ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016
Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους
Αθήνα, 17.05.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 822 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 822/2016

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Βάσει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε/επιβεβαιώσετε σε ποια κατηγορία μεγέθους εντάσσονται οι οντότητες των παρακάτω περιπτώσεων:

1. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015;

2. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών το 2014 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015;

3. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών και λειτούργησε το 2013 για διάστημα μικρότερο των 4 μηνών, εντάσσεται το έτος 2015 στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015;

4. Οντότητα η οποία τη χρήση 2013 είχε υπερβεί τουλάχιστον 2 από τα 3 κριτήρια που θέτει το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 για τις μεγάλες οντότητες ενώ για το 2014 ήταν ουσιαστικά σε αδράνεια και δεν υπερέβη τα όρια των κριτηρίων που τίθενται για τις μικρές οντότητες, εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες;

5. Οντότητα η οποία είναι σε εκκαθάριση από το έτος 2012 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των ορίων που υπερέβη τις τελευταίες 2 χρήσεις πριν τεθεί σε εκκαθάριση (2010 και 2011) εφόσον αυτές ήταν μεγαλύτερες των 4 μηνών ή των ορίων που υπερέβη τα τελευταία 2 έτη της εκκαθάρισης (2013 και 2014) για τα οποία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις παρότι όλη η περίοδος εκκαθάρισης λογίζεται ως μια χρήση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.

2. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.

3. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες, βάσει των δεδομένων μόνο του 2014, διότι το 2013 ως μικρότερο των 4 μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Το ερώτημα είναι ποια όρια πληρούνταν το 2012. Αν το 2013 είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας, το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες. Αν το 2012 όμως λειτουργούσε η επιχείρηση και πληρούσε για παράδειγμα τα κριτήρια της μεσαίας οντότητας, (ενώ το 2013 πληρούσε τα κριτήρια της μεγάλης οντότητας), το 2015 εντάσσεται στις μεσαίες οντότητες διότι δεν απώλεσε τα κριτήρια της μεσαίας για δύο συνεχόμενες χρήσεις.

5. Το θέμα δεν ρυθμίζεται από το νόμο. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρήσεις 2013 και 2014. Δεδομένου ότι το ζήτημα έχει σημαντική φορολογική διάσταση, συνιστούμε να ερωτηθεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων των καταστροφών αποθεμάτων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 460 ΕΞ 17.5.2016
Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων των καταστροφών αποθεμάτων
Αθήνα, 17/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 460

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Με την παρ. 12 του άρθρου 3 του N.4308/2014 ορίζεται ότι στο “Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων” καταχωρούνται οι «πάσης φύσεως ζημίες». Στην ΠΟΛ.1003/31.12.2014 αναφέρεται ότι «Συνήθεις κατηγορίες ζημιών είναι οι ζημιές από πώληση ή καταστροφή ή απομείωση ενσώματων ή αυλών παγίων στοιχείων, ή από πώληση ή απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, κ.λ.π.».

Από τα ανωτέρω θεωρώ πως συνάγεται ότι στο ‘Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων” καταχωρούνται και οι ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (π.χ. των αποθεμάτων που έχει παρέλθει η ημερομηνία κατανάλωσης κ.λπ.)

2. Υπό το προϊσχύον καθεστώς (Κ.Β.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ και Ν.2238/1994) είχε γίνει δεκτό ότι «Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο εσόδων- εξόδων της αξίας των ακατάλληλων εμπορευμάτων που καταστρέφονται. Προαιρετικά βέβαια εφόσον το επιθυμεί η κάθε επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί την αξία αυτών σε ιδιαίτερη στήλη. Σημειώνουμε όμως ότι η εν λόγω καταχώρηση είναι άνευ σημασίας αφού  η  αξία  αυτών λαμβάνεται υπόψη  μέσω της απογραφής (φυσική  απογραφή  ή τεκμαρτός καταλογισμός με ποσοστό 10% επί των αγορών) νια τον προσδιορισμό του αποτελέσματος {εγγρ.1115928/14111/20-2-2004)» (σημ.: από το βιβλίο του κ. Σαϊτη για τον Κ.Β.Σ., θέμα 6.1.17)

3. Λαμβανομένου υπόψη ότι:

(ί) Η καταχώρηση στο “Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων” του κόστους των ακατάλληλων αποθεμάτων, προϋποθέτει την αξιόπιστη επιμέτρηση, διαδικασία που μπορεί να είναι δύσκολη για μια μικρή οντότητα στον κλάδο της μεταποίησης π.χ. εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (που καταστρέφει γλυκίσματα κάθε βδομάδα), αρτοποιείο {που καταστρέφει αρτοσκευάσματα κάθε διήμερο) κ.λπ.. Περαιτέρω δε, ο νόμος αναγνωρίζει τις δυσκολίες σε αυτές τις οντότητες και παρέχει ακόμα και την δυνατότητα μη σύνταξης απογραφής αποθεμάτων (είτε αιτία ύψους κύκλου εργασιών, είτε αιτία αντικειμένου (ΠΟΛ.1019/16.1.2015)).

(ί) Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος προκύπτει από την αξία των αγορών και του αποθέματος έναρξης και λήξης (εφόσον συντάσσεται απογραφή).

4. Παρακαλώ για τις διευκρινίσεις σας για την ορθή εφαρμογή του νόμου:

α) Αν, κατά την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014, στην έννοια των «πάσης φύσεως ζημίες» περιλαμβάνονται και αυτές από την καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων,

β) Εφόσον η οντότητα υποχρεούται στη σχετική καταχώρηση στο “Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων” :

ί) Αν η καταχώρηση αυτή θα πρέπει να γίνεται στο χρόνο της καταστροφής ή αν παρέχεται δυνατότητα ετήσιας συγκεντρωτικής καταχώρησης

ίί) Αν εντέλει η καταχώρηση αυτή έχει ουδέτερο αποτέλεσμα για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (ή αν θα πρέπει να γίνει κάποιος άλλος χειρισμός, π.χ. καταχώρηση της ίδιας αξίας αφαιρετικά από την στήλη των αγορών αποθεμάτων ή ότι άλλο)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, κάθε συναλλαγή ή γεγονός (όπως η καταστροφή αποθεμάτων) πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλα και επαρκή τεκμήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αρχή της σημαντικότητας.

2. Στα βιβλία εσόδων-εξόδων, η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων ενσωματώνεται στο κονδύλι «Μεταβολή αποθεμάτων».

3. Το ΣΛΟΤ έχει τη γνώμη ότι από λογιστική άποψη δεν είναι απαραίτητη η διακριτή καταχώρηση των καταστροφών αποθεμάτων ως ζημία στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.

Αναφορικά με τις φορολογικές διαστάσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Την απαλλαγή, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για φυσικά πρόσωπα

ΠΟΛ.1057/2016
Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου

Αθήνα,  6/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ΄(ΚΦΑΣ)
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΦΠΑ)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καρύδη
Τηλέφωνο: 210-3638389
FAX: 210-3641620

ΠΟΛ 1057/2016

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

3. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παρ. 3), 12 και 15 (παρ. 1) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), όπως ισχύουν.

6. Τη διευκόλυνση φυσικών προσώπων για την άσκηση δραστηριότητας, τα οποία δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλονται αποκλειστικά με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, με σύμβαση μίσθωσης έργου και η αμοιβή που λαμβάνουν δεν υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

7. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν, δεν υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Διευκρινίσεις σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους

ΠΟΛ.1055/2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’, Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πλάνη, Β. Γιοβά
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001

ΠΟΛ 1055/2016

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ. β’).

2. Με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ως άνω διατάξεις, διευκρινίσθηκε, ότι για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Επίσης, διευκρινίσθηκε ότι ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρίας που πραγματοποιεί την πληρωμή, η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

4. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).

5. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.

6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Eκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016/22.4.2016
Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)

Αθήνα, 22/4/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ’- (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3627090
FΑΧ: 210 3615052
e- mail: d.eleg7@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται:

Α. Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης αμοιβών, από υποπρακτορεία εφημερίδων.

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, τόσο με τις διατάξεις του ισχύοντος μέχρι 31.12.2012 Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όσο και με αυτές του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) που ίσχυσε από 1.1.2013- 31.12.2014, ότι, για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστήματα ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικής πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι προμήθειας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται, από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κλπ.), μια φορά το χρόνο, ήτοι αντίστοιχα το αργότερο μέχρι 31.1. του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες, (Α.Υ.Ο. 1115278/842/ΠΟΛ.1292/8.9.1993, παρ. 2) και έως το τέλος του 2ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των αντισυμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4093/2012 (ΠΟΛ.1004/4.1.2013, άρθ. 6§8).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία που είχε εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ή του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ο οποίος ισχύει από 1.1.2015, καθώς και τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την παρ. 11.2.11 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014, για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, κατ’ αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, με την παρ. 11.2.11 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, για τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών και επειδή και η προκειμένη περίπτωση αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών από την υπόψη κατηγορία επαγγελματιών, η οποία απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., παρέχεται η δυνατότητα στους υποπράκτορες εφημερίδων και μετά την 1.1.2015, που ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014, να εκδίδουν τις εκκαθαρίσεις των αμοιβών τους, μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

Β. Υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής αποθεμάτων, από καταστήματα εμπορίας ψιλικών και από εκμεταλλευτές περιπτέρων, οι οποίοι διαθέτουν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα λιανικώς.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 2.14 και 2.42 της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1019/16.1.2015, οι οντότητες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών τους, την εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) ή την εκμετάλλευση περιπτέρου και εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους.

2. Περαιτέρω, κατά πάγια θέση της Διοίκησης (εγκ. 3/1992, παρ.4.2.4), στην έννοια του λιανοπωλητή ψιλικών, περιλαμβάνεται η οντότητα που εμπορεύεται σε μικροποσότητες λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, ποικιλία ειδών, χαμηλής αξίας, που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση, κυρίως ατομικών και οικογενειακών αναγκών, όπως είδη ραπτικής, σχολικά είδη, ζαχαρώδη, είδη γραφικής ύλης, καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, παιδικά παιχνίδια, με παράλληλη πώληση συνήθως και εφημερίδων, περιοδικών και τσιγάρων.

3. Επίσης, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, περίπτερο είναι χώρος ειδικής κατασκευής (κιόσκι), που είναι εγκατεστημένος σε πεζοδρόμιο, πλατεία, κήπο (εγκύκλιος 3/1992, παρ. 4.2.4. περ.2) και λειτουργεί μετά από σχετική άδεια που χορηγείται στον εκμεταλλευτή αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1043/1980 οι οποίες τροποποίησαν αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 1044/1971, ορίζουν ότι στο περίπτερο πωλούνται τα εξής είδη: Προϊόντα καπνοβιομηχανίας, είδη καπνιστού, ξυρίσματος, υγιεινής οδόντων, σοκολατοποιίας και μπισκότων εν συσκευασία, εφημερίδες και περιοδικά, έντυπα, κ.α.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) ή την εκμετάλλευση περιπτέρου, οι οποίες πωλούν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους, δεδομένου ότι η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, είδη καπνού, κ.λπ.) αποτελεί αναπόσπαστη δραστηριότητα τόσο του καταστήματος ψιλικών, όσο και του εκμεταλλευτή περιπτέρου.

Διευκρινίζεται, όμως ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για τον χονδροπωλητή ή κατά κύριο λόγο χονδροπωλητή ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (δραστηριότητα 2.29 της ΠΟΛ.1019/16.1.2015), ο οποίος εμπορεύεται και καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο καθαρός κύκλος εργασιών από τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα ξεπερνάει το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών, τότε ενεργείται απογραφή, τόσο για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα (τσιγάρα, είδη καπνού, κ.λπ.), όσο και για τα ψιλικά και ζαχαρώδη.

Γ. Έκδοση στοιχείων λιανικής για πωλήσεις καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Επισημαίνεται ότι, από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, καθώς και περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών, οι οποίες καθορίστηκαν με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014.

Ειδικότερα, με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω, στην έννοια των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τις οποίες μεταξύ άλλων, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω ΦΗΜ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014, δεν περιλαμβάνεται η λιανική πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από τους ενδιάμεσους λιανοπωλητές αυτών (πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, κ.λπ.) προς το κοινό (τελικούς χρήστες).

Η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση των στοιχείων λιανικής καταλαμβάνει τις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τις οντότητες- εταιρίες παροχής των υπηρεσιών αυτών, απ’ ευθείας, προς τον τελικό καταναλωτή, οπότε και εκδίδεται από την υπόψη οντότητα στοιχείο λιανικής-λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι οντότητες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟΠΟ), υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015
Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δασουράς.
Τηλέφωνο : 210.3375314-5
FAX : 210. 3375001

ΘΕΜΑ: Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.

Απαντώντας σε ερώτημα, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Επιχείρηση απαλλασσόμενη σύνταξης απογραφής (π.χ. φαρμακείο) κατά το φορολογικό έτος 2014 προσδιόρισε κόστος πωληθέντων με βάση τα δεδομένα τεκμαρτών απογραφών έναρξης και λήξης (10% επί των αγορών). Από 1.1.2016 και μετά η επιχείρηση θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία και είναι υπόχρεη σε διενέργεια πραγματικής απογραφής, ενώ ως απογραφή λήξης φορολογικού έτους 2015 θα λάβει τα δεδομένα πραγματικής απογραφής.

2. Περαιτέρω, με βάση την εισηγητική έκθεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 89 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270) την 1.1.2015 ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής. Επίσης, με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπόψη επιχείρηση προβαίνει υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά, σε πραγματική απογραφή, στις 31.12.2015 λόγω μετάβασης από απλογραφικά σε διπλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2015, ως απογραφή έναρξης για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα πραγματικής απογραφής εφόσον αυτή έχει διενεργηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση (μη υποχρέωση σύνταξης απογραφής) το απόθεμα έναρξης (1.1.2015) θεωρείται μηδενικό.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

ΘΕΜΑ: « ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ »

Αθήνα, 07.12.2015

Αριθμ. Πρωτ.:2447 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2447/2015

ΘΕΜΑ: « ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ »

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εταιρεία (μικρή οντότητα) που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, έχει στην απογραφή τέλους χρήσης 2015 μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων (9/10 αυτών) που είναι ελαττωματικά και δεν πρόκειται να πωληθούν ή θα πωληθούν σε τιμή πολύ κάτω του κόστους.

 

Θέλουμε η μειωμένη αξία της αποθήκης να αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και το ερώτημα είναι ποιος τρόπος είναι ο ενδεδειγμένος σύμφωνα και με τα Ε.Λ.Π. που ισχύουν από φέτος.

 

– Θα πρέπει η απομείωση να γίνει με μειωμένες τις αξίες των εμπορευμάτων στην Κατάσταση Απογραφής, συνεπώς τα Μικτά Αποτελέσματα του Ισολογισμού θα είναι αρνητικά;

 

ή

 

– Θα γίνει με Λογιστικές Εγγραφές Ισολογισμού (Χρέωση λογ.81.02 Έκτακτες Ζημιές και Πίστωση λογ. 20.00 ή κάποιου άλλου), ώστε να αποτυπωθεί η ζημιά στα έκτακτα και ανόργανα έξοδα του Ισολογισμού;

 

– Θα πρέπει να γίνει κάποια ειδική αναφορά στο Προσάρτημα του Ισολογισμού;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι απαντήσεις του ερωτήματος ρυθμίζονται αναλυτικά και πλήρως από:

 

(α) το άρθρο 20 παράγραφος 6 του νόμου 4308/2014

 

(β) τις παραγράφους 20.6.2 έως 20.6.5 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014

 

(γ) το άρθρο 29 του ν. 4308/2014, που καθορίζει τις παρεχόμενες στο προσάρτημα πληροφορίες.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ »

Αθήνα, 20.11.2015

Αριθμ. Πρωτ.:2142 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2142/2015

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Η παράγραφος 6 της ΠΟΛ 1216/2014 καθορίζει ότι:

 

6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωριστεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφληση της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή».

 

Στο νόμο 4308/2014, άρθρο 17, παράγραφος 1, περίπτωση γ αναφέρεται ότι: Γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

 

Θα παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε αν η ανωτέρω ή άλλη διάταξη του ν.4308/2014, αναιρεί τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1216/2014.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 4308/2014, δεν αναιρεί φορολογικές ή άλλου χαρακτήρα κανονιστικές διατάξεις. Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται μόνο σε θέματα εμφάνισης των σχετικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και όχι στον τρόπο εξόφλησης και είσπραξης των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει απαίτηση από πελάτη της 50.000 και υποχρέωση προς τον ίδιο ως προμηθευτή της 55.000, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, θα εμφανισθεί ως υποχρέωση το καθαρό ποσό των 5.000.

Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από άλλη νομοθεσία, όπως η φορολογική, αναφορικά με τους τρόπους είσπραξης/πληρωμής, εφαρμόζονται βάσει εκείνης της νομοθεσίας και δεν αποτελούν αντικείμενο του ν. 4308/2014.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ και ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ»

Αθήνα, 17.12.2015

Αριθμ. Πρωτ.:2658 ΕΞ

Ελληνική Δημοκρατία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ και ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 ισχύουν τα εξής:

«12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.»

Στην σχετική ΠΟΛ.1003/31.12.2014 αναφέρονται τα εξής:

«3.12.8 Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου συντρέχει περίπτωση) ποσά (π.χ. Φ.Π.Α, δημοτικοί φόροι, διάφορα τέλη, κλπ.). Σημειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως ποσοστό της βάσης υπολογισμού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των πωλήσεων) με μία εγγραφή για την περίοδο που αφορούν.»

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ακόλουθα:

α) Καλύπτουν την έννοια του λογιστικού στοιχείου και της απαιτούμενης σχετικής τεκμηρίωσης, για τους σκοπούς των ΕΛΠ, οι εκτυπώσεις των σχετικών δηλώσεων πάσης φύσεως φόρων, και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) από τις σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε. ή από άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επιπλέον καταχώρησή τους και σε άλλες καταστάσεις (π.χ. βιβλίο εσόδων εξόδων);

β) Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014 ή αλλιώς φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, να καταχωρούν στα βιβλία εσόδων-εξόδων τον προς απόδοση φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου.

(β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου.

Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

ΤΑ ΜΕΛΗ   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΟΛ.1261/3.12.2015 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ.1261/3.12.2015
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 3.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ’ (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

ΠΟΛ 1261/2015

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1003/31.12.2014, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251).

1. Στην παράγραφο 1.2.1 διαγράφονται οι τελευταίες λέξεις «, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων» καθώς η αναφορά σε «κάθε οντότητα» που προηγείται συμπεριλαμβάνει και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

2. Στην παράγραφο 2.3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος προσωπικού αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης (ισοδύναμες μονάδες)».

3. Στην ίδια παράγραφο 2.3 μετά το σχετικό πίνακα προστίθεται διευκρινιστική σημείωση ως ακολούθως: «Οι μικρές οντότητες του άρθρου 1 παρ 2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές εφόσον δεν υπερβαίνουν δύο από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 και κύκλος εργασιών 8.000.000.».

4. Στην παράγραφο 2.6 το αναφερόμενο όριο προσωπικού «<50» γίνεται «10» Στο τέλος της ίδιας παραγράφου, η φράση «καθαρός κύκλος εργασιών >700.000» γίνεται «μέσος όρος προσωπικού >10». Η μεταβολή αυτή αφορά διόρθωση τυπογραφικού λάθους.

5. Στην παράγραφο 2.12 προστίθεται διευκρινιστική φράση στο τρίτο εδάφιο πριν το τέλος «, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετρείται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε ετήσια βάση».

6. Στο τέλος των διευκρινίσεων επί του άρθρου 4 (Λοιπές επεξηγήσεις) προστίθεται η παράγραφος 4.2 ως ακολούθως:
«Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έντοκων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων η οντότητα έχει υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς τους προκύπτοντες τόκους (που καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων), χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης των σχετικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων στο βιβλίο αυτό. Για παράδειγμα, σε περίπτωση δανείου, η φύλαξη του extrait της τράπεζας και της σχετικής σύμβασης είναι επαρκής τεκμηρίωση των τόκων που έχει χρεώσει η τράπεζα και τους οποίους η οντότητα οφείλει να καταχωρήσει στα βιβλία της.».

7. Η παράγραφος 5.8.8. αναριθμείται σε 5.9.1 και προστίθεται στο τέλος διευκρινιστικό εδάφιο ως ακολούθως:
«Το ότι ο νόμος δεν επιβάλλει νομική υποχρέωση για τήρηση «βιβλίου αποθήκης» προκύπτει από το γεγονός ότι η παράγραφος 9 εξειδικεύει με σαφήνεια τον τρόπο εκπλήρωσης της γενικής υποχρέωσης της παραγράφου 8 και επιβεβαιώνεται από σχετική ρητή αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.».

8. Οι παράγραφοι 5.8.9 έως 5.8.11 αναριθμούνται σε 5.9.2 έως 5.9.4, αντίστοιχα.

9. Στο άρθρο 6 προστίθεται διευκρινιστική παράγραφος 6.1.4 ως ακολούθως:
«Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία κατά τη διάρκεια της περιόδου, του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, κατά την με οποιοδήποτε τρόπο ανάλωσή τους (πώληση, δωρεάν παράδοση, καταστροφές κλπ). Το κόστος κτήσης των αναλωθέντων αποθεμάτων της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών ή απωλειών, μπορεί να προσδιορίζεται συγκεντρωτικά, από τα στοιχεία των τηρούμενων αρχείων, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.».

10. Στο τέλος της παραγράφου 11.1.1 προστίθεται διευκρινιστικό εδάφιο ως ακολούθως:
«Σημειώνεται ότι ο καθοριζόμενος, για κάθε μία περίπτωση, χρόνος έκδοσης του τιμολογίου από το νόμο δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, των εμπλεκόμενων μερών.».

11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11.2.4 οι λέξεις «συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» αντικαθίσταται από τις λέξεις «παροχή υπηρεσιών τήρησης λογιστικών αρχείων».

12. Στο τέλος της παραγράφου 11.2.4 προστίθενται δύο εδάφια και οι περιπτώσεις (α) και (β) ως ακολούθως:
«Η αναφορά στο νόμο σε «μέρος της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί», υποδηλώνει ότι, βάσει της σχετικής σύμβασης (προφορικής ή έγγραφης) των δύο μερών, γίνεται δεκτή τμηματική ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Η περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση στην οποία:
α) έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται χωρίς να συνδέεται με την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας ή του έργου, στην έναρξη ή στη διάρκεια της σχετικής περιόδου, ποσό ή ποσά έναντι του συνολικού τιμήματος (προκαταβολή), ακόμη και μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, και
β) έχει συμφωνηθεί ότι η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος της σχετικής περιόδου.»

13. Στην ίδια παράγραφο 11.2.4 μετά το παράδειγμα 11.2.1 προστίθεται το παράδειγμα 11.2.2 ως ακολούθως:
«Παράδειγμα 11.2.2 – Χρόνος έκδοσης παραστατικού πώλησης σε συνεχιζόμενη υπηρεσία.Μαθητής εγγράφεται σε εκπαιδευτήριο για να παρακολουθήσει την 2α Γυμνασίου στις 5 Σεπτεμβρίου 20Χ1 με συνολικό κόστος ευρώ 10.000. Βάσει της σύμβασης, ο μαθητής καταβάλλει έναντι του συνολικού τιμήματος ευρώ 1.000 με την εγγραφή, ευρώ 3.000 στις 30 Νοεμβρίου, ευρώ 3.000 στις 10 Μαρτίου, ευρώ 1.000 στις 5 Μαΐου και ευρώ 2.000 στις 20 Ιουνίου.
Με βάσει τα δεδομένα, το τιμολόγιο θα εκδοθεί μέχρι της 15 Ιουλίου 20Χ2 καθόσον η υπηρεσία βάσει της σύμβασης ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου, οι δε καταβολές έχουν γίνει έναντι του συνολικού τιμήματος, δηλαδή ήταν προκαταβολές. Συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού πώλησης για τις ενδιάμεσες εισπράξεις.».

14. Στην παράγραφο 11.2.10, μετά τις εισαγωγικές λέξεις «Για το πιστωτικό τιμολόγιο,» προστίθεται η φράση «όπως και για τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου αυτού (λ.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ,) που εκδίδονται για την τεκμηρίωση συναλλαγής της υποκείμενης στο νόμο οντότητας με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου,».

15. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 11.2.10 διαγράφεται η λέξη «κατά» και στη θέση της εισάγεται η φράση «μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από».

16. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11.2.10 διαγράφεται η λέξη «με» και στη θέση της εισάγεται η φράση «μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από».

17. Στην ίδια παράγραφο 11.2.10 μετά την περίπτωση (γ) προστίθενται νέες περιπτώσεις (δ) και (ε) ως ακολούθως:
«δ) Τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου («τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ.) εκδίδονται, από την οντότητα που συναλλάσσεται ως αγοραστής με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου, στο χρόνο που ορίζεται από το νόμο για τα εκδιδόμενα για τις συναλλαγές αυτές τιμολόγια, όταν ο συμβαλλόμενος είναι υπόχρεος σε έκδοση τιμολογίου. Ως ενδεικτικές περιπτώσεις, για τις οποίες εκδίδεται παραστατικό κατά τα ανωτέρω, είναι η καταβολή αμοιβών σε εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους κ.λπ.
ε) Τα παραστατικά που εκδίδει, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8, υποκείμενη στο νόμο οντότητα όταν συναλλάσσεται ως αγοραστής με οντότητα η οποία επίσης υπόκειται στο νόμο αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, εκδίδονται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη διαπίστωση της άρνησης έκδοσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η πωλήτρια οντότητα δεν εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 20Χ1, η αγοράστρια οντότητα οφείλει να εκδώσει το προβλεπόμενο παραστατικό («τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ.) για την τεκμηρίωση της συναλλαγής μέχρι την 15η Οκτωβρίου 20Χ1.».

18. Η παράγραφος 30.1α.1 αναριθμείται σε 30.1.1 και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Με την παράγραφο 1 [περιπτώσεις (α) έως (ιθ)] παρέχονται απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ) που επιλέγουν σύμφωνα με το νόμο, να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων με το υπόδειγμα Β.6. Ορισμένες από αυτές τις απλοποιήσεις και απαλλαγές παρέχονται σε προαιρετική βάση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εισάγεται απαγόρευση χρήσης ορισμένων λογιστικών χειρισμών ή κανόνων.».

19. Μετά την παράγραφο 30.1ι.1, η οποία αναριθμείται σε 30.1.2, προστίθεται παράγραφος 30.1.3 ως ακολούθως:
«30.1.3 Οίκοθεν νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν ισολογισμό, χωρίς να υποχρεούνται.».

20. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 30.3.2 προστίθεται η φράση «,αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετράται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε ετήσια βάση».

21. Στην παράγραφο 30.5.1 στο προτελευταίο εδάφιο, μετά τις λέξεις «οι αγορές της περιόδου» προστίθεται η φράση «μειωμένες με την αξία του τελικού αποθέματος».

22. Στο άρθρο 30 προστίθενται νέοι παράγραφοι 30.7.1 και 30.7.2 ως ακολούθως:
«30.7.1 Με την παράγραφο 7 [περιπτώσεις (α) έως (γ)] παρέχονται απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κλπ.) που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 (σύνταξη συνοπτικού Ισολογισμού και συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων).
30.7.2 Οίκοθεν νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), χωρίς να υποχρεούνται.».

23. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 39.1.2 προστίθεται η φράση «, σύμφωνα με τα οριζόμενα όρια στο Ν. 2859/2000». Στην ίδια παράγραφο διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.

24. Στο τέλος της παραγράφου 39.1.7 προστίθεται διευκρινιστικό εδάφιο ως ακολούθως: «Οίκοθεν νοείται ότι η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης