Αρ. πρωτ.: Δ33Β 5003725 ΕΞ 12.2.2014
Κοινοποίηση Απόφασης Δ33Β 5002569 ΕΞ 2014/29-01-2014 (ΦΕΚ Β 234/05-02-2014)
Αθήνα 12/02/2014
Αρ. πρωτ. Δ33Β 5003725 ΕΞ 2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και ΟΠΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Πληρ. : Δεδεμάδη Μαρία
Τηλέφωνο : 2107259328
Fax : 2103225192
e-mail:rilod33b@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Απόφασης Δ33Β 5002569 ΕΞ 29.1.2014 (ΦΕΚ Β 234/05-02-2014)»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ως άνω Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία τροποποιείται η αριθμ. Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 ΑΥΟ περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005) και η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 234Β/05-02-2014 – ΑΔΑ στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΙΡ5Η-ΖΕΤ).

Με το άρθρο 1 της Απόφασης αυτής αντικαθίσταται το άρθρο 2 της αριθμ. Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 ΑΥΟ όπου ορίζεται το έντυπο της δήλωσης ρευστών διαθεσίμων που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ όταν μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα από 10.000,00 ευρώ και άνω και το είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να δηλώνονται. Υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία μας με εγκύκλιο της είχε ενημερώσει τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας αναφορικά με την χρήση του νέου Κοινού Εντύπου Δήλωσης Ρευστών Διαθεσίμων από 01-01-2013 (αρ. πρωτ. Δ33Β 5047437ΕΞ 2012/20-12-2013 έγγραφό μας). Οι Τελωνειακές αρχές της χώρας θα πρέπει να δέχονται το Ελληνικό Κοινό Έντυπο Δήλωσης Ρευστών Διαθεσίμων και γι αυτό το λόγο προς διευκόλυνση σας, σας γνωρίζουμε ότι στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/declaration_form/index_en.htm βρίσκεται αναρτημένο το έντυπο αυτό και σε άλλες γλώσσες της ΕΕ καθώς και σε 9 γλώσσες εκτός ΕΕ, όπως Τούρκικα, Αραβικά, Ρώσικα κλπ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για την συμπλήρωση του ελληνικού εντύπου από αλλόγλωσσα πρόσωπα.

Με το άρθρο 2 της Απόφασης αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 4 της αριθμ. Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 ΑΥΟ και ορίζεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προκύψει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η υπόθεση παραπεμφθεί από αυτή στην οικεία εισαγγελική αρχή, θα πραγματοποιείται παρακατάθεση των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και το γραμμάτιο παρακαταθήκης θα φυλάσσεται από την Τελωνειακή Αρχή μέχρι να οριστεί από το ποινικό Δικαστήριο αμετάκλητα η τύχη των δεσμευθέντων.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ

Recommended Posts