Skip to content

Μήνας: Οκτώβριος 2016

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής κατοίκων εξωτερικού

ΠΟΛ.1157/2016
Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού
Αθήνα, 26/10/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. :17671 – Καλλιθέα
Τηλ. :2131604525
FAX :2131604524
Email:yee.ny@mofadm.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1157/2016

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/3.8.2016) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα … πώληση προϊόντων καπνού … κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις», αναφορικά με την επιμήκυνση της προθεσμίας κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (ήδη μετονομασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δυνάμει της Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ΦΕΚ Β’3367/31.12.2013).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του εν λόγω άρθρου, προστέθηκε εδάφιο ε’ στην παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, με το οποίο ορίζεται πλέον (από 3.8.2016) για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης της Φορολογικής Διοίκησης για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες κατά την δημοσίευση του νόμου (3.8.2016) δεν είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών του εδ.γ’ της παρ.1 του αρθ.63 Ν.4174/2013 για την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συμψηφισμοί αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων

ΠΟΛ.1158/2016
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο: 210.3375312
Fax:  210. 3375001
e-mail:  d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1158/2016

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ. β’).

2. Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ως άνω διατάξεις, για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η
επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Επίσης, διευκρινίσθηκε ότι σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τους λογιστικούς συμψηφισμούς σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, ισχύουν και για κάθε περίπτωση συμψηφισμού υποχρεώσεων από αγορές αγαθών ή υπηρεσιών με απαιτήσεις έναντι των ίδιων προσώπων που έχουν γεννηθεί από άλλη αιτία (π.χ. απαιτήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών έναντι των μελών τους για την κάλυψη της συνεταιριστικής τους μερίδας, απαίτηση για απόδοση των ποσών που εισέπραξε εταιρεία ταχυμεταφορέων – courier – «εισπράκτορα για λογαριασμό τρίτων» κατ’ εντολή της επιχείρησης από πελάτες της, κ.λπ.).
Επομένως, σε περίπτωση που οι σχετικές υποχρεώσεις εξοφλούνται δια συμψηφισμού τους με απαιτήσεις έναντι των ίδιων προσώπων, οι αντίστοιχες δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, κατά το μέρος που διαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων κάθε φορολογικού έτους, αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης των απαιτήσεων αυτών.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που, μετά τον συμψηφισμό, η εναπομένουσα υποχρέωση από την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, η εξόφλησή της θα πρέπει να γίνει με τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου να αναγνωρισθεί προς έκπτωση το σύνολο του κόστους πωληθέντων που αναλογεί στις σχετικές αγορές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συμφέρουσες… λύσεις για τη νέα φοροκαταιγίδα

Του Νίκου Ζαργάνη

“Φωτιά” στα λογιστήρια χιλιάδων επιχειρήσεων Συμφέρουσες… λύσεις για τη νέα φοροκαταιγίδα

Τη σπαζοκεφαλιά του νέου φορολογικού νόμου προσπαθούν να λύσουν οι λογιστές εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων -από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες-, καθώς τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όσο και η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στο κέρδος αλλάζει άρδην το τοπίο. Ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι με εταιρείες που παράγουν κέρδη θα αναζητήσουν καταφύγιο -αν όχι εκτός Ελλάδας- στις «πανάκριβες» μετά τα νέα μέτρα ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και ανώνυμες εταιρείες σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Ελεύθεροι επαγγελματίες με πολύ υψηλά κέρδη θα συνειδητοποιήσουν ότι η κλίμακα με τους συντελεστές που φτάνουν και στο 45% μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ασύμφορη συγκριτικά με ένα εταιρικό σχήμα. Δεν θα λείψουν και αυτοί που θα στραφούν εκτός Ελλάδας, καθώς το τοπίο φορολόγησης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το νέο ασφαλιστικό, ουσιαστικά καθίσταται από τα ακριβότερα (αν όχι το ακριβότερο) σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε μια προσπάθεια να εξισώσει τα φορολογικά βάρη (προς τα πάνω), η κυβέρνηση ψήφισε και την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Το 26% για το τμήμα των κερδών μέχρι τα 50.000 ευρώ ανήκει στο παρελθόν (όπως και το 33% για τα κέρδη άνω των 50.000 ευρώ). Στη θέση αυτής της μίνι κλίμακας θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής φορολόγησης 29%. Αυτό είναι το… κερασάκι στην τούρτα μετά την αύξηση της προκαταβολής φόρου, αλλά και τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων. Πλέον, εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικές εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν:

 1. Την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 26% στο 29%. Από την αλλαγή ευνοούνται μόνο οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. που εμφάνιζαν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ. Πρόκειται, όμως, για πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των προσωπικών εταιρειών.
 2. Την αύξηση της προκαταβολής φόρου, ο οποίος, ενώ για το φορολογικό έτος 2015 θα είναι 75% (σ.σ.: αυτό σημαίνει ότι επί του φόρου που θα δείξει το φετινό εκκαθαριστικό θα προστεθεί και προκαταβολή 75% από 55% πέρυσι), για του χρόνου θα είναι 100%.
 3. Οι ιδιοκτήτες των ομόρρυθμων εταιρειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Για πρώτη φορά ο υπολογισμός θα γίνει επί των κερδών του 2016 με συντελεστή 20% για την κύρια ασφάλιση και 6,95% για την επικουρική.

Πώς αλληλεπιδρούν όλοι αυτοί οι παράγοντες; Ομόρρυθμη με δύο εταίρους και κέρδη 68.447 ευρώ θα υποχρεωθεί να πληρώσει εισφορά για τους δύο εταίρους ύψους 18.447 ευρώ. Οι δύο εταίροι θα μπορούσαν να πληρώνουν μέχρι σήμερα εισφορές ακόμα και κάτω από 4.000 ευρώ έκαστος, που σημαίνει ότι μόνο και από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών προκύπτει επιβάρυνση 14.000 ευρώ για τους δύο εταίρους.

Μετά την αφαίρεση των εισφορών, έρχεται η ώρα υπολογισμού του φόρου. Για κέρδη 50.000 ευρώ, με το εκκαθαριστικό του 2015, οι δύο εταίροι θα πληρώσουν 13.000 ευρώ για φόρο και προκαταβολή. Το 2016 θα πληρώσει 15.600 ευρώ, λόγω της αύξησης της προκαταβολής από το 55% στο 75%. Το 2017, ο φόρος θα εκτιναχτεί στα 19.250 ευρώ και λόγω της αύξησης του φόρου από το 26% στο 29%, αλλά και λόγω της αύξησης της προκαταβολής από 75% στο 100%. Δηλαδή, η αύξηση της επιβάρυνσης -σε ταμειακή βάση- από το 2015 στο 2017 θα εκτιναχτεί στο 48%. Ετσι, από τα 68.447 ευρώ οι δύο ομόρρυθμοι εταίροι θα καταλήξουν να μοιράζονται κέρδη 30.750 ευρώ. Θα πληρωθεί, βέβαια, το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα, τελικώς, το ποσό που θα απομείνει να είναι μικρότερο των 29.000 ευρώ ή περίπου 10.000 ευρώ για τον κάθε εταίρο.

Διάκριση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Στα απλογραφικά βιβλία δεν θα επιβάλλεται και φόρος διανεμόμενων κερδών (στο εξής 15%), σε αντίθεση με τις εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες, εκτός από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή και την αύξηση της προκαταβολής, θα αντιμετωπίσουν και την αύξηση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη από το 10% που είναι σήμερα στο 15%. Αναμένεται κύμα μετατροπής των Ο.Ε. και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ και Α.Ε., προκειμένου να περιοριστεί τουλάχιστον η επιβάρυνση από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό γιατί:

 1. Στις ΙΚΕ με περισσότερους από έναν μέτοχο πληρώνει εισφορά μόνο ο διαχειριστής. Στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ πληρώνει εισφορές και ο μοναδικός μέτοχος.
 2. Στις Α.Ε. πληρώνουν εισφορές και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%, εφόσον είναι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επομένως, στις ΙΚΕ μπορεί ο μέτοχος να μην πληρώνει εισφορές, αν βάλει στο μετοχικό κεφάλαιο και κάποιο άλλο συγγενικό του πρόσωπο. Βέβαια, και στις ΙΚΕ ο πέλεκυς της Εφορίας θα πέσει βαρύς. Ο συνδυασμός της αύξησης του φόρου από το 26% στο 29% και του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 15% στέλνει την τελική επιβάρυνση κοντά στο 40%.

Το διά ταύτα

Με τα τωρινά δεδομένα, το crash test ανάμεσα σε όλες τις μορφές άσκησης του επιχειρείν οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Για κέρδη έως 42.000 ευρώ, φορολογικά συμφέρει η ατομική επιχείρηση, καθώς ο συντελεστής κυμαίνεται από 22% έως 28%. Στην ατομική, βέβαια, υπάρχει το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών (20% κύρια ασφάλιση και 7% υγεία στην καλύτερη περίπτωση). Οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. θα πληρώνουν και εισφορές και φόρο 29%, ενώ στις ΕΠΕ, στις ΙΚΕ και στις Α.Ε. ο συντελεστής θα είναι 39,65%. Αν συνυπολογιστεί και το πρόσθετο κόστος που φέρνει η λειτουργία μιας επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, η επιβάρυνση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
 2. Για κέρδη άνω των 40.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα της ατομικής επιχείρησης, καθώς ακόμα και η Ο.Ε. θα είναι πιο οικονομική λύση, παρά την αύξηση του φορολογικού συντελεστή.
 3. Οι ΙΚΕ με πραγματικό συντελεστή 39,65% (φόρο νομικών προσώπων και μερίσματα) θα προτείνονται μόνο σε αυτούς που θα θέλουν να ξεφύγουν από τις εισφορές (στις ΙΚΕ δεν θα υπάρχουν εισφορές βάσει μερισμάτων)

*Εφημερίδα Επένδυση

Bούλγαροι αγοράζουν ακίνητα για τουριστικά καταλύματα

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/ 2251/ 27.9.2016
Επενδύουν στη φοροδιαφυγή, Βούλγαροι επιχειρηματίες αγοράζουν ακίνητα στη βόρεια Ελλάδα για τουριστικά καταλύματα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για φόρους
Αθήνα, 27/9/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
FAX: 210.32.35.135
e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβ/κού Ελεγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει σε σχετικές ευρωπαϊκές δράσεις για τον περιορισμό των φαινομένων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που πιθανώς προέρχονται από την ενοικίαση καταλυμάτων μέσω διαδικτύου. Παράλληλα κάνει χρήση των εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες άλλες πηγές για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) διενεργούνται έλεγχοι στη Β. Ελλάδα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα και γενικά σε τουριστικά καταλύματα, αλλά δεν έχουν διαπιστωθεί έως σήμερα τα αναφερόμενα στην ερώτηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Φορολογία εισοδήματος αγροτών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/ 2140/ 5.10.2016
Φορολογία εισοδήματος αγροτών
Αθήνα, 05/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/2140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε ότι με την ΠΟΛ.1107/18.7.2016 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η παρ. 6 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167). Συγκεκριμένα, καταργείται ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση. Με τη νέα διάταξη, τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

2. Σε περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση τότε ο φόρος μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση, όμως, που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με το εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 υπολογίζονται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Στην περίπτωση, όμως, που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 θα εφαρμόζονται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

3. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4389/2016 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’168) με το οποίο διευκρινίζεται ότι η μείωση του φόρου που αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016), εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

4. Τέλος με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 44 του νέου νόμου προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 με τα οποία προβλέπεται ότι όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματος του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανωτέρω ρύθμιση έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Ειδικά μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα προωθηθούν μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της χώρας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Παρέχονται διευκρινίσεις για τη δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016
Παρέχονται διευκρινίσεις
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ:Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις».

ΣΧΕΤ: Το από .. .. …2016 μήνυμά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. …………….. ΕΙ 2016/……..2016.

1. Σχετικά με το παραπάνω μήνυμά σας, διευκρινίζουμε ότι:
α) Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ. 1049342/534/0006Δ /15.5.2009 έγγραφό μας, κατά τα αναφερόμενα σε αυτό «οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται…».
β) Επειδή μετά από την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου, προέκυψαν ερωτήματα από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούσαν, μεταξύ των άλλων, στην δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγράφων που από τις κείμενες διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, η Διεύθυνση Οργάνωσης απευθύνθηκε, με έγγραφο ερώτημά της, στην αρμόδια Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων.
Η προαναφερθείσα Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/16766/25.9.2009 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ.1097289 /0006Δ/19.10.2009 έγγραφό μας, διευκρίνισε μεταξύ των άλλων ότι οι Υπηρεσίες ικανοποιούν τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα (διοικητικά ή ιδιωτικά), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των περιορισμών ή απορρήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και από ειδικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
γ) Με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ 3097/ 8.2.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους- Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο ερώτημά μας και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, διευκρινίστηκε, επίσης, ότι «προκειμένου να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των αιτούμενων εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, είναι προφανές ότι στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του».

2. ‘Όπως μας ενημερώσατε, κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, τ.. ……….. ……2016, η Δ.Ο.Υ. ……………., σας χορήγησε αντίγραφο της δήλωσης ………………., που αφορούσε στον εντολέα σας, ύστερα από την υποβολή γραπτής αίτησής σας προς αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α’

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Κλείνουν τα μπλοκακια για να γλυτώσουν την εφορία

Κλείνουν τα μπλοκακια για να γλυτώσουν την εφορία

Με αφορμή την δημοσίευση , πολλών άρθρων, σχετικά με την διακοπή εργασιών των εργαζόμενων που έχουν μπλοκάκι.  Θα πρέπει να τονίσουμε,  ότι υπάρχουν δύο μορφές των παραπάνω εργαζομένων.

Η πρώτη αφορά τους εργαζόμενους , οι οποίοι είναι νέοι ασφαλισμένοι (πρωτοασφαλιζόμενοι μετά το 1993) και οι οποίοι έχουν την διπλή ιδιότητα και του μισθωτού αλλά και του επιχειρηματία (μπλοκάκι).

Τα περισσότερα δημοσιεύματα αφορούν τους παραπάνω φορολογούμενους καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2017, θα κληθούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή 26,95%, επί του καθαρού τους εισοδήματος. Η κατώτατη ασφαλιστική  εισφορά, που θα κληθούν να πληρώσουν φθάνει τα 157,95 ευρώ για την οποία μέχρι τώρα υπήρχε απαλλαγή , ως νέοι ασφαλιζόμενοι.

Αυτή είναι και η μόνη διαφορά για τους παραπάνω ασφαλισμένους. Η φορολογία τους από πέρσι με τον νόμο 4172/2013 , εάν είχαν παράλληλα πηγές και από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και από μπλοκάκι , τα εισοδήματα από το μπλοκάκι είχαν φορολογία με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Για το 2017 θα μειωθεί και θα είναι 22%.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους εργαζόμενους , οι οποίοι έχουν ως μοναδική πηγή εισοδήματος το μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες.

Γι’ αυτούς αυτό που αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν. 4387/2016) καθώς η φορολογία τους θα μειωθεί από 26% σε 22% , είναι ότι το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών τους. (2/3)

Επιπλέον θα υπάρξει εισφορά υγείας 7,10%  που ισχύει για τους μισθωτούς, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το εάν θα πρέπει να καταβάλλουν και εισφορές επικουρικού ταμείου όπως οι υπόλοιποι μισθωτοί..

Και γι’ αυτήν την περίπτωση όμως, ισχύει το ελάχιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών 157,95 ευρώ .

Το πρόβλημα λοιπόν στις  παραπάνω περιπτώσεις, είναι εάν όντως θα πληρώσουν οι εργοδότες το 13,33% των εισφορών  ή εάν θα ζητήσουν από τους εργαζόμενους να το καταβάλουν και αυτό.

Υπάρχουν τέλος και περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) με πολύ χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι ίσως τελικά βγουν κερδισμένοι από τις παραπάνω αλλαγές.

Θα σας προτείναμε λοιπόν, εφόσον είμαστε σε αναμονή, διευκρινιστικών εγκυκλίων από το υπουργείο εργασίας να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας,  για το παραπάνω θέμα πριν γίνουν σπασμωδικές κινήσεις.

Τέλος, θα πρέπει και οι εργοδότες, που απασχολούν τους παραπάνω εργαζόμενους να έρθουν σε επαφή με τους λογιστές τους, ώστε να ενημερωθούν για το επιπλέον κόστος που θα προκύψει για την πλευρά τους.

Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα επικοινωνήστε μαζί μας.

θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε.

Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2016

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 75464/3.10.2016
Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2016, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει

ΑΘΗΝΑ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 75464/03-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
ΤΜΗΜΑ: 2

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8
Α. Καλαμάκι 16610
Αθήνα.
Πληροφορίες: Σ. ΚΙΑΜΟΣ
Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ
Ν. ΜΠΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ: 210-9989064
210- 9989066
210-9989267
FAX: 210-9989050

ΘΕΜΑ: Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2016, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/1989 όπως ισχύει, δικαιούνται ειδικό εποχικό βοήθημα.
Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.

Την 10/10/2016 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 όπως ισχύει.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2016.

Ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/2009 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α – ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2016, που κατά το έτος 2015 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2016, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2016 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)
2. Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)
3. Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94)
4. Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/20-8-96)
5. Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97)
6. ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)
7. ΥΑ 30962/27-4-89 (ΦΕΚ 315/Β/27-4-89)
8. ΥΑ 31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89)
9. ΥΑ 32021/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)
10. Υ.Α 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98)
11. Κ.Υ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08)
12. Ν. 3762/1909 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α – ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009)
13. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015)
14. Κ.Υ.Α. 49863/688/23-12-2014 (ΦΕΚ 3484/Β/24-12-2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών- πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

(Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 26,18 €)

Παραθέτουμε πίνακα ανά κατηγορία με το ύψος του βοηθήματος.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ημερομίσθια 2015 ΠΟΣΟ

ΣΕ ΕΥΡΩ

Α 1 Οικοδόμοι 95-210 678,06
Β 1 Σμυριδορύκτες Νάξου 50-240 916,30
Γ 1 Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες 50-240 641,41
2 Καπνεργάτες 50-210
3 Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ 50-210
4 Ναυπ/κή ζώνη 50-230
Δ 1 Μουσικοί-τραγουδιστές 50-210 458,15
2 Ηθοποιοί 50-210
3 Υποδηματεργάτες 50-210
4 Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου 50-210
5 Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου 50-210
6 Ταμίες κιν/φου-θεάτρου 50-210
7 Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης 50-210
8 Ταξιθέτες θεάτρου – κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97 50-210
9 Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων 70-210
10 Μισθωτοί τουρ/κού – επισ/κού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ι Οικοδόμοι

1. Να έχουν πραγματοποιήσει, το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος, αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).
Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

2. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο, της καταβολής του βοηθήματος, ημερολογιακό έτος.

3. Να έχουν την ιδιότητα του οικοδόμου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος ( 10/9 – 30/11).

4. Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/1989).

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

2. Για τους δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 – 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

3. Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

4. Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

5. Να έχουν την ιδιότητα κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11).

6. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

7. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

8. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

9. Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/1989).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι Οικοδόμοι

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου.
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2016.
γ) δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι.
δ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2) Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

1) α) κατά το έτος 2016 ασκούν το επάγγελμα του
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2016.
γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2) α) προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.
β) προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
γ) προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

3) Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Δ, ΔΙΟΤΙ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.

Σημειώνουμε ότι τα λοιπά δικαιολογητικά αναζητούνται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα:
i. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
ii. Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προσκομίσουν «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες , ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω ΚΕΠ.

Ειδικότερα:

Α) Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας, ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του επιδεικνύει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή την άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης ή τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής, και υπογράφει την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του.

Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι δύο (2) δικαιούχους, με την επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Β) Για την υποβολή της αίτησης από άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης

1) Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες (στους οποίους έχει χορηγηθεί κλειδάριθμος), θα εισέρχονται στο σύστημα με τη χρήση των κωδικών τους (Είσοδος χρήστη).

2) Όσοι δεν έχουν τον σχετικό κλειδάριθμο, αλλά είναι ήδη συναλλασσόμενοι με τον Οργανισμό, θα πρέπει να εισέρχονται στο Portal του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ώστε να υποβάλλουν την σχετική αίτηση του εποχιακού βοηθήματος έτους 2016.

Γ) Για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ

Με την με αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015) ΚΥΑ, καθορίστηκαν νέες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του ειδικού εποχιακού βοηθήματος που δύνανται να διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Με την καταχώρηση της αίτησης, χορηγείται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν προκειμένου να αναζητήσουν την αίτησή τους κατά την προσέλευσή τους στην Υπηρεσία που τους έχει εντάξει το σύστημα αυτόματα, βάσει των στοιχείων της δ/νσης κατοικίας που έχουν δηλώσει.

Επομένως, για όσους δικαιούχους απαιτείται η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού (βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου προκειμένου για μουσικούς και βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου), οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης ή υποχρεούνται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους προκειμένου να προσκομίσουν το σχετικό δικαιολογητικό. διαφορετικά το αίτημά τους θεωρείται άκυρο και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

Για την διευκόλυνση των ασφαλισμένων επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα των ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ και των ταχυδρομικών δ/νσεων αυτών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν ν’ αποτυπώνουν με προσοχή το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το IBAN του ατομικού τους λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος το όνομα του ασφαλισμένου ή να είναι συνδικαιούχος (61235/3.8.2015 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης) για τη διασφάλιση της παροχής. Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού που θα έχουν δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε ούτε ως συνδικαιούχος, θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως (62614/10.8.2015 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης), ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα βοήθημα δε θα καταβληθεί εκτός της διαδικασίας πίστωσης λογαριασμού.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, του Ν. 3386/2005, οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία , ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει:

Α) Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν έχουμε λήξη της άδειας διαμονής εντός της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, ασθένεια, στράτευση κλπ., οι Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τους ασφαλισμένους την προσκόμιση των απαραίτητων για την έκδοση απόφασης δικαιολογητικών.

Β) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, να διερευνάται α) αν η επαγγελματική δραστηριότητα είναι συναφής με τον επαγγελματικό κλάδο που ανήκει ο ασφαλισμένος και β) σε ποιον ασφαλιστικό φορέα και για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλισμένος σ’ αυτό, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1Αβ της με αρ. 30659-31-3-89 ΥΑ (ΦΕΚ 239/5-4-89) δηλ. «τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής, να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα», γεγονός που δηλώνουν και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν σύμφωνα και με την με αρ. 30734/03ΥΑ (Σχετικές Εγκύκλιοι Β 126866/15-10-04 και Β 129302/12-11 -04). .

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. (Σχετ. Εγκύκλιος 1179/18-11-04).

Επίσης, είναι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος και οι οικοδόμοι, που στο εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες. (Σχετ. Εγκύκλιος Β 133363/14-10-05).

Γ) Οι οικοδόμοι μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2434/1996, να εισπράττουν το εποχικό βοήθημα κατά την περίοδο της επιδότησής τους λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το αίτημα απορρίπτεται.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους-μέλη των δικηγορικών εταιρειών

ΠΟΛ.1146/2016
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δασουράς, Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο: 210.3375314-5, 312
Fax:210. 3375001
e-mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1146/2016

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι οι δικηγορικές εταιρείες διανέμουν αποκλειστικά μεταξύ των εταίρων (κατά τη μέθοδο που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η ετήσια διανομή καθαρών εσόδων γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, όπως ορίζεται στο καταστατικό, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με βάση τα ποσοστά των μεριδίων τους. Το καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών εταίρων.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.4194/2013 ορίζεται ότι οι εταίροι εισφέρουν υποχρεωτικά στην εταιρεία την εργασία τους. Συμπληρωματικά επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας η εισφορά σε χρήμα ή σε κινητά πράγματα και η χρήση κινητών και ακινήτων πραγμάτων. Επιτρέπεται επίσης η κτήση κυριότητας ακινήτου από την εταιρεία για την επαγγελματική της εγκατάσταση και μόνον. Η αποτίμηση των εισφορών, καθώς και οι τυχόν απολήψεις και επιστροφές οποιωνδήποτε ποσών στους εταίρους, λόγω αποχώρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αποφασίζονται από τους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας.

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι τα μερίδια κάθε εταίρου ορίζονται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση σε εκατοστιαία ποσοστά και δεν συνδέονται με την εισφορά του εταίρου.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται επίσης ότι με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του Κώδικα, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη Δικηγορική Εταιρεία ή να ασκεί ατομική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας.

6. Το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αστικών δικηγορικών εταιρειών καταδεικνύει την ιδιάζουσα φύση της αστικής δικηγορικής εταιρείας, στην οποία η προσωπική εργασία των εταίρων είναι απαραίτητη για τη σύστασή της, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές εταιρείες, προσωπικές και κεφαλαιουχικές, στις οποίες οι εισφορές των εταίρων δύνανται να συνίστανται αποκλειστικά σε χρήμα ή σε είδος. Επομένως, το εισόδημα της δικηγορικής εταιρείας βασίζεται κυρίως στο προσωπικό στοιχείο των συμμετεχόντων σε αυτή προσώπων, όπως αυτό εκδηλώνεται με τον βαθμό της επιστημονικής ειδίκευσης, τον κύκλο γνωριμιών, τη φήμη των προσώπων αυτών, δηλαδή ιδιοτήτων που από τη φύση τους είναι αμεταβίβαστες. Κατά συνέπεια, η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, με ή χωρίς ταυτόχρονη είσοδο νέου εταίρου σε αυτή, δεν συνεπάγεται αυτόματα και την απόκτηση εισοδήματος από υπεραξία υπέρ του αποχωρήσαντος εταίρου ή των εναπομείναντων εταίρων, λόγω της ανακατανομής των εταιρικών μεριδίων και των ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας. Η αποτίμηση των εισφορών, καθώς και οι τυχόν απολήψεις και επιστροφές οποιωνδήποτε ποσών στους εταίρους, λόγω αποχώρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αποφασίζονται από τους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας.

Τη σημασία της εισφερόμενης εργασίας των εταίρων για την δικηγορική εταιρεία καταδεικνύει εξάλλου και ο περιορισμός που υφίσταται για τους εταίρους αυτής να συμμετέχουν σε άλλη δικηγορική εταιρεία ή να ασκούν ατομική δικηγορία. Έτσι, κατά τη διανομή των κερδών της δικηγορικής εταιρείας στους εταίρους της είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσοστά των μεριδίων τους στην εταιρεία, αλλά και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με την εισφορά της εργασίας τους, όπως είναι η απόδοση, ο ζήλος που επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κ.λπ.

7. Με το αριθ. ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015/12.8.2015 έγγραφό μας διευκρινίστηκε επίσης ότι, σε δικηγορικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία δύναται λόγω πρόβλεψης του καταστατικού έκτακτων αμοιβών, να διανέμονται κέρδη διαφορετικά από τα προκύπτοντα με βάση το καταστατικό της εταιρείας ή να χορηγούνται έκτακτες αμοιβές στους εταίρους χωρίς ωστόσο να δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι αν από το νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό της δικηγορικής εταιρείας, προβλέπονται ρητώς διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων – μελών στα κέρδη – ζημιές της εταιρείας από τις μερίδες συμμετοχής τους στην εταιρία, τότε κατά τη διανομή των κερδών λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά συμμετοχής τους στα κέρδη, ανεξάρτητα των μερίδων συμμετοχής τους στην εταιρεία. Προϋπόθεση για τη διανομή των κερδών μεταξύ των εταίρων- μελών βάσει των ανωτέρω, είναι η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις οικείες διατάξεις (ν.4194/2013) και τον φορολογικό νόμο (συστατικό έγγραφο και δημοσίευση αυτού, κ.λπ.).

Τέλος, και δεδομένου ότι κατά την αποχώρηση εταίρου από τη δικηγορική εταιρεία δεν αποκτάται και υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων, διευκρινίζεται ότι για τα κέρδη που διανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης προς τους αποχωρήσαντες εταίρους δικηγορικής εταιρείας για τους μήνες συμμετοχής τους σε αυτή, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως ισχύουν, καθόσον δεν ασκεί επιρροή στη φύση του αποκτώμενου εισοδήματος η τυχόν αποχώρηση του μέλους πριν το τέλος του φορολογικού έτους από τα κέρδη του οποίου λαμβάνει μερίδιο κατά τα ανωτέρω.

Κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ασφαλιστικό: Ποια τα νέα δεδομένα για συντάξεις και ασφαλισμένους;

Ασφαλιστικό: Ποια τα νέα δεδομένα για συντάξεις και ασφαλισμένους;

Μια πρώτη ματιά

 Αρκετές αλλαγές στη ζωή μας φέρνει η νέα Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές που μάλλον θα παγιωθούν, παρόλο που το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τελείως, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή αρκετών υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, όπως για παράδειγμα, σχετικά με την ενοποίηση των επικουρικών, το λεγόμενο υπερταμείο του γνωστού ΕΤΕΑ, με τα ταμεία που χορηγούν το εφάπαξ και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, λόγω των ανερχόμενων ποσοστών ανεργίας.

 1. Καταργείται το ΕΚΑΣ

Η αλλαγή θα ξεκινήσει από το 20% των περίπου 400.000 δικαιούχων που ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και θα ισχύσει, σταδιακά, για όλους τους δικαιούχους, μέχρι το τέλος του 2018.

Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα δουν μείωση εισοδήματος, σε πρώτη φάση, η οποία μπορεί να φτάσει το 35%, ενώ αυξάνεται και η συμμετοχή τους στα φάρμακα, από 10% σε 25%.

Προς το παρόν, η καταβολή του επιδόματος δίνεται σε δικαιούχους με βάση τα εισοδήματά τους. Δηλαδή:

Ετήσιο εισόδημα από συντάξεις * (σε ευρώ, ετησίως)

ΕΚΑΣ/μήνα (σε ευρώ)

<7.216

230

7.216,01 – 7.518

172,5

7.518,01 – 7.720

115

7.720,01 – 7.972

57,5

* Επικουρικές & κύριες, καθώς και ημερομίσθια, μισθούς, βοηθήματα και λοιπά επιδόματα.

 1. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης

Για τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση μετά τις 13 Μαΐου 2016, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους αλλάζει. Οι απασχολούμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας και οι ένστολοι υπάγονται στη διάταξη από 1/6/2016. Βάσει νόμου λοιπόν, η νέα σύνταξη θα προκύπτει από το άθροισμα της ανταποδοτικής* και της εθνικής σύνταξης (345 ευρώ στην 15ετία και 384 στην 20ετία).

Όσο για τους αγρότες, όποια αίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα, θα κριθεί με βάση τις παλιές διατάξεις. Για όσους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, οι καινούριες επικουρικές συντάξεις θα είναι μειωμένες (-18% του συντάξιμου μισθού για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά από 40 έτη εργασίας). Για τους συνταξιούχους αγρότες που ήδη παίρνουν επικουρική σύνταξη θα γίνει αναπροσαρμογή, αν ο δικαιούχος έχει άθροισμα κύριας και επικουρικής που υπερβαίνει τα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300 ευρώ μικτά).

Τέλος, για τις συντάξεις χηρείας, το νέο όριο ορίζεται στα 55 έτη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νεότερος, χορηγείται σύνταξη χηρείας για 3 χρόνια και μέχρι της ηλικία των 67 ετών.

* Οι αποδοχές από το 2002 μέχρι τώρα σε συνδυασμό με συντελεστές αναπλήρωσης.

 

 1. Διασφάλιση των χαμηλοσυνταξιούχων

Οι συντάξεις των χαμηλά αμειβόμενων συνταξιούχων δεν διατρέχουν κίνδυνο μείωσης με βάση τα τωρινά δεδομένα. Μάλιστα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι συνταξιούχοι με εισόδημα έως 1.000 ευρώ (δηλ. 99% των αγροτών, 90% των αυτοαπασχολούμενων και 87% των μισθωτών), θα δουν ελαφρώς επαυξημένη τη σύνταξή τους σε σχέση με το παρελθόν.

Σημείωση: Η Εθνική Σύνταξη διαμορφώνεται τώρα στα 345 ευρώ (για 15ετή ασφάλιση).

 1. Περίοδος χάριτος για ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις

Μέχρι 31/12/2018 θα συνεχίσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις χωρίς καμία μείωση. Από 1 Ιανουαρίου 2019, θα γίνεται σταδιακή μείωση (ή, σπανιότερα, αύξηση) μέχρι να φτάσει στα επίπεδα της εκάστοτε αναπροσαρμογής των συντάξεων.

 1. Αύξηση στις εισφορές αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Κλάδος

Νέες εισφορές (επί του εισοδήματος)

Μισθωτοί και εργοδότες

7% (από 1.6.2016)

Αυτοαπασχολούμενοι

7% (από 1.6.2016) για ΕΤΕΑμ

Επιστήμονες και επαγγελματίες

20% (από 1.1.2017)

Αγρότες

14% (από 1.1.2017)

Επαγγελματίες

6.9% υπέρ ΕΟΠΥΥ

Μισθωτοί (υπέρ ΕΟΠΥΥ)

7.1%

Συνοπτικά οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν το 26,95% (20% κλάδος σύνταξης, 6,95% κλάδος υγείας) του καθαρού εισοδήματος τους, ως ασφαλιστικές εισφορές . Οι δικηγόροι λόγω επικουρικού έχουν 37,95%.

Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή.

Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών , καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού, επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Σήμερα το ποσό αυτό είναι 586,08 ευρώ.

Στους ασφαλισμένους οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. Επιπρόσθετα θα υπάρξει εισφορά υγείας 7,10% που ισχύει για τους μισθωτούς. Το σύνολο λοιπόν για τους παραπάνω απασχολούμενους θα ειναι 27,10%

Άλλες αλλαγές εντός του 2016

 1. Αλλάζει ο υπολογισμός του μερίσματος για δικαιούχους του ΜΤΠΥΔ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου) (αναμένεται περικοπή που υπερβαίνει το 32%).
 2. Επιβάλλεται ποινή που ορίζει την παρακράτηση του 60% της σύνταξης συνταξιούχων που εργάζονται.
 3. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούνται τη χορήγηση ειδικού επιδόματος.
 4. Αλλάζουν τα ανώτατα πλαφόν συντάξεων (2.000 ευρώ – ισχύει και για αυτές που χορηγούνται ήδη).
 5. Οι επικουρικές συντάξεις επιβαρύνονται με νέα ποσοστά εισφορών.
 6. Καταργείται η κατώτερη σύνταξη (486 ευρώ για 15ετη ασφάλιση και 4.500 ένσημα) και καθιερώνεται η Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ για >20 έτη ασφάλισης). Για όσους αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα επέρχεται μείωση ύψους του 2% για κάθε έτος πριν το νόμιμα συντάξιμο (20ο).
 7. Σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 50%-66,99% θα χορηγείται το 50% της Εθνικής Σύνταξης, ενώ το ποσοστό αγγίζει το 75% της Εθνικής Σύνταξης για δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (και μέχρι 79,99%).

Αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2017

 • Υπάγονται στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) για κύρια σύνταξη τα επαγγέλματα που δεν είχαν υπαχθεί σε αυτόν (π.χ. ένστολοι, ιερείς, λειτουργοί του Δημοσίου κτλ.).
 • Η μηνιαία εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ανέρχεται στο 6.5% και 7% αντίστοιχα από 1 Ιουνίου 2016 μέχρι 31 Μαΐου 2019. Έπειτα, επανέρχεται στο ύψος που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 • Επιβάλλονται διπλές εισφορές για όσους έχουν διπλή απασχόληση.
 • Οι εισφορές των αγροτών αλλάζουν από 1/1/2017 (14% του εισοδήματός τους το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020, 19,5% το 2021 και 20% από το 2022).