Κ.Υ.Α. αριθμ. 11921/25.1.2013
[21/02/2013]

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Αριθμ. 11921

(ΦΕΚ Β’ 320/18-02-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του άρθρου 10 παρ. 1 και 3 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44)

β) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)

γ) του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α΄ 235) όπως ισχύει

2. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης προς τον πολίτη και

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργείται η υποβολή του αντιγράφου ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης διορισμού ως δικηγόρου επιτυχόντος στις σχετικές εξετάσεις.

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1276).

3. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής:

«α)…δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:. ..»

«β)…έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωπκές μου υποχρεώσεις» και

«γ)… δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954».

4. Η υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Recommended Posts