή Νεκταρία, Μπέλας Νικόλαος Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος

 

Τηλ.:210-9989153, 210-9989198, 210-9989052

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Θέμα: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152)»

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 705/Β’/28.3.2013, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.

 

Το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:

 

«ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1?13 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) για τον Ο.Α.Ε.Ε.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/2004).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 39?51 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) για το Ε.Τ.Α.Π.?Μ.Μ.Ε.

5. Το π.δ/γμα 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το π.δ/γμα 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 349/6/06.02.2013 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.

8. Την υπ’ αριθμ. 160/13/27.03.2012 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε.

9. Την απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Π?Μ.Μ.Ε. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/04.04.2012 συνεδρίασή του.

10. Τα υπ’ αριθμ. 11941/115/29.06.2012 και 2273/8/29.01.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις συνημμένες σε αυτά οικονομικές εκθέσεις.

11. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 4/22.02.2013 συνεδρίασή του.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών φορέων, αλλά προκαλείται δαπάνη (40) σαράντα εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0643 «επιστροφές καταβολών λόγω ανεργίας»,

αποφασίζουμε:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (στο εξής Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας) είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.?Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 01.01.2012 η καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 01.01.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €.

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

δ. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά την διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

η. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

3. ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το επάγγελμά τους μετά την 01.01.2012 και η απόφαση διαγραφής έχει ήδη εκδοθεί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης.

β. Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360€) μηνιαίως.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες.

γ. Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την έγκριση του αιτήματος, σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή αυτοασφαλισθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., η δε καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης.

Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ε. Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νομίμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγηση αυτού.

στ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 2961/1954 με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του δικαιούχου, ότι δεν έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.

γ. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη

δ. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

• Για τους πολίτες κρατούν μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

• Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.

• Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

• Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

ε. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας: Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για πολίτες Κράτους ? Μέλους

της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

στ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

ζ. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (IBAN) στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος. ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου

η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε,, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

 

Για τους παραπάνω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του παρόντος βοηθήματος ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν θα υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του παρόντος βοηθήματος ανεργίας περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 της ανωτέρω παρατιθέμενης Υπουργικής Απόφασης.

 

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

1. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος μετά την 1.1.2011, απαιτείται τουλάχιστον 3τής συνολική ασφάλιση/καταβολή ειδική εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στον ασφαλιστικό φορέα που αυτός υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

 

Παράδειγμα:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος νια πρώτη φορά: 15.1.2011

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις για καταβολή βοηθήματος ανεργίας: Τουλάχιστον 3ετής ασφάλιση και 3ετής καταβολή ειδικής εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, από την 15.1.2011 μέχρι την ημερομηνία διακοπής του ελεύθερου επαγγέλματος.

 

2. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011 και το διέκοψε μετά την ημερομηνία αυτή απαιτούνται τα εξής:

 

(α) Συμπλήρωση τουλάχιστον 3τούς συνολικής ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης) στον φορέα που ο ασφαλισμένος υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

 

(β) Καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος (συνεχές ή διακεκομμένο) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά τη 1.1.2012, ή καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά την 1.1.2013, ενώ για όποιον διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα).

 

Παράδειγμα 1:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:

15.2.2012   

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος

 

Παράδειγμα 2:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:

15.2.2013   

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για δύο (2) έτη

 

Παράδειγμα 3:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.: 15.2.2014

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για τρία (3) έτη

 

Παράδειγμα 4:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 18.11.2008

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:

15.2.2012

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής (συμπληρώνεται από 18.11.2008 έως 31.12.2010 και από 1.1.2011 έως 15.2.2012) Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος (συμπληρώνεται από 1.1.2011 έως 15.2.2012)

 

3. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011, το διέκοψε πριν την ημερομηνία αυτή και στην συνέχεια επαναδραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μετά την εν λόγω ημερομηνία, απαιτούνται αναλογικά τα ως άνω, με τη διαφορά ότι τα διαστήματα ελάχιστης υποχρεωτικής ασφάλισης/καταβολής εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας (1, 2 ή 3 έτη) προσδιορίζονται κατά περίπτωση βάσει της ημερομηνίας επαναδραστηριοποίησης:

 

Παράδειγμα 1:

 

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος για πρώτη φορά: 20.3.2004

Πρώτη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 15.2.2009

Εναπαναδραστηριοποίηση: 15.11.2011

Δεύτερη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 20.11.2012.

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος. Στο παράδειγμα αυτό ο ασφαλισμένος μπορεί να καταστεί δικαιούχος, επειδή αφενός συμπληρώνει την ελάχιστη 3ετή ασφάλιση στον Ο.Α.Ε,Ε. με ημερομηνία έναρξης την 20.3.2004, αφετέρου συμπληρώνει την ελάχιστη ετήσια καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας με ημερομηνία έναρξης την 15.11.2011.

 

4. Στο στοιχείο β’ της εν λόγω παραγράφου, ως οικονομικό έτος νοείται εκείνο κατά τα οποίο έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης του βοηθήματος ανεργίας κατά το έτος 2013, οφείλει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2012 και 2011), που αφορούν στα εισοδήματα που απέκτησε κατά τα έτη 2011 και 2010 αντιστοίχως.

 

5. Από το στοιχείο γ’ της ίδιας παραγράφου συνάγεται ότι για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας απαιτείται:

 

(α) η από 1.1.2012 και εφεξής αποδεδειγμένη (βάσει της σχετικής βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας (β) η παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την επομένη της κατά περίπτωση ημερομηνίας της αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας.

 

Παράδειγμα 1:

 

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.7.2012 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.7.2012 – 1.10.2012 Υποβολή αίτησης: 15.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 15.3.2013

 

Παράδειγμα 2:

 

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.3.2013 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.3.2013 – 1.6.2013 Υποβολή αίτησης: 15.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 2.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

 

6. Από το στοιχείο στ’ της ίδιας παραγράφου προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος, για να είναι δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και όχι να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισής τους. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ασφαλισμένος ο οποίος έχει προβεί σε διακανονισμό με τον ασφαλιστικό του φορέα για την εξόφληση των οφειλών του προς αυτόν και πληρώνει τακτικά τις σχετικές δόσεις, δεν μπορεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, ακόμη και αν προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Τονίζεται ότι η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στο στοιχείο α’ της παραγρ. 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα και όχι από την επομένη της ημερομηνίας της ίδιας της διαγραφής.

 

Όμως οι ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το αυτοτελές επάγγελμα τους μετά την 1.1.2012 και η κατά τα ανωτέρω απόφαση διαγραφής έχει εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ΥΑ στο ΦΕΚ (28.3.2013), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι την 28.6.2013.

 

Παράδειγμα:

 

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 30.4.2013

Ημερομηνία της διαγραφής (όπως προσδιορίζεται στην απόφαση διαγραφής): 15.3.2013 3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 1.5.2013 – 31.7.2013

 

1° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτησης και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

 

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013

3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013-20.8.2013

Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 25.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 21.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

 

2° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτηση και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

 

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013 3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013 – 20.8.2013 Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 17.8.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 17.8.2013

 

Όπως γίνεται φανερό και από τα δύο ανωτέρω γενικά παραδείγματα, υπάρχουν τρεις κρίσιμες ημερομηνίες:

 

(α) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ιδιότητας από την οποία εξαρτάται η έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος,

 

(β) η ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα από την οποία εξαρτάται η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος και

 

(γ) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος από την οποία επίσης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης καταβολής του. Συγκεκριμένα, αν η ως άνω αίτηση υποβληθεί μέσα στο σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α. απαραίτητο 3μηνο διάστημα από την επομένη της διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας μέχρι την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης συμπίπτει με την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη του εν λόγω 3μηνου διαστήματος. Αν όμως η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος έγινε μετά την παρέλευση του 3μηνου διαστήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της χορήγησης του βοηθήματος συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον βέβαια αυτή έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

 

2. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ως εξής:

 

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες.

 

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

• Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, δηλαδή αποκλειστικά στον Ο.Α.Ε.Ε. ή αποκλειστικά στο Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

 

• Τα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι πλήρη (1 έτος = 12 μήνες ασφάλισης), χωρίς αυτά να είναι απαραιτήτως συνεχή. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα πλήρη έτη ασφάλισης να προκύπτουν και από το άθροισμα μικρότερων διαστημάτων ασφάλισης διαφορετικών ημερολογιακών ετών.

 

Παράδειγμα:

 

Ενδιαφερόμενος έχει ασφαλιστεί τα τελευταία 4 έτη και 5 μήνες. Ωστόσο, έχει και μια περίοδο ασφάλισης στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για διάστημα 13 μηνών από 1.1.2004 έως 28.2.2005. Στην περίπτωση αυτή, από την άθροιση των διαστημάτων ασφάλισης προκύπτει ότι ο ως άνω έχει ασφαλιστεί για 5 πλήρη έτη και συνεπώς δικαιούται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

 

3. Τα ανωτέρω διαστήματα διάρκειας καταβολής του βοηθήματος είναι μηνιαία, και έκαστος μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες επιδότησης, όπως στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

 

4. Το ύψος του βοηθήματος (360,00 € μηνιαίως) δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου.

 

5. Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.

 

6. Ο άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοτελώς απασχολούμενος οφείλει να προσέρχεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να καταθέτει (με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΟΠΣ2) αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος, εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 στοιχείο α’ της παρούσας ΥΑ (σχετ. κεφάλαιο Γ’ παρ.1, της παρούσας εγκυκλίου).

 

Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης καταβολής του βοηθήματος και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται σε παράρτημα στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (Υπόδειγμα 1).

 

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τεχνικού σκέλους της εφαρμογής των ανωτέρω, θα λάβετε άμεσα σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

 

7. Με την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία της απόφασης για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας, τη συμπλήρωση κάθε μήνα και την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, καταβάλλεται το μηνιαίο βοήθημα δεδουλευμένο, εφόσον αυτό καταστεί απαιτητό με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη του μήνα καταβολής του βοηθήματος και την συμπλήρωση του εντύπου της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1), όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών η απαίτηση για την καταβολή βοηθήματος του αντίστοιχου δεδουλευμένου μήνα παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση στέρησης του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο δεδουλευμένο μήνα.

 

Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της κάθε εβδομάδας μετά την αντίστοιχη εμπρόθεσμη αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου.

 

8. Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

 

i. ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης, καθώς και άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης

 

ii. υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

 

iii. υπαγωγή του δικαιούχου στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητας και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής

 

iv. λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών.

 

9. Δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας χορήγησης του βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την άρση του λόγου αναστολής, και εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος.

 

10. Οι λόγοι διακοπής χορήγησης του βοηθήματος είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Το αυτό ισχύει και για την ανάκληση χορήγησης του βοηθήματος.

 

11. Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος ανεργίας.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τονίζεται ότι η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 που ορίζεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 της παρούσας ΥΑ (Υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004, η οποία έχει ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατεθήκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως».

 

Τα παραπάνω σημαίνουν εν προκειμένω, ότι η αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού υποχρεούνται:

 

• να προβαίνουν στον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο

 

• να ανακαλούν άμεσα τις αποφάσεις υπαγωγής στο εν λόγω βοήθημα ανεργίας των προσώπων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86

 

• να καταθέτουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στους αρμόδιους Εισαγγελείς, εις βάρος των βοηθηματούχων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86.

 

Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Τυχόν προσφυγές θα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από το Όργανο που αυτό θα ορίσει.?

 

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Η ενταλματοποίηση θα γίνεται στα κάτωθι λογιστικά σχέδια:

 

Λογαριασμός

               

 

Περιγραφή

 

67.03.02.000.0000

               

 

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΕΤΑΑ

 

67.03.02.000.0001

               

 

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

 

67.03.02.000.0002

               

 

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΟΑΕΕ

 

Λογαριασμός

               

 

Περιγραφή

 

33.95.06.999.0004

               

 

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΕΤΑΑ

 

33.95.06.999.0005

               

 

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

 

33.95.06.999.0006

               

 

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΟΑΕΕ

 

 

Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Υ.Α., οπότε δεν είναι ακόμη δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας.

 

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Τα παραπάνω ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ με αριθμό 705/Β’/28.3.2013.

 

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού-

ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242,245,246
: 210 52 15 256,258
FAX : 210 52 23 228
e-mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :14

ΘΕΜΑ : 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).
2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10 άρθρου 35 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-1-2013), οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 14 Ν. 4075/2012, αναφορικά με τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Α.Π.Δ. και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων – εργαζόμενων) θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο(web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των ως άνω νέων προθεσμιών (υποβολή Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση).

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τις Α.Π.Δ μηνών 1/2013 & 2/2013 οι περίοδοι υποβολής ορίζονται ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 08/03/2013 έως 19/03/2013
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 20/03/2013 έως 01/04/2013

(οι ανωτέρω ημερομηνίες αφορούν στο σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.).

Α1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.Δ.

Στους εργοδότες που έχουν υποβάλει Κανονική (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.

Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. πραγματοποιείται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Α2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά την πάροδο των προαναφερομένων προθεσμιών η υποβολή της Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται με τη σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕΕ), στους εργοδότες για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 11/4/2012 ως εξής:

Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό 3% επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ..

Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.. (παρ. 1 άρθρου 19 Ν.4075/2012, εγκύκλιο 56/12).

Σημειώνεται, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό του ΟΠΣ/ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τον αυτόματο υπολογισμό του ποσοστού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών που αφορά εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.

Β. ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ (Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

Περί των Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και των κυρώσεων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολήςΑ.Π.Δ. ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται στις μονάδες του Ιδρύματος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. (http: www.ika.gr).

Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για την Α.Π.Δ μηνός 1/2013 η περίοδος υποβολήςορίζεται ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 08/03/2013 έως 01/04/2013

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γ1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
(εγκύκλιο 19/10, ΓΕ: Ε41/180/3.5.2012).

Οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και τεχνικών έργων ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 παρ.2 του Ν. 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 Α΄) καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» όπως αυτό προστέθηκε με την Φ.11321/12352/1071/19.6.2009 Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Οι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/180/3.5.2012 σύμφωνα με τις οποίες:

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΤΑ Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Οι διατάξεις του β΄ εδάφιου του άρθρου 3 της παρ. 3 του Ν.2972/2001, που όριζε ότι «οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσα σε δέκα ημέρες από το τέλος του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ,ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου τους » έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4075/2012 που κοινοποιούνται με το παρόν έγγραφο (Ε41/180/3.5.2012) και με τις οποίες ορίζεται ότι:
«Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους».

Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» να υποβάλλουν Α.Π.Δ., πέραν του διαδικτύου, στα Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων, καθώς και αυτούς για τους οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που δύνανται να υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των ή παραρτημάτων περιγράφονται στο Κεφ. Γ΄ παράγραφος 1 της εγκύκλιο 19/10.

Κατόπιν των ανωτέρω από τις περιόδους απασχόλησης μηνός Απριλίου 2012 και εντεύθεν, οι Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων , που θα υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα είναι εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Με την εγκύκλιο 19/10 κοινοποιήθηκε η με αριθ. Φ11321/12352/1071/19.6.2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.».

Με την παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης , στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» προστέθηκε παρ.10 με την οποία ορίζεται ότι, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου τους.

Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως ημ/νία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον διαδικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι απογραμμένα τα έργα.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού που ορίζουν την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων μέσω διαδικτύου, διατηρούνται σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4075/2012.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για λόγους, ενιαίας αντιμετώπισης και κατ’ εφαρμογή κειμένων διατάξεων του Α.Κ τόσο για αποβολή Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των όσο και για τις περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του επόμενου μήνα.

Γ2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Δ.

(εγκύκλιο 56/12, Ε41/51/11-2-2011, Γ99/1/38/6.2.2012)

Μετά την πάροδο προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. είτε πρόκειται για τύπο Α.Π.Δ. (01) δηλαδή κανονική είτε για τύπο (04) συμπληρωματική, η υποβολή γίνεται αποκλειστικά στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις που αναφέρονται στην παρ. Α2 της παρούσης και για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με την εγκύκλιο 56/12.

Για τις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν να ισχύουν οιοδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/51/11-2-2011.

Επίσης, για την διαχείριση Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παρατήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκπρόθεσμα, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Γ99/1/38/6.2.2012.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πως υπολογίζονται οι συντάξεις του ΙΚΑ από το 2013 και μετά

Τον τρόπο που προσδιορίζεται η κλάση υπολογισμού της σύνταξης για όσους καταθέσουν αιτήσεις μέσα στο 2013 καθορίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Στην εγκύκλιο καθορίζονται οι συντελεστές βάσει των οποίων πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου, που επιλέγει από την τελευταία 10ετία την καλύτερη 5ετία.

Αναλυτικότερα αναπροσαρμόζονται:

* Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 51,11/41,19 =1,2408

* Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο: 51,11/43,25 =1,1817

* Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά το λόγο: 51,11/44,98 =1,1362

* Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά το λόγο: 51,11/46,78 =1,0925

* Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά το λόγο: 51,11/48,65 =1,0505

* Οι αποδοχές του έτους 2008 κατά το λόγο: 51,11/51,11 =1

* Οι αποδοχές του έτους 2009 κατά το λόγο: 51,11/51,11 =1

* Οι αποδοχές του έτους 2010 κατά το λόγο: 51,11/51,11 =1

* Οι αποδοχές του έτους 2011 κατά το λόγο: 51,11/51,11 =1

* Οι αποδοχές του έτους 2012 κατά το λόγο: 51,11/51,11 =1.

Στη συνέχεια το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των συμφερότερων πέντε ετών θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μέσα σε αυτά τα πέντε έτη, οι οποίες δε μπορεί να είναι λιγότερες από 1.000 ημέρες. Με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, βάσει των πινάκων που ισχύουν έως 31/12/2012.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας μέσα στα πέντε έτη που επελέγησαν ως συμφερότερα εντός της τελευταίας δεκαετίας, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του αμέσως προηγούμενου έτους από εκείνο κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, αν και δεν έχει επιλεγεί.

Επειδή, όμως, οι αποδοχές αυτού του τελευταίου έτους μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές των υπολοίπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι πάρα πολλοί, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη 5ετία, στην οποία συμπληρώνονται 1.000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια θα γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης.

Εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 5ετία προκύπτει μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση, η σύνταξη θα απονέμεται βάσει αυτής, δεδομένου ότι η βούληση του νομοθέτη επιδιώκει το συμφέρον του ασφαλισμένου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης, ότι, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας.

Στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/1990 ή την 31/12/1991, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η κλάση αντίστοιχα, δηλαδή την ανώτερη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε.

Στην περίπτωση που υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ που υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 3163/1955 επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν τους κοινούς ασφαλισμένους, (α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει), η ασφαλιστική κλάση, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, προσδιορίζεται από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ και ασθένειας, δηλαδή οι αποδοχές με κωδ. 501.

Συνεπώς, τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση στους υπαλλήλους που απασχολούνται στα Κλιμάκια Εργασίας για την Επιτάχυνση των Συντάξεων, θα συνυπολογισθούν για την εύρεση της ασφαλιστικής κλάσης. Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης δεν μεταβάλλεται για τις συντάξεις που απονέμονται από 1/1/2013,αφού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η διαφοροποίηση θα επέλθει για όσους θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 και μετά.

19/2/2013
Πηγή:www.capital.gr

Απάντηση ΙΚΑ για αναλογία Σαββάτου

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40/8 16.06.06 Επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. δεν αποκλείουν προς τους εργαζόμενους το δικαιώμα της επιδότησης του νόμου 2837/00. – Χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων με πενθήμερο ή εξαήμερο απασχόλησης.

 

Προς

Union Programming Group

Τμήμα Ασφαλιστικών θεμάτων

 

 

Απαντώντας στην απο 5-5-06 αναφορά σας, σας γνωρίσζουμε τα κατωτέρω:

 

1.                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2837/00 (ΦΕΚ 178/τ.Α’/100), <<οι απασχολούμενοι μισθωτοί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης από παροχή εξαρτημένης εργασίας και αμείβουνται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) δικαιούνται από 1-1-2000 κατά μήνα εισοδηματική ενίσχυση. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι και όσοι από τους πιο πάνω μισθωτούς λαμβάνουν τις προβλεπόμενες απο την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. προαυξήσεις οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου υπηρεσίας (τριετίες)…..>>

Στη σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αριθ. 56/00 διευκρινίζεται ότι, την εν λόγω επιδότηση δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθολογικές περιόδους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και δώρων εορτών. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης χορηγήσει επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να καταχωρούνται στο πεδίο 39 (αποδοχές) της ΑΠΔ, δεν αποκλείουν όμως τους εργαζόμενους από το δικαιώμα της επιδότησης, το ποσό της οποίας παραμένει σταθερό. Ομοίως και τα δώρα εορτών καταχωρούνται στο πεδίο 39 της ΑΠΔ, προαυξημένα κατά την αναλογία τιυ επιδόματος αδείας (0,04166), χωρίς βέβαια, ως ανωτέρω, να επηρεάζεται το ποσό της επιδότησης.

2.                  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του Α.Ν. 1846/1951 ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατα τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές.

Ως βάση υπολογισμού του χρόνου αυτού λαμβάνεται πάντοτε η ημέρα εργασίας με την ημερολογιακή του όρου έννοια. Παράταση του χρόνου απασχόλησης πέραν του νομίμου ωραρίου μέσα στην ίδια ημέρα ή η λήψη αυξημένου μισθού δεν συνεπάγεται αναγνώριση περισσοτέρων ημερών εργασίας.

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα εξεύρεσης του αριθμού των ημερών εργασίας είναι αυτές του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού οι μισθωτοί που απασχολούνται με πλήρες ωράριο και αμείβονται με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες ημέρες πραγματικά απασχολούνται, δηλαδή μπορούν να αναγνωρίσουν και πάνω από 25 ημέρες.

Όσοι απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας και αμείβονται με ημερομίσθιο, για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης αναγνωρίζουν 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου, η οποία κατανέμεται στις πέντε προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας αυτής.

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’αριθμ. 44/75 και 114/81 εγκύκλιες της Διεύθυνσής μας.

 

ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (18 / 2 /2013)

 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/251/32/18.2.2013
Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα 18 / 2 /2013
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248-251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σχετ.: Το υπ’αριθμ. Φ80000/3307/216/4.2.2013 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και ταλαιπωρία των εργοδοτών εν αναμονή της επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίθηκε απαραίτητο, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και μετά να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά .

Συνεπώς για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Ιανουαρίου 2013, Φεβρουαρίου 2013, Μαρτίου 2013 κλπ. θα ισχύσουν οι κάτωθι προθεσμίες:

Ιανουάριος 2013 έως 28/2/2013
Φεβρουάριος 2013 έως 29/3/2013
Μάρτιος 2013 έως 30/4/2013 κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2012 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’αριθμ. Α20/251/115/1.11.2012 Γ.Ε.

Σε περίπτωση τροποποίησης του πλαισίου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα παρασχεθούν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (4/2/2013)

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/3307/216/4.2.2013
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα. 4/2/2013
Α.Π. Φ80000/3307/216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΜ
ΤΜΗΜΑ : Α

Πληροφορίες; Φ. Γκίκα
ΤΗΛ : 210 -33(18128

ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
ΣΧΕΤ α) Το με α.π. Α20/251/28/31-1-2013 έγγραφό σας
β) Φ80000/25028/1685/31-10-2012 έγγραφο ΓΓΚΑ

Όπως έχετε ενημερωθεί με προηγούμενο έγγραφό μας (σχετ. β’), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν την αλλαγή του πλαισίου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλαγή που θα αφορά και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών από τους υποχρέους.

Επειδή, η ΚΥΑ με την οποία, πρόκειται να εφαρμοστεί η ανωτέρω αλλαγή αναμένεται να εκδοθεί, και προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και ταλαιπωρία των εργοδοτών, παρακαλούμε ως προς την καταληκτική ημερομηνία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών να συνεχιστεί η ακολουθούμενη από τον ασφαλιστικό σας φορέα μέχρι την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012 πρακτική.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο σύντομα θα σας κοινοποιήσει μέσα από νομοθετική πρωτοβουλία τις όποιες αλλαγές, ώστε με τη σειρά σας να προβείτε στις ενέργειες αρμοδιότητας σας. Μέχρι τότε παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι εργοδότες ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών παραμένουν ως εφαρμόζονταν από τον φορέα σας κατά τη μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012.
 

Η ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ

Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013

Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013

Του Ροβερτου Σπυροπουλου*

Έχει γίνει πια κατανοητό ότι η οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας συναρτάται απόλυτα με την ανατροπή των εκτεταμένων και παράλογων, για μια ευνομούμενη χώρα, φαινομένων εισφοροδιαφυγής – εισφοροαποφυγής – φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής και φαινομένων υπέρμετρης παραβατικότητας.

Ειδικότερα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, όπου εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες τέτοιου είδους, είναι απόλυτη ανάγκη εφαρμογής τολμηρών και αποτελεσματικών αλλαγών για την ανατροπή των φαινομένων αυτών.

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζουν: -Την ανυπαρξία ενιαίας και συνολικής πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τον κλαδικό κατακερματισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα προηγούμενα 70 χρόνια. -Την έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων και μηχανισμών είσπραξης των μηνιαίων εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. -Την παντελή απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και αποτροπής παραβατικών μεθοδεύσεων και πρακτικών.

Στη βάση αυτή των διαπιστώσεων για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει με τόλμη και αποφασιστικότητα να επικεντρωθούμε στην πολιτική επιλογή της στήριξης του δημόσιου και καθολικού αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σταθερή επιδίωξη επίτευξης των παρακάτω στόχων:

– Δημιουργία ενός και μόνο Εθνικού Φορέα Συντάξεων για παροχή:

Ενιαίας Εθνικής Σύνταξης προς όλους τους πολίτες.

Επιπρόσθετης ανταποδοτικής σύνταξης που θα προκύπτει από τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για τους μισθωτούς και μόνο από τις εισφορές του αυτοαπασχολούμενου για το σύνολο της ομάδας αυτής.

– Δημιουργία εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, μέσω επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για παροχή: Πρόσθετων τμημάτων σύνταξης, πρόσθετων υπηρεσιών υγείας και άλλων παροχών. Είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί τελικά είμαστε σχεδόν η μόνη χώρα της Ε.Ε. που όχι μόνο δεν προχωρεί στη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αλλά, και το πιο σημαντικό, δεν τολμούμε να εισαγάγουμε την έννοια των επαγγελματικών ταμείων στον δημόσιο διάλογο.

– Καθορισμός κανόνων που θα κατοχυρώνουν την επάρκεια των παροχών σύνταξης και υγείας, με κοινά αποδεκτούς όρους και προϋποθέσεις που θα εξισορροπούν την επάρκεια των συντάξεων και παροχών με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και την ίδια την ανταγωνιστικότητά της.

– Ανάπτυξη θεσμών λειτουργικής υποστήριξης των δομών κοινωνικής ασφάλισης που θα διασφαλίζουν: Βέλτιστο λειτουργικό κόστος, προάσπιση πόρων από κάθε είδους παραβατικές συμπεριφορές, καθολική είσπραξη των θεσμοθετημένων πόρων και εισφορών, θωράκιση της οικονομικής λειτουργίας από αυστηρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου.

Πρέπει να επικεντρωθούμε, με ιδιαίτερη επιμέλεια, με τόλμη και προγραμματισμό, στην εξειδίκευση των προαναφερόμενων στόχων.

Το σύστημα είσπραξης εισφορών αλλάζει. Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των ημερών ασφάλισης, με την κατάργηση των επικολλώμενων ενσήμων και την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) το 2002, είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΙΚΑ.

Η εφαρμογή της τριμηνιαίας ΑΠΔ και η αδυναμία άμεσης επιβεβαίωσης – διασταύρωσης των υποβληθεισών μέσω των ΑΠΔ εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες και η ύπαρξη μέχρι πρόσφατα εικονικών ασφαλίσεων είχαν και έχουν ως συνέπεια σημαντικές διαρροές εσόδων και χορήγηση ασφάλισης επί πιστώσει.

Η θεσμική υποχρέωση, τον Ιανουάριο του 2013, υποβολής μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης, η διασφάλιση των προϋποθέσεων άμεσης διασταύρωσης των υποβληθεισών με τις καταβληθείσες εισφορές και η κατοχύρωση του αξιόπιστου ελέγχου, προκειμένου η υποβολή της εκάστοτε μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης να προϋποθέτει είτε την καταβολή των διαφορών είτε την κατοχύρωσή τους με Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ανατροπής και εξάλειψης των δυσλειτουργιών που είχαν εντοπιστεί στην τριμηνιαία ΑΠΔ.

Το γεγονός αυτό, και κυρίως ο νέος λειτουργικός μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για τον άμεσο, αποτελεσματικό και ενεργητικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε σχέση με διαφορές που εντοπίζονται είτε στην καταβολή των μηνιαίων εισφορών τους είτε στη συνεπή τήρηση των ρυθμίσεων και του διακανονισμού των οφειλών τους, προσδοκούμε να αλλάξει τα δεδομένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση με τα μηνιαία έσοδά του από ασφαλιστικές εισφορές.

Με βάση αυτό τον νέο σχεδιασμό μπορούμε να μειώσουμε την απώλεια εσόδων που “συντηρούσαν” οι δικές μας ελεγκτικές ανεπάρκειες με την απουσία μηχανισμών αποτελεσματικής διεκδίκησης των καθυστερούμενων ή των λιμναζουσών οφειλών.

Η υποβολή της μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών διασφαλίζει τα παρακάτω:

– Εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων που ενδεχόμενα παρουσιάζει η προηγούμενη μηνιαία δήλωση εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της τρέχουσας μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης.

– Δυνατότητα υποβολής μέσω Διαδικτύου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών θα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή έχουν επιλύσει με διακανονισμό διαφορές που είχαν εντοπιστεί τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί αυστηρά ένας νέος τρόπος εποπτείας και ελέγχου όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί είτε σε ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών τους είτε στον διακανονισμό τους, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται το έργο όλων των υποκαταστημάτων σε σχέση με την απόλυτη εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις, αναφορικά με την καταβολή των εισφορών και τη συνεπή τήρηση των όρων ρύθμισης και διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών τους. Επίσης, με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται ταυτόχρονα η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις που εκφεύγουν του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Από τους πρώτους μήνες του 2013 θα εφαρμοστούν ο κεντρικός έλεγχος του συνολικού σχεδιασμού για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εποπτεία, ανά υποκατάστημα, της επιβολής όλων των μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι επιχειρήσεις που οφείλουν διακρίνονται, κάθε ημέρα, σε δύο κατηγορίες:

1η κατηγορία, αυτές που οφείλουν και τηρούν τις ρυθμίσεις και τον διακανονισμό.

2η κατηγορία, αυτές που δεν τηρούν τις ρυθμίσεις ή τους διακανονισμούς, και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα και στερούνται ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κάθε ημέρα οριστικοποιούνται οι εκκρεμότητες όλων των επιχειρήσεων ανά υποκατάστημα. Κάθε ημέρα πιστοποιείται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα πραγματικά θύματα της εισφοροδιαφυγής ήταν οι Ελληνες συνεπείς φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι, αφού απώλεσαν συντάξεις και παροχές λόγω της πολύχρονης οικονομικής ασφυξίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η στήριξη μιας εθνικής συμφωνίας που θα ανατρέπει τις παθογένειες του παρελθόντος είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωτηρία των επιχειρήσεων, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων και μας αφορά όλους, δημόσιους λειτουργούς, επιχειρηματίες, συνδικάτα και εργαζομένους.

*Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).

Αναλυτικότερα, οι εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης. (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου.)

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (website) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2013.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

29/1/2013

IKA ΘΕΜΑ: Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 23/4/2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε10/9

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Σχετ.: Οι διατάξεις των άρθρου 20, του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του ΑΝ. 1846/51 , όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 , ως ακολούθως:

«Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012 , από 11-4-2012 ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωση τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλ, έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου Πάσχα 2012, Μαΐου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ